MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE woensdag 30 april

MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE
Bij deze verklaart ondergetekende,
Naam: …………………………
Voorletters:
…………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………….
Woonplaats: ……………………………………………………………………….
(facultatief)
handelend namens of in opdracht van
Firmanaam:
………………………….....................................
Adres: ………………………………………………………………………………
Gevestigd te: ………………………………………………………………………
De heer/mevrouw
…………………………...…………………………………………………………..
en/of zijn plaatsvervanger
te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen op de op
woensdag 30 april 2014
te Rotterdam te houden
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Amsterdam Commodities N.V.
om aldaar voor hem/haar per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als
hieronder bij de instructie is aangegeven en te handelen en alles te doen wat
ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen
doen, een en ander met het recht van substitutie. Deze machtiging geldt voor een aantal
stemmen dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden
………………………… (aantal in te vullen)
gewone aandelen
dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld via uw bank of
commissionair bij ABN AMRO Bank N.V.
Deze ondertekende volmacht / steminstructie dient uiterlijk op woensdag 23 april 2014
ontvangen te zijn door
ABN AMRO Bank N.V.
Corporate Broking HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM
The Netherlands
Fax no. +31 (0)20 628 8481
Email: [email protected]
Internet : www.abnamro.com/evoting
1 van 2


Agendapunten en steminstructie voor de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Amsterdam Commodities N.V.
op woensdag 30 april 2014
(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd)
Kruis uw keuze aan
X
Voor
Tegen
Onthouding
5.
Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013
□
□
□
6.
Vaststelling van de bestemming van het resultaat over het
boekjaar 2013
□
□
□
7.
Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013
□
□
□
8.
Verlening van decharge aan de leden van de Raad van
Bestuur
□
□
□
9.
Verlening van decharge aan de leden van Raad van
Commissarissen
□
□
□
10.
Verhoging van de beloning van leden van de Raad van
Commissarissen
□
□
□
11.
Benoeming externe accountant
□
□
□
12a.
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan
om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te
besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning
van rechten tot het verwerven van gewone aandelen
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan
om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te
besluiten tot beperken en/of uitsluiten van het
voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij
toekenning van rechten tot het verwerven van gewone
aandelen
□
□
□
□
□
□
12b.
Datum:
……………………………Plaats:…………………………..
Handtekening: ……………………………Naam:…………………………..
Voorletters: …………
2 van 2