Brede school/IKC Lodijke geopend!

Brede school/IKC Lodijke geopend!
stichting
D
e directies van
basisschool
Lodijke, Stichting
Kinderopvang Op Maat (KOM) en Stichting
Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB),
hebben de intentie om op basis van een
visiedocument Brede School / Integraal
Kindcentrum (IKC) Lodijke, te komen tot
een misschien wel meer dan verregaande
samenwerking op de locatie Lodijke.
De SPB is met peuterspeelzaal ‘De
Speelplaat’ al enige jaren gehuisvest binnen
basisschool Lodijke en vanaf mei 2014 vindt
ook KOM er met de buitenschoolse opvang
(BSO) onderdak. Het komende schooljaar
zal KOM ook een kinderdagverblijfgroep van
2 - 4 jarigen huisvesten op Lodijke en het
ultieme doel is dat er in het schooljaar 2015
- 2016 drie verticale groepen (0 - 4 jaar) in
het schoolgebouw zijn ondergebracht.
De fysieke integratie van de verschillende
organisaties binnen basisschool Lodijke is
slechts het begin in de ontwikkeling van
een Brede School / IKC op de Bergse Plaat.
We willen meer en als partners werken we
gezamenlijk hard aan volledige integratie
van kinderopvang, peuterspeelzaal en
primair onderwijs, in feite willen we de
samenwerking voorbij. Wij willen heel
peuterspeelzalen
graag samenwerken volgens een gezamenlijk
gedragen pedagogische en educatieve visie
en als wij vanuit het mensbeeld kijken naar de
wenselijke organisatie voor kinderen van 0 -12
jaar, dan willen wij heel graag een organisatie
inrichten waarin het kind centraal staat. Het
gaat dan om de realisatie van een organisatie
waarin opvoeding, onderwijs, ontspanning en
opvang in een zodanig geïntegreerd model
of structuur zijn vormgegeven dat sprake is
van maximale ontwikkeling van kinderen.
De hiervoor beschreven initiatieven passen
geheel binnen de landelijke en gemeentelijk
ontwikkelingen.
Lodijke, De Speelplaat en KOM willen onze
verregaande samenwerking en onze plannen
delen met de buitenwereld en daarom is
aan wethouder Yvonne Kammeijer gevraagd
de opening van het nieuwe schooljaar en
tevens dus de opening van Brede school
Lodijke bij te wonen op maandag 25 augustus.
De kinderen van de betrokken organisaties
hebben zich met de leerkrachten, begeleiders
en een fors aantal ouders op het schoolplein
gepresenteerd (800 - 850 kinderen) en met
zang en dans het nieuwe schooljaar ingeluid.
Plaatina - sept 2014
25