dagorde 2014.11.04 - titels

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
_________________________________________________________
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de leden van de gemeenteraad uit voor de raadszitting
van dinsdag 4 november 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het stedelijk administratief
centrum, Deken Paquayplein 1 te Bilzen.
AGENDA
OPENBARE VERGADERING
1. Verkoop van een handelshuis gelegen te Beverst, Beverstraat 16: goedkeuring voorwaarden
van verkoop, vaststelling minimum verkoopprijs en machtiging college van burgemeester en
schepenen om de procedure te voeren
2. Aankoop van gronden voor het oprichten van een nieuwe vestiging voor de buitenschoolse
kinderopvang Domino te Beverst
3. Uitvoeren van onderhouds- en buitengewone herstellingswerken aan asfaltwegen op diverse
locaties op afroep – besteknummer 6/14: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
4. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad Bilzen en de heer en mevrouw
Vanrusselt-Gijsen met als onderwerp het vestigen van een erfdienstbaarheid van doorgang op
het perceel gelegen te Bilzen – afdeling 13 – Martenslinde, sectie B nummer 141/F
5. Verkoop van een perceel grond (lot A) gelegen binnen de KMO-zone De Spelver II aan de NV
Oben Building Machines
6. Intrekking besluit gemeenteraad d.d. 18 december 2012 houdende verkoop van een perceel
grond (lot 18) gelegen binnen de KMO-zone De Spelver II aan de bvba Isowit en goedkeuring
verkoop van lot B gelegen binnen de KMO-zone De Spelver II aan de bvba Isowit
7. Prijsaanpassing industriegronden gelegen binnen het bedrijventerrein De Kieleberg –
opheffing besluit gemeenteraad d.d. 3 december 2013 en vaststelling nieuwe verkoopprijs
8. Inter-Energa – buitengewone algemene vergadering van dinsdag 9 december 2014:
kennisgeving agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers van de stad
9. Infrax Limburg cvba – buitengewone algemene vergadering van maandag 15 december 2014:
kennisgeving agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers van de stad
10. Limburg.net – algemene vergadering van woensdag 17 december 2014: kennisname en
goedkeuring agendapunten
11. Vaststelling gemeentelijke toelage ‘historische studies’ 2014 voor Lin in het Groen als
tussenkomst in de realisatie van een erfgoedproject
12. Vaststelling gemeentelijke toelage 2014 voor vaderlandslievende verenigingen
13. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad Bilzen en de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid in het kader van de gegevensuitwisseling in het project ‘Opvraging door
provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van
de verzekering voor geneeskundige verzorging’ voor de jaren 2014 tot en met 2019
14. Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming Munsterbilzen – akteneming budgetwijziging 1 boekjaar
2014
15. Kerkfabriek Sint-Ursula Eigenbilzen – akteneming budgetwijziging 2 boekjaar 2014
16. Akteneming van het budget 2015 van de diverse kerkfabrieken van groot-Bilzen
17. Goedkeuring budgetwijziging nr. 1.2 voor het dienstjaar 2014
18. Goedkeuren notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 7 oktober 2014
MONDELINGE VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Conform artikel 14 van het reglement van orde van de gemeenteraad kunnen de raadsleden
mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de
gemeenteraad staan.
BESLOTEN VERGADERING
1. Aanstelling van elf stagiair vrijwillig brandweermannen tot effectief vrijwillig brandweerman bij
de brandweerpost Bilzen
2. Verlenging samenstelling wervingsreserve van ambulanciers ten behoeve van de
ziekenwagendienst van brandweer Bilzen
3. Benoeming in vast dienstverband van de heer Kurt Jacobs tot de graad van
administratief/operationeel beroepsbrandweerman bij de brandweerdienst van Bilzen
Kristien Schoofs
secretaris
Wouter Raskin
voorzitter