Programma van Toetsing en Afsluiting - Piter Jelles (Dyk)

Programma van
Toetsing en
Afsluiting
VMBO –T /MAVO
KLAS 3
De Dyk
Schooljaar 2013-2014
1
Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting
Beste leerling,
Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het VMBO van de Dyk. Daarin wordt beschreven wat je in
klas 3 van het VMBO allemaal kunt verwachten en moet doen.
Bewaar dit boekwerk goed. Het is zinvol om het eens rustig door te lezen. En als jij en/of ouder(s)/verzorger(s) vragen
hebben, dan ben je uiteraard altijd welkom.
Noteer je behaalde cijfers in de kolom achter het betreffende onderdeel. Als je dat doet, heb je met de afgetekende taken
een goed overzicht van de stand van zaken. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het allemaal afgetekend en
bijgehouden wordt.
Dit schooljaar doe je je beroepsoriënterende stage. Dit handelingsdeel moet voldoende of goed afgesloten worden.
De maatschappelijke stage (30 uur vanaf klas 1 t/m klas 3) moet dit schooljaar worden afgesloten. Je doet dit d.m.v. een
afsluitend gesprek met de stage coördinator. Ook dit handelingsdeel moet voldoende of goed afgesloten worden .
Verder moet je dit jaar je sectorwerkstuk afronden. Het sectorwerkstuk is een handelingsdeel dat voldoende of goed moet
worden afgesloten. Indien dit niet het geval is, mag er geen examen gedaan worden. Hierover krijg je in dit schooljaar
2013/2014 nog voldoende informatie.
De vakken die je afsluit als examenvak… Het cijfer voor het vak Maatschappijleer 1 van het leerjaar 3 telt mee als
eindexamenvak en doet als zodanig mee in de regeling omtrent zakken en slagen. Tip: het is handig om dit vak met een 7 af
te sluiten zodat je compensatie hebt voor een eventuele onvoldoende in je examencijfers van klas 4. De vakken Lichamelijke
Oefening (LO), Kunstvakken 1 (CKV) en maatschappelijke stage moeten voldoende of goed afgesloten zijn. Indien dat niet
het geval is, mag er geen examen gedaan worden.
Alle derde klas leerlingen maken in klas 3 de rekentoets die in schooljaar 2013-2014 verplicht wordt gesteld voor
examenkandidaten. Als je dit jaar de rekentoets reeds voldoende afsluit hoef je deze niet meer in de vierde klas te maken.
Deze rekentoets moet voldoende of goed afgesloten worden .
Wijzigingen
Het kan zijn dat in de loop van het jaar plotseling bepaalde zaken veranderen. Als er afgeweken moet worden van het PTA
zoals je nu in handen hebt, word je daar van de hoogte gebracht door je schoolleider.
Veel succes en plezier gewenst dit jaar.
Team de Dyk
2
A.
Algemeen deel - examenreglement
Het algemene gedeelte van het examenreglement is bestemd voor alle scholen van OSG Piter Jelles. Dit gedeelte is echter niet
bijgevoegd, maar is te vinden op internet op www.piterjelles.nl onder het tabblad Onderwijs examenreglement of op
http://portal.pj.nl en klik vervolgens de link ‘schoolpagina De Dyk’ aan. Tevens ligt het ter inzage op school. Een samenvatting
van het examenreglement vind je hieronder.
Samenvatting van het examenreglement m.b.t. het schoolexamen
1.
Indeling eindexamen: sectorwerkstuk.
1.1.
1.2
2.
Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen dan wel uit een centraal examen dan wel
uit beide.
Het schoolexamen vmbo-theoretische leerweg omvat mede een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is een
werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en
vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in de desbetreffende sector. Het sectorwerkstuk
heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt.
Onregelmatigheden
2.1
Als je je schuldig maakt aan fraude dan wel zonder geldige reden bij een toets van het examen afwezig
bent, kan de directeur maatregelen nemen.
De maatregelen die de directeur kan nemen zijn:
a.
het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal
examen,
b.
het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,
c.
het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen,
de rekentoets of het centraal examen,
d.
het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd
examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.
De directeur kan ook tot een combinatie van deze maatregelen besluiten. Voordat de directeur een besluit neemt tot
één of meer van de maatregelen nodigt hij je uit voor een gesprek. Naar dit gesprek mag je (één van) je
ouders/verzorgers meenemen. Als de directeur besluit tot één of meer maatregelen krijg je hiervan
schriftelijk bericht. Een afschrift van dit besluit gaat naar de onderwijsinspectie. Je kunt tegen het besluit van de
directeur in beroep gaan bij de commissie van beroep.
3.
De examenvakken in het VMBO
3.1
3.2
4.
Tijdvakken schoolexamen
4.1
4.2
5.
Het examen omvat vakken in het gemeenschappelijk deel, sector- en vrije deel.
Indien jouw lichamelijk gesteldheid het onmogelijk maakt de lessen LO te volgen, kan voor dit vak
ontheffing worden verleend. De docent LO kan een vervangende opdracht geven.
Het schoolexamen vmbo start voor alle vakken op 1 september van het derde leerjaar.
Het schoolexamen wordt uiterlijk een week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten.
Wijze van toetsen
5.1
5.2
5.3
De toetsen van het schoolexamen kunnen als mondelinge toets, als schriftelijke toets, als praktische
opdracht, als handelingsdeel of als sectorwerkstuk worden afgenomen.
Praktische opdrachten, handelingsdelen en het sectorwerkstuk zijn als groepsopdracht mogelijk.
De toetsen van het schoolexamen kunnen afgenomen worden in aanwezigheid van andere kandidaten, die
in het betreffende vak examen doen.
3
6.
Beoordeling schoolexamen
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
B.
Toetsen van het schoolexamen worden beoordeeld met een cijfer. De toetsen van ckv 1 en lo worden
beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Dit geldt ook voor het sectorwerkstuk, rekenen, LOB , de
beroepsoriënterende stage en de maatschappelijke stage.
De handelingsdelen moeten voldoende of goed zijn afgerond.
Het cijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van alle schoolexamen toetsen. De
weegfactoren van alle toetsen zijn omschreven in vakdelen van het PTA.
Indien in een vak tevens centraal examen wordt gedaan, worden deze cijfers afgerond op één decimaal. Als
het vak alleen een schoolexamen kent wordt het cijfer afgerond op een heel getal. De vakken ckv 1 en lo
worden met voldoende of goed beoordeeld.
Als het gemiddelde cijfer van het schoolexamen geen heel getal is en in het vak wordt geen centraal
examen afgelegd, wordt het getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 is of lager, naar beneden
afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
Als het gemiddelde van het schoolexamen geen getal is met 1 decimaal achter de komma en in dat vak
wordt centraal examen afgelegd, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd, indien het tweede cijfer achter
de komma 5 of hoger is.
School specifiek deel
Algemeen
1.
De bovenbouw vmbo-t, locatie De Dyk, is een tweejarige opleiding. Het eindcijfer van een vak behaald in klas 3 is
het eerste cijfer dat meetelt voor het schoolexamen in klas 4. In het PTA van klas 4 wordt de weging daarvan in
procenten aangegeven. Alle cijfers uit het vierde jaar tellen mee in het schoolexamencijfer. In klas 3 wordt er tijdens
de lessen en in de DD-weken getoetst.
2.
Herkansingsmogelijkheden worden per vak in het vakgedeelte aangeven (zie ook toetsprotocol 2013-2014).
Absentie
3.
Indien een kandidaat door ziekte of andere vorm van overmacht niet in staat is deel te nemen aan een schoolexamen,
stelt hij/zij en/of ouders/verzorgers de directeur daarvan vóór de aanvang van het schoolexamen in kennis.
4.
Wordt de onder 3 genoemde bepaling niet nagekomen, dan wordt de kandidaat geacht onwettig afwezig te zijn
geweest. Dit houdt in, dat hem/haar verdere deelname aan het schoolonderzoek kan worden ontzegd (zie kopje
onregelmatigheden A.2).
5.
Als een leerling absent was bij het schoolexamen of een onderdeel er van, moet deze leerling meteen nadat hij/zij weer
op school is, contact opnemen met de docent van het desbetreffende vak. Deze zal, indien nodig, overleg met de
secretaris van de examencommissie een nieuwe datum vaststellen voor het gemiste schoolexamen.
6.
Een ten gevolge van ziekte in te halen schriftelijk schoolexamen kan eventueel vervangen worden door een mondeling
schoolexamen of omgekeerd.
Te laat komen
7.
Als je te laat komt, mag je tot uiterlijk vijftien minuten na aanvang van die toets beginnen aan die toets. Als je meer
dan vijftien minuten te laat bent, word je niet meer tot die toets toegelaten.
8.
Kom je meer dan vijftien minuten te laat of blijf je zonder een geldige reden bij een toets weg, wordt dit als een
onregelmatigheid aangemerkt. Er worden dan maatregelen getroffen zoals die bij punt A.2 zijn omschreven.
Portfolio: oriënteren op het beroepenveld naar verdiepen in de vervolgopleiding
9.
Vanaf leerjaar 3 wordt er op De Dyk door de leerlingen gewerkt met een portfolio. Het Portfolio kent een drietal
aspecten:
 Bewijsaspect: de leerling toont bewijzen van sectorwerkstuk, stages, workshops, loopbaan en presentaties.
 Ontwikkelingsaspect: aan de hand van het portfolio wordt de ontwikkeling van de leerling zichtbaar gemaakt.
( vaardigheden, keuzeproces, persoonlijke ontwikkeling)
 Beoordelingsaspect: beoordelen om te leren en beoordelen om voldoende af te ronden.
Sociale media
10.
Het gebruik van mobiel, I-pad etc. is tijdens de examens niet toegestaan en wordt behandeld als fraude.
4
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
Toelichting:
PO = Praktische opdracht
code
omschrijving
herkansing
soort
weging
maand
duur
S=Schriftelijk
HD=Handelingsdeel
M=Mondeling
vak.jaar.toetsnummer (ook terug te vinden op toets)
kort maar helder
+ betekent herkansbaar
zie afko’s: 4 mogelijkheden
in % van het eindcijfer (HD altijd 0 %)
de maand waarin de toets gepland is
tijdsduur in minuten
VMBO T
LEERJAAR 3
VAK
AARDRIJKSKUNDE
Code
omschrijving
herkansing
soort weging
maand
duur
Ak.3.1
Begrippen Arm en Rijk
S
5%
11
25
Ak.3.2
SE Arm en Rijk
S
25%
11
50
Ak.3.3
Begrippen Grenzen en Identiteit
S
5%
03
25
Ak.3.4
SE Grenzen en Identiteit
S
25%
03
50
Ak.3.5
Begrippen Bronnen van energie
S
5%
06
25
Ak.3.6
SE Bronnen van energie
S
35%
06
50
LET OP!!
Wanneer het werkboek Arm en rijk, Grenzen en identiteit en Bronnen van energie niet voldoende is
bevonden kan de leerling niet deelnemen aan het SE. Daarbij vervalt meteen het recht op het maken van het
eerste tijdvak. De leerling komt dan alleen nog in aanmerking voor het tweede tijdvak mits het werk af is. Het
werk moet een week van tevoren worden beoordeeld.
VMBO T
code
Bte.3.1
Bte.3.2
Bte.3.3
Bte.3.4
Bte.3.5
Bte.3.6
Bte.3.7
Bte.3.8
Bte.3.9
Bte.3.10
Bte.3.11
Bte.3.12
LEERJAAR 3
omschrijving
Ruimte/Licht Oriënteren
Ruimte/Licht Onderzoek
Ruimte/Licht Eindproduct
Vorm/Licht Oriënteren
Vorm/Licht Onderzoek
Vorm/Licht Eindproduct
Compositie Oriënteren
Compositie Onderzoek
Compositie Eindproduct
Van idee naar beeld Oriënteren
Van idee naar beeld Onderzoek
Van idee naar beeld Eindproduct
VAK
herkansing
BEELDENDE VORMING TEKENEN
soort weging
maand
duur
PO
5%
09
PO
5%
09
PO
15 %
11
PO
5%
11
PO
5%
12
PO
15 %
01
PO
5%
02
PO
5%
03
PO
15 %
04
PO
5%
04
PO
5%
05
PO
15 %
06
VMBO T
code
Bi.3.1
Bi.3.2
Bi.3.3
Bi.3.4
Bi.3.5
Bi.3.6
Bi.3.7
Bi.3.8
Bi.3.9
Bi.3.10
LEERJAAR 3
omschrijving
Organen en cellen
Ordening
Voortplanting
Erfelijkheid
Evolutie
Regeling
Zintuigelijke waarneming
Stevigheid en beweging
Gedrag
Voortgang flexopdrachten
VAK
herkansing
BIOLOGIE
soort weging
S
11%
S
11%
S
11%
S
11%
HD
0%
S
11%
S
11%
S
11%
S
11%
S
12%
maand
09
10
11
01
01
02
04
05
06
06
duur
55
55
55
55
55
55
55
55
5
VMBO T
code
Ckv.3.1
VAK
herkansing
Ckv.3.2
Ckv.3.3
Ckv.3.4
LEERJAAR 3
omschrijving
1e culturele activiteit Kunst en cultuur in
eigen omgeving
2e culturele activiteit Theater / Film
3e culturele activiteit Muziek / Dans
4e culturele activiteit Ontwerpen
VMBO T
code
Du.3.1
Du.3.2
Du.3.3
Du.3.4
Du.3.5
Du.3.6
Du.3.7
Du.3.8
Du.3.9
Du.3.10
Du.3.11
Du.3.12
LEERJAAR 3
omschrijving
SO Lernliste Kapitel 1
Toets Kapitel 1
SO Lernliste Kapitel 2
Toets Kapitel 2
SO Lernliste Kapitel 3
Toets Kapitel 3
Leestoets 1
SO Lernliste Kapitel 4
Toets Kapitel 4
SO Lernliste Kapitel 5
Toets Kapitel 5
Leestoets 2
VMBO T
code
Ec.3.1
Ec.3.2
Ec.3.3
Ec.3.4
Ec.3.wb
Ec.3.5
Ec.3.6
Ec.3.7
Ec.3.8
Ec.3.9
Ec.3.wb
VMBO T
code
En.3.1
En.3.2
En.3.3
En.3.4
En.3.5
En.3.6
En.3.7
En.3.8
En.3.9
En.3.10
En.3.11
En.3.12
En.3.13
En.3.14
En.3.15
En.3.16
CKV
soort
HD
weging
0%
maand
11
0%
0%
0%
01
04
06
VAK
herkansing
DUITS
soort weging
S
3%
S
12%
S
3%
S
12%
S
3%
S
12%
S
13%
S
3%
S
12%
S
3%
S
12%
S
12%
maand
09
10
11
11
12
01
02
02
04
05
05
05
duur
30
55
30
55
30
55
90
30
55
30
55
55
LEERJAAR 3
omschrijving
H1 Wikken en wegen
H2 Thuis in geldzaken
H3 Geld over en tekort
H4 Wonen
Beoordeling werkboek
H5 Werken voor de Winst
H6 Werken
H7 Werkloos
Tentamen “Werken” H5+6+7
H8 Productie en technologie
Beoordeling werkboek
VAK
herkansing
ECONOMIE
soort weging
S
10%
S
10%
S
10%
S
10%
HD
0%
S
10%
S
10%
S
10%
S
20%
S
10%
HD
0%
maand
09
10
11
12
12
02
03
04
05
06
06
duur
55
55
55
55
LEERJAAR 3
omschrijving
SO H1
Toets H1
Vaardigheidstoets onregelmatige ww
So H2
Toets H2
SO H3
Vaardigheidstoets K en L
Toets H3
SO H4
Toets H4
SO H5
Toets H5
Toets grammar H1-5
Toets H6
Vaardigheidstoets formele brief
Taal Portfolio
VAK
herkansing
maand
09
09
10
11
11
12
12
01
02
03
04
04
05
05
06
duur
30
55
45
30
55
30
55
55
30
55
30
55
55
55
45
HD
HD
HD
+
+
ENGELS
soort weging
S
4%
S
7%
S
10%
S
4%
S
7%
S
4%
S
10%
S
7%
S
4%
S
7%
S
4%
S
7%
S
8%
S
7%
S
10%
HD
0%
duur
55
55
55
90
55
6
VMBO T
Code
Fa.3.1
Fa.3.2
Fa.3.3
Fa.3.4
Fa.3.5
Fa.3.6
Fa.3.7
Fa.3.8
Fa.3.9
Fa.3.10
Fa.3.11
Fa.3.12
Fa.3.13
Fa.3.14
Fa.3.15
Fa.3.Tp
LEERJAAR 3
omschrijving
Phrases clés 1
Chapitre 1
Phrases clés 2
chapitre 2
Vaardigheidstoets
Phrases clés 3
Chapitre 3
Vaardigheidstoets
Phrases clés 4
Chapitre 4
Phrases clés 5
Vaardigheidstoets
Chapitre 5
Chapitre 6
Vaardigheidstoets
Taalportfolio
VAK
herkansing
FRANS
soort weging
S
4%
S
6%
S
3%
S
6%
S
9%
S
3%
S
6%
S
14%
S
3%
S
6%
S
3%
S
9%
S
6%
S
7%
S/M
15%
HD
0%
maand
09
09
10
11
11
11
12
12
01
01
02
03
02
03
05
06
duur
20
55
20
55
55
20
55
55
20
55
20
55
55
55
55
VMBO T
LEERJAAR 3
VAK
GESCHIEDENIS
code
omschrijving
herkansing
soort weging
maand
duur
Gs3-Ni1
Begrippentoets Nederland en Indonesië
S
4%
09
30
Gs3-Ni2
Tussentoets Nederland en Indonesië
S
8%
09
55
Gs3-Ni3
Eindtoets Nederland en Indonesië
+*
S
16%
11
55
Gs3-Ni4
Werkstuk ‘Soldaat in Indië’
PO
8%
11
n.v.t.
Gs3-Ko1
Begrippentoets Koude Oorlog
S
4%
11
30
Gs3-Ko2
Tussentoets Koude Oorlog
S
8%
01
55
Gs3-Ko3
Eindtoets Koude Oorlog
+*
S
16%
02
55
Gs3-In1
Eindtoets Industrialisatie
S
8%
03
55
Gs3-Cm1
Begrippentoets Cultuur en mentaliteit
S
4%
03
30
Gs3-Cm2
Eindtoets Cultuur en mentaliteit
+*
S
16%
05
55
Gs3-Cm3
Opdracht ‘We didn’t start the Fire’
PO
8%
06
n.v.t.
* Herkansingen kunnen pas worden aangevraagd als alle te maken opdrachten in het werkboek of andere
opdrachten voldoende zijn afgerond (docent bepaalt welke opdrachten gedaan moeten worden en controleert
het gemaakte werk).
VMBO T
code
Lob.3.1
Lob.3.2
Lob.3.3
Lob.3.4
Lob.3.5
Lob.3.6
Lob.3.7
Lob.3.8
LEERJAAR 3
Omschrijving
Verslagen maken van “speeddates” met
docenten en cursisten Friesland College
Verslag maken van workshops van
MBO’s (kijkdagen)
Aanleggen van vacature-overzicht (2
relevante vacatures)
Bezoeken van de “careerday”
Verslagen maken van de “careerday”
Aanleggen van vacature-overzicht (2
relevante vacatures)
Bezoeken van minimaal twee relevante
open dagen/voorlichtingsbijeenkomsten
en daarvan verslag doen
Verslag maken van “speeddates” met
docenten en cursisten Friesland College
VAK
herkansing
LOB
soort
HD
weging
0%
maand
10-02
HD
0%
10-02
HD
0%
10-02
HD
HD
HD
0%
0%
0%
10-02
10-02
03-06
HD
0%
01-06
HD
0%
03-06
duur
7
VMBO T
code
Lo1.3.1
Lo1.3.2
Lo1.3.3
Lo1.3.4
Lo1.3.5
Lo1.3.6
Lo1.3.7
Lo1.3.8
Lo1.3.9
Lo1.3.10
Lo1.3.11
LEERJAAR 3
Omschrijving
Spel: Softbal
Atletiek: sprint en kogelstoten
Spel: Badminton
Atletiek: Fosburyflop
Spel Volleybal
Turnen: Handstandoverslag
BoM: Dans ontwerpen 64 tellen
Atletiek: Conditie
Atletiek: Discuswerpen
Spel: Frisbee
Spel: Voetbal
VAK
herkansing
LO1
soort
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
weging
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
maand
09/10
09/10
11
02/03
12
02/03
04
04
05
06
06
duur
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Aanvullende eisen of opmerkingen:
In verband met het onstuimige weer in Nederland kan het zijn dat er buitenonderdelen gewijzigd kunnen worden.
Wij nemen het recht om bij slechte weersomstandigheden het PTA aan te passen.
In verband met beperkt materieel en zaal kunnen er lessenseries gewisseld worden in een periode.
VMBO T
code
Lo2.3.1
Lo2.3.2
LEERJAAR 3
VAK
LO2
Omschrijving
herkansing
soort weging
maand
duur
Spel: Honkbal
PO
9%
09
55
Atletiek: specialisatie in
PO
9%
10
55
werpen/springen/lopen
Lo2.3.3
Sportfolio
HD
0%
10
55
Lo2.3.4
Bewegen en regelen: Lesgeven
PO
9%
12
55
Plataanschool
Lo2.3.5
Spel: Basketbal
PO
9%
01
110
Lo2.3.6
Draaiboek volleybaltoernooi
HD
0%
12
110
Lo2.3.7
Uitvoeren volleybaltoernooi
PO
9%
12
240
Lo2.3.8
Bewegen en gezondheid: EHBO
HD
0%
01
Lo2.3.9
Sportfolio
HD
0%
01
55
Lo2.3.10
Turnen: springen/ringzwaaien/rekstok
PO
9%
02
55
Lo2.3.11
Zelfverdediging: karate ma/wo
PO
9%
03
55
Lo2.3.12
Sportfolio
HD
0%
04
55
Lo2.3.13
Theoretische toets di
S
9%
03
90
Lo2.3.14
Turnen: klimmen
PO
9%
04
55
Lo2.3.15
Sok: freerunning
PO
9%
05
55
Lo2.3.16
Bewegen en regelen: LoopLeeuwarden
HD
0%
05
120
Lo2.3.17
BoM: HipHop
PO
10%
06
Lo2.3.18
Sportfolio
HD
0%
06
55
Aanvullende eisen of opmerkingen:
In verband met het onstuimige weer in Nederland kan het zijn dat er buitenonderdelen gewijzigd kunnen
worden.
Wij nemen het recht om bij slechte weersomstandigheden het PTA aan te passen.
8
VMBO T
code
Ma1.3.1
LEERJAAR 3
Omschrijving
SO H1 Wat is maatschappijleer P1-3
H2, P2 ‘socialisatie’
Actualiteitentoets P1 nieuws sept.
Toets H2 Jongeren P1-7
Actualiteitentoets P2 nieuws nov.
Opdracht politiek
Toets H3 Politiek P1-5
Reflectieverslag LC en Omrop Fryslân
SO H5 Media P1-4
Toets H5 Media P1-7
Actualiteitentoets P3 nieuws feb.
Filmverslag Crash
Toets Criminaliteit P1-6
Actualiteitentoets P4 nieuws apr/mei
Toets politiek P1-9
Eindtoets maatschappijleer
VAK
herkansing
VAK
herkansing
Ne.3.12
Ne.3.13
Ne.3.14
Ne.3.15
LEERJAAR 3
omschrijving
Taal en woordenschat H1,2,3
Grammatica H1,2,3
Fictiedossier 1
Fictiedossier 2
(bestaat uit minimaal twee
verwerkingsopdrachten)
Spreekvaardigheid het betoog
Spreekvaardigheid
(bestaat uit minimaal twee
verwerkingsopdrachten)
Kijken en luisteren de recensie
Leesvaardigheid H1,2,3
Taal en woordenschat H1,2,3
Spelling H1,2,3
Schrijfvaardigheid/spelling gezamenlijke
toets vmbo-t
Grammatica H4,5,6
Spelling H4,5,6
Schrijfvaardigheid/spelling
Leesvaardigheid H4,5,6
VMBO T
code
Ns1.3.1
Ns1.3.2
Ns1.3.3
Ns1.3.4
Ns1.3.5
Ns1.3.6
Ns1.3.7
Ns1.3.8
LEERJAAR 3
omschrijving
H1 Krachten
H2 Elektriciteit
H3 Energie
H4 Het weer
H5 Licht
H6 Schakelingen
H7 Materie
H8 Straling
VMBO T
code
Ns2.3.1
Ns2.3.2
Ns2.3.3
Ns2.3.4
Ns2.3.5
Ns2.3.6
LEERJAAR 3
omschrijving
Scheikundewetenschap
Water
Mengsels scheiden
De kunst van atomen
In vuur en vlam
Grondstoffen
Ma1.3.2
Ma1.3.3
Ma1.3.4
Ma1.3.5
Ma1.3.6
Ma1.3.7
Ma1.3.8
Ma1.3.9
Ma1.3.10
Ma1.3.11
Ma1.3.12
Ma1.3.13
Ma1.3.14
Ma1.3.15
VMBO T
code
Ne.3.1
Ne.3.2
Ne.3.3
Ne.3.4
Ne.3.5
Ne.3.6
Ne.3.7
Ne.3.8
Ne.3.9
Ne.3.10
Ne.3.11
+
+
+
MAATSCHAPPIJLEER 1
soort weging
maand
S
4%
09
S
S
S
PO
S
HD
S
S
S
PO
S
S
S
S
duur
20
4%
9%
4%
5%
9%
0%
5%
13%
4%
4%
13%
4%
13%
9%
10
10
12
12
12
01
01
02
03
04
04
05
06
06
15
55
15
NEDERLANDS
soort weging
S
5%
S
5%
HD
0%
M/S/P
5%
O
maand
09
10
10
01-03
duur
55
55
55
20
55
15
55
15
55
55
M
M/S/P
O
10%
10%
10-12
10-04
10
S
S
S
S
S
5%
10%
5%
5%
10%
10-12
11
12
01
02
55
55
55
55
55
S
S
S
S
5%
5%
10%
10%
03
04
05
06
55
55
55
55
VAK
herkansing
NASK 1 - NATUURKUNDE
soort weging
maand
S
12%
09
S
13%
11
S
12%
01
S
13%
02
S
12%
03
S
13%
04
S
12%
05
S
13%
06
duur
50
50
50
50
50
50
50
50
VAK
herkansing
NASK 2 - SCHEIKUNDE
soort weging
maand
S
20%
09
S
16%
11
S
16%
01
S
16%
02
S
16%
03
S
16%
05
duur
50
50
50
50
50
50
9
VMBO T
code
Tk.3.T1
Tk.3.V1
LEERJAAR 3
omschrijving
Reflectie/logboek/dramabegrippen
Voortgang spelvaardigheden
Tk.3.P1
Tk.3.V2
Tk.3.T2
Tk.3.P2
Drama en maatschappelijke betekenis
Serious Request
Voortgang spelvaardigheden
Reflectie/logboek/dramabegrippen
Drama en Open Dag (scènes)
PO
M
HD
PO
15%
6%
0%
15%
12
01
01
01
110
55
55
110
Tk.3.P3
Tk.3.P3
Tk.3.T3
Tk.3.V3
Tk.3.P3
Tk.3.T4
Deelname talenten-avond
Deelname ArtsExpression
Toets dramabegrippen
Voortgang spelvaardigheden
Eindproductie basisscholen
Reflectie/logboek/dramabegrippen
PO
PO
S
M
S
S
6%
6%
6%
6%
20%
15%
02
03
03
04
06
06
110
110
55
55
110
55
VMBO T
code
Wi.3.1
Wi.3.2
LEERJAAR 3 2013-2014
omschrijving
H1 Plaats en afstand
H2 Formules
H4 Rekenen met formules
H5 Kijken en redeneren
H6 Werken met aantallen
OLW en GWA en Excelopdracht
H3 Statistiek
H10 Grafieken
H7 Vergelijkingen oplossen
H8 Hellingen en tangens
H9 Meten en redeneren
H11 Oppervlakte en inhoud
H12 Grafieken
Cito-toets
Rekenvaardigheden
WISKUNDE
soort weging
S
6%
S
12%
maand
09
11
duur
55
55
Wi.3.3
Wi.3.4
Wi.3.5
Wi.3.6
Wi.3.7
Wi.3.8
Wi.3.9
Wi.3.10
Wi.3.11
Wi.3.12
VAK
herkansing
VAK
herkansing
KUNSTVAKKEN DRAMA
soort weging
maand
HD
0%
10
M
5%
10
duur
55
55
S
S
PO
S
6%
6%
10%
12%
12
01
01
02
55
55
55
55
S
S
6%
12%
03
04
55
55
S
S
S
S
6%
6%
13%
5%
05
06
06
06
55
55
60
55
10