Code Verzekeraar

Scoring vindt plaats op 3 punts schaal [1-2-3] met de volgende criteria per score:
1 Principe wordt toegepast
2 Principe wordt niet toegepast, reden wordt uitgelegd
3 Principe wordt niet of niet volledig toegepast of uitgelegd. Aanpassingen zijn nodig.
Governance principes / gedragscode verzekeraars
Onderdeel
1
Naleving code
2
Raad van
commissarissen
Subonderdeel
Principes
2.1 Samenstelling
en
deskundigheid
De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar
behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,
onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede
taakvervulling door de raad van commissarissen.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2 Taak en
werkwijze
2.2.1
2.2.2
Raad van Bestuur
(Directie)
Leg uit waarom niet wordt toegepast
Score
3.1 Samenstelling
en
deskundigheid
NV Schade past dit principe toe. De Raad van Commissarissen bestaat
0
uit 6 onafhankelijke leden die bij de vervulling van hun taak geleid worden door de belangen van de onderneming als
geheel. De leden van de Raad van Commissarissen worden geselecteerd en voorgedragen op basis van een vastgesteld
profiel waarin vereiste achtergrond/opleiding/training/diploma’s, ervaring, vaardigheden,
diversiteit en onafhankelijkheid tot uitdrukking komen. Namen, leeftijd en nevenfuncties van de leden
van de Raad van Commissarissen zijn gepubliceerd in het Jaarverslag. De leden van
de Raad van Commissarissen worden benoemd deels op basis van consultatie van de aandeelhouders. Alle voordrachten
worden beoordeeld door de Raad van Commissarissen (en daarbinnen
de Remuneratiecommissie), benoeming vindt plaats door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De samenstelling van de zittende Raad van Commissarissen is dusdanig divers
dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen in staat
stelt zijn diverse taken jegens de
vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen naar behoren te vervullen. Alle leden van de Raad van
Commissarissen nemen zonder last en ruggespraak van degene die hen heeft voorgedragen deel aan de vergaderingen.
Voorgenoemde aspecten, in het bijzonder de vaststelling
van de onafhankelijkheid, maakt onderdeel uit van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen (zie ook
principe 2.1.10). Hoewel formeel de besluitvorming in de Raad van Commissarissen op basis van
meerderheid van stemmen geschiedt, wordt vanuit het oogpunt van collegiaal bestuur bij alle besluitvorming gestreefd
naar consensus.
De raad van commissarissen beschikt over een voldoende aantal leden om NV Schade past dit principe toe. De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 leden, dit aantal is statutair bepaald en wordt
zijn functie, ook in de commissies van de raad, goed te kunnen
gezien de huidige aard, omvang en complexiteit van de organisatie als een passend aantal beschouwd.
uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de aard,
omvang en complexiteit van de verzekeraar.
1
NV Schade past dit principe toe. De Raad van Commissarissen beschikt
0
over gedegen kennis van de maatschappelijke functie van NV Schade en van de belangen van de bij NV Schade betrokken
partijen. Deze vereisten worden in acht genomen bij de selectie van commissarissen. In dat kader wordt onder meer
gekeken naar deskundigheid (o.a.
op het gebied van governance, risk management, compliance en
beloningsbeleid), de aanwezigheid van affiniteit met de (financiële)
dienstverlening, identiteit van NV Schade, en het onderschrijven van de gewenste maatschappelijke positie van Nv
Schade. Beraadslaging binnen de Raad van Commissarissen vindt plaats met inachtneming van deze belangen en
perspectieven.
Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van
het totale beleid van de verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen
en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden
gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van commissarissen over
specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol
binnen de raad van commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in
de raad van commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor
het nieuwe lid van de raad van commissarissen opgesteld die past binnen
de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld.
NV Schade past dit principe toe. Verwezen wordt naar het beschrevene onder principe 2.1.3 en de waarborgen
0
daaromtrent in het Reglement van de Raad van Commissarissen en de profielschets van leden van de Raad van
Commissarissen. Bij een vacature wordt aan de hand van de algemene profielschets en de reeds beschikbare expertise
vastgesteld waaraan op dat moment aanvullend behoefte is. Geschikte kandidaten worden langs het profiel en de
specifieke behoefte getoetst door de Remuneratiecomissie van de Raad van Commissarissen en achtereenvolgens na
instemming van de Raad van Commissarissen voor benoeming voorgedragen aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Alle nieuwe commissarissen worden onderworpen aan de door DNB uitgevoerde geschiktheidstoets
DNB is daarbij tot nu toe altijd een positief oordeel gekomen. Momenteel wordt een vacature ingevuld. Daarbij is specifiek
gelet op de in te brengen verzekeringtechnische kennis door de kandidaat. Een andere vacature is in 2013 ingevuld door
de heer Offerman. Als accountant vormt hij een belangrijke versterking van de aanwezige financiele kennis binnen de
Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van
commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets
aandacht besteed aan de door de verzekeraar gewenste deskundigheid en
ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van
de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert.
NV Schade past dit principe toe. De voorselectie van de huidige beoogd
voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden door de Raad van Commissarissen zelf. De nieuwe
voorzitter voldoet aan het destijds opgestelde profiel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, waarin
deskundigheid, ervaring met
de financiele sector en bekendheid met de sociaal-economische en
politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert
k d ij
Ieder lid van de raad van commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is NV Schade past dit principe toe. De voldoende beschikbaarheid voor de adequate taakvervulling van de voorzitter en de
voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad van
leden van de Raad van Commissarissen blijkt in de praktijk door de aanwezigheid van doorgaans alle commissarissen bij
commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar formele vergaderingen en periodieke
behoren te vervullen.
c.q. ad hoc bijeenkomsten tussen individuele leden van de Raad van Commissarissen met de directie.
0
Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een passende
vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze
vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.
NV Schade past dit principe toe. De leden van de Raad van
Commissarissen ontvangen uitsluitend een vaste vergoeding welke
onafhankelijk is van de resultaten van NV Schade. De Directie brengt advies uit aan de Raad van Commissarissen
t td
di
d
i
i
D R d
De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op de aanwezigheid NV Schade past dit principe toe. In 2013 heeft een aantal kennissessies plaatsgevonden, bv op het gebied van
van een programma van permanente educatie voor de leden van de raad Uitbesteding, Vermogensbeheer en Risicomanagement. Voor 2014 is op 27 maart 2014 het educatieprogramma
van commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de
vastgesteld. Daarnaast worden nieuwe commissarissen ingewerkt met een inwerkpakket en kunnen zij als daar behoefte
commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De
aan bestaat bijscholing krijgen op bepaalde gebieden. In 2013 is nagenoeg de gehele raad aanwezig geweest bij de
educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen
kennissessies. Daarnaast krijgt ieder lid van de Raad de nieuwsbrief, notitie ontwikkelingen wet -en regelgeving waarin de
binnen de verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in belangrijkste ontwikkelingen beschreven staan. Daarnaast komen in de reguliere vergaderingen ook relevante
ontwikkelingen aan de orde.
het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de
zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële
verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt
deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente
educatie.
0
De beoordeling van de effectiviteit van de in principe 2.1.8 bedoelde
NV Schade past dit principe toe. In de evaluatie in 2013 is de effectiviteit van de educatie aan de orde geweest en is bv de
permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de raad matrix geanalyseerd op leemtes in de Raad. Aan de hand hiervan zijn de onderwerpen voor de kennissessies gekozen. En
van commissarissen.
draagt de educatie bij aan de vergroting van de deskundigheid van de Raad op diverse thema's.
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
NV Schade past dit toe. In april 2013 heeft de Raad onder externe deskundige begeleiding een zelfevaluatie uitgevoerd. De 0
uitkomsten zijn in een verslag vastgelegd. Voor 2014 is een aparte vergadering belegd waarin de Raad haar eigen
functioneren zal evalueren.
1
0
Bij zijn toezicht besteedt de raad van commissarissen bijzondere aandacht
aan het risicobeheer van de verzekeraar. Iedere bespreking van het
risicobeheer wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare
commissie, die daartoe door de raad van commissarissen uit zijn midden is
benoemd.
NV Schade past dit principe toe. Risicobeheer (van financiele en niet financiele
risico’s) is onderwerp van gesprek in iedere Audit & Risicocommissie vergadering; de voorzitter van de Audit &
Risicocommissie doet vervolgens uitgebreid verslag in de opvolgende vergadering van
de Raad van Commissarissen, waarin de desbetreffende onderwerpen vervolgens waar opportuun nader besproken en
bediscussieerd worden.
Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie,
specifieke competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van
de risicocommissie beschikken over grondige kennis van de financieeltechnische aspecten van het risicobeheer of over de nodige ervaring die
een gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt en moet een aantal
leden van de auditcommissie beschikken over grondige kennis van
financiële verslaglegging, interne beheersing en audit of over de nodige
ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.
NV Schade past dit principe toe. De betreffende competentievereisten zijn in algemene zin gewaarborgd in het profiel van 0
leden van de Raad van Commissarissen en het Reglement van de Raad van
Commissarissen (complementariteit in de samenstelling van de Raad
van Commissarissen, maar ook deskundigheidseis op het gebied van risk management), en meer specifiek in het
Reglement van de Audit& Risicocommissie. Deze eisen worden in aanmerking genomen bij de
voordracht en benoeming van leden voor de Audit & Risicocommissie;
de betreffende competenties zijn in de zittende Audit & Risicocommissie goed vertegenwoordigd.
De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar
behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en
diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de
raad van bestuur.
NV Schade past dit principe toe. De directie van NV Schade is
zodanig samengesteld dat het zijn taak naar behoren kan vervullen. De twee directieleden uiteenlopende achtergonden;
bij de samenstelling van de directie wordt gezocht naar een
goede mix tussen leden met verzekeringservaring en naar ervaring met de sociale partners
alsmede de disciplines als Finance, IT en HR. Een en ander is vastgelegd in het Reglement van de directie en het profiel van
de directie. Verkorte
biografieen van de leden van de directie zijn gepubliceerd in
het Jaarverslag dat te vinden is op de website .
Daaruit blijkt dat de leden van de directie complementair zijn
aan elkaar qua onder andere kennis en achtergrond. Er wordt bij vacatures gestreefd naar vergoting van de diversiteit in
geslacht, waarbij echter in het selectieproces inhoudelijke geschiktheid
en evenwicht in competenties prevaleren.
3.1.1
1
0
De leden van de raad van commissarissen beschikken over gedegen kennis
van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen
van alle bij de verzekeraar betrokken partijen. De raad van commissarissen
maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de
verzekeraar betrokkenen zoals zijn klanten, aandeelhouders en
medewerkers.
Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van
commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder
onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid
2.1.10 van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van
commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de
raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie.
3
Omschrijf wijze waarop wordt toegepast
Op de Code is het pas toe of leg uit-beginsel van toepassing. Een
verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen
van de principes is mede afhankelijk van de activiteiten en overige
specifieke kenmerken van de verzekeraar en de groep waarvan hij
eventueel deel uitmaakt. De verzekeraars waarop de Code van toepassing
is, verschillen op veel gebieden. Zo verschillen zij in aard en omvang,
opereren zij in verschillende (deel)markten, kunnen zij nationaal of
internationaal georiënteerd zijn en kennen zij verschillende corporate
governance structuren. Waar deze verschillen dat rechtvaardigen, zal
sprake kunnen zijn van een proportionele toepassing van de principes van
de Code. Afwijkingen, mits gemotiveerd, kunnen derhalve
gerechtvaardigd zijn.
1
1
1
0
3.1.2
Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over gedegen kennis van de
financiële sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het
bijzonder. Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de maatschappelijke
functies van de verzekeraar en van de belangen van alle betrokken
partijen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van bestuur over grondige
kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar
te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig
oordeel te kunnen vormen over risico’s die daarbij worden gelopen.
NV Schade past dit principe toe. Verwezen wordt naar het beschrevene
bij principe 3.1.1. De individuele leden van de directie
hebben uiteenlopende achtergronden in het verzekeringswezen, de
financiele sector en risicobeheer. Ieder lid beschikt over gedegen
kennis van de maatschappelijke functies van NV Schade als verzekeraar en van de belangen van de daarbij betrokken
partijen en beschikt over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te kunnen
beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico’s die daarbij worden
gelopen. Directie is getoetst door DNB.
1
0
3.1.3
De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de aanwezigheid van
een programma van permanente educatie voor de leden van de raad van
bestuur, dat
tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de raad van bestuur op
peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder
geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en
de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van
de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant,
integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.
NV Schade past dit principe toe. Aan het begin van ieder jaar worden de thema’s voor het permanente
educatieprogramma voor de directie vastgesteld. In 2013 zijn - met de Raad van Commissarissen
gecombineerde - permanente educatiesessies verzorgd op het gebied van o.a. Vermogensbeheer, Uitbesteding
De voltallige directie was daarbij aanwezig. Daarnaast wordt in of rondom reguliere vergaderingen middels presentaties
van in- of externe specialisten aandacht besteed aan o.a. relevante ontwikkelingen in de financiele sector, corporate
governance, risicomanagement, compliance,
klantbelang centraal en audit.
Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het programma als
bedoeld in 3.1.3 en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Eén en
ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de raad van
bestuur. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of de leden van
de raad van bestuur voldoende deskundig zijn.
NV Schade past dit principe toe. Verwezen wordt naar principe 3.1.3. Alle directieleden nemen deel aan de permanente
educatie sessies. De beoordeling van de samenwerking met en het functioneren van de directie vindt in algemene zin
plaats binnen het bestek van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Commissarissen. De beoordeling over het
functioneren en de deskundigheid van de
directie wordt meer specifiek uitgevoerd door de Remuneratiecommissie in de context van de beoordeling van de
realisatie van het Jaarplan.
1
0
3.1.4
1
0
3.1.5
3.1.6
3.1.7
De verzekeraar vermeldt jaarlijks in zijn jaarverslag hoe invulling is
gegeven aan de principes 3.1.3 en 3.1.4.
NV Schade past dit principe toe in het Jaarverslag. Hierin wordt ingegaan op de permanente educatie sessies die
in 2013 voor de leden van de Raad van Commissarissen en directie zijn georganiseerd. Het jaarverslag wordt gepubliceerd
op de website.
De raad van bestuur draagt, met inachtneming van de door de raad van
NV Schade past dit principe toe. Omdat NV Schade geen winstoogmerk kent en een verzekeraar is die is opgericht door de
commissarissen goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een
vertegenwoordigers van haar klanten, spelen bij NV Schade commerciele belangen nauwelijks geen rol. Omdat bij NV
evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de verzekeraar Schade de klant centraal staat en zij ten alle tijde haar verplichtingen tegenover de verzekerden wil nakomen, heeft NV
en te nemen risico’s.
Schade bewust gekozen
voor een laag risicoprofiel. De door de directie in 2012
geformuleerde risk appetite is in 2013 na discussies met de Audit & Risk
Binnen de raad van bestuur wordt aan een van de leden van de raad van NV Schade past dit principe toe. Een der directeuren heeft dit als aandachtsgebied, maar de besluitvorming gaat in
bestuur de taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur
gezamenlijkheid. Dit is vastgelegd in het directiereglement. Het risicobeleid heeft de voortdurende aandacht van de
op het punt van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid van de
directie. In de strategie en het jaarplan is het een van de belangrijkste strategische doelstellingen. Over de voortgang
raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van beslissingen daarvan wordt in bijna elke directievergadering gesproken en wordt ieder kwartaal daarover gerapporteerd aan de RvC.
die voor de verzekeraar van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, NV Schade heeft in 2012 en 2013 deelgenomen aan de proefnemingen van de ORSA en daar veel lering uit kunnen
in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad trekken.
van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen
hebben. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens
aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en de impact die
systeemrisico´s mogelijk hebben op het risicoprofiel van de eigen
instelling.
1
0
1
0
1
0
3.1.8
3.2 Taak en
werkwijze
Het lid van de raad van bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming NV Schade past dit principe toe. De onafhankelijkheid van de directie is gewaarborgd. De directie heeft geen commerciële
binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden targets en draagt geen individuele commerciele verantwoordelijkheid binnen NV Schade.
kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op
voorwaarde dat hij geen individuele commerciële verantwoordelijkheid
draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden.
1
0
0
0
3.2.1
3.2.2
3.2.3
De raad van bestuur van de verzekeraar draagt bij zijn handelen zorg voor
een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de verzekeraar
betrokken partijen zoals zijn klanten, aandeelhouders en medewerkers.
Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de verzekeraar,
de maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar functioneert en weten regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn.
NV Schade past dit principe toe. NV Schade is opgericht door en voor werkgevers en werknemers in de bedrijfstak en kent
geen winstoogmerk. Doordat de belangen van de belangrijkste stakeholders, de klanten en de aandeelhouders (zijnde
vertegenwoordigers van de klanten) overeenkomen, is er in de bedrijfsvoering vrijwel geen sprake van mogelijk
uiteenlopende belangentegenstellingen van de stakeholders. In de strategie staat het klantbelang centraal en is het de
belangrijkste strategische doelstelling. Voor het voeren van nieuwe producten en aanpassingen van bestaande producten
is toestemming nodig van sociale partners. Dit is in de statuten vastgelegd. Daarnaast heeft de directie een PARP
vastgesteld., waaraan alle producten (nieuw en bestaand) de komende twee jaar worden getoetst. NV Schade kent voor
haar directie een gematigd beloningsbeleid. Er is geen variabele beloning. Het belang van de werknemers binnen het
bedrijf is geborgd via een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden dat zijn basis vindt in de CAO voor het
Verzekeringsbedrijf.
Voorts handelt NV Schade met inachtneming van de maatschappelijke omgeving
waarin NV Schade zich begeeft en de op haar van toepassing zijnde wetten
l i
d
l i
l
l i
d i
b dd
d
lli
Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de NV Schade past dit principe toe. In haar strategie is de belangrijkste strategische doelstelling het centraal stellen van haar
continuïteit van de verzekeraar. Onverminderd principe 3.2.1 draagt de
klanten en het vergroten van de klanttevredenheid. Voor het voeren van nieuwe producten is toestemming van de
raad van bestuur er zorg voor dat de verzekeraar zijn klanten te allen tijde vertegenwoordigers van haar klanten ( sociale partners) nodig. NV Schade voert sinds 2012 een continu
klanttevredenheidsonderzoek uit op alle voor de klant relevante aspecten van de dienstverlening. Dit onderzoek levert
zorgvuldig behandelt. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de
verbeterpunten op voor haar dienstverlening, die daarop wordt aangepast. NV Schade heeft in april 2014 het Keurmerk
zorgplicht jegens de klant wordt verankerd in de cultuur van de
verzekeraar.
Klantgericht Verzekeren behaald. Voor 2015 streeft NV Schade naar een klanttevredenheidscijfer van 8 (thans 7+).
De leden van de raad van bestuur oefenen hun functie op een
NV Schade past dit principe toe. Alle leden van de directie en medewerkers
zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de hebben een Moreel Ethische Verklaring getekend. De directie, sleutelfunctionarissen en de secretaris hebben in 2013 de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid verzekeraarseed afgelegd.
van de raad van bestuur tekent een moreel-ethische verklaring. In de
toelichting op deze Code is een model-verklaring opgenomen. Dit model
kan iedere verzekeraar naar eigen inzicht aanvullen.
0
1
0
1
0
1
0
3.2.4
4
Risicomanagement
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de in principe 3.2.3 bedoelde NV Schade past dit principe toe. De moreel ethische verklaring is
verklaring wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het
doorvertaald in de nieuwe Gedragscode NV Schade die in
handelen van alle medewerkers van de verzekeraar. Iedere nieuwe
december 2013 is goedgekeurd. De gedragscode zal in 2014 door alle medewerkers worden ondertekend.
medewerker van de verzekeraar wordt bij indiensttreding uitdrukkelijk
gewezen op de inhoud van deze principes door middel van een verwijzing
naar deze principes in het arbeidscontract en wordt geacht deze principes
na te leven.
De raad van bestuur, en binnen de raad van bestuur primair de voorzitter
van de raad van bestuur, is verantwoordelijk voor het vaststellen,
uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele
risicobeleid van de verzekeraar. De risicobereidheid wordt op voorstel van
de raad van bestuur tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van
commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen van de
risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van
commissarissen voorgelegd.
NV Schade heeft het risicobeheer / beleid vorm gegeven in het risicomanagementhandboek. Het
risicomanagementhandboek is geaccodeerd door directie. Als onderdeel van het ORSA proces wordt jaarlijks de
risicobereidheid beoordeeld en indien nodig aangepast en goedgekeurd door directie en RvC. Jaarlijks wordt er een
risicomanagement jaarplan opgesteld waarin de doelen ten aanzien van het risicobeheer voor dat jaar staan
geformuleerd. De directie ontvang ieder kwartaal een rapportage over de voortgang op het risicomanagementjaarplan.
De directie heeft wekelijks overleg met de risicomanager. Bij itvoering van de ORSA 2013 is een logboek bijgehouden
waaruit oa de betrokkenheid van directie mbt risicobeleid blijkt.
De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van
bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van
commissarissen het risicoprofiel van de verzekeraar en beoordeelt hij op
strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin
in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de
uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van commissarissen
geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit de raad van
commissarissen is gevormd.
De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of
de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid
van de verzekeraar. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt
op zodanige wijze door de raad van bestuur aan de raad van
commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen
oordeel over te vormen.
Er is een audit en risico commissie(A&RC) ingesteld die de RvC adviseert. De A&RC beoordeeld en accordeert het
auditplan, ontvangt het risicomanagement jaarplan en rapportages over audit, risicomanagement, vermogenspositie etc.
Daarnaast accordeert RvC jaarlijks de risicobereidheid, wordt de ORSA besproken met de directie en de risicomanager.
Voltallige RvC heeft opleiding SII gekregen.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig
adequaat is ingericht dat hij tijdig op de hoogte is van materiële risico’s die
de verzekeraar loopt opdat deze risico’s beheerst kunnen worden.
Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de
kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden genomen door de raad
van bestuur.
NV Schade heeft het risicobeheer / beleid vorm gegeven in het risicomanagementhandboek. Het
risicomanagementhandboek is geaccodeerd door directie. Jaarlijks wordt er een risicomanagement jaarplan opgesteld
waarin de doelen voor dat jaar staan geformuleerd. De directie ontvang ieder kwartaal rapportages omtrent financiele en
operationele risico's en de voortgang op het risicomanagementjaarplan. Jaarlijks wordt een ORSA proces doorlopen,
directie is zeer nauw betrokken bij het ORSA proces, hiervan wordt een logboek bijgehouden (zie ORSA rapport). De ORSA
wordt jaarlijks vastgesteld door directie. Alle materiele beslissingen worden genomen in het directieberaad.
Iedere verzekeraar heeft een Product Goedkeuringsproces. De raad van
bestuur draagt zorg voor de inrichting van het Product
Goedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor het adequaat
functioneren daarvan. Producten die het Product Goedkeuringsproces
binnen de verzekeraar doorlopen worden niet op de markt gebracht of
gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico’s door de
risicomanagementfunctie binnen de verzekeraar en zorgvuldige toetsing
van andere relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant.
De interne auditfunctie controleert op basis van een jaarlijkse risicoanalyse of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en
Product goedkeuringsen review proces is opgezet en eenmaal beproeft bij review WGA basis. Het
productgoedkeuringsproces is een vereiste voor het verkrijgen van KKV en beoordeeld in de audit voor verkrijging van
het keurmerk.
De raad van bestuur draagt zorg voor systematische controle op de
beheersing van de risico's die met de (bedrijfs)activiteiten van de
verzekeraar samenhangen.
In het auditplan 2014 is opgenomen een risicoinschatting van de gedefinieerde processen/diensten voor de NV Schade.
1
0
0
1
0
1
0
NV Schade past dit principe toe. NV Schade heeft een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde Risk Appetite,
waaraan het Jaarplan getoetst wordt en met inachtneming waarvan de Raad van
Commissarissen de bestaande strategie (her)beoordeelt. Dit is
laatstelijk gedaan voor het in december 2013 door de Raad van Commissarissen goedgekeurde Jaarplan 2014. De
voortgang van het jaarplan wordt elk kwartaal door de RvC beoordeeld adhv de voortgangsrapportage jaarplan.
1
0
1
0
NV Schade ontwikkeld niet jaarlijks nieuwe producten, dit
betekent dat de interne auditfunctie niet jaarlijks
controle uitvoert maar alleen als er daadwerkelijk een
review heeft plaats gevonden.De controle door de IA is
vanaf 1 januari 2014 effectief.
2
Audit
5.1
0
1
5.2
Binnen de verzekeraar is een interne auditfunctie werkzaam die
Opgenomen in het Internal Auditcharter
onafhankelijk is gepositioneerd. Het hoofd interne audit rapporteert aan
de voorzitter van de raad van bestuur en heeft een rapportagelijn naar de
voorzitter van de auditcommissie.
0
5.3
De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of de interne
In het auditplan 2014 is opgenomen een audit op de totstandkoming van de uitkomsten op het riscobeheer
beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. Daarbij
ziet zij onder meer op de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van
de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de
verzekeraar. De interne auditfunctie rapporteert over de bevindingen aan
de raad van bestuur en de auditcommissie.
0
5.4
Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de risico- of
auditcommissie van de raad van commissarissen vindt periodiek
informatie-uitwisseling plaats. In het kader van deze informatieuitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van de interne
auditfunctie en van de externe accountant onderwerp van overleg.
0
1
1
De auditfunctie is in 2014 van start gegaan. Vanaf Q1
2014 is deze informatie uitwisseling van start gegaan.De
nieuwe externe accountant start ook in 2014, echter
officiele benoeming dient nog plaats te vinden.
3
6
5.5
In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening
Zal plaats gaan vinden, echter de rapportage van Deloitte over 2013 dient nog ontvangen te worden (mei 2014)
rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de raad van bestuur
en de raad van commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en
effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en
de beheersprocessen binnen de verzekeraar.
0
5.6
De interne auditfunctie neemt het initiatief om met de Nederlandsche
0
Bank en de externe accountant tenminste jaarlijks in een vroegtijdige fase
elkaars risicoanalyse en bevindingen en auditplan te bespreken.
De auditfunctie is in 2014 van start gegaan. De nieuwe
externe accountant start ook in 2014. Om deze
afstemming met de DNB te hebben is 2014 nog te vroeg.
2
2
Beloningsbeleid
6.1 Uitganspunt
6.1.1
6.2 Governance
6.2.1
De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam
beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,
doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de
lange termijn belangen van de verzekeraar, de relevante internationale
context en het maatschappelijk draagvlak. De raad van commissarissen en
de raad van bestuur nemen dit uitgangspunt in acht bij het vervullen van
hun taken met betrekking tot het beloningsbeleid.
NV Schade is een kleine verzekeraar met een kleine groep medewerkers (twee directieleden, twee ondersteunende
medewerkers en een aantal tijdelijke projectmedewerkers). Het beloningsbeleid van de twee ondersteunende
medewerkers alsmede de projectmedewerkers is vastgelegd. Een benchmark mbt marktconformiteit op de beloning
wordt dit jaar uitgevoerd.
1
0
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en
Er is een beloningscommissie (remuneratiecommissie) ingesteld. De beloning wordt vastgesteld door de RvC. Een
evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden benchmark mbt marktconformiteit op de beloning wordt dit jaar uitgevoerd. Beloningsbeleid directie wordt vastgesteld
van de raad van bestuur. Daarnaast geeft de raad van commissarissen
door RvC.
goedkeuring aan het beloningsbeleid voor het senior management en ziet
hij toe op de uitvoering daarvan door de raad van bestuur. Tevens keurt
de raad van commissarissen de beginselen van het beloningsbeleid voor
overige medewerkers van de verzekeraar goed. Het beloningsbeleid van
de verzekeraar omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen
van retentie-, exit- en welkomstpakketten.
1
0
NVT, geen variabele beloning
6.2.2
De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks de hoogste
variabeleinkomens. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de raad
van bestuur ervoor zorg draagt dat de variabele beloningen binnen de
verzekeraar passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de
verzekeraar en in het bijzonder of deze voldoen aan de in deze paragraaf
genoemde principes. Tevens bespreekt de raad van commissarissen
materiële retentie-, exit en welkomstpakketten en ziet erop toe dat deze
passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de verzekeraar en
niet excessief zijn.
Een benchmark mbt marktconformiteit op de beloning wordt dit jaar uitgevoerd.
6.3.1
Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur staat in een
redelijke verhouding tot het vastgestelde beloningsbeleid binnen de
verzekeraar waarbij het totale inkomen ten tijde van de vaststelling iets
beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de
financiële sector ligt, waarbij de relevante internationale context wordt
meegewogen.
De vergoeding bij ontslag van een lid van de raad van bestuur bedraagt
maximaal eenmaal het jaarsalaris (het “vaste” deel van de bezoldiging).
Indien het maximum van eenmaal het jaarsalaris voor een lid van de raad
van bestuur die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen
kennelijk onredelijk is, komt dit lid van de raad van bestuur in dat geval in
aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het
jaarsalaris.
Bij de toekenning van de variabele beloning aan een lid van de raad van
bestuur wordt rekening gehouden met de lange termijn component. De
toekenning is mede afhankelijk van winstgevendheid en/of continuïteit.
De variabele beloning wordt voor een materieel deel voorwaardelijk
toegekend en op zijn vroegst drie jaar later uitgekeerd.
Nvt, Geen vergoeding opgenomen in arbeidsovereenkomsten dus geldt het arbeidsrecht.
6.3 Bestuurdersbelo
ning
6.3.2
6.3.3
1
0
1
0
1
0
NVT, geen variabele beloning
1
0
Aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan een lid van de raad
van bestuur worden toegekend, worden aangehouden voor telkens een
periode van ten minste vijf jaar of tot ten minste het einde van het
dienstverband indien deze periode korter is. Indien opties worden
toegekend worden deze in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning
niet uitgeoefend.
NVT, geen variabele beloning
6.4.1
Het toekennen van een variabele beloning is mede gerelateerd aan de
lange termijn doelstellingen van de verzekeraar.
nvt
6.4.2
Iedere verzekeraar stelt een bij de verzekeraar passend maximum vast
NVT, geen variabele beloning
voor de verhouding tussen de variabele beloning en het vaste salaris. Voor
een lid van de raad van bestuur bedraagt de variabele beloning per jaar
maximaal 100% van het vaste inkomen.
6.3.4
6.4 Variabele
beloning
6.4.3
1
0
0
Een variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individu, NVT, geen variabele beloning
zijn bedrijfsonderdeel en die van de verzekeraar als geheel op basis van
vooraf vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria. Naast financiële
prestatiecriteria vormen ook niet-financiële prestatiecriteria een belangrijk
onderdeel van de individuele beoordeling. In het beloningsbeleid van de
verzekeraar worden de prestatiecriteria zoveel mogelijk geobjectiveerd.
1
0
1
0
6.4.4
Bij het beoordelen van prestaties op basis van de vastgestelde
prestatiecriteria worden financiële prestaties gecorrigeerd voor
(geschatte) risico’s en kosten van kapitaal.
6.4.5
In buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld indien toepassing van de NVT, geen variabele beloning
vastgestelde prestatiecriteria tot een verkrijging van ongewenste variabele
beloning van een lid van de raad van bestuur zou leiden, heeft de raad van
commissarissen de discretionaire bevoegdheid de variabele beloning aan
te passen wanneer deze naar zijn oordeel leidt tot onbillijke of
onbedoelde uitkomsten.
0
De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele beloning NVT, geen variabele beloning
die is toegekend aan het lid van de raad van bestuur op basis van onjuiste
(financiële) gegevens terug te vorderen van het desbetreffende lid van de
raad van bestuur.
0
6.4.6
1
NVT, geen variabele beloning
1
0
1
1