GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING

Vilvoorde, 5 juni 2014
GEMEENTERAADSCOMMISSIE SAMENLEVING
Geachte collega,
Ik heb de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraadscommissie
samenleving die zal plaatshebben op 18 juni 2014 om 19.00 uur in zaal  Frans Gelders van het stadhuis,
Grote Markt.
Gemeenteraadscommissies zijn openbaar.
Agenda:
1. Beleidsplan deradicalisering
2. Varia
De gemeenteraadsleden die geen lid zijn van voormelde gemeenteraadscommissie, kunnen de
vergadering bijwonen, zonder stemgerechtigd te zijn en zonder recht op presentiegeld.
Met achting,
(get.) De voorzitter
------------------------------------------Aan:

de heer Houari El Hannouti, voorzitter-gemeenteraadslid;

mevrouwen Fatima Lamarti en Katrien Vaes en de heer Jan Anciaux schepenen;
de heer Paco Agredano-Martin, mevrouwen Samira Mayda, Nora Mouallali en Viviane Schaessens,
de heer Thomas De Mey, mevrouwen Lara Moucheron en de heren Eddy Wuyts en Eugène
Messemaekers, mevrouwen Monique Vansantvoort, Véronique Janssens, Rosaline Muyldermans en
Josiane Makolo, gemeenteraadsleden/leden van de gemeenteraadscommissie samenleving;

de overige leden van de gemeenteraad, voor kennisgeving;

de stadssecretaris;

mevrouw Jessica Soors, projectmedewerker radicalisering en polarisatie, met verzoek aanwezig te
zijn als raadgever en verslaggever.