Voorstel AB-trajecten PPO Rotterdam

Voorstel AB-trajecten PPO Rotterdam
Uitgangspunt
Initiëring
Doel
Wat
Activiteiten
Ouders
Verslaglegging
(Eind-)evaluatie
Aantal trajecten
Aantal afspraken
Duur traject
Vroegtijdig afbreken
van het traject
Rapportage
Voorstel
Kortdurende trajecten
Langdurende trajecten
Flexibiliteit bij het inzetten van de AB, dat wil zeggen geen vastomlijnd protocol
rondom in te zetten aantal uren: kort als het kan, lang als het moet
SCP samen met IB
SCP samen met T-OAT
Kortdurende leerkracht begeleiding
Intensieve leerkracht begeleiding
Insteek op de leerling is mogelijk,
Insteek op de leerling is mogelijk,
versterken van de competenties van de versterken van de competenties van de
leerkracht is het einddoel
leerkracht is het einddoel
Werkhouding / functioneren /
Specifieke inhouden:
leerkracht-leerling interactie
Didactisch; werkhouding; sociaalemotioneel; gedrag; jonge kind; spraaktaal;
lezen; hoogbegaafdheid
Intake, gesprek(ken) met de leerkracht, Intake, gesprek(ken) met de leerkracht,
eventueel observatie in de groep,
observatie(s) in de groep, oudergesprek,
indien nodig oudergesprek, indien
indien nodig contact met leerling
nodig contact met leerling (didactisch
(didactisch-, spraaktaal- of
onderzoek, gesprek, o.i.d.), evaluatie
psychodiagnostisch onderzoek), evaluatie
met leerkracht en IB, eventueel ouders, met leerkracht, IB en ouders, betrekken Tinformeren T-OAT
OAT
Waar mogelijk betrekken
Altijd betrekken plus toestemming:
mondeling en schriftelijk
Soms
SCP in groeidocument, AB voegt toe
T-OAT altijd betrokken i.v.m. de te
nemen vervolgstappen plus de
monitorfunctie
In overleg met IB en in verhouding tot
de overige SCP-taken zoals
ZAT/MDO/OZO en zorgleerling
besprekingen
1-3, in overleg met T-OAT
T-OAT altijd betrokken i.v.m. de te nemen
vervolgstappen plus de monitorfunctie
Verslag naar school èn naar ouders
Afhankelijk van beschikbare formatie
5-10, in overleg met T-OAT, mogelijkheid
om te verlengen
1-2 consulten
2 – 10 maanden
Als de hulpvraag van de leerkracht
Als de hulpvraag van de leerkracht
beantwoord is, bij verhuizing, of omdat beantwoord is, bij verhuizing, of omdat er
er opgeschaald wordt naar extra
opgeschaald wordt naar een bovenschools
ondersteuning
arrangement
Minimaal opnemen: hulpvraag; data contacten; samenvatting intake en observaties;
hypothese / doel; interventies; effecten; advies
Met de vakgroepleider AB afstemmen in welke vorm themabijeenkomsten AB
behouden kunnen blijven