download

Jaarverslag 2013 Stichting G. Kuurman Hzn
INHOUD
Gehonoreerde aanvragen (ten behoeve) van particulieren
In 2013 honoreerde de Kuurmanstichting 33 aanvragen:
 schenkingen
31
 gecombineerde schenkingen/leningen
2
Niet-gehonoreerde aanvragen (ten behoeve) van particulieren
In 2013 zijn vijf aanvragen afgewezen.
Bijzondere activiteiten
In 2013 verstrekte de Kuurmanstichting 63 kerstgiften aan personen met kinderen jonger dan
18 jaar en met een inkomen op bijstandsniveau.
Samenwerkingspartners
 Bezoekersgroep ouderen en zieken RK Parochiegemeenschap St. Joseph Lochem









GGNet
Het Geldblik
huisarts
Humanitas Thuisadministratie
Leger des Heils
MEE Oost Gelderland
Meldpunt Bijzondere Zorg
Sensire
Stichting Ouderenwerk Lochem (SOL)
Financiën
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De Kuurmanstichting werft haar fondsen niet onder een
breed publiek en kan daardoor aangemerkt worden als een zogenaamd vermogensfonds. Dergelijke
fondsen hebben een beperkte publicatieplicht en kunnen volstaan met alleen een verkorte staat van
baten en lasten en een overzicht van de daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen met
toelichting. Deze is als bijlage toegevoegd.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Kuurmanstichting bestond in 2013 uit:
- de heer A.W.M. Sesink, voorzitter
- mevrouw G.R. Coers-Takken, secretaris
- de heer J.H.A. Janssen, penningmeester.
In 2013 deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van het bestuur.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit:
- de heer A.P.J.M. de Bruyn
- de heer F.H.A. Rijkelijkhuizen.
Per 1 juni 2012 ontstond een vacature. Deze is in 2014 ingevuld.