“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop” – Openbaring 3:20

VEERTIENDE JAARGANG
WEEKBRIEF
Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: [email protected]
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.: Ds. A.H. Groen, tel. 0180-421395,
e-mail [email protected]; bij geen gehoor: Maarten v.d. Staay, tel. 0180-427266, e-mail
[email protected]
“Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!”
Evang. Liedbundel 427: 1
Rijsoord, week 17, zondag 20-04-2014
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.50 uur: Ds. A.H. Groen – Pasen
m.m.v. Chr. muziekvereniging
Sursum Corda
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Matteüs 28: 1-10
Onderwerp: Jezus’ opwekking uit de
dood
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten:
diaconie/J.O.P. & kerkrentmeesters
Kindernevendienst
De vrouwen die Jezus bij het graf ontmoeten zijn er vol
van: Jezus leeft! Wat was het donker in het leven van de
mensen om Jezus heen. Ze dachten dat Jezus niet meer
van hen hield, dat de vriendschap over was. Dat het voor
altijd donker zou blijven. Maar Jezus is anders. Hij is het
licht voor de wereld! En zijn licht zoekt ons op, net zoals
Hij zijn vrienden opzocht en weer met hen was voor
altijd. Je kunt het vergelijken met een zaklamp die je in
het donker aandoet. Door de lichtstraal kun je zien wat je
zoekt. Zo schijnt Jezus' licht op ons. Hij vergeet ons niet,
we zijn niet verlaten, we hoeven niet in het donker te
blijven! Wij mogen ons veilig voelen in het licht van
Jezus. Door Hem delen we in Gods liefde. Jezus leeft en
wij met Hem!
Bedankt voor: uw gebed, uw handdruk, soms zonder
woorden of alleen aanwezig zijn, uw bezoek, telefoontje,
brief en kaart. Uitingen van bemoediging en meeleven.
Alle gebaren van liefde, vriendschap en verbondenheid.
Het is en het was fijn om te weten dat velen met ons
meeleefden na het overlijden van onze moeder en oma.
Bram, Jannie, Arinde en Corjan van Oudheusden
***
Ik heb wel heel veel aandacht gekregen tijdens en na het
ziekenhuis, maar ik vond het wel heel erg leuk hoor! Fijn
dat er zo veel mensen aan mij gedacht hebben. Hiervoor
mijn hartelijke dank.
Marja Sterrenburg-Commijs
Diaconiecollecte paaszondag
Paasfeest, het feest dat onze Heer is opgestaan. Een
nieuwe morgen breekt aan. Iedereen moet het goede
nieuws horen, zeker kinderen en de jongeren. In het
jeugdwerk en de kindernevendiensten helpen we onze
(klein)kinderen en jongeren te ontdekken wat geloven
voor hen betekent. Dit vraagt om een bijdrage, van de
leidinggevenden om met Gods hulp dit werk te mogen
doen; van gemeenteleden een financiële bijdrage om dit
mogelijk te maken. JOP, Jeugd Organisatie Protestantse
kerk, zorgt voor begeleiding en ontwikkelt programma's
voor de leiding van het jeugdwerk in de kerken. JOP zet
zich in voor activiteiten en materialen. Zonder steun van
de gemeente kunnen zij dit werk niet doen. Wij vragen
met deze collecte uw hulp voor het jeugdwerk in onze
Protestantse kerk. Laat van u horen en geef. De eerste
rondgang (diaconiecollecte) is bestemd voor dit doel, en
niet de uitgangscollecte zoals in het Kerkelijk Contact is
vermeld.
De diakenen
Voorbede gevraagd voor:
Mensen die moeite hebben om het Paasfeest te vieren,
door verdriet, pijn, angst en zorgen.
H.V.G. “Bid en Werk”
Stille Zaterdag
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. M. Bout, Barendrecht
’t Is morgen Pasen – God, maar overal is dood;
en zou ik dan van leven moeten spreken?
Mijn denken blijft bij Goede Vrijdag steken,
want daar leed Jezus onze diepste nood.
Zieken
 Dhr. W. Kok is ernstig ziek. Wij vragen uw voorbede
voor hem en zijn gezin.
 Dhr. Piet Dekker is enkele dagen opgenomen geweest
in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.
’s Is morgen Pasen – maar waar blijft de zon
die onze zieke wereld kan genezen?
Ik sta met Uw discipelen in angst en vrezen
bij ’t lege graf, waar ‘k U niet vinden kon.
Dankbetuigingen
Hartelijk dank voor het medeleven tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst en voor de vele
mooie kaarten, bloemen, fruitbakken en telefoontjes.
Gert en Janni van ’t Zelfde
***
’t Is morgen Pasen – feest van het gericht
dat U gevoerd hebt tegen dood en lijden,
feest van voorbijgaan van de dood, feest van
bevrijden;
Heer, doe ons opstaan in Uw levenslicht!
Het bestuur wenst u allen Gezegende Paasdagen.
Truus Stok
Gift
Via mevr. Nel Lukas hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 5,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+
Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. L.B. Legerstee-van Straten
Agenda
datum
tijd
Do. 24-04
21.00
Zo. 27-04
09.30
17.00
Coll.:
activiteit
Avondgebedskring bij Petra
Levering
Ds. M. de Boer uit Gouda
Uitzending via Radio Ridderkerk
Ds. A.H. Groen
diaconie & kerkrentmeesters
Uitdelen weekbrief volgende week, 27-04-2014:
Riet en Rinus van Campen en Nel Heinsius