kop voor a4 brief

oecumenische
basisschool
Stellingmolen 19 - 21
1135 KA Edam
Post: Postbus 32
1135 ZG Edam
tel.: 0299-351351
fax: 0299-351352
T
DE RIMARAN
__________________________________________________________________________________________
Beste ouders,
In 2012 hebben wij voor het eerst een checklist gebruikt ter voorbereiding van het ’10-minutengesprek’. Het
bleek een waardevolle gelegenheid voor ouders en leerkracht om de ontwikkeling van uw kind kort te
bespreken. Met deze lijst kunt u zich thuis voorbereiden op het gesprek. Bedenk van tevoren voor elke vraag
wat u zelf over uw kind wilt vertellen. Vul dat alvast in op dit formulier. Neem het ingevulde formulier a.u.b.
mee naar het gesprek op school! De leerkracht wil dit dan graag van u hebben, zodat zij/hij aanvullende
opmerkingen, aandachtspunten en afspraken kan vermelden. Zo hebben we een extra instrument om de
ontwikkeling van uw kind te volgen.
Naam kind
Groep
Ingevuld door
Gesprek met leerkracht
1. Wat zijn de sterke punten van uw kind?
2. Waar heeft hij/zij veel plezier in?
3. Zijn er dingen die uw kind moeilijk vindt?
4. Maakt u zich zorgen over uw kind? Zo ja, welke zorgen?
5. Hoe speelt uw kind met andere kinderen? (bazig, afwachtend, liever samen of liever alleen)
6. Hoe gaat uw kind om met afspraken/hoe luistert uw kind?
7. Pest uw kind wel eens of wordt hij/zij gepest?
8. Hoe gaat uw kind thuis om met emoties als teleurstelling, boosheid, blijheid?
9. Ziet u ontwikkeling in de zelfstandigheid van uw kind?
10. Vertelt uw kind wel eens wat over school?
Hoe heeft u dit gesprek ervaren? (dit vraagt de leerkracht u aan het eind van het gesprek)
Aandachtspunten / afspraken:
NB: In november 2012 dwongen logistieke problemen met de SEOL-lijst, die op de computer werd ingevuld, ons om een alternatief te
vinden. Onderstaand alternatief voor de SEOL, een checklist, bewees toen haar waarde. Na een “experimentele” inzet van de vernieuwde
SEOL in januari 2013 voorafgaande aan de 10-minutengesprekken in de groepen 1-2 hebben wij de SEOL, een leerlingvolgsysteem voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, definitief stopgezet. Wij oriënteren ons nu op een nieuw leerlingvolgsysteem, Cotan
gecertificeerd zoals dat door de Inspectie voor het Onderwijs wordt voorgeschreven. In het schooljaar 2013-2014 hebben wij een keuze
gemaakt voor het programma Viseon van Cito. Daarbij doen wij dit schooljaar mee aan de ontwikkeling van versie 2.0. Het is goed
mogelijk dat wij deze checklist voor de 10-minutengesprakken ook daarna handhaven.