studiegids 2014-2015 - Hogeschool Utrecht

Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Studiegids
Bacheloropleiding
Chemische Technologie duaal
en Associate degree
2014-2015
1/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Inhoudsopgave
Voorwoord
6
1
2
Inrichting van de opleiding
8
2.1 Beroepsprofiel ........................................................................................................... 8
2.1.1
Beroep ................................................................................................................ 8
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel ............................................................................. 9
2.1.3
Competenties beginnende beroepsbeoefenaar .................................................. 10
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde.............................................................................. 10
2.1.5
Werkveld en functies........................................................................................... 10
2.2 Opleidingsprofiel ........................................................................................................ 11
2.2.1
Algemeen............................................................................................................ 11
2.2.2
Doelstelling opleiding .......................................................................................... 12
2.2.3
Het hbo-niveau van de opleiding......................................................................... 12
2.2.4
Didactische uitgangspunten ................................................................................ 12
2.3 Inrichting opleiding ..................................................................................................... 13
2.3.1
Opleidingsvarianten ............................................................................................ 13
2.3.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes .............................................................. 13
2.3.3
Getuigschriften .................................................................................................... 14
2.3.4
Graden en titulatuur ............................................................................................ 14
2.3.5
Opleidingsstructuur ............................................................................................. 15
2.4 Propedeuse ............................................................................................................... 16
2.4.1
Programma ......................................................................................................... 16
2.4.2
Studieadvies ....................................................................................................... 19
2.4.3
Overstappen ....................................................................................................... 21
2.5 Hoofdfase .................................................................................................................. 22
2.5.1
Toelating hoofdfase ............................................................................................ 22
2.5.2
Programma’s....................................................................................................... 22
2.5.3
Stages en stagewaardigheid............................................................................... 31
2.5.4
Profileringsruimte ................................................................................................ 31
2.5.5
Excelleren ........................................................................................................... 31
2.5.6
Afstuderen .......................................................................................................... 32
2.5.7
Vervolgopleidingsmogelijkheden......................................................................... 33
2.6 Examencommissie..................................................................................................... 33
2.6.1
Instelling en benoeming ...................................................................................... 33
2.6.2
Samenstelling ..................................................................................................... 34
2.6.3
Taken en bevoegdheden .................................................................................... 34
2.6.4
Verzoekschrift ..................................................................................................... 34
2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen .................. 35
2.8 Voorzieningen ............................................................................................................ 35
2.8.1
Begeleiding ......................................................................................................... 35
2.8.2
ICT-faciliteiten ..................................................................................................... 36
2.8.2.1
Algemeen ........................................................................................................ 36
2.8.2.2
E-mail .............................................................................................................. 37
2.8.2.3
SharePoint....................................................................................................... 37
2.8.2.4
OSIRIS Student ............................................................................................... 37
2.8.2.5
Wachtwoord .................................................................................................... 38
2.8.2.6
Informatiebeveiliging en privacy ...................................................................... 39
2.8.2.7
Registratie studievoortgang ............................................................................. 39
2.8.3
Onderwijsbureau ................................................................................................. 39
2.8.4
Studievereniging ................................................................................................. 40
2.8.5
Opleidingscommissies ........................................................................................ 41
2.9 Contactgegevens ....................................................................................................... 41
3
Cursussen
42
3.1 Cursusdeelname........................................................................................................ 42
3.2 Inschrijving voor cursussen ....................................................................................... 42
3.3 Aanwezigheidsplicht .................................................................................................. 42
3.4 Ingangseisen ............................................................................................................. 43
3/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
3.5 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 43
4
Tentamens en examens
44
4.1 Introductie .................................................................................................................. 44
4.2 Vrijstellingen .............................................................................................................. 45
4.3 Organisatie tentamens............................................................................................... 46
4.3.1
Tentamenvorm en -duur ..................................................................................... 46
4.3.2
Tentamenrooster................................................................................................. 46
4.3.3
Inschrijving en deelname (her)tentamens ........................................................... 48
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking ............................................... 49
4.3.5
Legitimatieplicht bij tentamens ............................................................................ 50
4.3.6
Gang van zaken tijdens tentamens ..................................................................... 51
4.4 Beoordeling ............................................................................................................... 53
4.4.1
Toekennen resultaat en inzage ........................................................................... 53
4.4.2
Onregelmatigheden / fraude ............................................................................... 54
4.4.3
Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk ............................................ 56
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten ................................................................................. 56
5
Diplomering
58
5.1 Procedure afgifte getuigschrift ................................................................................... 58
5.2 Aantekening cum laude of met genoegen ................................................................. 58
6
Roosters
60
6.1 HU-onderwijsjaarrooster ............................................................................................ 60
6.2 Vakanties en vrije dagen ........................................................................................... 60
6.3 Lesdagen en -tijden ................................................................................................... 64
6.4 Openingstijden gebouwen ......................................................................................... 64
6.5 Roosterinformatie en -wijzigingen .............................................................................. 64
7
Klachten, bezwaar en beroep
66
7.1 Inleiding ..................................................................................................................... 66
7.2 Bezwaar ..................................................................................................................... 66
7.3 Beroep ....................................................................................................................... 67
7.3.1
Beroep aantekenen............................................................................................. 67
7.3.2
Hoger beroep ...................................................................................................... 68
7.4 Klachten..................................................................................................................... 68
7.4.1
Klacht indienen ................................................................................................... 68
7.4.2
Herzieningsverzoeken bij klachten...................................................................... 68
7.5 Ongewenst gedrag .................................................................................................... 69
7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep....................................................................... 69
8
Studentzaken
70
8.1 Studiebegeleiding ...................................................................................................... 70
8.2 Profileringsfonds ........................................................................................................ 70
8.3 Studentendecaan....................................................................................................... 71
8.4 Centrum Studiekeuze ................................................................................................ 71
8.5 Vertrouwenspersoon.................................................................................................. 71
8.6 Studentenarts ............................................................................................................ 72
8.7 Bureau Studentenpsychologen .................................................................................. 72
8.8 Mediation ................................................................................................................... 73
8.9 Studeren met een functiebeperking ........................................................................... 73
8.10 Verbetering taalvaardigheden.................................................................................... 74
8.11 Bibliotheek ................................................................................................................. 74
8.12 Internationalisering .................................................................................................... 74
8.13 Medezeggenschap .................................................................................................... 75
8.13.1
Inspraakorganen ............................................................................................. 75
8.13.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten ................................................... 75
8.14 Studium Generale ...................................................................................................... 76
8.15 Studentenvereniging .................................................................................................. 76
8.15.1
Algemeen ........................................................................................................ 76
8.15.2
Bestuursbeurs ................................................................................................. 76
8.16 Topsport .................................................................................................................... 77
8.17 Trajectum ................................................................................................................... 77
4/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
8.18 Sport .......................................................................................................................... 77
8.19 Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren .............................................................. 77
8.20 Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering ............................ 79
9
Over de HU
81
9.1 Algemene informatie .................................................................................................. 81
9.1.1
Onderwijsprofiel HU ............................................................................................ 81
9.1.2
Bachelor- en masterstelsel ................................................................................. 82
9.1.3
Hogeschool- en faculteitsregelingen ................................................................... 83
9.1.4
Orderegels .......................................................................................................... 84
9.1.5
Kwaliteitszorg ...................................................................................................... 84
9.1.6
Organogram HU.................................................................................................. 85
9.1.7
Locaties HU ........................................................................................................ 85
9.2 Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek .................................................... 85
9.2.1
Algemeen............................................................................................................ 85
9.2.2
Organogram faculteit .......................................................................................... 86
9.2.3
Contactgegevens ................................................................................................ 86
9.2.4
Plattegrond ......................................................................................................... 87
9.2.5
Praktische voorschriften en aanwijzingen ........................................................... 87
9.2.6
Faciliteiten........................................................................................................... 87
9.2.7
In- en uitschrijven voor de opleiding.................................................................... 87
9.2.8
Toelatingsonderzoek........................................................................................... 88
9.2.9
Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming ............................................ 89
9.2.9.1
Collegegeld ..................................................................................................... 89
9.2.9.2
Kosten voor boeken en leermiddelen .............................................................. 90
9.2.9.3
Overige kosten ................................................................................................ 90
9.2.9.4
Financiële tegemoetkoming............................................................................. 90
10 Bijlagen
91
10.1 Onderwijs- en examenregeling .................................................................................. 91
10.2 Conversiebepalingen ................................................................................................. 91
10.3 Honourstrajecten en Sterverklaringen ....................................................................... 91
10.3.1
Inleiding ........................................................................................................... 91
10.3.2
Procedure ........................................................................................................ 91
10.3.3
Beoordelingscriteria......................................................................................... 93
10.4 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 96
11 Trefwoordenregister (optioneel)
Fou
t! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Deze studiegids is op 19 juni vastgesteld door Mw. E. Hilhorst, directeur Institute for Life Sciences & Chemistry
gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 20 juni.
5/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
1
Voorwoord
Beste student,
Voor u ligt de studiegids 2014-2015 van de duale opleiding Chemische Technologie. We hopen dat u bij onze
opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie
die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan.
Competentiegericht: dat wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven (2.1).
Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en
tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie
over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken.
Invloed van de student
Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool
beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw
mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips
kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan
over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en
medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En
bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het
jaar!
Excelleren
De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie haalt,
kunt u bij uw diploma de aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’ ontvangen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op
andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor zijn
honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf
verschillende Ster Verklaringen behaalt, dan kunt u het Honours Certificaat verkrijgen. Dit is een officieel HUwaardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (2.5.5 en 10.3).
Verbreden en verdiepen
Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied.
Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde ‘vrije profileringsruimte’ (van 30 EC, een halfjaar), die u
kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander
vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere
instelling is vaak mogelijk (2.5.4).
Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (slb’er, 2.8.1) kan u hierover
adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium
Generale dat inspirerende programma’s aanbiedt.
Wat anders?
U kunt uw studietijd natuurlijk ook willen benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw
reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te
worden in bijvoorbeeld uw studievereniging, uw gezelligheidsvereniging of uw studentensportclub? (8.14, 8.17).
Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineert u topsport met een studie
(8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt.
Studievertraging
Door allerlei oorzaken kan uw studie niet verlopen zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een
beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen
(4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het
maken van een studieplanning (2.4.2). En had u een studiebeurs, maar studeert u door deze omstandigheden zo
lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze
gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)!
6/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen
soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekendgemaakt.
En heeft u een functiebeperking? Dan kunt u mogelijk langer over uw studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het
geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.9).
Problemen en klachten
Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij
uw slb’er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen.
Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5)
inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere
escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het
niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en
klachten (7.1). Ook hiervoor kunt u bij de studentendecaan terecht.
Wat verwacht de HU van u?
Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. De HU
verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld
intimidatie, hatemails, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook
verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige
medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst
gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding.
U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in
deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kunt u altijd
achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kunt u het niet vinden: kijk op intranet, vraag het uw
slb’er of de onderwijsbalie (2.8.3).
We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar.
Mede namens alle collega’s die aan uw opleiding bijdragen,
Ellen Hilhorst
Directeur Institute for Life Sciences & Chemistry
7/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2
2.1
Inrichting van de opleiding
Beroepsprofiel
2.1.1
Beroep
De duale opleiding Chemische Technologie is gericht op het opleiden van studenten tot de graad (degree) Bachelor
of Applied Science (BAS) voor de chemische arbeidsmarkt.
Uitsluitend in deze duale variant van de opleiding Chemische Technologie is het ook mogelijk een Associate degree
te behalen, mits de student een geldige inschrijving voor de Ad-opleiding heeft. Dit kan na afronding van de eerste 2
studiejaren van de duale opleiding Chemische Technologie. Vanaf 1 september 2015 stopt de instroom van nieuwe
studenten in de Ad opleiding Chemische Technologie duaal en wordt de Ad-opleiding afgebouwd. De inhoud van de
eerste twee jaren van de bachelor CT duale opleiding is gelijk aan de inhoud van de Ad. Deze eerste twee jaren
blijven aangeboden worden.
Binnen de chemische en chemisch technologische opleiding worden 4 beroepsdomeinen onderscheiden:
1. Research en development
U bent betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe, of verbetering van bestaande, producten, materialen,
methoden en processen. U verricht onderzoek in een van de toepassingsgebieden, zoals het wetenschappelijk
onderzoek, chemische industrie, farmaceutische industrie, levensmiddelenindustrie, fermentatie-industrie,
milieu- en duurzaamheidproblematiek, biotechnologie, etcetera.
Researchlaboratoria bij overheidsinstellingen en grote bedrijven zijn veelal goed geoutilleerd. Academici geven
hier richting aan het onderzoek of de ontwikkeling en geven invulling aan de theoretische component van het
werk. Als bachelor bent u verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het (deel)onderzoek. U ontwikkelt
en realiseert een experimentele proefopzet, verricht en interpreteert experimenten (of laat deze verrichten),
veelal gebruikmakend van moderne informatie- en communicatiemiddelen (zoals internet en
bioinformaticatoepassingen, specifieke ict-toepassingen), trekt conclusies en doet aanbevelingen. In het mkb is
de benadering doorgaans minder fundamenteel en juist meer toegepast. Het richting geven aan en het
organiseren en coördineren van de werkzaamheden maakt dan tevens deel uit van uw takenpakket.
2. Commercie, service en dienstverlening.
In de commercie (handel) bent u vooral werkzaam als productspecialist. U werkt bijvoorbeeld als verkoper van
domeinspecifieke producten, systemen, diensten en apparatuur.
Daarbij kunt u ook actief zijn op het gebied van marketing. In uw rol als adviseur levert u een bijdrage aan het
oplossen van (acute) problemen of het instrueren en begeleiden van nieuwe gebruikers en klanten. Hiertoe
overlegt u met klanten en gebruikers, brengt problemen in kaart, zoekt oorzaken en oplossingen en adviseert de
klant. In al deze gevallen hebben uw activiteiten een relatie met principes of systemen met een chemische of
technologische invalshoek.
U kunt (sub)hoofd zijn van een afdeling of dienst, of zelf een onderneming starten. In de dienstverlenende sfeer
werkt u bijvoorbeeld als hygiënist of bent u betrokken bij kennisoverdracht, bijvoorbeeld als (stage)begeleider in
het onderwijs (lbo, mbo, hbo, wo), in een laboratorium
of anderszins. Ook kunt u binnen instellingen of bedrijven werkzaam zijn op het gebied van kwaliteitszorg of management, veiligheid (biologische veiligheidsfunctionaris, Arbo-milieuzorgcoördinator, KAM-coördinator
(Kwaliteit-, Arbo-, Milieu-coördinator)), milieu (milieu-adviseur), hygiëne (hygiënist) of forensisch onderzoek.
3. Toepassing en productie
In dit beroepsdomein bent u vaak werkzaam bij laboratoria ten behoeve van kwaliteitscontrole en productie op
organisch, biochemisch en analytisch gebied, bij milieulaboratoria of soortgelijke laboratoria. Het komt daarbij
vooral aan op het uitvoeren van complexe en ingewikkelde experimenten waarbij veelal een beroep wordt
gedaan op uw praktische vaardigheden en analyserend vermogen. Bij syntheselaboratoria, waar de veiligheid
van het werk één van de belangrijkste aspecten is, wordt op dat gebied heel nadrukkelijk uw kennis en inzicht
aangesproken. De grote verscheidenheid aan experimenten vraagt om een brede inzetbaarheid van u en een
goede toepassing van technieken, apparatuur, automatisering, kwaliteitsbewaking, Arbo en milieuzorg. Daarbij
wordt zoveel mogelijk gekozen voor duurzame oplossingen. De aard van het werk verlangt goede
communicatieve eigenschappen en een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Ook het kunnen werken in
teamverband is een belangrijk aspect van het beroep. U bent daarnaast in staat betrouwbaar, kritisch en
efficiënt te werken, ook in spoedeisende situaties en/of onder grote werkdruk.
4. Engineering en fabricage
8/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
U bent betrokken bij of zelfs primair verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van (een deel van) het
productieproces. In teamverband ontwikkelt of past u nieuwe processen toe of verbetert u bestaande processen,
producten of materialen. Hiertoe overlegt u zowel met operators als met het
(hogere) management en externe partijen, neemt u beslissingen over procesveranderingen, of bereidt u deze
beslissingen voor en rapporteert u over het normale en abnormale procesverloop en het resultaat. Hierbij past u
als bachelor uw kennis van chemische omzettingsprocessen, fysische scheidingstechnieken en materialen toe
voor het bereiken van een optimale prijs-kwaliteitverhouding binnen maatschappelijk aanvaardbare of
aanvaarde risico’s.
In dit beroepsdomein worden twee zwaartepunten onderscheiden, namelijk de (bio)procestechnologie en
product- en materiaaltechnologie. In de (bio)procestechnologie gaat het meestal om grootschalige
procesinstallaties waarin niet-vormgegeven producten als gassen, vloeistoffen, poeders en/of granulaten worden
geproduceerd. In de product- en materiaaltechnologie gaat het vaak om kleinere
productie-eenheden waarmee vormgegeven materialen als platen, linten, draden en schuimen geproduceerd
worden.
De opleiding Chemische Technologie richt zich vooral op het vierde beroepsdomein.
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel
Voor het beroepsprofiel van de Bachelor of Applied Science zijn acht beroepsspecifieke competenties geformuleerd
met bijbehorende kwalificatieniveaus. Een competentie beschrijft de kwaliteit die iemand moet hebben en kunnen
gebruiken om in het beroep succesvol te zijn. Deze 8 competenties zijn: Onderzoeken, Experimenteren,
Ontwikkelen, Beheren/coördineren, Adviseren/in- en verkopen, Instrueren/begeleiden/doceren/coachen,
Leidinggeven/managen en Zelfsturing. Paragraaf 2.1.4. gaat hier gedetailleerder op in. Het opleidingsprofiel is
afgeleid van dit beroepsprofiel. Het opleidingsprofiel bevat de kwalificaties die aan het eind van de opleiding
verworven moeten zijn om het beroep op starterniveau te kunnen beoefenen.
Per competentie zijn handelingsindicatoren beschreven en op vier niveaus (niveau I, II, III en IV) uitgewerkt, waarbij
niveau IV geldt voor een beroepsbeoefenaar met circa 5 jaar werkervaring. Een pas afgestudeerde Bachelor of
Applied Sciences functioneert per competentie op een lager kwalificatieniveau (I, II of III), en kwalificeert zich
hiermee als een beginnend beroepsbeoefenaar. De kwalificatieniveaus van de competenties die worden behaald
aan het eind van de opleiding Chemische Technologie zijn weergegeven in onderstaande tabel 1.
Tabel 1: Kwalificatieniveaus van de beroepscompetenties aan het eind van de opleiding Chemische
Technologie (Associate degree en Bachelor)
Beroepscompetenties
Behaald niveau aan het eind van de opleiding
Chemische Technologie
Associate degree
Bachelor
1. Onderzoeken
I
1)
II
2. Experimenteren
II
II
3. Ontwikkelen
I
1)
II
I
I
5. Adviseren/in- en verkopen
n.v.t.
n.v.t.
6. Instrueren/begeleiden/doceren/coachen
n.v.t.
n.v.t.
7. Leidinggeven/managen
n.v.t.
I
II
II
4. Beheren/coördineren
8. Zelfsturing
1)
Voor Associate degree (Ad) dient één van deze compenties op niveau II te zijn
Per competentie zijn handelingsindicatoren die behoren bij het te behalen kwalificatieniveau beschreven.
De handelingsindicatoren die behoren bij een gedefinieerd niveau van een bepaalde competentie vormen de
leidraad voor de inrichting van het curriculum en staan gedetailleerd beschreven in het “Werkboek Onderwijs ILC“
(Werkboek Onderwijs) dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en dat ook op de
9/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Chemistry SharePoint-opleidingssite (Opleidingssite Chemie/Chemische Technologie) en de SLB-ILC SP-site (SLBILC-site) te vinden is.
2.1.3
Competenties beginnende beroepsbeoefenaar
De eindkwalificaties van de opleiding Chemische Technologie worden weergegeven in de competentieniveaus
waaraan de beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. (Zie tabel 1 bij paragraaf 2.1.2).
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde
De vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt,
beschreven in competenties (zie 2.1.2)
Voor de Associate Degree of Applied Science in Çhemische Technologie zijn de 5 beroepsspecifieke
competenties:
1. Onderzoeken: De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel
bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen
werkomgeving.
2. Experimenteren: De Bachelor of Applied Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science
zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen.
3. Beheren/coördineren: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een
beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving,
kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie.
4. Adviseren/in- en verkopen: De Bachelor of Applied Science geeft goed onderbouwde adviezen over het
ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties
tot stand met goederen of diensten binnen het domein Applied Science.
5. Zelfsturing: De Bachelor of Applied Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat
hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische
dilemma’s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden.
Voor de Bachelor of Applied Science in Chemische Technologie zijn de 6 beroepsspecifieke competenties:
1. Onderzoeken: De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel
bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen
werkomgeving.
2. Experimenteren: De Bachelor of Applied Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science
zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen.
3. Ontwikkelen: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, verbetert of implementeert producten, processen of
methoden in het domein Applied Science op basis van bestaande kennis.
4. Beheren/coördineren: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een
beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving,
kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie.
5. Leiding geven/managen: De Bachelor of Applied Science geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en
de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of project
waar hij leiding aan geeft.
6. Zelfsturing: De Bachelor of Applied Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat
hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische
dilemma’s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden.
Om deze competenties goed te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden onmisbaar. Bij het Institute for Life Sciences
& Chemistry (ILC) van de HU vormen theorielessen en praktijkopdrachten daarom een belangrijk onderdeel van het
curriculum (leerplan).
2.1.5
Werkveld en functies
Als afgestudeerde met een van de graden Associaten Degree of Bachelor of Applied Science zult u na uw opleiding
Chemische Technologie waarschijnlijk komen te werken in een bedrijf, instelling of laboratorium van één de volgende
sectoren:
•
Chemische of aanverwante industrie: chemische en farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie;
10/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
•
•
Bij die industrie betrokken bedrijven: ingenieurs - en adviesbureaus en onderzoeksinstituten;
Overheidsinstellingen of semioverheidsinstellingen: (technische) universiteiten of onderzoeksinstellingen zoals
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlande Organisatie voor toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), etc.;
Servicelaboratoria: milieulaboratoria, laboratoria t.b.v. kwaliteitscontrole en productie op organisch, biochemisch
en analytisch gebied, etc.
Uw werkzaamheden bestaan vooral uit het zelfstandig of in teamverband oplossen van problemen of beantwoorden
van vraagstellingen op chemisch gebied door veelal experimenteel onderzoek. Hierbij neemt het gebruik van
geavanceerde en vaak geautomatiseerde apparatuur een steeds belangrijkere plaats is. Een belangrijke andere
factor is het toenemende gebruik van informatietechnologie waarbij het gebruik van geavanceerde software om
chemische processen te simuleren en te optimaliseren een steeds belangrijkere plaats inneemt. Kenmerkend voor
de Bachelor of Applied Science is zijn/haar analytische, abstraherende, onderzoekende en dienstverlenende attitude.
Dit brengt met zich mee dat u naast de "wat"- en "hoe"-vraag ook de "waarom"-vraag stelt. De aandacht is dan
gericht op het verwerven van inzicht, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het
vraagstuk. Een Bachelor of Applied Science functioneert in multidisciplinair verband, is zich bewust van de ethische
implicaties bij onderzoek en de risico's voor mens en milieu, en is op de hoogte van de
wettelijke regelingen. Implementatie van kwaliteitsnormen op de werkplek en het in de praktijk efficiënt werken
volgens deze normen zijn vaste onderdelen van het werk.
Enkele jaren na de start bij uw eerste baan kunt u doorgroeien naar functies als kwaliteitsfunctionaris, beheerder van
apparatuur, instructeur/begeleider, informatietechnoloog, etc. of naar leidinggevende functies zoals projectleider of
afdelingshoofd. Daarnaast kunt u als Bachelor of Applied Science terecht komen in dienstverlenende functies, zoals
in het onderwijs als docent/begeleider, of in het bedrijfsleven in commerciële functies.
Ook is een hbo-opleiding Chemische Technologie een goede basis voor een (academische) masteropleiding, die
aan één van de Nederlandse (technische) universiteiten kan worden gevolgd.
Het werkveld van een Chemisch Technoloog is breed. Afhankelijk van het zwaartepunt en uw functie bevindt dit zich
op het snijvlak tussen de Chemie, Operationele Technologie, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde,
Technische Bedrijfskunde en, in mindere mate, Elektrotechniek.
Binnen de bedrijfstak houdt u zich als Chemisch Technoloog bezig met het beheren en beheersen van het
productieproces, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe of het verbeteren van bestaande processen, producten
of materialen en/of het geven van adviezen op deze gebieden. Hierbij past u uw kennis van chemische
omzettingsprocessen, fysische scheidingstechnieken en materialen toe voor het bereiken van een optimale
prijs/kwaliteitsverhouding binnen maatschappelijk aanvaardbare of aanvaarde risico’s.
Om tot juiste uitspraken te komen voert u experimenten uit op diverse schaalniveaus: grote schaal, waarbij
experimenten met het gehele, bestaande en actieve productieproces uitgevoerd worden, via de kleinere pilotplanten bench-schaal tot de kleine labschaal. Daarnaast experimenteert u later ook met behulp van (soms zelf
geschreven) simulatiesoftware. Daartoe ontwerpt u uw eigen experimenten of voert u de door anderen ontworpen
experimenten uit.
Op basis van de resultaten van de zelf of door anderen uitgevoerde experimenten ontwerpt, verbetert of beheert u
als Chemisch Technoloog vervolgens, veelal in multidisciplinaire teams, nieuwe of bestaande productieprocessen,
bent u betrokken bij het ontwerpen, verbeteren en toepassen van producten en materialen of adviseert u de
gebruikers van deze processen, producten en materialen met betrekking tot de toepassing en het gebruik.
2.2
Opleidingsprofiel
2.2.1
Algemeen
De duale opleiding Chemische Technologie van de hogeschool Utrecht is bedoeld voor studenten die in het bezit zijn
van een mbo-diploma (niveau 4) en die beschikken over relevant werk binnen het beroepsdomein. Het Institute for
Life Sciences & Chemistry hanteert het competentiegericht onderwijs als model voor de ontwikkeling van mbo naar
hbo. Uitgangspunt hierbij is de reële beroepssituatie. In de theorie- en de praktijklessen verwerft u de kennis en de
vaardigheden die u gaat toepassen zowel binnen het deeltijdprogramma (praktijk- en projectonderwijs) als op de
eigen werkplek door middel van praktijkopdrachten.
Het cluster van de opleiding Chemie en de opleiding Chemische Technologie van de Hogeschool Utrecht is een
middelgroot cluster met ruim 550 studenten (in voltijd, deeltijd en duale varianten), verdeeld over de 4 studiejaren,
en staat al jaren zeer hoog aangeschreven in de hbo-studiekeuzegids www.keuzegids.nl). De opleiding wordt hoog
11/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
gewaardeerd door zowel studenten (bron: jaarlijkse Nationale Studenten Enquête) als de werkgevers. Met uw
bachelordiploma van de opleiding op zak heeft u een zeer grote kans op het vinden van een geschikte baan. Gezien
het steeds toenemende belang van chemische toepassingen in de samenleving zal dit in de nabije toekomst naar
verwachting niet veranderen.
De opleidingen worden tijdens het studiejaar 2014-2015 nog gegeven op een unieke locatie met eigen sfeer dichtbij
het centrum van Utrecht. Aan het einde van het studiejaar 2014-2015 zullen ze verhuizen naar het Utrecht Science
park/De Uithof, waardoor de samenwerking met de universiteit en de arbeidsmarkt nog meer wordt versterkt.
Tijdens uw studie krijgt u intensieve (studieloopbaan) begeleiding. Voor studenten die een extra uitdaging willen
wordt een excellentie programma aangeboden (zie par. 2.5.5).
De opleiding kan ook als voltijdopleiding worden gevolgd (zie par. 2.3 en de studiegids bacheloropleiding Chemische
Technolgie voltijd 2014-2015).
2.2.2
Doelstelling opleiding
De opleiding Chemische Technologie leidt u als student op tot het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar
op hbo niveau voor het chemisch technologische werkveld (zie paragraaf 2.1).
Het curriculum van de opleiding Chemische Technologie is zo ingericht dat u stapsgewijs toewerkt naar de te
behalen eindkwalificatieniveaus van de vereiste beroepscompetenties bij afstuderen zoals weergegeven in de tabel 1
van paragraaf 2.1.2 De nadruk in dit opleidingsprofiel ligt hierbij op de competenties onderzoeken, experimenteren,
ontwikkelen en zelfsturing. De handelingsindicatoren die behoren bij een gedefinieerd niveau van een bepaalde
competentie vormen de leidraad voor de inrichting van het curriculum en staan gedetailleerd beschreven in het
“Werkboek Onderwijs ILC” dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt.
2.2.3
Het hbo-niveau van de opleiding
Hogeschool Utrecht heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Om dit te realiseren
kent het hbo-onderwijs van de hogeschool naast de eerder genoemde beroepsspecifieke competenties (zie par. 2.1)
ook twee sets niet-beroepsspecifieke competenties waaraan u, als beginnende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau,
dient te voldoen. Dit zijn de Dublin-descriptoren en de generieke hbo-kernkwalificaties. De Dublin-descriptoren
beschrijven het internationaal geaccepteerde niveau waaraan u als hbo-bachelor dient te voldoen. De generieke
hbo-kernkwalificaties beschrijven het nationaal vereiste niveau van een bachelor.
De beroepspecifieke competenties die leidend zijn voor het opleidingsprofiel van de opleiding Chemische
Technologie (zie par. 2.1) zijn dekkend zijn voor deze twee sets niet-beroepsspecifieke competenties/kwalificaties.
Dit is gecontroleerd en gedetailleerd beschreven in “de competentiegerichte profielbeschrijving van de Bachelor of
Applied Science” door Stichting Domein Applied Science (DAS). Dit is een document dat u kunt nalezen op de
website van de hbo-raad (Vereniging Hogescholen) of Stichting DAS (www.appliedscience.nl).
2.2.4
Didactische uitgangspunten
Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een
competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde
(beroeps)context uit te oefenen.
Voor ons onderwijs betekent dit het volgende:
•
Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis,
vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland.
•
Leren is een doelgerichte activiteit van u als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren.
•
De docent ondersteunt en coacht uw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied.
•
Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken.
Moderne media worden ingezet.
•
Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief.
•
Leren is een sociaal en interactief proces, u leert nooit alleen. Daarom werkt u in uw opleiding veel samen: met
andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau u de
competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven
u inzicht in de vorderingen van uw leerproces.
Dit houdt in dat u bij de opleiding Chemische Technologie studeert in verschillende onderwijsvormen:
•
Theorieonderwijs: hoorcolleges (HC), responsie- en werkcolleges (WKC) en zelfstudieopdrachten;
12/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
•
Projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in een afgebakende periode;
Praktijkbegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode (afstudeeropdracht) vanuit de opleiding en een instelling
uit het beroepenveld.
Ondersteuning van dit leerproces vindt plaats in de vorm van studieloopbaanbegeleiding: door middel van
ondersteuning en coaching van het binnen- en buitenschoolse leren.
Een uitgebreide beschrijving van deze onderwijsvormen staat beschreven in het “Werkboek Onderwijs ILC“
(Werkboek Onderwijs) dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en dat ook op de
Chemistry SharePoint-opleidingssite (Opleidingssite Chemie/Chemische Technologie) en de SLB-ILC SP-site (SLBILC-site) te vinden is.
2.3
Inrichting opleiding
2.3.1
Opleidingsvarianten
Voltijdopleiding
Een voltijdopleiding veronderstelt dat u veertig uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de
hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4)
komen. Het opleidingsprogramma en alle andere specifieke zaken van de voltijdopleiding Chemische Technologie is
beschreven in de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2014-2015.
Duale opleiding
Een duale opleiding is een combinatie van onderwijs volgen en werken, waarbij werk en studie op elkaar zijn
afgestemd. Dit betekent dat een deel van de leerdoelen wordt gerealiseerd op het werk en een deel op school. De
afstemming tussen werk en studie gebeurt op basis van bindende afspraken tussen de opleiding en uw werkgever,
die in een zogeheten onderwijsarbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin staat aangegeven:
•
de duur van de overeenkomst;
•
de inhoud en omvang van het deel van het curriculum dat niet op de hogeschool wordt verzorgd;
•
de beoordeling, de inhoud en omvang van de begeleiding vanuit het bedrijf;
•
hoe en wanneer de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
Om de duale variant te mogen volgen, geldt naast de vooropleidingseisen ook dat u tijdens de opleiding werkzaam
bent op minimaal mts-4-niveau in een chemisch technologische omgeving (zie H10 van de OER HU voor specifieke
eisen). Zie voor de voltijdopleiding de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2014-2015.
De opleiding Chemische Technologie wordt aangeboden worden in een voltijd en een duale variant. Beide
opleidingsvarianten leiden tot de bachelorgraad (Bachelor of Applied Science) dan wel de titel Ingenieur (2.3.4). Het
diploma van de voltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de duale opleiding.
In de duale opleidingsvariant van de opleiding Chemische Technologie kunt u ook kiezen voor een tweejarig
Associate degree traject, dat overeenkomt met de eerste twee jaar van de duale opleiding Chemische Technologie.
Vanaf 1 september 2015 stopt de instroom van nieuwe studenten in de Ad opleiding Chemische Technologie duaal
en wordt de Ad-opleiding afgebouwd. De bacheloropleiding Chemische Technologie duaal blijft gewoon bestaan.
2.3.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes
De voltijdopleiding Chemische Technologie kent een wettelijke, nominale studieduur van vier jaar oftewel acht
semesters van een half jaar. Een voltijdstudent in het bezit van een havodiploma doorloopt alle 8 semesters (de
havo-route). Deze 8 semester van elk een half jaar omvatten de studieprogramma’s VP1H, VC2 tot en met VC8. Zie
hiervoor de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2014-2015. Een toelichting/uitleg van de
codering en verklaring is aldaar te vinden onder tabel 2. De inhoud van de studieprogramma’s is daar te vinden in
2.5.2.
Een versnelde route wil zeggen dat u in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt en aan het einde 240 EC in
minder dan 4 jaar heeft behaald. De verschillende opleidingsroutes van de voltijdopleiding Chemische Technologie
zijn beschreven in de studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd, 2014-2015.
13/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Een verkorte route wil zeggen dat u de opleiding in minder dan 4 jaar afrondt omdat u voor delen van het curriculum
vrijstellingen hebt kunnen verkrijgen.
Vrijstellingen voor studieprogramma’s of onderdelen daarvan dienen goedgekeurd te worden door de
examencommissie en door u zelf aangevraagd te worden. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2.
Aan het verlenen van vrijstellingen zijn bepaalde voorwaarden/restricties verbonden. Overleg daarom hierover eerst
met de coördinator van de duale opleiding.
De opleidingsstructuur van de duale opleiding Chemische Technologie en de regelingen rond de
instroomvrijstellingen en semestervrijstellingen worden verder toegelicht in paragraaf 2.3.5 en 4.2
2.3.3
Getuigschriften
Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse, Associate degree (Ad) of bachelor), wordt
door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het
gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma’s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken.
We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma’s:
•
het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen;
•
het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen.
De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de
Associate degree (Ad) wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde
studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma.
U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het
Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma
worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de
procedure voor afgifte van het diploma.
Heeft u meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele
examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop
worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en
een lid van uw examencommissie.
2.3.4
Graden en titulatuur
Als u een zogenaamde ‘degree’-opleiding ( Associate degree of bacheloropleiding) bij de Hogeschool Utrecht
afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij
een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate
degree) verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding
van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd.
Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam
te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag u in plaats van de
graadvermelding (dus niet in combinatie) de titel gebruiken ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan uw naam
gebruiken. Dit is van toepassing voor bacheloropleidingen op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of
op het gebied van de techniek.
Het behalen van het bachelordiploma van de duale opleiding Chemische Technologie geeft u het recht om de titel
“Bachelor of Applied Science” (met de toevoeging BAS achter uw naam) óf de titel “Ingenieur” (met ing. vóór uw
naam) te voeren.
Na het behalen van het de Associate degree van de duale opleiding Chemische Technologie heeft u dus het recht
om AdAS (Associate degree Applied Science) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Associate degree
geeft geen recht tot het voeren van een titel.
14/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2.3.5
Opleidingsstructuur
Studiefases
De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en
de hoofdfase.
De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een
propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van
een bachelordiploma. Zie 2.3.2 (verkorte en versnelde opleidingsroutes) en verder 2.4 en 2.5.
Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten
De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het
European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal
vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd).
De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per
studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie
en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC.
Voor de duale opleiding Chemische Technologie zijn de studiepunten als volgt verdeeld in het curriculum over de 4
studiejaren (zie ook tabel 2):
•
propedeuse: 60 EC (60 EC studieprogramma’s DT11 + DT12)
•
hoofdfase: 180 EC (180 EC studieprogramma’s DT23, DT24, DT35, DT36, DT47, DT48)
Bij de duale opleiding wordt er tevens van uitgegaan dat een deel van het leerproces plaats vindt op de werkplek van
de student. Binnen het curriculum is hier expliciet een plaats voor gereserveerd in het studieonderdeel
praktijkopdrachten.
In de cursusbeschrijving (zie 10.4) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas
toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens
worden afgenomen, krijgt u pas studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot
een voldoende resultaat hebben geleid. Zie ook par. 4.4.
Opleidingsstructuur
Tabel 2: Opleidingsstructuur duale opleiding Chemische Technologie
PROPEDEUSE
HOOFDFASE
Jaar 1
Jaar 2
Semester 1
Semester 2
Semester 3
DT1
DT2
Jaar 3
Semester 4
Semester 5
DT3
Jaar 4
Semester 6
Semester 7
Semester 8
DT4
Propedeutische fase (Jaar 1, studieprogramma’s DT11+DT12)
Associate degree fase (Jaar 1, studieprogramma DT11+DT12 + jaar 2, studieprogramma DT23+DT24)
DT1 – DT4: Studieprogramma’s duale opleiding Chemische Technologie, semesters 1 tot en met 8
Toelichting duale opleiding Chemische Technologie (Associate degree en Bachelor)
Tijdens de semesters 1 tot en met 6 volgt u gedurende één dag per week, in een middag- en avondprogramma,
de
ste
theorielessen. Praktijkopdrachten voert u uit op uw eigen werkplek. Tijdens het 7 (DT47) en 8 semester (DT48)
volgt u geen theorielessen meer. In dit jaar voert u nog 2 praktijkopdrachten uit en uw bachelor-afstudeeropdracht.
Na afronding van de eerste 2 studiejaren (DT1 + DT2) kunt u het Associate degree (Ad) halen. Als u na 4 jaar de
volledige studie hebt voltooid ontvangt u het bachelordiploma. . Vanaf 1 september 2015 stopt de instroom van
nieuwe studenten in de Ad opleiding Chemische Technologie duaal en wordt de Ad-opleiding afgebouwd.
15/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2.4
Propedeuse
De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert
het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft.
Oriëntatie
Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud
van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u
moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op
ingericht.
Selectie
Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het
niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende
waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU
maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt
gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de
regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 2.4.2, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt
namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet
vervolgen.
Verwijzing
Als u onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat u tijdig aankaart dat u
twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u
ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen.
Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met uw
studieloopbaanbegeleider.
2.4.1
Programma
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de
onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIScode (2.8.2.4).
Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen 10.4 en in
OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
16/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 3: Studieprogramma DT1, semester 1, duale opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma wordt uitsluitend in de periodes A en B (blokken 1 en 2) aangeboden.
Periode
/Blok
A1
Cursus
Osiris cursuscode
SBU
Wiskunde 1 (*ook in B2)
TCHT-WK11L-13
70
TCHT-NAT1L-13
70
TCHT-SIV1L-13
140
EC
TOETSING (Tx)
%
Wiskunde (WK1)
Natuurkunde (*ook in B2)
Natuurkunde (NAT)
Statistiek en
Informatieverwerking
5
Statistiek (STA)
T1 (Tentamen STA)
Informatieverwerking (IV)
T2 (Opdracht IV)
Praktijkopdracht 1 (*ook in B2)
TCHT-PO11L-13
140
Subtotaal
420
5
70
5
100
0
Praktijkopdracht Natuurkunde &
Chemie
Periode
/Blok
B2
Wiskunde 1 (*ook in A1)
TCHT-WK11L-13
Wiskunde (WK1)
Natuurkunde (*ook in A1)
TCHT-NAT1L-13
70
TCHT-CHE1L-13
140
TCHT-PO11L-13
140
T1 (Tentamen NAT)
100
T1 (Tentamen CHE)
100
T1 (CT-Opdracht PO1)
100
5
Chemie (CHE)
Praktijkopdracht 1 (*ook in A1)
100
5
Natuurkunde (NAT)
Chemie
T1 (Tentamen WK1)
10
Praktijkopdracht Natuurkunde &
Chemie
Subtotaal
420
25
Totaal DT11
840
30
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
17/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 4: Studieprogramma DT1, semester 2, duale opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma wordt uitsluitend in de periodes C en D (blokken 3 en 4) aangeboden.
Periode
/Blok
C3
Cursus
Osiris cursuscode
SBU
Wiskunde 2 (*ook in D4)
TCHT-WK22L-13
70
TCHT-PMC2L-14
70
EC
TOETSING (Tx)
%
T1 (Opdracht PM)
40
T1 (Tentamen PRT1)
40
T1 (Tentamen WK2)
100
T2 (Tentamen ENG)
60
T1 (Tentamen FYC)
60
Wiskunde (WK2)
Projectmanagement &
Communicatie (*ENG ook in D4)
Projectmanagement (PM)
Engels (ENG)
Inleiding Chemische
Technologie (*ook in D4)
TCHT-ICT2L-14
70
Procestechniek 1 (PRT1)
Praktijkopdracht 2A (*ook in
D4)
TCHT-PO2A2L-14
140
TCHT-PO2B2L-14
70
Praktijkopdracht Plan van aanpak
Praktijkopdracht 2B (*ook in
D4)
Praktijkopdracht Bedrijfskundige
aspecten
Subtotaal
Periode
/Blok
D4
Wiskunde 2 (*ook in C3)
TCHT-WK22L-13
420
70
5
Wiskunde (WK2)
Projectmanagement &
Communicatie (*ENG ook in C3)
TCHT-PMC2L-14
70
5
Engels (ENG)
Inleiding Chemische
Technologie (*ook in C3)
TCHT-ICT2L-14
70
5
Fysische Chemie (FYC)
Praktijkopdracht 2A (*ook in
C3)
TCHT-PO2A2L-14
140
10
Praktijkopdracht Plan van aanpak
Praktijkopdracht 2B (*ook in
C3)
TCHT-PO2B2L-14
70
T1 (CT-Opdracht
PO2A)
100
T1 (CT-Opdracht
PO2B)
100
5
Praktijkopdracht Bedrijfskundige
aspecten
Subtotaal
420
30
Totaal DT12
840
30
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
18/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Planning schriftelijke tentamens DT1 in tijdvak 1 en tijdvak 2
Aan het einde van elke periode van het DT1-studieprogramma wordt er getoetst. DT1-cursussen die afgerond
worden met een schriftelijk tentamen worden ingepland volgens een vast schema (zie tabel 5). Voor elk tentamen
zijn er twee tentamengelegenheden. De eerste tentamengelegenheid is in week 7/week 8 van iedere periode direct
volgend op de lessen, die in de lesweken 1 t/m 6 gegeven zijn. De tweede tentamengelegenheid (herkansing) is aan
het einde van het tijdvak.
De tentamenweken zijn opgenomen in het jaarrooster ILC (zie par.6.1). Het tentamenrooster van een tentamenweek
wordt tijdig kenbaar gemaakt via het lesrooster.
Tabel 5: Schema planning schriftelijke tentamens DT1, tijdvak 1 en tijdvak 2 (september 2014-juni 2015)
Onderwijs in
Studieprogramma
Tentamengelegenheid
1
2
3
(week jaarrooster, zie 6.1)
(week jaarrooster, zie 6.1)
DT11, periode A
Week 1.1 tot en met 1.6
Week 1.7/1.8
Week 2.9/2.10
n.v.t.
DT11, periode B
Week 2.1 tot en met 2.6
Week 2.7/2.8
Week 2.9/2.10
n.v.t.
DT12, periode C
Week 3.1 tot en met 3.6
Week 3.7/3.8
Week 4.9/4.9+
n.v.t.
DT12, periode D
Week 4.1 tot en met 4.6
Week 3.7/4.8
Week 4.9/4.9+
n.v.t.
Let op: er worden slechts twee gelegenheden aangeboden om DT1-cursussen d.m.v. een schriftelijk tentamen met
succes af te ronden.
Toetsing en herkansing anders dan schriftelijke tentamens DT1
Praktijkopdrachten, en soms ook delen van theoriecursussen, worden anders getoetst dan door middel van een
schriftelijk tentamen. Beoordeling vindt dan plaats door middel van continue toetsing (CT) en/of aan de hand van een
of meerdere producten (opdrachten). De deadline voor het inleveren van de producten (opdrachten) wordt door de
docent aangegeven, maar zal altijd uiterlijk aan het einde van de periode zijn waarin de vaardigheden, het project of
de theoriecursus gevolgd is.
Uiterlijk aan het eind van week 9 van de desbetreffende periode zal de beoordeling en cijferinvoer plaats vinden.
Indien op dat moment niet voldaan is zal uw docent (examinator) een onvoldoende (cijfer) of NVD (niet voldaan)
invoeren. Dit toetsresultaat wordt in Osiris geregistreerd als uw eerste toetskans. In praktijk betekent dit dat u dus
moet herkansen en dient in te schrijven voor de tweede toetsgelegenheid. Doe dit in de daarvoor vastgestelde
periode (zie 4.3.3) via toetsinschrijving. Onvoldoende beoordeelde producten (opdrachten) dienen geheel opnieuw
ingeleverd te worden. Vaak is er een herkansingsmogelijkheid in de periode volgend op de periode waarin de
onvoldoende beoordeling gegeven, maar niet altijd. Zie voor de exacte gegevens de cursusbeschrijving 10.4.
Toetsinschrijving voor herkansingen van periode D zijn in periode E (tijdens de zomervakantie). De herkansing van
periode D valt tijdens de zomervakantie in periode E, zie het jaarrooster 6.1 en dient 31 augustus afgerond te zijn.
2.4.2
Studieadvies
Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste
jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van
het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn
vastgesteld.
Tussentijds studieadvies
Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds
studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat naast het advies een toelichting op de
behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een:
•
positief tussentijds advies: bij meer dan 20 studiepunten (20 EC);
of een
•
waarschuwend tussentijds advies: bij 20 studiepunten (20 EC) of minder.
Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. We
adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken.
Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak
19/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan.
Positief of negatief studieadvies
Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit
studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief
advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan
wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU.
Een positief studieadvies krijgt u als aan het eind van het eerste studiejaar:
•
de propedeuse heeft gehaald, of
•
minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald
Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 45 EC heeft behaald, tellen niet mee:
•
EC voor verleende vrijstellingen;
•
EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit studiejaar
heeft behaald;
•
resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd.
Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zult u
dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te
krijgen.
Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan.
In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de
mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door
of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of
persoonlijk uitgereikt.
De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief
studieadvies af te geven.
Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op.
De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde
vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit
aan het behalen van de vakken uit de propedeuse.
Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden
De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door
persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden:
•
ziekte;
•
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;
•
zwangerschap;
•
bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een LAT-relatie
onderhoudt;
•
het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie;
•
andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur
van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie;
•
het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling
HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang;
•
andere situaties waarin u als student door overmacht niet heeft deelgenomen aan tentamens dan wel het
onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie.
Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor u niet heeft kunnen
voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het
tweede studiejaar van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet u aan de
norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt.
20/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Is uw advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvangt u dit jaar uw studieadvies. Voor een
positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar.
Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder studiejaar heeft
behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de
propedeuse. Eerder in deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de
berekening van uw aantal EC.
Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies.
Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig
mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven
van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij
adviseren de examencommissie. Zie ook 8.3.
Voldoet u aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijgt u dus
een negatief advies met een afwijzing en wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU.
In het geval u ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen,
kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke
omstandigheden besluiten dat u een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat u toch door
mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de
studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe
hebben geleid dat de student ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen.
In tabel 6 wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven.
Tabel 6: Overzicht van de norm voor het bindend studieadvies (bsa)
Inschrijving
Norm*
Wat telt niet mee?
15 EC of meer die niet
meetellen
1 jaar, 1 keer
45 EC
Vrijstellingen
Norm is feitelijk P
Nieuwe start na staking
(onderbreking inschrijving)
45 EC
Vrijstellingen
Eerder behaalde resultaten
Norm is feitelijk P
45 EC
Vrijstellingen
Eerder behaalde resultaten
Norm is feitelijk P
e
e
e
2 jaar (zonder onderbreking)
na opgeschort advies
* inclusief geoormerkte vereisten
P: propedeuse diploma (60 EC)
Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 45 EC uit de propedeuse te halen,
dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen.
2.4.3
Overstappen
Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u zich
daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor
toestemming geven.
Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houdt u dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag zo
nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies 2.4.2.
Wilt u na het eerste studiejaar inschrijven voor de propedeuse van een andere opleiding, meld u dan voor de
aanmelddeadline van 1 mei aan in Studielink. Bent u later, dan kunt u mogelijk niet meer inschrijven voor de
opleiding van uw keuze. De nieuwe opleiding kan deelname aan een studiekeuzecheck verplicht stellen. U kunt uw
aanmelding altijd nog intrekken, mocht u toch uw huidige opleiding afmaken.
21/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2.5
Hoofdfase
De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie
studiejaren en bestaat uit:
•
een major (hoofdprogramma) van 150 EC;
De hoofdfase van de duale opleiding Chemische Technologie is de studieperiode na de propedeuse tot en met de
diplomering (zie ook 2.3.5). De hoofdfase bestaat uit een hoofdprogramma van 180 EC.
Alle studieprogramma’s zijn opgebouwd uit een of meerdere cursussen en tevens is er studieloopbaanbegeleiding.
Iedere cursus wordt afgesloten door middel van een toets (schriftelijk tentamen, continue toetsing of een of meerdere
verslagen/opdrachten). Alle toetsen en tentamens samen vormen het examen.
Het examen van de duale opleiding Chemische Technologie heeft betrekking op de volgende programmagebieden:
•
studieprogramma’s van de hoofdfase (semesters 3, 4, 5, 6 en 7);
•
leerwerktraject;
•
afstudeereenheid (afstudeeropdracht) van 30 EC (semesters 8).
2.5.1
Toelating hoofdfase
Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt
u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding.
Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en
tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist.
Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld
in 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de
propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het
moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse heeft behaald, dan kunt u
alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de opleiding moet stoppen. Het aantal
EC dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol.
Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat
diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw
elders behaalde propedeuse. Als u wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van de HU
krijgen. Zie ook 4.2. U dient wel vrijstelling voor de propedeutische fase aan te vragen bij de examencommissie
(www.examencommissiesfnt.hu.nl).
2.5.2
Programma’s
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma
geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC
en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen (10.4) en in
OSIRIS www.osiris.hu.nl.
Een studieprogramma wordt, mits er een voldoende aantal studenten voor dit programma is, 1x per jaar
aangeboden. In de tabel hieronder staat de periode vermeld waarin het semester wordt aangeboden in studiejaar
2014-2015.
22/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 7: Klassencodelijst duale opleiding Chemische Technologie
Klassencode
Programmacode
Semester
Aangeboden in tijdvak/periode
DT1
DT11
1
tijdvak 1, september 2014 - januari 2015
DT1
DT12
2
tijdvak 2, februari 2015 - juli 2015
DT2*
DT23
3
tijdvak 1, september 2014 - januari 2015
DT2*
DT24
4
tijdvak 2, februari 2015 - juli 2015
DT3*
DT35
5
tijdvak 1, september 2014 - januari 2015
DT3*
DT36
6
tijdvak 2, februari 2015 - juli 2015
DT4 (BEZEM)
DT47
7
tijdvak 1, september 2014 - januari 2015
DT4 (BEZEM)
DT48
8
tijdvak 2, februari 2015 - juli 2015
DT4**
DT47
7
tijdvak 1, september 2015 - januari 2016
DT4**
DT48
8
tijdvak 2, februari 2016 - juli 2016
* Nieuw curriculum m.i.v. september 2014/februari 2015
** Nieuw curriculum m.i.v. september 2015/februari 2016
U wordt automatische bevorderd naar het volgende semester. Als de studieachterstand te groot wordt, kunt u in
overleg opnieuw in een al eerder doorlopen studieprogramma geplaatst worden.
23/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 8: Studieprogramma DT2, semester 3, duale opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma is vernieuwd m.i.v. studiejaar 2014-2015 en wordt uitsluitend in de periodes A en B (blokken 1 en 2)
aangeboden. Het is van toepassing voor studenten die dit studieprogramma voor het eerst volgen. Voor studenten die
vóór 1 september 2014 dit programma volgden zie tabel 10.
Periode
/Blok
A1
Cursus
Osiris cursuscode
Wiskunde 3 (*ook in B2)
TCHT-WIS33L-14
SBU
EC
TOETSING (Tx)
%
70
Wiskunde (WK3)
Fasenleer en Extractie
TCHT-FAEX3L-14
1)
140
5
Fasenleer (FAS)
T1 (Tentamen
1)
FAS+EXT)
100
T1 (Tentamen WK3)
100
Destillatie (DES)
T1 (Tentamen DES)
60
Organische Chemie (OCCT1)
T2 (Tentamen OCCT1)
40
T1 (CT-Opdracht PO3)
100
Extractie (EXT)
Praktijkopdracht 3 (*ook in B2)
TCHT-PO33L-14
210
Subtotaal
420
5
70
5
Praktijkopdracht Interimrapport
Periode
/Blok
B2
Wiskunde 3 (*ook in A1)
TCHT-WIS33L-14
Wiskunde (WK3)
Destillatie en Organische
Chemie
Praktijkopdracht 3 (*ook in A1)
TCHT-DEOC3L-14
TCHT-PO33L-14
140
210
5
15
Praktijkopdracht Interimrapport
Subtotaal
420
25
Totaal DT23
840
30
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
1)
Tentamen gelijk aan tentamen voltijd opleiding Chemische Technologie VC3E (TCHT-FAEX3V-14)
24/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 9: Studieprogramma DT2, semester 4, duale opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma is vernieuwd m.i.v. studiejaar 2014-2015 en wordt uitsluitend in de periodes C en D (blokken 3 en 4)
aangeboden. Het is van toepassing voor studenten die dit studieprogramma voor het eerst volgen. Voor studenten die
vóór 1 september 2014 dit programma volgden zie tabel 10.
Periode
/Blok
C3
Cursus
Osiris cursuscode
Regeltechniek (*ook in D4)
TCHT-RETE4L-14
SBU
EC
TOETSING (Tx)
%
T1 (Tentamen THE)
40
T1 (Tentamen RK)
40
70
Regeltechniek (RGT)
Stroming en Warmte (*STWO
ook in D4)
TCHT-STWA4L-14
1)
70
Stroming en warmteoverdracht
1)
(STWO)
Thermodynamica (THE)
Reactiekinetiek en
Filtratietechnieken (*ook in D4)
TCHT-RKFI4L-14
70
Reactiekinetiek (RK)
Praktijkopdracht 4 (*ook in D4)
TCHT-PO44L-14
210
Subtotaal
420
Praktijkopdracht afstuderen
VaPro-D
Periode
/Blok
D4
Regeltechniek (*ook in C3)
TCHT-RETE4L-14
70
5
Regeltechniek (RGT)
Stroming en Warmte (*STWO
ook in C3)
T1 (Tentamen RGT)
TCHT-STWA4L-14
1)
70
5
Stroming en warmteoverdracht
1)
(STWO)
Reactiekinetiek en
Filtratietechnieken (*ook in C3)
T2 (Tentamen STWO)
TCHT-RKFI4L-14
70
1)
T2 (Tentamen PRT2)
Membraantechnologie (MEM)
TCHT-PO44L-14
210
60
5
Filtratie (FIL)
Praktijkopdracht 4 (*ook in C3)
100
60
15
Praktijkopdracht afstuderen
VaPro-D
T1 (CT-Opdracht PO4)
Subtotaal
420
30
Totaal DT24
840
30
100
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
1)
Deeltentamen STWO gelijk aan deeltentamen STWO voltijd opleiding Chemische Technologie VC6E (TCHTTRVE6V-14)
25/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 10: Bezemcursussen* studieprogramma DT2, semester 3 en 4, duale opleiding Chemische Technologie, 20142015. Bezemcursussen zijn van toepassing voor studenten die dit studieprogramma vóór 1 september 2014 volgden.
Tentamen
in periode
Cursuscode voor te
volgen lessen 2014-2015.
Het tentamen is
gecombineerd met
onderstaande nieuwe
code in het
tentamenrooster te vinden
Periode
Cursusnaam
bezemcursus
Cursuscode
2013-2014 en code
voor inschrijving
tentamen 2014-2015
A1
Apparaten procesindustrie
TCHT-APP3V3L-07
1 x A, 1 x B
TCHT-FAEX3L-14 (EXT)
A1
Fasenleer
TCHT-FAS3V3L-06
1 x A, 1 x B
TCHT-FAEX3L-14 (FAS)
B2
Destillatie
TCHT-DES3V3L-06
2xB
TCHT-DEOC3L-14 (DES)
B2
Organische Chemie 1
TCHT-OCCT14L-09
2xB
TCHT-DEOC3L-14 (OCCT1)
A1+B2
Wiskunde 3
TCHT-WK33V3L-08
2xB
TCHT-WIS33L-14 (WK3)
C3
Thermodynamica
TCHT-THE3L-04
1 x C, 1 x D
TCHT-STWA4L-14 (THE)
C3+D4
Stroming en
Warmteoverdracht
TCHT-STWO6V4L-06
2xD
TCHT-STWA4L-14 (STWO)
C3
Reactiekinetiek
TCHT-IRK4L-04
1 x C, 1 x D
TCHT-RKFI4L-14 (RK)
D4
Procestechniek 2
TCHT-PRT26V4L-08
2xD
TCHT-RKFI4L-14 (PRT2)
C3+D4
Regeltechniek
TCHT-RGT4L-04
2xD
TCHT-RETE4L-14 (RGT)
Praktijkopdracht 3
(afstuderen VaPro-D)
TCHT-PO33L-04
CONTINU
Praktijkopdracht 4
(afstuderen VaPro-D)
TCHT-PO44L-04
CONTINU
Relevante werkervaring
TCHT-RWE34L-04
CONTINU
* Bezemcursussen zijn cursussen die dit studiejaar niet meer onder deze cursuscode worden aangeboden. Voor studenten
waar een of meerder van deze cursuscodes nog onderdeel uitmaken van het examenprogramma is er dit studiejaar nog 2 maal
regulier de gelegenheid toetsen af te leggen. Indien de cursus(sen) dan nog niet met een voldoende resultaat is/zijn afgesloten
zal vanaf het studiejaar 2015-2016 een overgangsmaatregel ter vervanging van kracht worden.
26/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 11: Studieprogramma DT3, semester 5, duale opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma is vernieuwd m.i.v. studiejaar 2014-2015 en wordt uitsluitend in de periodes A en B (blokken 1 en 2)
aangeboden. Het is van toepassing voor studenten die dit studieprogramma voor het eerst volgen. Voor studenten die vóór
1 september 2014 dit programma volgden zie tabel 13.
Periode
/Blok
A1
Cursus
Osiris cursuscode
Stofoverdracht en
Warmtewisselaars (*ook in B2)
TCHT-SOWW5L-14
Stofoverdracht (STO)
SBU
2)
EC
T1 (Tentamen STO)
TCHT-DRPO5L-14
1)
140
T1 (Tentamen DEB)
1)
Praktijkopdracht Milieu (*ook
in B2)
2)
50
5
Drogen en bevochtigen (DEB)
Pompen (POM)
%
70
2)
Drogen en Pompen
TOETSING (Tx)
T2 (Tentamen POM)
TCHT-POMI5L-14
210
Subtotaal
420
5
70
5
50
1)
50
Praktijkopdracht Milieu (POMI)
Periode
/Blok
B2
Stofoverdracht en
Warmtewisselaars (*ook in A1)
2)
TCHT-SOWW5L-14
Warmtewisselaars (WAW)
T2 (Tentamen WAW)
50
Chemische thermodynamica 1
(CTH1)
T1 (Tentamen CTH1)
60
Aspen (ASP)
T2 (Opdracht ASP)
40
Toegepaste Chemische
thermodynamica
Praktijkopdracht Milieu (*ook
in A1)
TCHT-TCT15L-14
TCHT-POMI5L-14
140
210
5
15
Praktijkopdracht Milieu (POMI)
T1 (CT-Opdracht POMI)
Subtotaal
420
25
Totaal DT35
840
30
100
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
1)
Deeltentamen POM is gelijk aan deeltentamen POM voltijd opleiding Chemische Technologie VC3E (TCHT2)
DRPO3V-14
Deeltentamen STO is gelijk aan deeltentamen STO voltijd opleiding Chemische Technologie VC6E (TCHT-UNPR6V14
27/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 12: Studieprogramma DT3, semester 6, duale opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma is vernieuwd m.i.v. studiejaar 2014-2015 en wordt uitsluitend in de periodes C en D (blokken 3 en 4)
aangeboden. Het is van toepassing voor studenten die dit studieprogramma voor het eerst volgen. Voor studenten die
vóór 1 september 2014 dit programma volgden zie tabel 13.
Periode
/Blok
C3
Cursus
Osiris cursuscode
SBU
Reactorkunde (*ook in D4)
TCHT-REKU6L-14
70
EC
TOETSING (Tx)
%
Reactorkunde (RKU)
Chemische thermodynamica 2
en Corrosie (*COR ook in D4)
1)
TCHT-CT2C6L-14
70
Chemische thermodynamica 2
1)
(CTH2)
1)
40
T1 (Tentamen OCCT2)
40
T1 (Tentamen CTH2)
Corrosie (COR)
Polymeerchemie (*ook in D4)
TCHT-POCH6L-14
70
Organische chemie CT2 (OCCT2)
Praktijkopdracht Processen
(*ook in D4)
TCHT-POPR6L-14
210
Subtotaal
420
Praktijkopdracht Processen
Periode
/Blok
D4
Reactorkunde (*ook in C3)
Reactorkunde (RKU)
TCHT-REKU6L2)
14
70
5
2)
Chemische thermodynamica 2
en Corrosie (*STWO ook in C3)
T1 (Tentamen RKU)
1)
TCHT-CT2C6L-14
70
TCHT-POCH6L-14
70
TCHT-POPR6L-14
210
T2 (Tentamen COR)
60
T2 (Tentamen POL)
60
5
Polymeren (POL)
Praktijkopdracht Processen
(*ook in C3)
100
5
Corrosie (COR)
Polymeerchemie (*ook in C3)
2)
15
T1 (CT-Opdracht
POPR)
Praktijkopdracht Processen
Subtotaal
420
30
Totaal DT36
840
30
100
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
1)
Deeltentamen CTH2 is gelijk aan deeltentamen THE2 voltijd opleiding Chemische Technologie VC6E (TCHT2)
UNPR6V-14
Tentamen RKU is gelijk aan deeltentamen RKU voltijd opleiding Chemische Technologie VC6E (TCHT-REAT6V-14
28/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 13: Bezemcursussen* studieprogramma DT3, semester 5 en 6 duale opleiding Chemische Technologie, 20142015. Bezemcursussen zijn van toepassing voor studenten die dit studieprogramma vóór 1 september 2014 volgden.
Tentamen
in periode
Cursuscode voor te
volgen lessen 2014-2015.
Het tentamen is
gecombineerd met
onderstaande nieuwe
code in het
tentamenrooster te vinden
Periode
Cursusnaam
bezemcursus
Cursuscode
2013-2014 en code
voor inschrijving
tentamen 2014-2015
A1
Drogen en Bevochtigen
TCHT-DEB3V5L-07
1 x A, 1 x B
TCHT-DRPO5L-14 (DEB)
A1
Pompen
TCHT-POM3V5L-11
1 x A, 1 x B
TCHT-DRPO5L-14 (POM)
A1
Stofoverdracht
TCHT-STO6V5L-11
1 x A, 1 x B
TCHT-SOWW5L-14 (STO)
B2
Warmtewisselaars
TCHT-WAW6V6L-06
2xB
TCHT-SOWW5L-14 (WAW)
C3
Organische Chemie CT2
TCHT-OCCT25L-11
1 x C, 1 x D
TCHT-POCH6L-14 (OCCT2)
C3
Chemische
Thermodynamica 3
TCHT-CTD36L-07
1 x C, 1 x D
TCHT-CT2C6L-14 (CTH2)
D4
Polymeren
TCHT-POL6L-11
2xD
TCHT-POCH6L-14 (POL)
C3+D4
Corrosie
TCHT-COR6L-11
2xD
TCHT-CT2C6L-14 (COR)
C3+D4
Reactorkunde )
TCHT-RKU6V6L-06
2xD
TCHT-REKU6L-14 (RKU)
Praktijkopdracht milieu
TCHT-POMIL5L-11
CONTINU
Afstuderen Begin
TCHT-AFS6L-04
CONTINU
Relevante werkervaring
TCHT-RWE56L-04
CONTINU
2
CONTINU
* Bezemcursussen zijn cursussen die dit studiejaar niet meer onder deze cursuscode worden aangeboden. Voor studenten
waar een of meerder van deze cursuscodes nog onderdeel uitmaken van het examenprogramma is er dit studiejaar nog 2 maal
regulier de gelegenheid toetsen af te leggen. Indien de cursus(sen) dan nog niet met een voldoende resultaat is/zijn afgesloten
zal vanaf het studiejaar 2015-2016 een overgangsmaatregel ter vervanging van kracht worden.
29/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 14: Studieprogramma DT4, semester 7 en semester 8, duale opleiding Chemische Technologie.
Het DT4-studieprogramma bestaat uit semester 7 (uitsluitend aangeboden in tijdvak 1, blok A1 en B2) en semester 8
(afronding van de afstudeeropdracht). Het studieprogramma is vernieuwd m.i.v. studiejaar 2014-2015. Het is van
toepassing voor studenten die dit studieprogramma voor het eerst volgen. Voor studenten die vóór 1 september 2014 dit
programma volgden zie tabel 15.
Periode
/Blok
A1
Cursus
Osiris cursuscode
SBU
Opdracht Verbreden en
verdiepen in onderzoek (*ook in
B2)
TCHT-VBVD7L-14
210
TCHT-POBE7L-14
210
Subtotaal
420
TCHT-VBVD7L-14
210
EC
TOETSING (Tx)
%
Opdracht Verbreden en verdiepen
in onderzoek
Praktijkopdracht
Bedrijfseconomie (*ook in B2)
Praktijkopdracht Bedrijfseconomie
Periode
/Blok
B2
Opdracht Verbreden en
verdiepen in onderzoek (*ook in
A1)
15
Opdracht Verbreden en verdiepen
in onderzoek
Praktijkopdracht
Bedrijfseconomie (*ook in A1)
TCHT-POBE7L-14
210
Afstudeeropdracht (*ook in D4)
100
T1 (CT-Opdracht
POBE)
100
15
Praktijkopdracht Bedrijfseconomie
Periode
/Blok
C3+D4
T1 (CT-Opdracht
VBVD)
Subtotaal
420
30
Totaal DT47
840
30
TCHT-AFOP8L-14
840
30
Plan van aanpak
T1 (Plan van aanpak)
15
Uitvoering
T2 (Uitvoering)
35
Afstudeerrapport
T3 (Afstudeerrapport)
35
Presentatie en verdediging
T4 (Presentatie en
verdediging)
15
Subtotaal
840
Totaal DT48
840
30
Tx: Deeltoets x
Alle deeltoetsen dienen met VD of minimaal 5,5 afgerond te worden!
CT: Continue toetsing
30/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 15: Bezemcursussen* studieprogramma DT4, semester 7 en 8 duale opleiding Chemische Technologie, 20142015. Bezemcursussen zijn van toepassing voor studenten die dit studieprogramma vóór 1 september 2014 volgden.
Periode
Cursusnaam
bezemcursus
Cursuscode
2013-2014 en code
voor inschrijving
tentamen 2014-2015
A1+B2
Opdracht bedrijfseconomie
TCHT-BDE7L-11
CONTINU
TCHT-POBE7L-14
A1+B2
Afstuderen Vervolg
TCHT-AFS7L-11
CONTINU
TCHT-VBVD7L-14
CONT
Afstuderen Afronden
TCHT-AFS8L-04
CONTINU
TCHT-AFOP8L-14
CONT
Relevante werkervaring
TCHT-RWE78L-04
CONTINU
Stage
TCHT-STG78L-10
Tentamen
in periode
Cursuscode voor te
volgen lessen 2014-2015
* Bezemcursussen zijn cursussen die dit studiejaar niet meer onder deze cursuscode worden aangeboden. Voor studenten
waar een of meerder van deze cursuscodes nog onderdeel uitmaken van het examenprogramma is er dit studiejaar nog 2 maal
regulier de gelegenheid toetsen af te leggen. Indien de cursus(sen) dan nog niet met een voldoende resultaat is/zijn afgesloten
zal vanaf het studiejaar 2015-2016 een overgangsmaatregel ter vervanging van kracht worden.
2.5.3
Stages en stagewaardigheid
Tot 1 september 2014 werd aan studenten die vóór 1 september 2014 aan de duale opleiding Chemische
Technologie begonnen waren de mogelijkheid, mits voldaan aan de toelatingseisen voor de duale opleiding
Chemische Technologie (in bezit van een mts-niveau 4-diploma procestechniek of operator) en ten tijde dat de duale
opleiding gevolgd wordt, werkzaam binnen het domein) geboden in aanmerking te komen voor vrijstelling van de
stage. De stage was een onderdeel van het examenprogramma. Zie voor de voorwaarden HU OER (par. 40.4).
Vrijstelling voor deze stage (zie par. 4.2 ‘vrijstellingen’) diende aangevraagd te worden bij de examencommissie via
de site van de examencommissie www.examencommissiesfnt.hu.nl. Deze mogelijkheid vervalt per 1 september
2014. Studenten die TCHT-STG56L-10 en TCHT-STG78L-10 nog in hun examenprogramma hebben staan en de
vrijstelling niet tijdig hebben aangevraagd zullen een opdracht ter vervanging moeten uitvoeren. Met ingang van 1
september 2014 zijn de studieprogramma’s vernieuwd en maakt de stage geen onderdeel meer uit van het
curriculum.
2.5.4
Profileringsruimte
In het studieprogramma van de duale opleiding Chemische Technologie is geen profileringssemester opgenomen.
Derhalve is deze paragraaf niet relevant voor studenten van de duale opleiding Chemische Technologie.
De reguliere 4-jarige opleiding Chemische Technologie (voltijd) kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije
keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. (paragraaf 2.5.4. van de studiegids bacheloropleiding
Chemische Technologie voltijd 2014-2015). Met deze profileringsruimte kunnen voltijd studenten een eigen accent
aan hun studie geven, gericht op verbreding en verdieping.
2.5.5
Excelleren
Er bestaan binnen de HU verschillende soorten honourstrajecten. Hiermee biedt de HU u de mogelijkheid om de
door u ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie of om verbreding en verdieping aan te
brengen in uw opleiding. Aan de hand van het profiel van de startende excellente beroepsbeoefenaar zijn vijf
aspecten van excelleren gedefinieerd (leiderschap; vakmanschap; gedrevenheid; internationalisering; innovatie), die
nader zijn geoperationaliseerd in facultaire beoordelingscriteria. Voor elk van deze profielkenmerken kunt u
honourstrajecten volgen en daarmee een Ster Verklaring behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt,
kunt u het Honours Certificaat verkrijgen. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen ontvangt naast
uw diploma.
Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als excellent kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn
(‘aanbodgerichte’ honourstrajecten) als door uzelf ingebracht worden (‘vraaggerichte’ honourstrajecten). Geleverde
31/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
prestaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure via de facultaire honourscommissie.
Informatie over honourstrajecten binnen uw faculteit is te vinden op www.honours.hu.nl of via het honoursloket.
Procedures
Verkrijgen van een Ster Verklaring
1) U kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten, als zelf een voorstel doen om eigen
activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht honourstraject). In beide gevallen
schrijft u zich in op het honoursportfolio via het facultaire honoursloket.
2) De aangewezen examinator beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en
informeert u over de uitkomst hiervan.
3) Bij een positief besluit rondt u waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende
examinator, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente
prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd in uw honoursportfolio.
4) De Ster Verklaring is een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspect van excellentie het
gaat.
Verkrijgen van het Honours Certificaat
•
Wanneer u van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honours Certificaat te voldoen en daarmee
voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen, presenteert u de geleverde prestaties op bovenbachelorniveau. De betreffende honourscommissie geeft aan op welke wijze dit getoetst wordt.
•
Voor het behalen van het Honours Certificaat ontvangt u bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm
van een officieel waardepapier naast uw diploma.
In paragraaf 10.3 van de bijlage is het excellentie programma van de faculteit FNT waaronder de duale opleiding
Chemische Technologie valt te vinden.
De honourscommissie ILC is te bereiken via de site van de honourscommissie honourscommissie ILC
2.5.6
Afstuderen
Studeren aan de HU betekent dat u uw opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook
wel de ‘afstudeereenheid’ genoemd. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes afronden als u het beoogde
eindniveau van de opleiding behaald heeft. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kunt u nooit een
vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg
afronden.
Het is de verantwoordelijkheid van u als student om de aan de door de opleiding gestelde eisen aan de
afstudeeropdracht te bespreken met uw werkgever. Indien u twijfelt over de haalbaarheid van het uitvoeren van een
afstudeeropdracht op de werkplek dient u te overleggen met de coördinator van de duale opleiding. De coördinator
kan na overleg met de werkgever en de examencommissie een besluit nemen over het wel of niet geschikt zijn van
de werkplek voor het uitvoeren van een afstudeeropdracht.
Toelating tot de afstudeerperiode
Voor de toelating tot het afstudeersemester geldt het volgende:
•
u mag beginnen aan de uitvoering van de afstudeeropdracht nadat de examencommissie een formulering van
de afstudeeropdracht, met daarin tenminste een duidelijke doelstelling en aanpak geformuleerd, ontvangen
heeft en de afstudeeropdracht goedgekeurd heeft.
U wordt pas opgenomen in het rooster voor presentatie en verdediging van de afstudeeropdracht wanneer:
•
alle praktijkopdrachten zijn voltooid en de daarbij behorende studiepunten aantoonbaar zijn toegekend
(studievoortgangsoverzicht in Osiris)
•
de totale studieachterstand niet meer dan 10 EC bedraagt.
Handleiding Afstudeeropdracht ILC duale opleiding Chemische Technologie
Voor verdere organisatorische en inhoudelijke informatie betreffende de afstudeeropdracht wordt verwezen naar de
handleiding Afstudeeropdracht ILC ( duaal).
32/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Voor een omschrijving van de gang van zaken rondom de afstudeeropdracht, inclusief de doelstellingen, de
activiteiten, de duur en de beoordeling wordt verwezen naar de ‘Handleiding afstudeeropdracht ILC duaal CT’. Zie
hiervoor cursussite TCHT-AFOP8L-14
Tabel 16: Gegevens van de acquisiteurs voor de afstudeeropdracht voor studenten van de duale opleiding
Chemische Technologie van de AO-coördinator.
Chemical
Engineering
Coördinatie en
algemeen
Naam
e-mailadres
Telefoon
Kamer
Dhr. drs. W. van Vugt
(tot november 2014)
[email protected]
088-4818870
012
Mevr. ir. M. Oomes
[email protected]
088-4818879
001
Dhr. dr. ir. J.H.H. Hamerlinck
[email protected]
088-4818731
012
Mw. E.J.M.H. Willems-Eussen
[email protected]
088-4818810
001
Informatie via de coördinator van de duale opleiding Chemische Technologie.
Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen
De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals
scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan
geïnteresseerden over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek.
Rondt u uw afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag u uw scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op
de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen
vertrouwelijke informatie in voorkomt.
Voor meer informatie: www.hbo-kennisbank.nl
Zie voor meer informatie over het examen en het diploma par. 5.1. en voor uitschrijving na afstuderen 9.2.7
2.5.7
Vervolgopleidingsmogelijkheden
Na het afronden van de duale opleiding Chemische Technologie zijn er diverse mogelijkheden voor
vervolgopleidingen:
•
Korte beroepsgerichte cursussen, veelal gericht op specifieke kennisgebieden, vaardigheden en nieuwe
technologieën. Deze cursussen worden aangeboden door verschillende hogescholen, universiteiten of
commerciële instellingen. Zo ook door het Centrum voor Natuur en Techniek,
Life Sciences & Chemistry van de Hogeschool Utrecht;
•
Masteropleidingen bij een hogeschool of universiteit. Deze masteropleidingen duren doorgaans 2 jaar en
bieden de mogelijkheid tot vakspecifieke verdieping of juist verbreding. Op de websites van universiteiten en
hogescholen is allerlei informatie over masters en bijbehorende instroomeisen te vinden. Vaak wordt een
voorbereidingstraject van een half jaar (pre-master) vereist;
•
Na de opleiding Chemische Technologie is een masteropleiding aan een technische universiteit mogelijk.
Zonder het volgen van specifieke aansluitmodules, vooral op het gebied van wiskunde, is aansluiting niet
mogelijk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw slb’er, de decaan van de opleiding (via de receptie FC Dondersstraat kunt
u een afspraak maken) of bij de onderwijscoördinator Chemistry (Mw. Els Willems-Eussen).
2.6
Examencommissie
2.6.1
Instelling en benoeming
Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op instituuts- of faculteitsniveau. Een
examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De
examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding.
33/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Uw opleiding valt onder de examencommissie van het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC). Deze
examencommissie is voor alle opleidingen van het instituut. U kunt de examencommissie bereiken via het ambtelijk
secretariaat. Op www.examencommissiesfnt.hu.nl vindt u de contactgegevens van de ambtelijk secretaris en van de
examencommissie. Ook vindt u daar veel informatie over de werkwijze en de procedures bij de examencommissie.
2.6.2
Samenstelling
Jaarlijks per 1 oktober benoemt de faculteitsdirecteur de leden van de examencommissie voor een termijn van één
jaar. De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is geen lid van
de examencommissie, maar adviseert deze wel. Op de website van de examencommissies van de
FNT, www.examencommissiesfnt.hu.nl, vindt u actuele informatie over de samenstelling van de examencommissie
en de ambtelijk secretaris.
2.6.3
Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU
bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU.
De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs, de tentamens en
examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden
nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze
bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze
studieadviezen en diploma’s uit.
Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen
ten aanzien van:
•
de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement);
•
de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie);
•
de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol);
•
het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen);
•
het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van
tentamenresultaten.
De examencommissie vergadert wekelijks, afgezien van de vakanties. In de vergadering worden onder andere de
verzoeken en eventuele bezwaren van studenten besproken. Hieronder leest u meer over de verzoek- en
bezwaarprocedure.
Is er in verband met een spoedeisende kwestie haast geboden, dan kan de examencommissie een voorlopige
voorziening toekennen.
2.6.4
Verzoekschrift
De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de
studiegids uit. Als u vindt dat er voor u een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een
extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de
examencommissie. Let er wel op dat u een verzoek tijdig indient. Als u bijvoorbeeld aan een komende
tentamenronde deel wilt nemen, moet u rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van
drie weken.
Denk eraan dat u bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt:
•
naam, adresgegevens en studentnummer;
•
datum;
•
het verzoek en de redenen van het verzoek;
•
de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan u staat ingeschreven en – indien van toepassing – de
cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft;
•
eventuele bewijsstukken.
34/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Wilt u een verzoek indienen bij de examencommissie ILC, dan kunt u daarvoor gebruik maken van het digitale
formulier op www.examencommissiesfnt.hu.nl. Door het formulier volledig in te vullen en goed uw verzoek te
onderbouwen dient u een geldig verzoek in bij de examencommissie. Vergeet niet om eventuele bewijsmiddelen toe
te voegen.
Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet
vereist.
Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie 4.2.
Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dient u in als u een (bijzonder)
besluit van de examencommissie wilt krijgen.
Als u het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kunt u een bezwaar indienen (en in beroep
gaan). Dat laatste werkt als volgt:
•
U dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat u het besluit van de examencommissie hebt ontvangen,
direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming, een bezwaarschrift in.
•
Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit
moet nemen.
•
Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan.
Dit doet u bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van
Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat u het besluit op bezwaar van de
examencommissie hebt ontvangen.
Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk
op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Het is aan te bevelen om advies in te winnen bij de studentendecaan.
2.7
Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen
Elke nieuwe (propedeuse)student wordt uitgenodigd voor een introductieactiviteit, die plaatsvindt in de week
voorafgaand aan de eerste lesweek.
2.8
Voorzieningen
2.8.1
Begeleiding
Als HU-student heeft u recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft docenten aangewezen als
studieloopbaanbegeleider (slb’er). Zij fungeren als spil tussen u als student en uw opleiding. U kunt bij uw slb’er
terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op uw studie. Denk daarbij aan uw studievoortgang of
keuzes die u kunt maken in het curriculum. Als u een waarschuwend tussentijds studieadvies heeft ontvangen, stelt
u samen met uw studieloopbaanbegeleider een studieplan op.
Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin u uw eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen.
Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat de slb’er u optimaal ondersteunt in het maken van een juiste studiekeuze,
keuzes binnen de studieloopbaan en het succesvol afronden van de studie.
Studieloopbaanbegeleiding op de HU gaat over:
•
coaching van de studiekeuzes;
•
inzicht geven in het beroep en de eisen die de beroepspraktijk stelt;
•
advisering bij de studievoortgang en studieplanning om een maximaal studierendement te bereiken;
•
verwijzing naar andere begeleiders, zoals de studentendecanen of uw ondersteuners voor het onbelemmerd
studeren;
•
SLB biedt zorg waardoor de student optimaal kan kiezen, achterstanden kan wegwerken, kan versnellen en zich
uitgedaagd voelt te excelleren.
Als u start met de duale opleiding Chemische Technologie maakt u direct kennis met uw studieloopbaanbegeleider
(slb’er). Uw slb’er is uw eerste aanspreekpunt binnen uw opleiding. De begeleiding vindt plaats door middel van
individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de
35/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. De rol van studieloopbaanbegeleider kan tijdens de studie door
meerdere personen uitgevoerd worden.
In de hoofdfase is de opzet van studiebegeleiding hetzelfde, alleen is de begeleiding hierin minder intensief en voor
een deel afhankelijk van uw studievoortgang, de keuzes die u moet maken en uw behoefte aan begeleiding.
Uw slb’er zal u stimuleren om u tijdens de studie optimaal te ontwikkelen en te profileren. Voor een deel kunt u in uw
studie uw eigen traject vormgeven en wordt hierin een pro-actieve houding van u verwacht. Dat betekent dat de
slb’er u uitdaagt om te reflecteren op uw competenties (kwaliteiten, kennis en vaardigheden) en uw ambities en u
helpt om uw individuele studieroute uit te stippelen. U hebt immers verschillende keuzemomenten binnen de studie
zoals de projecten die u doet, uw stage, minor en afstuderen. De slb’er helpt u om uw studietraject zo in te richten
dat het past bij uw voorkeuren en ambities.
Daarnaast adviseert de slb’er u over eventuele excellentie- en bijspijkermogelijkheden (bij deficiënties). Bij het
indienen van een verzoek aan de examencommissie kan de slb’er u ondersteunen.
Ook kunt u bij uw slb’er terecht als u vragen hebt over uw studie of uw toekomstige beroepenveld, als u twijfelt aan
uw studiekeuze of als uw studie om wat voor reden dan ook stagneert.
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die u in uw studie belemmeren dan is het verstandig om niet alleen uw slb’er
te informeren, maar ook contact op te nemen met de decaan. Denk hierbij aan beperkingen of bijzondere
omstandigheden. U kunt direct contact opnemen met de decaan, maar ook via uw slb’-er doorverwezen worden. Zie
voor informatie over het decanaat par. 8.3.
Een uitgebreide uitwerking over de studieloopbaanbegeleiding (SLB) van de opleidingen binnen het ILC is te vinden
in het Werkboek Onderwijs van ILC en het SLB-studiemateriaal, (zie blokboeken onder lesmateriaal op de
opleidingssite).
2.8.2
2.8.2.1
ICT-faciliteiten
Algemeen
HU-studenten kunnen gebruikmaken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. U logt altijd in met uw e-mailadres en
uw wachtwoord. U krijgt uw wachtwoord en HU e-mailadres via e-mail, kort voordat u met uw studie start. U kunt
hiermee de volgende faciliteiten gebruiken:
•
uw eigen HU e-mailadres (via mymail.hu.nl);
•
de computers op de HU;
•
het draadloze netwerk Eduroam; www.eduroam.nl. (dit draadloze netwerk kunt u gebruiken binnen HUgebouwen.) U kunt een app gebruiken voor de hotspots van Eduroam, namelijk Layar. Deze app werkt op zowel
android als smartphones;
•
de online catalogus van de bibliotheek (www.catalogus.hu.nl);
•
het intranet van de HU (sharepoint.hu.nl);
•
uw eigen ruimte om bestanden op te slaan (op SharePoint via uw opleidingsintranet en op uw MySite);
•
OSIRIS Student (www.osiris.hu.nl);
•
Surfspot (www.surfspot.nl). Hier kunt u met korting hard- en software kopen;
•
met Lync kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen;
•
als u er niet uitkomt, kunt u terecht bij de servicebalie van uw faculteit;
•
vragen kunt u ook stellen aan de Centrale Service Desk. Deze is bereikbaar op (088) 4816666, op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur. Mail kan ook: [email protected];
•
www.ruimtereserveren.hu.nl Via deze site kunt u (project)ruimtes reserveren binnen uw faculteit.
Grote bestanden versturen
Het is vaak lastig om grote bestanden te versturen: mailboxen zijn snel vol. Met FileSender kunt u snel, veilig en
eenvoudig grote bestanden naar elkaar sturen. Het is veilig en gratis. U hoeft u niet te registreren. U meldt u direct
aan met uw HU-account en wachtwoord.
Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vindt u op de site van ICT (www.ict.hu.nl).
36/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2.8.2.2
E-mail
U heeft de beschikking over uw eigen HU e-mailadres, dit loopt via Office 365. Daarmee biedt de HU, e-mail en
Microsoft applicaties aan ‘in the cloud’ (online).
Beschikking over Microsoft Outlook (e-mail), betekent:
•
veel opslagruimte: 25 Gb;
•
uw e-mail is beschikbaar op alle mobile devices;
•
u kunt gebruik maken van de functionaliteit ‘agenda’ en deze delen met medestudenten;
•
de roosterfunctionaliteit kunt u koppelen aan de agenda, via mytimetable.hu.nl.
Beschikking over online Microsoft Office applicaties betekent:
•
u kunt de applicatie Lync gebruiken; met Lync kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online
vergaderen;
•
‘Any time’ en met ‘any device’ gebruik maken van bovenstaande applicaties.
Uw studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee u op de hoogte blijft van actuele informatie over
uw opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via uw HU-mailadres. Via mymail.hu.nl komt u in
uw mailbox. U kunt inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw HUmailbox regelmatig te bekijken. Krijgt u uw HU-mails liever op uw privé-mailadres? Dan kunt uw HU-mail automatisch
laten doorsturen.
2.8.2.3
SharePoint
Op SharePoint vindt u allerlei informatie. Maar u kunt er ook heel handig met studenten en docenten samenwerken.
En u kunt er uw documenten opslaan.
•
•
•
•
Intranet
Alle informatie over het onderwijs en de organisatie van de HU vindt u op SharePoint. U vindt er informatie over
uw faculteit, instituut en de ondersteunende diensten van de HU (HU Diensten). Uw opleidingsintranet bevat
links naar cursussen, mededelingen en agenda’s van de HU, de faculteit en uw opleiding, ziekmeldingen van
docenten en natuurlijk het laatste nieuws. Informatie over de mobiele site van SharePoint, klik hier.
Portfolio
Bij veel opleidingen moeten studenten een portfolio maken. Ook dit kan in SharePoint.
Cursussen
Veel cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een eigen ruimte in SharePoint. Hier kunnen cursisten
gegevens uitwisselen, een docent kan hier bijvoorbeeld zijn PowerPointpresentatie plaatsen. Maar u kunt er ook
met medestudenten samenwerken aan projecten of opdrachten.
MySite
MySite is uw persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kunt u bestanden plaatsen. U kunt de bestanden zowel
thuis als op school openen en wijzigen. Ook kunt u werkruimtes maken om alleen of met andere studenten aan
een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kunt u een blog aanmaken om uw kennis te delen.
2.8.2.4
OSIRIS Student
In OSIRIS registreert de HU uw NAW-gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen.
U kunt zelf inloggen in OSIRIS via www.osiris.hu.nl. Hier kunt u:
•
Uw cijfers inzien
Via het tabblad Resultaten ziet u welke cijfers u voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt gehaald. U kunt ook
zien hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wilt u al uw resultaten in het huidige studiejaar zien? Kijk
dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vindt u een overzicht van de resultaten die u tijdens uw volledige
studie hebt gehaald. U kunt zelf bepalen of u alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase.
U moet zelf uw cijfers controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet u altijd binnen vier weken
melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doet u bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de
examencommissie.
37/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
Uw studievoortgang bekijken
Wilt u weten welke vakken u nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad Voortgang.
Onder het kopje Studievoortgang selecteert u de opleiding die u volgt en geeft u aan dat u ‘Nog te volgen
onderwijs’ wilt zien.
•
Vrijstellingen aanvragen
U kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier staat
uw curriculum. Op basis daarvan kunt u een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over
vrijstellingen vindt u in 4.2.
•
Tentamen- en cursusinformatie vinden
U vindt in OSIRIS Informatie over (deel)tentamens, cursussen, minors en keuzecursussen en hoe u zich
hiervoor moet inschrijven.
•
U inschrijven voor cursussen en tentamens
Via het tabblad Inschrijven kunt u via een eenvoudige wizard kiezen of u zich wilt inschrijven voor een cursus,
(deel)tentamen of minor. Zo kunt u een keuze maken uit de cursussen uit uw verplichte curriculum of een cursus
zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vindt u terug in 4.3.3.
Meer informatie over de inschrijving vindt u in 3.2.
•
Een overzicht vinden van uw inschrijvingen
Wilt u weten voor welke cursussen en (deel)tentamens u bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad Inschrijven
onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en (deel)tentamens zien die op
dit moment of in de toekomst gegeven worden.
•
Checken of u bent ingeschreven
Soms denkt u dat u zich correct heeft ingeschreven voor een cursus of (deel)tentamen, maar is uw inschrijving
bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijgt u na iedere inschrijving een bevestiging
van de inschrijving op uw HU-e-mailadres. Controleer altijd of u dit bericht heeft ontvangen en bewaar het goed.
•
U uitschrijven voor cursussen en tentamens
Bent u ingeschreven voor een cursus of een (deel)tentamen en wenst u hiervoor uitgeschreven te worden? Klik
dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of (deel)tentamens) aan waarvoor u zich wilt
uitschrijven en kies voor uitschrijven. U kunt u alleen uitschrijven voor een cursus of (deel)tentamen binnen een
bepaalde periode. Wanneer u zich uitschrijft voor een cursus of (deel)tentamen ontvangt u een bevestigingsmail.
Bewaar deze goed.
•
Uw personalia wijzigen
Op het tabblad Personalia kunt u zelf uw adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt
gebruikt voor de collegekaart die u jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia?
Neem dan contact op met Bureau Inschrijving.
•
U aanmelden om een e-mail te krijgen als uw cijfer binnen is
Als u op de link Aanvullende informatie klikt, kunt u uzelf aanmelden om een e-mailbericht te krijgen als er een
cijfer is ingevoerd in OSIRIS. Hiervoor moet u ‘E-mail resultaten’ op ‘Aangemeld’ zetten.
2.8.2.5
Wachtwoord
Na verloop van tijd verloopt uw HU-wachtwoord. U krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te
voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kunt u uw wachtwoord wijzigen
via www.wachtwoord.hu.nl. Het nieuwe wachtwoord moet uit acht karakters bestaan en moet zowel letters als cijfers
bevatten. Via de website kunt u ook uw wachtwoord resetten als u het vergeten bent. U krijgt dan via uw eigen HU emailadres een code waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen.
Let op: sommige opleidingen gebruiken programma’s waarvoor uw een ander wachtwoord nodig heeft.
Heeft u vragen over uw wachtwoord? Ga dan naar uw onderwijsbalie (zie 2.8.3) of kijk op de website www.ict.hu.nl.
38/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
2.8.2.6
Informatiebeveiliging en privacy
De HU vindt het erg belangrijk om informatie goed te beveiligen, om deze tegen misbruik te beschermen. Daarom
zijn er een aantal regels voor het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICT-gedragsregels
(zie www.reglementen.hu.nl). We verwachten dat u deze regels kent en dat u zich eraan houdt. We verwachten
bijvoorbeeld van u dat u:
•
de pc waarop u bent aangemeld niet onbeheerd achterlaat;
•
uw wachtwoord niet aan anderen geeft;
•
brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophaalt.
Vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid kunt u e-mailen aan [email protected]
Daarnaast heeft de HU een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit reglement
staat onder meer welke informatie vertrouwelijk is en met welke regels u rekening moet houden als u deze gegevens
gebruikt. Op de site www.ict.hu.nl leest u meer hierover.
2.8.2.7
Registratie studievoortgang
Uw studieresultaten worden geregistreerd in OSIRIS. Zie ook 2.8.2.4. Uw studievoortgang wordt uitgedrukt in EC
volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Wanneer u voor een cursus in de eindbeoordeling een
voldoende krijgt, worden de bijbehorende EC in OSIRIS ingevoerd. Voor deeltentamens krijgt u geen EC’s. Zie
ook 4.4.
Loopt u achter met het halen van uw EC’s? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw
studieloopbaanbegeleider. Samen kunt u bekijken hoe het komt dat u een achterstand heeft opgelopen en of (en
hoe) u daar iets aan kunt doen. Daarnaast kunt u altijd zelf contact opnemen met uw studentendecaan (zie 8.3). Het
is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden
(bijvoorbeeld ziekte). Uw studieloopbaanbegeleider en studentendecaan kunnen u adviseren over mogelijke
voorzieningen.
2.8.3
Onderwijsbureau
Het Onderwijsbureau van de FNT vindt u in het gebouw aan de Nijenoord 1, voorbij de receptie linksaf. Het
Onderwijsbureau ondersteunt de logistieke processen van de opleidingen van de hele faculteit.
De onderwijsbalie is ‘het gezicht’ van het Onderwijsbureau. U kunt hier terecht met alle mogelijke vragen over uw
opleiding. Verder treft u daar diverse aankondigingen en brochures aan, die interessant voor u kunnen zijn. Voor
inhoudelijke vragen specifiek over uw opleiding Chemische Technologie kunt u terecht bij de receptie van het ILC
aan de FC Dondersstraat. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon.
De openingstijden van de onderwijsbalie FNT, Nijenoord 1 zijn:
Tabel 17: Openingstijden van de onderwijsbalie FNT – Nijenoord 1
maandag
08.30 - 13.00 uur; 14.00 - 16.00 uur
dinsdag
08.30 - 13.00 uur; 14.00 - 16.00 uur
woensdag
08.30 - 13.00 uur; 14.00 - 16.00 uur
donderdag
08.30 - 13.00 uur; 14.00 - 16.00 uur
vrijdag
08.30 - 13.00 uur; 14.00 - 16.00 uur
Tijdens tentamenperiodes handhaaft de onderwijsbalie ruimere openingstijden.
De onderwijsbalie is per e-mail bereikbaar op [email protected]
Daarnaast is de onderwijsbalie telefonisch te bereiken op: 088 - 481 8222.
Volg ons ook op Twitter: @frontofficeFNT.
39/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Het plannen van het onderwijs en het roosteren ervan gebeurt binnen het Onderwijs door het roosterbureau. Het lesof collegerooster geeft u inzicht op welke dagen u les heeft en in welk lokaal u zit. Het tentamenrooster laat zien
welke cursussen getentamineerd zullen worden in de eerstvolgende tentamenperiode. Studenten Chemische
Technologie hebben het recht om het concept-tentamenrooster in te zien en wijzigingsvoorstellen te doen. Bij het
Onderwijsbureau vindt u ook de tentamenorganisatie, die alles rondom de tentamens organiseert.
Iedere opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De administratie van het afstudeertraject wordt door
het Onderwijsbureau verzorgd, zoals bijvoorbeeld het bewaken van de voortgang ervan en de archivering van de
afstudeerdocumenten. Het Onderwijsbureau regelt ook de praktische zaken bij afstudeerzittingen en diplomauitreikingen.
Meer informatie over het Onderwijsbureau vindt u op: Onderwijsbureau FNT.
De Intermediair bij het Onderwijsbureau is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met de in- en
uitschrijving van uw opleiding. De Intermediair vormt daarmee de belangrijkste schakel tussen uw opleiding en
Bureau Inschrijving.
Bent u het niet eens met een beslissing? Vindt u dat iemand zich tegenover u niet goed heeft gedragen, of is er iets
anders fout gegaan? Komt u er onderling niet uit? Dan kunt u daar wat aan doen!
De Hogeschool Utrecht streeft ernaar om procedures zoveel mogelijk te voorkomen en als er een probleem is, dit zo
eenvoudig mogelijk op te lossen. Zoek daarom contact met ons! Op de site van het Onderwijsbureau vindt u rechts
op de startpagina de contactinformatie van de verschillende loketten waar u terecht kunt. Bel, mail of kom even
langs. We helpen u graag verder.
Voor meer informatie over uw rechten en plichten kijkt u op www.studiegids.hu.nl.
2.8.4
Studievereniging
Studieverenigingen organiseren gezellige maar ook inhoudelijke activiteiten, en zorgen voor betrokkenheid bij uw
studie, de hogeschool en uw toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de
koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt.
Tabel 18. Overzicht (studie)verenigingen Faculteit Natuur en Techniek en Hogeschool Utrecht breed
Faculteit
Studie
Vereniging
Informatie
Contactgegevens
FNT
Sv. Ingenium
Studievereniging Institute for Engineering and Design
[email protected]
www.svingenium.nl
FNT
VIA
Studievereniging Industriële Automatisering
[email protected]
FNT
Cabo Bianci
Faculteitsvereniging FNT
[email protected]
FNT
UVIS
Studievereniging Informatica
[email protected]
FNT
U.T.V.
Utrechtse Technische vereniging – afdeling
Bouwnijverheid
[email protected]
FNT
Uranymus
Studievereniging voor Institute for Life Sciences &
Chemistry
[email protected]
FNT
Born to bond
Studievereniging Bouwtechnische Bedrijfskunde
[email protected]
Faculteit
Vereniging
Informatie
Contactgegevens
HU breed
MUST
Medezeggenschapsvereniging
[email protected]
HU breed
OSHU
Koepel studieverenigingen
[email protected]
40/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
HU breed
HU
Roeiploeg
Sloeproei vereniging HU
[email protected]
HU breed
Conventus
Comus
Studentenvereniging HU Amersfoort
[email protected]
2.8.5
Opleidingscommissies
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één
OC, dan heet het een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van het
opleidingsmanagement of in geval van een GOC, van de instituutsdirectie. Adviezen van de (G)OC gaan
bijvoorbeeld over studenttevredenheid, de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden of
de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als u een goed idee heeft voor
de verbetering van uw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC!
Wilt u zelf lid worden van de opleidingscommissie? Neem dan contact op met de coördinator Bestuurlijke Participatie
Studenten, die te bereiken is via [email protected] (of mail de gezamenlijke opleidingscommissie ILC (GOC-ILC)
rechtstreeks via [email protected] De coördinator verzorgt ook ondersteuning door gratis trainingen aan de actieve
opleidingscommissies.
2.9
Contactgegevens
De opleidingen van het Institute for Life Science & Chemistry (ILC) – Life Sciences, Chemie en Chemische
Technologie – worden verzorgd op de locatie:
F.C. Dondersstraat 65
3572 JE Utrecht
Telefoon (088) 481 8747
Alarmnummer 088-481 8900
E-mail: [email protected]
Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht
De FNT heeft nog de volgende twee onderwijslocaties:
Nijenoord 1
3552 AS Utrecht
Telefoon 088-481 8746 (receptie)
Telefoon 088- 481 8283 (centrale)
Alarmnummer 088- 481 8555
Oudenoord 700
3513 EX Utrecht
Telefoon 088-481 8745 (receptie)
Telefoon 088 481 8283 (centrale)
Alarmnummer 088 481 8765
41/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
3
3.1
Cursussen
Cursusdeelname
Het onderwijsprogramma van uw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een
cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast
uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen.
Alle cursussen staan in de bijlage Cursusbeschrijvingen en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in
OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
3.2
Inschrijving voor cursussen
Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als u tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als student
bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw inschrijfbevestiging.
Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van de eerste periode
van de propedeuse wordt u automatisch ingeschreven.
U kunt alleen inschrijven voor een cursus als u nog geen EC punten hebt toegekend gekregen. Op de dag dat de
inschrijving geopend is wordt u geïnformeerd via de studentenmail, SharePoint of het informatiebord (monitor). Op
de website voor cursusinschrijving vindt u informatie over het hoe en wanneer u voor de cursussen kunt inschrijven.
Deze website vindt u op: Inschrijven-cursussen.
Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen
volgend op de cursus. Bij ILC geldt dat als u niet wil deelnemen aan deze toetsen dat u zelf binnen de
inschrijvingstermijn die voor toetsinschrijving geldt dient uit te schrijven (zie tabel 21, 4.3.3)
U moet u zelf voor aanvang van iedere periode inschrijven voor alle cursussen die u in die periode gaat volgen. De
data voor inschrijving voor elke periode vindt u in tabel 19. Inschrijving is noodzakelijk om deel te mogen nemen aan
een tentamen of om voor beoordeling in aanmerking te komen.
Tabel 19 : Overzicht data inschrijving voor deelname aan cursussen
Onderwijsperiode*
Data inschrijven**
Tijdvak 1 Blok 1 (lesperiode A)
02 juni t/m 13 juni 2014
11 augustus t/m 22 augustus 2014
Tijdvak 1 Blok 2 (lesperiode B)
13 oktober t/m 26 oktober 2014
Tijdvak 2 Blok 3 (lesperiode C)
05 januari t/m 18 januari 2015
Tijdvak 2 Blok 4 (lesperiode D)
16 maart t/m 29 maart 2015
Tijdvak 1 Blok 1 (lesperiode A)
Collegejaar 2015-2016
01 juni t/m 14 juni 2015
03 juni t/m 16 augustus 2015
* Voor de data van de lesperioden A, B, C en D zie jaarrooster ILC, par 6.1
** Op de dag van sluiting kan je inschrijven tot en met 23:59 uur
3.3
Aanwezigheidsplicht
Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van uw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een
hbo-professional. In de OER-HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een
aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage
Cursusbeschrijvingen (10.4) staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus.
42/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Als er goede redenen zijn waarom u niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kunt u bij de
examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie 2.6.4). Deze kan de examencommissie verlenen, al
dan niet onder het stellen van vervangende eisen. De studentendecaan kan u hier verder over informeren.
Indien er voor bepaalde cursussen een aanwezigheidsplicht geldt wordt dit in de cursusomschrijving in hoofdstuk 10
(10.4) aangegeven. In het blokboek van de betreffende cursus staat vermeld, wat u moet doen om wel in aanmerking
te komen voor beoordeling bij een gemiste bijeenkomst. Als u ziek bent op het moment van een verplichte
bijeenkomst, moet u dit melden op de eerste dag van uw ziek zijn bij het bedrijfsbureau (088-4818747
of [email protected]) onder vermelding van uw naam en stamgroep. Zodra u beter bent, meldt u dit ook bij het
bedrijfsbureau.
3.4
Ingangseisen
Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen hoofdstuk 10
(10.4). Voldoet u niet aan deze vereisten dan mag u niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie
daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie 2.6.4.
3.5
Cursusbeschrijvingen
De cursusbeschrijvingen van uw opleiding staan vermeld in de bijlage van deze studiegids, cursusbeschrijvingen
(10.4). Hier vindt u alle relevante informatie over de cursussen van uw opleiding.
43/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
4
Tentamens en examens
4.1
Introductie
Tentamens
Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst uw kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een
tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in
groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de
beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag
en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee
deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en
bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag bijvoorbeeld maximaal zes deeltentamens hebben.
Alle nieuwe cursussen in dit studiejaar 2014-2015 voldoen aan deze indeling en zijn ook zo opgenomen in de
examenprogramma’s. Als u nog niet afgeronde cursussen in de oude indeling in uw examenprogramma heeft staan,
dan zijn dit zogenaamde bezemcursussen en zijn er overgangsmaatregelen van toepassing. Zie daarvoor de
conversietabel waarin deze vermeld zijn. Tentamens oude stijl (bezemcursussen) worden nog 2 keer in het
studiejaar 2014-2015 aangeboden, daarna zijn vervangingsregels van toepassing.
Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald
(zie 4.4.1). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en
gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook
vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van alle opleidingen
van het Institute for Life Sciences & Chemistry het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden
toegekend wanneer voor alle deeltentamens van een cursus voldaan (VD) of minimaal een 5,5 of is behaald.
Examens
Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen
respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. U slaagt voor het
propedeutisch examen of eindexamen als u voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle
benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de
60 EC van de propedeuse). U kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald.
Zodra u het programma van de propedeutische fase of hoofdfase heeft afgerond, beoordeelt de examencommissie
in haar eerstvolgende vergadering uw resultaten. Bent u geslaagd en voldoet u aan alle overige verplichtingen met
betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels,
zie 5.1.
Afstudeereenheid
Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden.
De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan,
maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van uw
eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag u geen
vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit een
onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of
vierde jaar. U mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u de propedeuse behaald heeft. In beginsel is er
altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee
examinatoren beoordeeld.
Specifieke informatie over en aanvullende eisen voor toegang tot de afstudeereenheid van de duale opleiding
Chemische Technologie kunt u vinden in paragraaf 2.5.6 van deze studiegids.
44/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
4.2
Vrijstellingen
De examencommissie kan u vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs
voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat u niet hoeft deel te nemen aan de
desbetreffende cursus(sen) en dat u de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond
van de wet pas verleend worden als u bent ingeschreven.
De HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens
die niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze kunt u behaald hebben in:
•
de vooropleiding op grond waarvan u toegelaten bent tot deze opleiding;
•
tentamens of examens die u heeft behaald binnen een geaccrediteerde opleiding;
•
tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het
accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen.
In Nederland betekent ‘geaccrediteerd’ dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft
plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en
wo-opleidingen waarvoor u via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral
buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is.
De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kunt u uw opgedane werkervaring verzilveren
door deze te laten toetsen middels een tentamen, een zogenaamde leerwegonafhankelijke toets. Zie voor meer
informatie de bijlage Cursusbeschrijvingen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die u in uw werk
heeft gemaakt in te brengen in uw opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om uw leerroute te
versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen 4.3.1.
Als u voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet u een gemotiveerd verzoek indienen bij
de examencommissie via de site www.examencommissiefnt.hu.nl. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de
volgende gegevens bevatten:
•
uw naam, adres en studentnummer;
•
een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht;
•
zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een
cursusbeschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken);
•
zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht;
•
een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens.
In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek
bovendien:
•
het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt;
•
een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten.
Voor de afstudeereenheid (zie 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere
regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet
te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat.
Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als
vermeld in artikel 40 OER-HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn
van zes jaar afwijken. Hiervoor moet u dan een verzoek bij de examencommissie indienen.
Een vrijstelling kan alleen worden verleend als het eerder behaalde diploma of de eerder behaalde tentamens of
examens niet ouder zijn dan vijf jaar. Wilt u een vrijstelling krijgen op basis van oudere tentamens of examens, dan
kunt u daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie kan in zo’n geval toch
vrijstelling verlenen als de eerder behaalde competenties inhoudelijk nog steeds gelijk zijn aan die van de cursus
waarvoor u vrijstelling vraagt. Zie 2.6.4 voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de
examencommissie.
Let op: Als u meer dan 15 EC aan vrijstelling in de propedeuse heeft, heeft dit gevolgen voor de norm voor het
verkrijgen van een positief studieadvies. Zie 2.4.2.
Overleg eerst met uw studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek
wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd.
45/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten 4.2).
Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als ‘VRY-O’ (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In
vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als ‘VRYA’ (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of ‘VRY-E’ (op grond van elders opgedane
kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk.
De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een aantekening ‘cum
laude’ of ‘met genoegen’.
Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kunt u pas aanvragen als u formeel tot de hoofdfase bent toegelaten.
Onderstaande mogelijkheid tot vrijstellingen voor de duale opleiding Chemische Technologie is m.i.v. 1
september 2014 vervallen. De vrijstelling is uitsluitend nog verleend aan studenten die vóór 1 september met
de duale opleiding Chemische Technologie begonnen zijn en de vrijstelling ook vóór 1 september 2014
hebben aangevraagd.
Aan duale studenten Chemische Technologie (Bachelor) kan vrijstelling voor de stageonderdelen TCHT-STG56L-10
en TCHT-STG78L-10 (samen 30 EC) worden verleend op grond van:
• een MBO procestechniek niveau 4 diploma of behaald Ad.
4.3
Organisatie tentamens
4.3.1
Tentamenvorm en -duur
Tentamens zijn bedoeld om uw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De
meest gebruikte tentamenvormen zijn:
•
tentamens met gesloten vragen;
•
tentamens met open vragen;
•
tentamens met meerkeuzevragen;
•
werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten;
•
portfolio’s;
•
reflectieverslagen;
•
het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak;
•
een mondeling tentamen.
In de cursusbeschrijving wordt aangegeven of een tentamen eventueel ‘leerwegonafhankelijk’ is. Dit houdt in dat u
het tentamen ook zou kunnen afleggen zonder dat u de cursus heeft gevolgd. Dit is belangrijk als u door werk,
andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals u
hiervoor kunt lezen (4.2) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van
andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kunt u deze ervaring toch binnen uw opleiding te
gelde maken en zo uw opleiding versnellen.
De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen
met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven
zijn uitgereikt aan de kandidaten.
De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de
surveillant bekendgemaakt.
Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren.
4.3.2
Tentamenrooster
De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok)
afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het
semesterrooster). Studenten Chemische Technologie hebben het recht om het concept-tentamenrooster in te zien
en wijzigingsvoorstellen te doen. Het definitieve rooster wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de
tentamenperiode gepubliceerd via de roostersite en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Aan de hand van het jaarrooster
46/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
kunt u zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten.
Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in
welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt.
Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op de weekdagen dat ook de lessen geroosterd zijn. Incidenteel kan
hiervan worden afgeweken (zie daarvoor het jaarrooster 6.1). Om u de mogelijkheid te geven om te versnellen kan
het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken.
Planning schriftelijke tentamens
Cursussen die afgerond worden met een schriftelijk tentamen, worden ingepland volgens een vast schema. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen cursussen die eenmaal per studiejaar en cursussen die tweemaal per studiejaar
aangeboden worden.
Voor de cursussen van de duale opleiding Chemische Technologie die eenmaal per studiejaar aangeboden worden,
wordt de eerste tentamenkans in week 7 van de periode waarin de cursus is gegeven ingeroosterd. De tweede
tentamenkans wordt geboden aan het einde van het betreffende tijdvak waarin de cursus is gegeven.
Dit principe vertaalt zich in het onderstaande schema (tabel 20).
Tabel 20: Schema planning schriftelijke tentamens
Tentamengelegenheid
(week jaarrooster, zie 6.1)
Semester/
studieprogramma
Onderwijs in
1
2
DT1
Periode A
Week 1.7/1.8
Week 2.10
Periode B
Week 2.7/2.8
Week 2.10
Periode C
Week 3.7/3.8
Week 4.9/4.9+
Periode D
Week 4.7/4.8
Week 4.9/4.9+
Periode A
Week 1.7/1.8
Week 2.10
Periode B
Week 2.7/2.8
Week 2.10
Periode C
Week 3.7/3.8
Week 4.9/4.9+
Periode D
Week 4.7/4.8
Week 4.9/4.9+
Periode A
Week 1.7/1.8
Week 2.10
Periode B
Week 2.7/2.8
Week 2.10
Periode C
Week 3.7/3.8
Week 4.9/4.9+
Periode D
Week 4.7/4.8
Week 4.9/4.9+
DT2
DT3
Toetsing en herkansing anders dan schriftelijke tentamens
Praktijkopdrachten, en soms ook delen van theoriecursussen, worden anders getoetst dan door middel van een
schriftelijk tentamen. Beoordeling vindt dan plaats door middel van continue toetsing (CT) en/of aan de hand van een
of meerdere producten (opdrachten). De deadline voor het inleveren van de producten (opdrachten) wordt door de
docent aangegeven, maar zal altijd uiterlijk aan het einde van de periode zijn waarin de vaardigheden, het project of
de theoriecursus gevolgd is.
Uiterlijk aan het eind van week 9 van de desbetreffende periode zal de beoordeling en cijferinvoer plaats vinden.
Indien op dat moment niet voldaan is zal uw docent (examinator) een onvoldoende (cijfer) of NVD (niet voldaan)
invoeren. Dit toetsresultaat wordt in Osiris geregistreerd als uw eerste toetskans. In praktijk betekent dit dat u dus
moet herkansen en dient in te schrijven voor de tweede toetsgelegenheid. Doe dit in de daarvoor vastgestelde
periode (zie 4.3.3) via toetsinschrijving. Onvoldoende beoordeelde producten (opdrachten) dienen geheel opnieuw
ingeleverd te worden. Vaak is er een herkansingsmogelijkheid in de periode volgend op de periode waarin de
onvoldoende beoordeling gegeven, maar niet altijd. Zie voor de exacte gegevens de cursusbeschrijving 10.4.
Toetsinschrijving voor herkansingen van periode D zijn in periode E (tijdens de zomervakantie). De herkansing van
periode D valt tijdens de zomervakantie in periode E, zie het jaarrooster 6.1 en dient 31 augustus afgerond te zijn.
47/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
4.3.3 Inschrijving en deelname (her)tentamens
Inschrijving tentamens
Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als u hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). U
bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw inschrijfbevestiging. Als
u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot het tentamen.
Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen
volgend op de cursus. Bij ILC geldt dat als u niet wil deelnemen aan deze toetsen dat u zelf binnen de
inschrijvingstermijn die voor toetsinschrijving geldt dient uit te schrijven . Als u wel stond ingeschreven, maar niet
heeft deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS ‘NA’ (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit
is een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Voor tentamens die u los van de cursus wilt
doen (hertentamens) dient u zich zelf in te schrijven.
Zie voor de inschrijvingsdata, de tabel hieronder.
Tabel 21: inschrijfdata voor (her)tentamens:
Tabel 21: Inschrijfperioden voor toetsing
Informatie over de inschrijvingsdata kun je vinden op Info-Inschrijven toetsen.
Na-inschrijving tentamens
Voor na-inschrijving voor een tentamen dient de student conform de procedure beschreven in paragraaf 2.6.4 een
verzoek in te dienen bij de examencommissie. De examencommissie beoordeelt of de na-inschrijving wordt
toegestaan of niet.
Let op: de examencommissie is streng wat betreft het goedkeuren van verzoeken tot na-inschrijving. Heeft u geen
zwaarwegende reden waarom u niet op tijd heeft kunnen inschrijven dan is een verzoek indienen niet zinvol.
Tentamenkansen/herkansingen/vervangende opdracht
Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal
keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen.
Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop u een tentamen kunt afleggen, dit zijn de
tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS en het lesrooster voor deze data.
Per studiejaar mag u maximaal aan twee tentamenkansen deelnemen. Een tentamen waarvoor u ingeschreven bent,
maar waaraan u niet deelneemt, telt ook als tentamenkans mee.
Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar
redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages.
Bij FNT is het uitgangspunt dat alleen onvoldoendes herkanst kunnen worden. De examencommissie kan besluiten
dat een voldoende herkanst kan worden indien er sprake is geweest van bijzondere persoonlijke omstandigheden,
dan wel indien u als student door de desbetreffende voldoende onevenredig in uw belang bent getroffen.
Als u in dit studiejaar geen tentamenkans meer heeft, maar u heeft het tentamen nog niet gehaald, dan kunt u in de
volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Hierbij moet
worden aangemerkt dat de examencommissie zeer terughoudend in het verstrekken van een extra tentamenkans
Overmacht
Kunt u door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra
tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen:
•
Ziekte*;
•
lichamelijke of andere functiestoornis;
•
zwangerschap;
•
bijzondere familieomstandigheden;
48/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
•
vertraging openbaar vervoer (OV)*;
andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie.
* Melding overmacht door ziekte of OV-vertraging
Als studenten t.g.v. een OV vertraging of wegens ziekte niet aan het tentamen, waarvoor men stond ingeschreven,
(hebben) kunnen deelnemen, kan dit binnen een week gemeld worden bij de examencommissie. Dit gebeurt via een
e-mail naar [email protected] (met als onderwerp: OV vertraging of ziekte). In deze e-mail dient het
bewijsmateriaal over de vertraging (was de trein/bus inderdaad op dat tijdstip en traject vertraagd) meegeleverd te
worden. Een voorbeeld van bewijsmateriaal zijn eigen foto’s aangevuld met een NS verklaring. Bij ziekte is een
bewijsstuk niet noodzakelijk maar versterkt de melding wel. De meldingen worden door het ambtelijk secretariaat
gearchiveerd.
Aan het eind van het studiejaar kan de student, indien een negatief bindend studieadvies of studievertraging van
meer dan drie maanden dreigt, een verzoek indienen tot een extra tentamenkans i.v.m. de OV vertraging of ziekte.
De examencommissie zal zich dan over het verzoek en de eerdere melding buigen omdat de student ernstig
gedupeerd dreigt te worden t.g.v. de OV vertraging/ziekte.”
Ziekmelding
De Examencommissie ontvangt regelmatig verzoeken tot het organiseren van extra tentamenkansen vanwege
ziekte. Om deze verzoeken op een redelijke wijze te kunnen beoordelen, moet de ziekmelding tijdig worden gedaan.
U dient zich daartoe op de eerste dag van ziekte uw ziekmelding te richten aan www.examencommissiesfnt.hu.nl
Vermeld hierbij welk tentamen of tentamens u denkt dat u niet kunt maken. Bij langer dan 1 dag ziekte gaat het
hierbij ook om tentamens die bijvoorbeeld de volgende dag zullen plaatsvinden. Alleen wanneer u deze procedure
strikt opvolgt, zal de examencommissie een eventueel verzoek tot extra toetskans o.b.v. ziekte overwegen.
Een verzoek tot extra herkansing heeft pas zin na de reguliere herkansing.
De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht
op (potentiële) studenten met studievertraging.
Studievertraging van ten minste drie maanden
Studenten die:
•
ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én
•
voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek
indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans.
Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus
In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden
vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om op basis van de
oude cursus een tentamen af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een
voldoende? Dan kunt u het tentamen maken van de nieuwe cursus.
Vervangende opdracht
Naast een extra tentamenkans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in
dat u het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk
verzoek instemmen als:
•
u recht heeft op een tentamenkans, én
•
u al minimaal twee keer heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen, én
•
een vakdocent een positief advies geeft, én
•
er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan.
De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke
omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek.
4.3.4 Voorzieningen in geval van een functiebeperking
Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch,
dus langdurig, van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of
chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan
49/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aanoeningen zoals depressie en
vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger.
Zie 8.9 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en 2.6.4 voor algemene informatie over
de verzoekprocedure bij de examencommissie.
Algemeen
Als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft, kunt u de examencommissie verzoeken om voorzieningen te
treffen waardoor u een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen.
Neem als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan
(8.9). Hij/zij kan u informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek.
Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet u tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring
indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen
en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft.
Voorzieningen en faciliteiten
De HU biedt in ieder geval de volgende voorzieningen aan:
•
aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie
of visuele beperkingen);
•
het gebruik van een laptop bij een tentamen;
•
verlenging van de tentamentijd;
•
fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw).
Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht de volgende faciliteiten aan:
•
digitale programma’s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie;
•
rustruimte;
•
studentenpsycholoog.
Procedure extra faciliteiten voor studenten met dyslexie
Aan dyslectische studenten kunnen extra faciliteiten worden toegekend bij het afleggen van tentamens.
U toont hiertoe een originele dyslexieverklaring of testrapport van een erkend onderzoeksbureau aan de
studentendecaan, waarna de examencommissie beslist over de toekenning en vorm van de extra faciliteiten.
Over toekenning en vorm van de extra faciliteiten beslist de examencommissie. Bestaat deze extra faciliteit uit (onder
andere) een tentamentijdverlenging dan dient u voorafgaand aan het tentamen de verklaring van de decaan aan de
surveillant te overleggen.
Regeling voor studenten met een buitenlandse vooropleiding
Als u uw vooropleiding in het buitenland hebt genoten en u minder dan twee jaar voor aanvang van uw opleiding in
Nederland hebt gevestigd, kunt u gedurende maximaal een jaar tentamentijdverlenging en het gebruik van een
vertalend woordenboek worden toegekend. Een verzoek hiertoe dient u in te dienen bij de studentendecaan, over
toekenning beslist de examencommissie.
Algemene geldigheid van voorzieningen
Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij
tevens de duur van de voorziening vast.
•
Als u ook gebruik wilt maken van deze voorziening bij een andere opleiding van de HU, meld het bestaan van de
toegekende voorziening dan aan de examencommissie van de andere opleiding. Dit moet u gemeld hebben
uiterlijk bij inschrijving voor dat tentamen of examen waarbij u van de voorziening gebruik wilt maken. Als om
bewijs van de toegekende voorziening wordt gevraagd, moet u dit kunnen tonen (dit bewijs kan ook gevraagd
worden tijdens het tentamen, dus zorg dat u het besluit van toekenning bij u heeft).
•
Als de examencommissie van de andere opleiding weigert om deze voorziening over te nemen, dan moet de
examencommissie dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen vóór het tentamen of examen.
4.3.5 Legitimatieplicht bij tentamens
Voor deelname aan tentamens bent u verplicht u te legitimeren met een geldige collegekaart van de HU. Met het oog
op fraudepreventie moet u zich daarnaast altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (9.2.5). Daar kan
tijdens een tentamen om gevraagd worden. Zorg er dus voor dat u dat altijd bij u heeft.
50/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Heeft geen geldige collegekaart, dan kunt u alleen deelnemen aan tentamens als u een geldige tentamenpas en een
geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
Een geldig legitimatiebewijs is een geldig(e):
•
paspoort;
•
Europese identiteitskaart;
•
Nederlands of internationaal rijbewijs;
•
vluchtelingendocument.
Heeft u geen collegekaart omdat u die nog niet ontvangen heeft, dan kunt u in de week voorafgaand aan de
tentamenperiode kosteloos een tentamenpas aanvragen. Deze tentamenpas is geldig gedurende de daarop
aangegeven periode.
Heeft u geen collegekaart omdat u die bijvoorbeeld door diefstal bent kwijtgeraakt, dan kunt u een tentamenpas
aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig gedurende de betreffende
tentamenperiode. In dit geval zijn er aan de tentamenpas kosten verschuldigd van € 25,-. U heeft recht op restitutie
van het bedrag als u kunt aantonen dat u door overmacht uw collegekaart bent verloren. Van overmacht is sprake
als u er door bijzondere omstandigheden niets aan kunt doen dat u de collegekaart niet kunt tonen, zoals bij diefstal.
Bij diefstal moet u een proces-verbaal kunnen overleggen.
De tentamenpas wordt alleen afgegeven als u:
•
rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU;
•
bij aanvraag en afhalen een geldig legitimatiebewijs toont;
•
staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen.
De kosten voor de aanvraag van een nieuwe collegekaart bedragen € 15,-.
4.3.6
Gang van zaken tijdens tentamens
Ten aanzien van de gang van zaken tijdens schriftelijke tentamens is bij FNT het volgende geregeld:
Aanvang van het tentamen
Het is belangrijk dat u 15 minuten voor de start van een schriftelijk tentamen aanwezig bent. Dat voorkomt dat er nog
onrust is in het lokaal op het moment dat het tentamen van start gaat. De aanvangstijd van het tentamen kunt u
vinden op het tentamenrooster van de opleiding. Het tentamen start op het aangegeven tijdstip, de surveillant geeft
dit aan. Nadat het tentamen begonnen is, heeft u geen toegang meer tot het tentamen.
Surveillanten:
Tijdens het tentamen zijn surveillanten aanwezig.
Toetstijd
De surveillant controleert de toegestane toetstijd (aangegeven op envelop/ opgaven). De toetstijd die aangegeven is
op de tentamenopgaven is bindend. Als u als student op grond van bijzondere omstandigheden extra tentamentijd
toegewezen hebt gekregen, dan wordt u in een apart lokaal ingeroosterd. Zorg ervoor dat u dit voorafgaand aan het
tentamen hebt gecontroleerd.
Presentielijst
Voordat het tentamen begint, tekent u de presentielijst en laat u uw collegekaart aan de surveillant zien. Heeft u geen
collegekaart of tentamenpas? Dan gelden de regels die in paragraaf 4.3.5 genoemd zijn. Als u niet voor op de
presentielijst staat, kunt u het tentamen niet maken. Het is dus heel belangrijk om in de weken voorafgaand aan het
tentamen de presentielijst te controleren, zodat u zeker weet dat u goed aangemeld bent voor het tentamen en u niet
op het laatste moment voor verrassingen komt te staan.
Let op: Studenten die niet staan ingeschreven voor het tentamen hebben geen toegang tot het tentamen. Wanneer u
kunt aantonen dat het om een organisatorische fout gaat dan kan de tentamenorganisatie besluiten tot deelname
51/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
onder voorbehoud. U kunt deelnemen aan het tentamen, maar de examencommissie besluit dan later of deze
deelname gegrond was.
Hulpmiddelen
Op het tentamen, dan wel de envelop waar deze in zitten, wordt vermeld welke hulpmiddelen u mag gebruiken bij het
maken van het tentamen. Als een rekenmachine is toegestaan, mag u alleen die gebruiken die op de lijst met
toegestane rekenmachines vermeld staat. Rekenmachines die een internetverbinding kunnen maken zijn uiteraard
niet toegestaan, evenals rekenmachines die ook als opslagmedium te gebruiken zijn.
Eigendommen buiten gebruik
Andere spullen dan de toegestane hulpmiddelen en schrijfgerei mogen niet binnen bereik van uw tafel zijn. Daarom
legt u die op de daartoe aangewezen plek. Tijdens het tentamen mag u geen elektronische apparatuur (smartphone,
telefoon, tablet, etc.) gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk op het tentamen vermeld staat. De surveillant mag deze
elektronische apparatuur voor de duur van het tentamen in beslag nemen.
Voorafgaand aan het uitdelen van de tentamenopgaven
Voordat het tentamen begint, legt u uw collegekaart of tentamenpas en op de rechterbovenhoek van uw tafel. Het
kan zijn dat de surveillant u ook naar uw legitimatiebewijs vraagt. Verder vult u alle werkbladen bovenin volledig in
met de gevraagde persoonsgegevens.
Uitdelen van de tentamenopgaven
De surveillant deelt de opgaven en het benodigde papier/ formulieren uit. Het is alleen toegestaan gebruik te maken
van door het de opleiding verstrekte papier of formulier. Dit geldt ook voor kladpapier.
Controle collegekaart
Zodra de studenten aan het werk zijn, controleert de surveillant de collegekaarten. De surveillant vinkt de
collegekaarten af op het proces-verbaal.
Constatering van onregelmatigheden
Iedere vorm van onregelmatigheid maakt het tentamen ongeldig. Indien de surveillant constateert dat een student
zich schuldig maakt aan onregelmatigheden dan kan de student het tentamen afmaken. Op het proces-verbaal van
het tentamen wordt de onregelmatigheid vermeld met de manier van het plegen van de onregelmatigheid. Dit wordt
aan de examencommissie gemeld. Op het ingeleverde werk van de desbetreffende student(en) wordt op de eerste
pagina vermeld dat een onregelmatigheid geconstateerd is. Het tentamen mag niet worden nagekeken voordat de
examencommissie daar toestemming voor heeft gegeven.
Tijdens het tentamen
Tijdens het maken van het schriftelijk tentamen is het stil in het lokaal en is het niet toegestaan om met elkaar te
praten of overleggen. Ook mogen er geen hulpmiddelen met medestudenten worden uitgewisseld. Als u vragen hebt,
dan kunt u uw hand opsteken. De surveillant zal dan bij u komen.
Toiletgebruik
Het is beleid om het toiletbezoek tijdens tentamens beperkt te houden. Voor sommige tentamens kan worden gesteld
dat toiletbezoek niet is toegestaan. Indien u gebruik wilt maken van het toilet, dan kunt u uw hand opsteken. De
surveillant maakt bekend aan een tentamenwacht dat een student van het toilet gebruik wilt maken. U wordt door de
tentamenwacht begeleid naar en van het toilet.
Inleveren tentamenwerk
De eerste 30 minuten na aanvang van het tentamen mag u het tentamenlokaal niet verlaten, ook al heeft u het
tentamen eerder afgerond. Ook de laatste 15 minuten is het niet toegestaan om het lokaal te verlaten tot het einde
van de tentamentijd. Als u klaar bent met uw tentamen, dan kunt u dat bekendmaken door uw hand op te steken. De
surveillant haalt het tentamenwerk bij u op, dan wel geeft aan dat u het mag komen inleveren, waarna u zachtjes en
rustig het tentamenlokaal kunt verlaten. Naast uw tentamenwerk levert u ook uw kladpapier en de tentamenopgaven
in. De surveillant vermeldt het aantal ingeleverde antwoordbladen op de presentielijst. Voor vertrek tekent u
wederom de presentielijst.
52/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Proces-verbaal
Na afloop van het tentamen draagt de surveillant zorg voor een volledige invulling van het proces-verbaal.
Restanten tentamenpapier
De surveillant neemt na afloop van het tentamen al het niet gebruikte tentamenpapier en kladpapier uit het lokaal
mee.
Ten aanzien van de gang van zaken omtrent overige tentamens geldt het volgende:
De gang van zaken tijdens mondelinge tentamens en/of bij practicumonderdelen is gedelegeerd aan de
desbetreffende vakdocenten. Zij bepalen de gang van zaken tijdens de tentamens. Studenten die willen afwijken van
deze regel kunnen dit alleen maar met toestemming van de Examencommissie. Niet-reguliere herkansingen voor
deze onderdelen vinden altijd plaats na overleg met en goedkeuring van de examencommissie.
4.4
Beoordeling
4.4.1 Toekennen resultaat en inzage
Tentamenbeoordeling
De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in:
•
een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of
•
een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of
1
•
een woordbeoordeling: VRY-O (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD).
Als u wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA
(niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus
een tentamenkans. Als u niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat u zich tijdig
uitschrijft.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten.
Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling voldaan (VD) of bij de
beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer
een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de
beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt). Dus een 5,45 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit
is dus geen voldoende beoordeling.
Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het
gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als
er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van de duale opleiding
Chemische Technologie het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor
alle deeltentamens van een cursus voldaan (VD) of minimaal een 5,5 is behaald.
Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus
toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijgt u dus geen EC.
De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als er
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke
studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan deze onregelmatigheden. Omdat de
1
Vrijstellingen worden weergegeven als ‘VRY-O’ (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met ‘VRY-A’ (op
grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of ‘VRY-E’ (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden
zonder EVC assessment), of ‘VRY’ (niet gespecificeerd).
53/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten
van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren.
In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat
er aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt
geboden om het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans.
Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal
een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen.
Bekendmaking tentamenresultaten
Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren
bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud
van reken-, type- en andere fouten. U wordt als student geacht zelf uw cijfers te controleren. U kunt daarvoor uit
OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet u binnen vier weken, na bekendmaking van het cijfer in
OSIRIS, melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na
controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na
bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de
examencommissie gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen.
2
Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen .
•
bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk.
Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden.
•
bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die
in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking.
De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de
studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen.
Inzage tentamenwerk
Als student heeft u recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een
nabespreking. U kunt uw werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor
het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de
belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad.
Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet
verplicht. Tijdens de nabespreking heeft u het recht om uw schriftelijke werk in te zien. Ook krijgt u een toelichting op
de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke
vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen uw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent
presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen.
Bent u duale student? Om praktische redenen wordt voor de duale studenten geen collectieve inzage georganiseerd.
Om uw tentamen in te zien moet u (via e-mail) een afspraak maken met de desbetreffende docent.
Voor elk door u gemaakt schriftelijk tentamen resp. werkstuk kan een nabespreking worden georganiseerd door de
verantwoordelijke docent.
4.4.2 Onregelmatigheden / fraude
Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maakt u zich schuldig aan
fraude (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de
examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen:
•
ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste twaalf
maanden;
•
onthouden van het diploma, verklaring of certificaat;
2
Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen.
54/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
•
afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar
te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken;
een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen.
In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om uw inschrijving definitief te
beëindigen. U kunt zich dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden
gegeven als:
•
u zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en u daarvoor ten minste een half jaar de
deelname aan tentamens is ontzegd, of;
•
er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals:
•
bedreiging of geweld;
•
vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma’s en cijferlijsten) gebruiken;
•
zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking
(bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat u dit van een medestudent heeft gekregen).
Voordat de examencommissie een besluit neemt, wordt u gehoord. De examencommissie stelt u zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure
artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl).
Schrijft u zich uit als u een sanctie opgelegd heeft gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij
herinschrijving.
De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn
maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten
ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid
geboden.
Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te
vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan
ernstige twijfel over de vraag of u het resultaat op eigen kracht heeft behaald. In zo’n geval kan de
examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als u
dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en
wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt
afgesloten dan wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd.
Onder onregelmatigheden/fraude wordt onder meer het volgende verstaan:
Bij (schriftelijke) tentamens:
•
Het verkrijgen dan wel overbrengen van informatie van of naar een andere deelnemer van het tentamen tijdens
een tentamen hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of op welke andere wijze dan ook. Als mede het hier toe
in staat stellen van andere tentamendeelnemers.
•
Het verkrijgen van informatie van een andere informatiedrager dan de tentamenopgaven of vermeld onder
"toegestane hulpmiddelen" in de aanhef van de tentamenopgaven.
•
Het niet nakomen van de surveillancevoorschriften
•
Het meenemen van de tentamenopgaven uit het lokaal waarin het tentamen is afgenomen of waarin de inzage
heeft plaatsgevonden;
•
Het op enige manier kopiëren, overschrijven of fotograferen van de tentamenopgaven tijdens het afleggen van
tentamens of de inzage daarvan;
•
Het manipuleren of bewerken van toegestane hulpmiddelen, zoals studieboeken of elektronische apparaten
(bijv. grafische rekenmachines), zodat deze meer of andere informatie bevat dan expliciet is vermeld als zijnde
toegestaan;
•
Het op enige vorm falsificeren van documenten of handtekeningen;
•
Bijdragen aan persoonsverwisseling, waarbij u zichzelf uitgeeft voor een ander, dan wel een ander als uw
persoon het tentamen laat maken;
•
Het moedwillig manipuleren van de in- en uitschrijvingsmogelijkheden in OSIRIS met als doel een (extra)
tentamenkans te creëren.
Bij verslagen en andere schriftelijke of digitale bewijsstukken ter beoordeling:
55/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
Het kopiëren van (gedeelten van) verslagen of andere schriftelijk of digitaal werk van andere studenten die
hetzelfde (deel)tentamen afleggen, dan wel (oud)studenten die een (deel)tentamen voor dezelfde cursus
hebben afgelegd;
•
Het gebruik van informatie van internet of andere informatiebronnen zonder bronvermelding;
•
Gezamenlijke en deels overeenkomstige verslaglegging door samenwerking tussen groepen en/of individuen die
volgens de voorschriften niet samen zouden moeten werken.
Bij andere vormen van beoordeling:
•
Andere handelingen of nalaten van handelingen door een student of extraneus met de intentie een juist oordeel
over zijn kennis, inzicht of (beroeps)vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken.
•
Alle andere voorkomende gevallen zijn ter beoordeling van de examencommissie.
Procedure bij constatering van onregelmatigheden tijdens tentamens
Indien de surveillant constateert dat een student zich schuldig maakt aan onregelmatigheden dan kan de student het
tentamen afmaken. Op het proces-verbaal wordt de onregelmatigheid vermeld met de wijze waarop de
onregelmatigheid heeft plaats gevonden. Op het ingeleverde werk wordt op de eerste pagina vermeld dat een
onregelmatigheid geconstateerd is. Het ingeleverde werk, inclusief het proces-verbaal en bewijsmateriaal wordt ter
beschikking gesteld aan de examencommissie ter verdere beoordeling en afhandeling.
Alvorens de examencommissie een besluit neemt, wordt de student gehoord. De examencommissie stelt de student
direct op de hoogte van de beslissing na de bespreking in de examencommissievergadering. Daarnaast ontvangt de
student een schriftelijke bevestiging van de beslissing. Zie voor de volledige procedure art. 38 van de Onderwijs- en
examenregeling bacheloropleidingen HU.
Procedure bij constatering van onregelmatigheden bij de beoordeling van verslagen
Indien de examinator constateert dat een student zich schuldig maakt aan onregelmatigheden bijvoorbeeld plagiaat,
meldt de examinator dit schriftelijk en/of elektronisch aan de examencommissie ter beoordeling. De examinator
informeert de betreffende student over de geconstateerde onregelmatigheden en de melding aan de
examencommissie. De examinator draagt de relevante documenten, eventueel met plagiaatscan-resultaten, over
aan de examencommissie ter beoordeling. De examencommissie kan de examinator verzoeken de geconstateerde
onregelmatigheid nader toe te lichten. Alvorens de examencommissie een besluit neemt, wordt de student gehoord.
De examencommissie stelt de student direct op de hoogte van de beslissing na de bespreking in de
examencommissievergadering. Daarnaast ontvangt de student een schriftelijke bevestiging van de beslissing. Zie
voor de volledige procedure art. 38 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU.
4.4.3 Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk
Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de
beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een
termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding tentamens en examens digitaal
archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar.
Pas na afloop van de bewaartermijn kunt u op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het
mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen.
Alle documenten met betrekking tot:
•
met goed gevolg afgelegde tentamens en examens;
•
vrijstellingen;
•
de inschrijving van de student voor de opleiding;
•
de afgifte van diploma’s of verklaringen
worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement studenten HU. De instituutsdan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe.
Een student kan een kopie opvragen van zijn eigen gemaakte werk. Niet van de opgaven.
Hiervoor dient de student zich binnen vier weken na bekendmaking van het tentamenresultaat te melden bij de
docent van de betreffende cursus.
4.4.4 Geldigheidsduur resultaten
56/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes
jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken kunt u de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te
verlengen. De examencommissie zal dan kijken onderzoeken of de actualiteitswaarde van de cursussen waarvan de
resultaten zijn verlopen nog kan worden aangetoond. Wanneer dit het geval is zal de examencommissie de
resultaten met een jaar verlengen, vanaf het moment dat de cursus vervallen is. Resultaten van een met goed
gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt
geldig.
57/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
5
Diplomering
5.1
Procedure afgifte getuigschrift
De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat
aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of u aan alle verplichtingen jegens de
opleiding heeft voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers
nog geldig zijn en dient u rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven.
Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek (www.examencommissiesfnt.hu.nl) kan
er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma
Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels
opgesteld.
Per opleiding kunt u maar één keer een diploma krijgen. Heeft u al een diploma voor de betreffende opleiding
ontvangen, of doet u nog extra cursussen of rondt u nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijgt u niet nog een
diploma, maar wel een verklaring.
Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet
over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet u tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop u het
laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel
van uw diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij
de studentendecaan in te winnen.
Als u verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden:
•
U rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op uw diploma
vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van uw
tweede afstudeerrichting.
•
U rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt uw diploma afgegeven op het examenprogramma en is de
diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor
de extra cursussen krijgt u naast uw diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden.
Zie paragraaf 2.6.4 voor de procedure voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie.
Let op!
Als u uw diploma behaald heeft, zult u uzelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet
automatisch. Pas als u uitgeschreven bent voor een opleiding hoeft u geen collegegeld meer te betalen.
Indien u het propedeusediploma behaald heeft krijgt u automatisch bericht wanneer het diploma uitgereikt wordt.
5.2
Aantekening cum laude of met genoegen
Als u hoge cijfers haalt, komt u mogelijk in aanmerking voor een aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’ op uw
diploma. Daarvoor moet u voldoen aan alle navolgende eisen:
Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER-HU)
•
aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0
vóór afronding verbonden;
•
het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is
minimaal 8.0 vóór afronding;
•
de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding;
•
u bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding;
•
u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding;
•
resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden ‘Voldaan’ en ‘Niet voldaan’ en ‘VRIJ’ tellen niet mee bij deze
berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening.
58/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER-HU)
•
aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0
vóór afronding verbonden;
•
het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is
minimaal 7.0 vóór afronding;
•
de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding;
•
u bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor uw opleiding;
•
u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor uw opleiding;
•
resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden ‘Voldaan’ en ‘Niet voldaan’ en ‘VRIJ’ tellen niet mee bij deze
berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening.
Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS.
Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan
de examencommissie beslissen dat u toch in aanmerking komt voor de aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’.
U moet wel voldoen aan alle overige eisen. Neem hiervoor contact op met de studentendecaan.
Voor Ad-opleidingen bestaan niet de mogelijkheid om met een judicium af te studeren.
De Faculteit Natuur en Techniek, waar ILC toe behoort, kende in het verleden beoordelingen als Uitmuntend, Goed,
Voldoende etc.
De uitdrukking in woorden verhoudt zich tot de tienpuntschaal als aangegeven in deze tabel:
uitmuntend
10
zeer goed
9
goed
8
ruim voldoende
7
voldoende
6
onvoldoende
≤5
Reikwijdte
Bovenstaande regeling is uitsluitend op u van toepassing als u na 1 september 2005 voor het eerst deel heeft
genomen aan de hoofdfase van de opleiding.
59/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
6
Roosters
6.1
HU-onderwijsjaarrooster
Het HU onderwijsjaarrooster wordt op www.mijnrooster.hu.nl gepubliceerd. Het HU onderwijsjaarrooster geeft inzicht
in de periode indeling de lesweken, de tentamenweken en de vakantie- en onderwijsluwe periodes van het
studiejaar.
Jaarroosters van de faculteiten kunt u nalezen op www.roosters.hu.nl. Het ILC-jaarrooster studiejaar 2014-2015,
onderverdeeld in twee tijdvakken, vindt u op de volgende pagina. In dit ILC-jaarrooster staan ook specifieke
activiteiten genoemd die gelden voor studenten en/of voor het personeel.
Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden
(blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B (blok 1 +
2) vormen samen tijdvak 1 (periode september 2014 t/m januari 2015), periode C + D (blok 3 + 4).vormen samen
tijdvak 2 (periode februari 2015 t/m juni). Periode E is de periode waar de zomervakantie in valt
Het ILC-jaarrooster studiejaar 2014-2015 van de opleiding ziet er als volgt uit:
6.2
Vakanties en vrije dagen
De HU kent in het collegejaar 2014-2015 de volgende verplichte vakantie en verplichte vrije dagen:
Tabel 23: Verplichte studentenvakantie en vrije dagen in collegejaar 2014-2015
Vakantie
Data
Kerstvakantie
25 december 2014 t/m 2 januari 2015
Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen
e
e
1 en 2 kerstdag
25 en 26 december 2014
Nieuwjaarsdag
1 januari 2015
Goede vrijdag
3 april 2015
e
2 paasdag
6 april 2015
Koningsdag
27 april 2015
Dag voor Bevrijdingsdag
4 mei 2015
Bevrijdingsdag
5 mei 2014
Hemelvaartsdag
14 mei 2015
Dag na Hemelvaartsdag
15 mei 2015
e
2 pinksterdag
25 mei 2015
Zie ook www.mijnrooster.hu.nl
60/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Tabel 22: Jaarrooster ILC 2014-2015
wk
datum
HUcode
ILCcode
33
11-aug
E7
5.8
34
18-aug
E8
5.9
35
25-aug
E9
5.10
36
1-sep
A1
1.1
37
8-sep
A2
1.2
38
15-sep
A3
1.3
39
22-sep
A4
1.4
40
29-sep
A5
1.5
41
6-okt
A6
1.6
42
13-okt
A7
1.7
43
20-okt
A8
44
27-okt
A9
ma
di
woe
do
vrij
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Opmerkingen
Ti
25/08:
INPdt
I/C
INH
INP/JC
Verg/P
's Morgens FCD-speech,
rest programma wk 35 volgt
01/09:
1.8
Start lessen studiejaar 20142015, periode A
TK-C
TK-LS
AO
AO
VW
IB/B
OIA
VW
VW
VW
OO
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
VW
VW
VW
VW
TK-LS
TD
I/C
SLBovl
Toetsweek
Lesvrije week,
adviesvakantie docenten
Toetsweek Chemie deeltijd en
CT duaal
(Her-toetsweek sleep-
45
3-nov
A10
1.9
46
10-nov
B1
2.1
47
17-nov
B2
2.2
48
24-nov
B3
2.3
49
1-dec
B4
2.4
50
8-dec
B5
2.5
TK-LS
51
15-dec
B6
2.6
IB/
KB-ILC
52
22-dec
B7
1
29-dec
AO
KC¹
tentamens LS zie tabel
studiegids)
08/11: open dag
10/11: Start lessen periode B
TK-C
xxxxx
B8
I/C
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Kerstvakantie (25 en 26/12 1e
en 2e kerstdag, rest week
verplichte verlofdagen)
xxxxx
xxxxx
Kerstvakantie (01/01/2015
nieuwjaarsdag, rest
onderwijsvrij, adviesvakantie
docenten)
FNT/OC
-NJB
Doc.
Verg
AO
Pverg
xxxxx
Toetsweek
2
5-jan
B9
2.7
3
12-jan
B10
2.8
4
19-jan
B11
2.9
5
26-jan
B12
2.10
AO
I/C
AO
SLBovl
I/C *
SB
SIS/TKC/TK-LS
FNT/OC- NJB
(FNT/OC: 9.00-17.00 uur,
NJB 17.00-19.00 uur)
Toetsweek Chemie deeltijd en
CT duaal
KC²
Her-toetsweek
A
Her-toetsweek
61/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
HUcode
ILCcode
2-feb
C1
3.1
7
9-feb
C2
3.2
8
16-feb
C3
3.3
9
23-feb
C4
10
2-mrt
C5
3.4
11
9-mrt
C6
3.5
12
16-mrt
C7
3.6
13
23-mrt
C8
3.7
14
30-mrt
C9
3.8
15
6-apr
C10
3.9
16
13-apr
D1
4.1
17
20-apr
D2
4.2
18
27-apr
D3
4.3
19
4-mei
D4
20
11-mei
D5
4.4
21
18-mei
D6
4.5
22
25-mei
D7
4.6
wk
datum
6
ma
di
woe
do
vrij
I/C
Opmerkingen
I/C
02/02: Start tijdvak 2, periode C
07/02: open dag
TK-C
xxxxx
xxxxx
xxxxx
P
xxxxx
xxxxx
Lesvrije week,
adviesvakantie docenten
B
TK-LS
P: VT van 17.00 - 18.00 uur
08/03: open dag
IB
OD-ILC
Toetsweek
DAS
OO
I/C
I/C
xxxxx
deeltijd en CT duaal
03/04: goede vrijdag
MD
AO
TK-LS
06/04: 2e paasdag
TK-LS
13/04: Start periode D
DAS conf. 10.00-20.00 uur
Toetsweek VL2, Chemie
xxxxx
SLBovl
I/C*
TK-C
xxxxx
MA
xxxxx
xxxxx
27/04: Koningsdag
05/05: Bevrijdingsdag, verplicht
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
MD*
IB/
TK-LS
14/05: Hemelvaartsdag,
verplicht vrije dag 15/05
25/05: 2e Pinksterdag
xxxxx
23
1-jun
D8
4.6+
24
8-jun
D9
4.7
25
15-jun
D10
4.8
26
22-jun
D11
4.9
27
29-jun
E1
4.9+
28
6-jul
E2
4.10
E(P)
SB
B (C)
B (LS)
A
29
13-jul
E3
5.3
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
30
20-jul
E4
5.4
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
31
27-jul
E5
5.5
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
32
3-aug
E6
5.6
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
33
10-aug
E7
5.7
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
34
17-aug
E8
5.8
35
24-aug
E9
5.9
36
31-aug
A1
1.1
MD*
PD
Doc.Ver
g/TK-LS
AO
vrije dag 04/05, adviesvak
docenten
AO
I/C
AO
SLBovl
AO
Pverg
TK-C/
TK-LS
I/C
Toetsweek
Toetsweek Chemie deeltijd en
CT duaal
Her-toetsweek
Her-toetsweek Chemie deeltijd
en CT duaal
04/07: Alumnidag
Start verhuizing
Adviesvakantie docenten
Standby voor verhuizing, nadere
informatie volgt
Week -1: Inhuizing in
Heidelberglaan 7
Ti
24/8: 's morgens FCD-speech,
INPdt
I/C
INH
INP
Verg/P
rest progr. wk 35 volgt,
P: VT van 14.00 - 15.00 uur
31/08: Start lessen studiejaar
2015-2016 (Heidelberglaan 7)
62/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Verklaring gebruikte afkortingen, symbolen en dergelijke
In agenda
A
Afsluiting tijdvak
AO
Afstudeer opdracht (presentaties en verdediging door studenten)
B
Bachelor uitreiking
docenten
B(C)
Bachelor uitreiking (alleen C)
docenten Chemie
B(LS)
Bachelor uitreiking (alleen LS)
docenten LS
C
Cijferinvoer (door examinatoren)
DAS
DAS conferentie
Doc. Verg
Docentenoverleg LS respectievelijk C (voor personeel LS respectievelijk C) van
08.30 - 10.30 uur
E(P)
Examenvergadering propedeuse
I
Inzage toetsen
IA
Infoavond
IB
Instituutsbijeenkomst van 8.30-10.30 uur (voormalig APV)
I/C*
I/C (uitsluitend sleeptentamens VL4)
INH
Spreekuur voor hoofdfase en introductie voor nieuwe instroom in de hoofdfase
INP
Introductie propedeuse voltijd
INPdt
Introductie propedeuse deeltijd en CT duaal (14.30 - 17.00 uur)
JC
Jaarcongres
KB-ILC
Kerstborrel ILC
iedereen
KC¹
Kenniscentrum: afsluiting keuzeblok Food & Farma (11.00 - 13.00 uur)
docenten
KC²
Kenniscentrum: afsluiting Minor Food & Farma (09.00 - 17.00 uur)
docenten
MA
Lessen volgens het maandagrooster
MD
Matchingsdag
MD*
Matchingsmiddag
OC
Onderwijscongres FNT 2015
docenten
OD-ILC
Onderwijsdag ILC (voor personeel)
docenten
OIA
Ouderinformatieavond
iedereen
OO
Eerst docentvergadering van 8.30-10.00 dan onderzoeksochtend (10.30-12.30)
docenten
P
P-getuigschrift uitreiking
docenten
PD
Personeelsdag
iedereen
Pverg
Plenaire P-vergadering (voor personeel) van 08.30 - 10.30 uur
SB
Studentbespreking
SIS
ILC Symposium
SLBovl
9.00-10.30 P-SLB overleg, 11.00-12.00 H-SLB overleg
Ti
Inhaaltoetsmogelijkheid uitsluitend met toestemming examencommissie
studenten
TD
Teamdag (voor personeel) van 09.00 - 13.00 uur
docenten en
onderwijsassistent
en
TK
Terugkommoment volgens rooster (LS en C)
TK-C
Terugkommoment volgens rooster (alleen C)
TK-LS
Terugkommoment volgens rooster (alleen LS)
21+-toets
Toelatings(herkansings)toets voor 21+ kandidaten
xxxxx
Onderwijsvrije dag
VW
Voorlichting workshops (doorlopend)
docenten
iedereen
iedereen
iedereen
63/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
6.3
Lesdagen en -tijden
Lesdagen
De lessen van de duale opleiding Chemische Technologie worden ingeroosterd op maandagmiddag en –avond
tussen 12.00 en 22.00 uur.
Lestijden
Alle lessen worden geroosterd in eenheden van 30 minuten. Voor het volgen van lessen dient u op tijd in het lokaal
aanwezig te zijn.
Er wordt naar gestreefd om de voltijdstudenten alleen overdag in te roosteren en de duale studenten op hun
wekelijkse lesdag ’s middags en ‘s avonds. De lessen worden tevens zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld. Dit zal
echter niet altijd lukken omdat de roosters afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van lokalen, docenten, enz.
6.4
Openingstijden gebouwen
De openingstijden van gebouwen zijn te vinden op deze intranetpagina.
De gebouwen zijn toegankelijk tijdens de openingstijden. De openingstijden zijn:
•
FC Dondersstraat 65: ma. - do. 08.00 - 22.00 uur, vr. 08.00 - 19.00 uur
•
Nijenoord 1: ma. t/m do. 7.30 - 22.00 uur, vr. 7.30 - 18.00 uur.
•
Oudenoord 700: ma t/m do. 8.00 - 22.00 uur, vr. 08.00 - 18.00 uur.
In de vakantieperiodes sluiten alle panden om 18.00 uur. Op feestdagen zijn de gebouwen gesloten. De gebouwen
zijn eveneens gesloten in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw.
6.5
Roosterinformatie en -wijzigingen
Uw rooster is vier weken voor de start van elke nieuwe periode te vinden op www.mijnrooster.hu.nl.
Mededelingen over lessen en tentamens worden via uw opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk
ook via mededelingenborden en uw studentenmail. De HU verwacht dat uw postadres bij de studentenadministratie
klopt en dat u regelmatig uw e-mailbox van uw HU-account leest.
Per periode wordt een weekrooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment worden
gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat u zelf de voor u geldende
gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe periode bekend.
Roosters en roosterwijzigingen vindt u op de roostersite: www.roosters.hu.nl
Afwezigheid docenten
De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel
mogelijk doorgaan.
Mocht de les uitvallen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via intranet en zoveel mogelijk via de
mededelingenborden en uw studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen
wordt ingehaald.
Afwezigheid studenten
Bent u ziek of onverwacht afwezig? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht bent u verplicht u af te melden bij de
docent. Hoe u dit doet staat beschreven in paragraaf 3.3. Bij (dreigende) langdurige ziekte geeft u de ziekmelding zo
spoedig mogelijk door aan uw studieloopbaanbegeleider en neemt u contact op met uw studentendecaan (zie 8.3).
Ziek/afwezigheids- en herstelmelding doet u via de receptie (088-4818747 of [email protected]) De receptie
geeft uw melding door aan uw slb’er en de betreffende docent.
Let op:
64/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Als u ziek/onverwacht afwezig bent tijdens een tentamenperiode meld dit dan onmiddellijk. Wat u moet doen en hoe
u dit moet doen staat beschreven in paragraaf 4.3.3
65/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
7
Klachten, bezwaar en beroep
7.1
Inleiding
Als u het niet eens bent met een beslissing, als u vindt dat iemand zich tegenover u niet goed gedragen
heeft of als er iets anders fout is gegaan, dan kunt u daar wat aan doen.
De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in
onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, slb’ers en examencommissies immers dat
ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat
u er toch niet uitkomt, of dat u iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan
staat de ‘formele weg’ open.
De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende)
studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of
klachtprocedure. U kunt uw bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als u niet
precies weet waar u moet zijn, of als u behoefte heeft aan advies, dan kunt u zich wenden tot het facultaire
loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via [email protected] en is in de faculteit
ondergebracht bij het Onderwijsbureau aan de Nijenoord 1.
Er is een standaardformulier waarop u uw bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het
formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. U vindt het formulier op de
website www.klachtenwegwijzer.hu.nl.
Het facultaire loket kan u verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de
vertrouwenspersoon. Zij kunnen u adviseren over de procedures. En net als de studentmediators (8.7)
ondersteunen ze ook bij een oplossing, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of klacht op de faculteit, dan kunt u naar het
HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op
de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). U dient uw beroep of
herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat uw beroep of herzieningsverzoek door het
juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan u ook informeren over de procedures.
U kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht
indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de
faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller en minder formeel zijn. Het advies is dan ook
altijd de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar uw bezwaar of klacht in te dienen. In
de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan.
Let vooral op de termijnen! Als u op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet u dat doen binnen
twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en
herzieningsverzoeken geldt dat u zich binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op
de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden.
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de
procedure in een schema is weergegeven.
7.2
Bezwaar
Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit
zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals
tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten
die zijn gericht op u als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat u een bezwaar kunt
indienen, maar niet altijd. U kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als u vindt dat de beoordeling van
uw tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo’n bezwaarclausule.
U dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij
het facultaire loket [email protected] of de examencommissie. Hiervoor is een
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
standaardformulier beschikbaar. Als u het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor
doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan u in de gelegenheid stellen om de
bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt u tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting.
De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
beslissing. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een
hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn.
Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het
bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kunt u nog beroep
instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit op bezwaar.
Het kan ook voorkomen dat u bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of
faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen.
Dan geldt dezelfde procedure.
De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor
de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement
bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl). Zie ook www.klachtenwegwijzer.hu.nl of neem contact
op met de studentendecaan.
Bezwaren aan de examencommissie ILC
Voor bezwaren aan de examencommissie ILC moet gebruik gemaakt worden van het formulier
bezwaarschrift, dat te vinden is op de SharePointsite van de examencommissie
(www.examencommissiesfnt.hu.nl)
Ga naar par. 2.6 van deze studiegids voor meer informatie over de examencommissie ILC.
7.3
Beroep
7.3.1
Beroep aantekenen
U kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van de Onderwijs- en
examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief
studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving
en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kunt u
daartegen in beroep gaan.
U kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HULoket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via [email protected],
maar u moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor
dat uw beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de
Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie
(besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor
(aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding.
Het beroepschrift moet u ondertekenen en bevat ten minste:
•
uw naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en uw telefoonnummer;
•
vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar u bent ingeschreven;
•
datum;
•
een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder
vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen;
•
een of meer gronden, waarop het beroep berust;
•
een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis.
Daarnaast moet u een kopie van het bestreden besluit bijvoegen.
67/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Het beroepschrift richt u aan het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht.
Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens
het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de
examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het
College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard,
blijft het oorspronkelijke besluit in stand.
Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een
advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De
Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te
verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de
directie opdragen een nieuw besluit te nemen.
Het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bestaan uit een externe
voorzitter, docent- en studentleden. Als ue interesse heeft om als lid op te treden dan kunt u hierover
informatie inwinnen bij het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel. 088 481 85
94.
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader
beschreven. Zie voor meer informatie www.klachtenwegwijzer.hu.nl. U kunt voor informatie en advies ook
terecht bij de studentendecaan (zie 8.3) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming
Studenten, tel. 088 481 85 94.
7.3.2
Hoger beroep
Als u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van
het College van Bestuur, dan kunt u hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College
van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kunt u
vinden op de website www.cbho.nl.
7.4
Klachten
7.4.1 Klacht indienen
Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kunt u geen
bezwaar aantekenen, maar u kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee
weken gebeuren, en ook hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken. Dit kunt u downloaden
op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. U kunt uw klacht indienen bij het facultaire
loket [email protected] of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan.
Het facultaire loket zorgt er weer voor dat uw klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure
lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie 7.2). Het orgaan dat uw klacht behandelt, kan u in de gelegenheid
stellen om gehoord te worden. Als uw klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker,
wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op uw klacht te geven. In principe wordt
binnen twee weken een beslissing over uw klacht genomen.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij
het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als uw klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van
een jaar.
U kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het
standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking.
7.4.2 Herzieningsverzoeken bij klachten
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht op de faculteit, kunt u een verzoek tot
herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes
weken vanaf de beslissing naar aanleiding van uw klacht. U kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen
68/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
bij [email protected] U moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van
een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500
AN Utrecht.
Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat uw verzoek door het juiste orgaan
behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten
over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag uw klacht, zie 7.5.
Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties, ze zijn dus niet verbonden aan een
faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt.
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag
(www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven of neem contact op met de
studentendecaan.
7.5
Ongewenst gedrag
Het kan voorkomen dat uw klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de
regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan
de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal u altijd wijzen op de mogelijkheid u tot een
vertrouwenspersoon (8.5) te wenden. Als u een klacht indient, kunt u ervoor kiezen die op de faculteit te
laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te
leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar
het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van
klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging.
7.6
Schema klachten, bezwaar en beroep
Kwestie?
Stap 1:
Directe benadering
(informeel)
Bezwaarprocedure
Stap 2:
Facultair
loket
Klachtprocedure
Stap 3:
HU-loket
College van Beroep voor de Examens
Geschillenadviescommissie
Klachtencommissie Ongewenst
Gedrag/FG-P
Klachtencommissie Studenten
69/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
8
Studentzaken
8.1
Studiebegeleiding
Inleiding
Als afgestudeerd hbo-student wordt u geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding
wordt u daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert
kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat u
verantwoordelijk bent voor uw eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor
de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning.
De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We
onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden,
studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat u
op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding.
Studieloopbaanbegeleiding
Als student heef u recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Deze begeleider
begeleidt u in uw competentieontwikkeling. Op basis van uw competentieontwikkeling en de resultaten
monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De
studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken:
•
bewaken en bespreken van studieresultaten;
•
samen met u een studieplanning opstellen als u een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies
heeft gehad;
•
adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn;
•
verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te
maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep).
Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding 2.8.1
8.2
Profileringsfonds
Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds
bestaat uit verschillende regelingen:
Afstudeersteunregeling
Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode
studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig
mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten.
Regeling Bestuursbeurzen
Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen
voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen
twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor
gefaciliteerd kunnen worden.
Er is ook een mogelijkheid voor “kosteloos besturen” waarbij u niet wordt ingeschreven als student en
geen collegegeld betaalt. U heeft dan geen recht op studiefinanciering, wel op een bestuursbeurs (bij
erkende activiteiten).
Kennisbeurzen
Financiële ondersteuning voor non-EER (Europese Economische Ruimte) studenten die
instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen.
70/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Topsportregeling
Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen
beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de
student/topsporter.
Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds
bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn.
Zie www.reglementen.hu.nl voor het Profileringsfonds.
Het is belangrijk dat u bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij uw studentendecaan (8.3) meldt om later
mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds.
8.3
Studentendecaan
Het studentendecanaat van de HU geeft u informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU
Amersfoort heeft een of meer studentendecanen. Zij zijn er om u te ondersteunen bij het beantwoorden
van uw vragen of het aanpakken van problemen tijdens uw studie. De studentendecaan kan ook
doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of Centrum Studiekeuze. Alles wat u bespreekt,
blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de
gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU.
Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden
Tijdens uw studie kunt u studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Mogelijk
dient u uw studie te onderbreken wegens medische omstandigheden, wordt u gehinderd door persoonlijke
problemen of blokkeert u door faalangst. De studentendecaan helpt u om het probleem te verhelderen en
oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan u helpen bij het vinden van een andere vorm van
hulpverlening.
Studieadvies en procedures
De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het
studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen
waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan
kan u adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kunt u bij het
Studentendecanaat terecht bij twijfel over uw studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen.
Financiële zaken
Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en u bijvoorbeeld door een
overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op een
financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Uw studentendecaan kan u hierbij adviseren.
Kijk voor meer informatie op www.studentendecanaat.hu.nl. Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en
Reglement Studentendecanen HU (www.reglementen.hu.nl).
8.4
Centrum Studiekeuze
Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kunt u terecht als
u twijfelt over uw opleiding, als u bent vastgelopen of als u wilt doorstuderen na uw bachelordiploma. Bij
Centrum Studiekeuze kunt u advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot uw studiekeuze.
Kijk voor meer informatie op www.centrumstudiekeuze.nl.
8.5
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad)
met ongewenst gedrag.
71/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie,
discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen,
pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende e-mails of sms’jes kunnen als ongewenst worden
ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere
woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau.
Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding.
Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het
gedrag vanzelf overgaat als u er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Wie last
heeft van welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zal de moed moeten opbrengen om dat onder
woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kunt u bij de
vertrouwenspersoon terecht. Uw anonimiteit is gewaarborgd en uw gegevens worden vertrouwelijk
behandeld.
Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met u als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel
mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder
toestemming van u als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u enige tijd.
Informatie vindt u op www.studentzaken.hu.nl. De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante
informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: www.vertrouwenspersoon.hu.nl.
Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl).
U bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van
een andere faculteit te gaan.
De vertrouwenspersonen van de FNT zijn Rianne Brauers en Hanny Deelen. Op de hierboven genoemde
website van de HU-vertrouwenspersonen is vermeld hoe en wanneer zij te bereiken zijn.
8.6
Studentenarts
Wanneer u niet alleen komt studeren in Utrecht maar er ook komt wonen dan bent u verplicht uzelf in te
schrijven bij de gemeente Utrecht. Ook vanuit uw zorgverzekeraar bent u verplicht u in te schrijven bij een
huisarts in Utrecht. Als student kunt u zich, ongeacht waar u in Utrecht woont, inschrijven bij
Huisartsenpraktijk Campus Uithof via www.huisartsdeuithof.nl. De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen
in Utrecht, op het Utrecht Science Park in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in Stadion Galgenwaard
(Herculesplein 379).
In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor
ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk.
Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de
KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven
dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven.
Wanneer u een verklaring over uw gezondheid nodig heeft, dan dient u deze eerst aan uw eigen huisarts
te vragen. Indien uw eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kunt u naar de studentenarts gaan.
Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (8.3).
De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) 275
95 00, Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht.
8.7
Bureau Studentenpsychologen
Het kan zijn dat u tijdens uw studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met uw studie te maken hebben,
maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op uw
studievoortgang. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU.
In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met u een oplossing voor uw problemen.
Het maximum aantal gesprekken is vijf (van vijftig minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele
gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook een faalangsttraining.
72/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij uw problemen en/of
hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen u helpen de weg te vinden naar andere
hulpverlenende instanties.
Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan.
Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kunt u zich via de
mail aanmelden. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan u en het Bureau
Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als u dat wilt, kunnen er anderen
bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden.
Meer informatie vindt u op www.bureaustudentenpsychologen.hu.nl.
8.8
Mediation
Heeft u een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met uw docent? Er is een grote
kans dat een studentmediator u kan helpen.
Mediation is een vorm van conflictoplossing. U gaat met degene met wie u het conflict heeft op zoek naar
de oplossing van uw conflict, waarbij u begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De
mediator stelt u in staat om alles waarover u het oneens bent te bespreken, zorgt voor herstel van de
communicatie en helpt u de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar
helpt u om de oplossingen te vinden waar u beiden tevreden over bent.
Als u meer wilt weten over studentmediation of als u een studentmediator wilt inschakelen, neem dan
contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via 088 481 98 38 of www.mediation.hu.nl.
Meer informatie vindt u op www.mediation.hu.nl of onder www.studentvoorzieningen.hu.nl.
8.9
Studeren met een functiebeperking
Wat is een functiebeperking?
Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die
chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Functiebeperkingen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Het komt
vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische
vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van
autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger.
Als u een functiebeperking of een chronische ziekte heeft, adviseren we u om aan het begin van het
studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van uw faculteit. Ook als u denkt (nog) geen
hulp nodig te hebben. Dit kunt u doen per e-mail, telefonisch of door binnen te lopen op het
inloopspreekuur bij de studentendecaan. Op www.studentendecanaat.hu.nl vindt u de gegevens van het
studentendecanaat op uw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers
belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden.
Aanpassingen en voorzieningen
Het is raadzaam uw beperking zo snel mogelijk te melden bij uw studieloopbaanbegeleider en bij een
studentendecaan van uw faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een
intakegesprek met een studentendecaan van uw faculteit bespreekt u welke functiebeperking of chronische
ziekte u heeft en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens uw studie. Vervolgens wordt
onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de
studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen uw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te
kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen
maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met u op het moment dat er wel
belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat u met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk
behandeld.
73/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vindt u in 4.3.4 en
op www.onbelemmerdstuderen.hu.nl.
8.10
Verbetering taalvaardigheden
Heeft u problemen met uw Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan uw slb’er of eventueel uw
studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kunt u
gebruikmaken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: www.taalloket.hu.nl.
8.11
Bibliotheek
Als HU-student kunt u gebruikmaken van alle locaties van de HU-Bibliotheek (HUB).
Via de website www.bibliotheek.hu.nl kunt u de bibliotheek digitaal bezoeken. Op de portal voor uw
vakgebied vindt u toegang tot digitale informatie, zoals full-text artikelen uit boeken, tijdschriften en kranten.
De meeste bronnen zijn thuis toegankelijk met behulp van uw HU inloggegevens.
Naast het digitale aanbod, heeft de bibliotheek een collectie boeken en tijdschriften. Via de catalogus op de
bibliotheeksite kunt u deze doorzoeken. Op vertoon van uw collegekaart kunt u gratis lenen. Indien
gewenst, kunt u vanaf huis reserveren en aangeven op welke HUB-locatie u de reservering wilt ophalen.
De bibliotheek geeft trainingen op het terrein van informatievaardigheden zoals een basiscursus voor
eerstejaars, RefWorks, uitleg van databanken en hulp bij zoekvragen.
U kunt gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, op vertoon van uw HU-collegekaart en
adreslegitimatie.
8.12
Internationalisering
Uw opleiding op de HU bereidt u voor op een carrière in de beroepspraktijk. Waar u ook komt te werken, vroeg
of laat zult u merken dat u in een internationale context opereert. Afnemers, collega’s, leerlingen, cliënten,
patiënten, leveranciers, concurrenten, moeder-, dochter- of zustermaatschappij; de kans is groot dat u in
aanraking komt met mensen en organisaties met een andere culturele en/of geografische achtergrond.
Elk jaar evalueert de opleiding waaraan u studeert haar aanbod op de mate van internationale oriëntatie in
relatie tot de eisen van het werkveld. Sommige cursussen en programma’s concentreren zich expliciet op het
vergroten van uw interculturele en/of internationale competenties, in andere cursussen vindt u het
internationale/interculturele aspect van de beroepstaken terug in de keuze van de literatuur, cases, artikelen,
etc..
Daarnaast biedt de HU u op verschillende momenten in de opleiding de gelegenheid uw horizon te verbreden
en uw internationale en interculturele competenties te versterken, passend bij uw professionele en persoonlijke
leerdoelen.
Studeren of stage lopen in het buitenland heeft enorme impact op uw persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen
kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook in onze multiculturele
samenleving kan interculturele ervaring goed van pas komen. In het buitenland maakt u kennis met een
nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage lopen in het
buitenland is een waardevolle ervaring.
Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor
sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in
overleg met hun opleiding hun stage in het buitenland doen, of hun profileringsruimte inzetten om naar het
buitenland te gaan.
Het HU International Office ondersteunt de faculteiten en hun studenten en medewerkers op het gebied
van (organisatie en uitvoering van) Internationaliseringsactiviteiten. Op www.io.hu.nl vindt u informatie over
de diensten van het IO en over stage en studie in het buitenland, partnerinstellingen, beurzen, procedures
en deadlines. Het International Office kan u adviseren, u op weg helpen en naar de juiste personen van uw
opleiding verwijzen. Op verschillende locaties is er een balie waar u terecht kunt met vragen. Meer
informatie over de services en openingstijden van het International Office vindt u op www.io.hu.nl.
74/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u mailen naar [email protected] of een afspraak maken via 088 481 81
81. Kom vooral ook naar de ‘Wil Weg Dag’ (Going-Away Fair) om meer te weten te komen over uw studieen stage mogelijkheden in het buitenland. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de
tweede dinsdag van oktober.
8.13
Medezeggenschap
Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vindt u het
belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de
kwaliteit van het onderwijs én wilt u graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens uw studie? Bent u
nieuwsgierig of kritisch en heeft u goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar
u invloed kunt uitoefenen op de inhoud van uw eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het
hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op www.medezeggenschap.hu.nl of www.bps.hu.nl.
U kunt ook contact opnemen met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via [email protected]
De coördinator BPS informeert, biedt ondersteuning en coaching aan studenten in de
medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk
actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels.
8.13.1
Inspraakorganen
Welke onderwerpen spreken u het meeste aan? De inhoud van uw eigen opleiding? De gang van zaken op
de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? U kunt op deze drie niveaus participeren in de
medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen u later goed van pas kan komen.
Uw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kunt u meer info vinden in 2.8.5.
De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het
beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. U kunt hierbij denken aan het
ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen
agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad.
De Hogeschoolraad, het Centrale Medezeggenschapsorgaan, is de gesprekspartner van het College van
Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld het strategisch beleid, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het huisvestingsbeleid en het
kwaliteitsbeleid. De Hogeschoolraad bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de raad van
toezicht.
De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de
inspraakorganen op www.medezeggenschap.hu.nl.
8.13.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten
De HU stimuleert u als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat u bestuurlijke en organisatorische
vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en
leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kunt u als bestuurlijk actieve
student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen:
•
als studentlid van een inspraakorgaan kunt u gratis en onbeperkt medezeggenschap gerelateerde
trainingen, of competentietrainingen volgen;
•
er zijn formats en handleidingen beschikbaar voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad,
facultaire raad of opleidingscommissie;
•
via het voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette intranet (www.bps.hu.nl) kunt u kennis en
informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen;
75/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
uiteraard doet u het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvangt u per
vergadering een vergoeding van € 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor
bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen
op www.reglementen.hu.nl.
Wilt u graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door u kandidaat te stellen
bij de eerstkomende verkiezingen (www.verkiezingen.hu.nl). U kunt zich als persoon kandidaat stellen of
via de medezeggenschapsvereniging, zie 2.8.4.
Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van uw opleiding of stuur een e-mail naar de
coördinator BPS ([email protected]). Zie voor meer informatie ook www.bps.hu.nl.
8.14
Studium Generale
Studium Generale is de plek voor HU-studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie
zoeken. Van programma's waar u binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en
economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke
politiek. Van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot gesprekken tussen
docenten, management en studenten – Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal
studeren' niet spannend genoeg is.
Op www.studiumgenerale.hu.nl vindt u altijd het laatste nieuws over het programma en kunt u zich
aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale.
8.15
Studentenvereniging
8.15.1
Algemeen
Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en
maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen.
Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke
studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook
allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vindt u
op www.utrecht.studiestad.nl.
De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en
incidentele activiteiten. Wilt u meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een subsidie? Kijk dan op www.studentvoorzieningen.hu.nl onder Geldzaken.
Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen.
Studieverenigingen zijn gekoppeld aan uw opleiding. Zie hiervoor 2.8.4.
8.15.2
Bestuursbeurs
Bestuursbeurs
Zit u in het bestuur of in een commissie van een studie- of studentenvereniging (Utrechtbreed of binnen de
hogeschool), dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage
die dient als compensatie voor de studievertraging die u door uw bestuursactiviteiten kan oplopen. U
ontvangt deze buiten uw prestatiebeurs.
Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs vindt u
in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU.
Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU www.reglementen.hu.nl.
Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs
op www.studentvoorzieningen.hu.nl onder Profileringsfonds.
76/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
8.16
Topsport
Doet u aan topsport en wilt u daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten
die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van uw
individuele omstandigheden en het niveau waarop u de sport beoefent of u gebruik kunt maken van deze
voorzieningen.
Welke faciliteiten zijn er voor topsporters?
Topsporters komen in aanmerking voor de volgende faciliteiten:
•
begeleiding bij het plannen van de studie;
•
in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk;
•
samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale
Trainingscentra en topsportbegeleiders;
•
financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau.
Voor meer informatie neemt u contact op met de Topsportcoördinator van de HU via [email protected], de
studentendecaan of kijk op www.topsporters.hu.nl.
8.17
Trajectum
Trajectum is het redactioneel onafhankelijke platform van de HU. In het magazine, dat elke tweede dinsdag
van de maand verschijnt, staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en
onderzoek, de stad Utrecht en cultuur.
Op Trajectum Online www.trajectum.hu.nl vindt u elke dag nieuws, filmpjes, blogs van studenten en
docenten en praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter.
8.18
Sport
Tegen studentenprijzen kunt u sporten bij Olympos, het sportcentrum van de HU en Universiteit Utrecht.
Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en
racketsporten. Kijk op www.olympos.nl voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven.
Zie ook artikel 42 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl).
8.19
Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren
De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, de zorg voor het
milieu en het zuinig omgaan met energie. De HU wil uw veiligheid en gezondheid waarborgen, door het –
tot een aanvaardbaar niveau – verkleinen van risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom
beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie)
die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en
Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en
milieu ligt natuurlijk ook bij uzelf.
Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid en gezondheid?
We verwachten van u dat u binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke
studieomgeving. Aandachtspunten zijn:
•
weten wat u moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten;
•
vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen;
•
het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI);
•
veilig werken in practicumlokalen;
•
het melden van onveilige situaties;
•
aandacht hebben voor het milieu.
Hieronder vindt u over deze punten meer informatie.
77/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit?
U wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie
hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de
vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat u moet doen bij een calamiteit.
Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer 088 481
8900, u komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de
receptie.
Meld kort en duidelijk:
•
uw naam en lokaal of werkplek;
•
uw telefoonnummer;
•
de actuele situatie (hoe, wat en waar);
•
of er slachtoffers zijn en hoeveel;
•
waar het is gebeurd.
De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO’er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening
(BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om u heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter
plaatse zijn.
Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO
Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere
calamiteiten kan worden ingezet. Voor meer informatie over de BHV organisatie van de HU zie de
site www.bhv.hu.nl
BHV’ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV’er. Volg bij
brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op.
Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de
BHV’er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en
ambulances. Verlaat het gebied niet zonder uzelf af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties.
Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen
In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen
goed toegankelijk zijn. Zorg er dus voor dat deze niet worden geblokkeerd door tafels, stoelen of andere
obstakels.
Studeren en CANS
Misschien heeft u pijn in uw arm, schouder, elleboog of pols. In eerste instantie denkt u dat het wel over zal
gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Deze pijn kan namelijk duiden op CANS (Complaints of Arm,
Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als u de
eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn:
•
repeterend werk;
•
een statische werkhouding;
•
weinig afwisseling in houding en beweging;
•
een verkeerde zithouding op uw werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder
Geef CANS geen KANS);
•
stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven).
Tijdens uw studie werkt u soms lang achter elkaar in dezelfde houding en/of maakt u steeds dezelfde
bewegingen. U werkt bijvoorbeeld regelmatig en langdurig achter een beeldscherm. Niet alleen op school
maar ook nog thuis. Vergeet ook niet de uren die u ‘s avonds doorbrengt met spelletjes en internet.
U kunt CANS grotendeels zelf voorkomen.
De belangrijkste tips zijn:
•
wissel beeldschermwerk af met lezen, aantekeningen maken etc;
78/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
•
•
•
•
•
werk per dag niet langer dan 5 à 6 uur achter een beeldscherm en niet langer dan 2 uur met een
laptop;
zorg bij laptopgebruik langer dan 2 uur voor laptopstandaard, losse muis en los toetsenbord;
neem bij beeldschermwerk ieder uur een korte pauze;
let op een goede zithouding voor het beeldscherm;
zorg voor voldoende ontspanning/sport naast uw studie;
neem lichamelijke klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf gevoel) kunnen snel
verergeren.
Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kunt u
vinden op www.arboenmilieu.hu.nl.
Met CANS-klachten kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. U kunt ook terecht
bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: www.arboenmilieu.hu.nl). Zijn uw klachten al zo ernstig dat er een arts
moet worden geraadpleegd, ga dan naar uw eigen huisarts. (Zie ook 8.8 over studeren met een
functiebeperking.)
Veilig werken in practicumlokalen
Als u in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of
chemische/gevaarlijke stoffen dan moet u altijd denken aan uw eigen veiligheid en die van anderen. Volg
daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houdt u aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de
instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken en het ILC veiligheidshandboek. Belangrijk is
dat u altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals een veiligheidsbril of
beschermende kleding. Zorg dat u altijd de op machines aanwezige afschermings- en
veiligheidsvoorzieningen gebruikt.
Melden van onveilige situaties
De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en
werkomgeving. Mocht u desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden dan
deze graag melden bij uw docent, receptie of de Arbo- en Milieucommissie van uw faculteit.
Milieu
De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en
een goede afvalscheiding. U kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door:
•
het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is;
•
het licht uit te doen als u een lokaal leeg achterlaat;
•
geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken;
•
bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten;
•
uw computer en het beeldscherm uit te zetten als u klaar bent met uw werk;
•
spaarzaam documenten af te drukken;
•
koffiebekertjes meermaals te gebruiken;
•
(chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te
doen, ook in de kantine;
•
het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen;
•
u te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doet u buiten op de aangeven plekken.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kunt u terecht bij de Arbo- en
Milieucommissie van uw faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie
op www.arboenmilieu.hu.nl.
8.20
Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering
U bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die u veroorzaakt aan
derden. U kunt uzelf hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren.
79/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar
gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie
buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HUonderwijs in het buitenland.
Veroorzaakt u schade tijdens uw stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de
stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking, dan wordt vervolgens uw
aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de
verzekering van de HU worden aangesproken.
Verblijf in het buitenland in het kader van HU-onderwijs
Wanneer u in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat voor studie, stage of een andere
activiteit (excursie, studiereis, seminar, congres, etc.) dan bent u verplicht uw buitenlandverblijf te
registreren. Voor ieder buitenlandverblijf in het kader van HU-onderwijs dient u zich apart te registeren. Dit
is nodig omdat de HU u en uw contactpersonen moet weten te bereiken in het geval van een calamiteit
tijdens uw buitenlandverblijf. Daarnaast bent u met uw registratie automatisch aangemeld voor de gratis
HU reisverzekering. Meer informatie over registreren, de gratis HU reisverzekering en zorg-,
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering vindt u op www.gratisverzekerd.hu.nl.
80/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
9
Over de HU
In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over Hogeschool Utrecht.
9.1
Algemene informatie
U studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim 38.000 studenten en ruim 3400 medewerkers een
van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over
zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie
en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, educatie, en
maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort.
Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waaraan u in diverse richtingen een
mastergraad kunt behalen.
Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding,
daardoor is het voor u als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat
we u meer kunnen bieden dan alleen uw eigen opleiding. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan
onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland
of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen.
9.1.1
Onderwijsprofiel HU
Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving
De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten
aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame
kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat u zich als student maximaal kunt
ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in.
Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in
kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de
innovatie van de beroepspraktijk. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale,
economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijgt u daarmee te
maken.
Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en
vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen
studeren. Wat dat precies betekent, leest u hieronder.
Competentiegericht onderwijs
Onderwijs is competentiegericht als u zich als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert
waarmee u een bepaald beroep kunt uitoefenen.
De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het
werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we u maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder
verworven competenties, we stimuleren u om in toenemende mate regisseur te zijn van uw eigen
leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. U moet in staat zijn professioneel te handelen in
kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit.
Tevens dagen we u uit te werken aan uw onderzoeksvaardigheden en uw competenties te ontwikkelen in
een internationale/multiculturele omgeving.
Vraaggestuurd onderwijs
Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij
matchen uw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de
81/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw studieloopbaan en dat
de HU u daarbij moet ondersteunen. U heeft mogelijkheden uw studie mede naar eigen inzicht in te
richten.
Een sterke leeromgeving
Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een
leeromgeving die u inspireert, uitdaagt en waarin u zich steeds op de grens van uw kunnen begeeft. Een
leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren.
Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd.
Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar
staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs
bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met uw medestudenten,
waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties.
9.1.2
Bachelor- en masterstelsel
Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een
reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er
in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook
wel van het bachelor- en masterstelsel gesproken.
Bachelor- en masterstelsel
Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de
3
masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noemt u een bacheloropleiding . Na afronding van de opleiding
krijgt u een bachelorgraad. Op de universiteit kunt u in drie jaar een bachelordiploma behalen.
Hierna kunt u doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden
masteropleidingen aan. Studeert u aan een hogeschool, dan kunt u recht hebben op studiefinanciering. Bij
de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over
studiefinanciering de website van DUO (www.duo.nl).
Bacheloropleidingen
Uw bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als u in het buitenland aan
de slag wilt. Ook kunt u in de meeste gevallen gedurende uw opleiding tijdelijk in het buitenland studeren.
De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde
profileringsruimte. U kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van
keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt. Zie verder 2.5.4.
De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of
universiteiten, in binnen- en buitenland.
Masteropleidingen
Na afronding van uw bacheloropleiding kunt u nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of
universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren
werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op www.masters.hu.nl.
Wilt u een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd
naadloos aan op een universitaire master. Om uw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te
brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volgt u
voorafgaand aan de master en geven u direct toegang. Kijk voor meer informatie op www.premasters.hu.nl
of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU.
3
De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur.
82/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
9.1.3
Hogeschool- en faculteitsregelingen
De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor
Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en
nader uitgewerkt.
Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen vindt u terug op
de site www.reglementen.hu.nl. Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een
bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vindt u terug op de intranetpagina van uw
faculteit en/of opleiding.
HU-brede regelingen
De HU-brede regelingen uit de categorieën ‘Student en onderwijs’ en ‘Medezeggenschap’ zijn voor u het
meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
•
het Studentenstatuut HU:
hierin zijn uw rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd;
•
de Onderwijs- en examenregeling HU:
hierin zijn uw rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en
verwante zaken vastgelegd;
•
de Inschrijvingsregeling:
hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie
ook 9.2.7;
•
het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU:
hierin wordt beschreven wat u kunt ondernemen als u het ergens niet mee eens bent. Zie ook
hoofdstuk 7 en www.klachtenwegwijzer.hu.nl;
•
het Profileringsfonds:
de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU u kan bieden zijn hierin
samengevoegd. Zie ook 8.2;
•
het Reglement voor de opleidingscommissies:
hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie
ook 8.13;
•
de Regeling Ongewenst gedrag:
hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven;
•
de ICT-Gedragsregels:
hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de
HU beschreven.
Zie voor de meest recente versies van de reglementen: www.reglementen.hu.nl
De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling en ook deze
studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige
versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een
overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog
gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle
studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven.
Facultaire en opleidingsregelingen
De facultaire regelingen kunt u vinden via de intranetpagina van de opleiding Chemie/Chemische
Technologie. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten
van de betreffende faculteit gelden.
Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle
studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER-HU van uw faculteit vindt u terug
op www.reglementen.hu.nl. In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER-HU weer
opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle
studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op www.studiegids.hu.nl.
83/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
9.1.4
Orderegels
Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie www.reglementen.hu.nl regelt de ordehandhaving binnen de HU.
Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in:
Voorschriften en aanwijzingen
Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden – naast de wet – binnen de HU nadere voorschriften
en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen
betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen:
•
ongewenst gedrag;
•
fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (zie 4.4.2);
•
het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen;
•
afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins;
•
bijzondere omstandigheden.
Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De
opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het
onderwijs noodzakelijk is.
Plichten student
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor u als student in ieder geval de volgende plichten:
•
de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen;
•
de plicht om u op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk
en uw studie;
•
de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte
beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen;
•
de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende
faculteitsdirectie.
Maatregelen
Bij overtreding door u van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de
faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen:
•
het geven van een waarschuwing of berisping;
•
het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een
jaar;
•
het beëindigen van de inschrijving.
Ook is het mogelijk om uw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Uw inschrijving
wordt geweigerd of beëindigd als u door uw gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat u ongeschikt bent voor
het beroep waarvoor de opleiding u opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop.
Als u zich als student schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie
bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat u gedurende een bepaalde
periode een of meer tentamens niet mag afleggen. De examencommissie kan u het diploma onthouden.
De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen.
Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in 4.4.2 en artikel 38 OER-HU.
9.1.5
Kwaliteitszorg
Alle opleidingen van de HU zijn officieel geaccrediteerd. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen die de
overheid stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Die eisen hebben te maken met de eindkwalificaties
waarvoor u wordt opgeleid, uw studieomgeving en de kwaliteit van de toetsen. Eens in de zes jaar wordt
opnieuw getoetst of uw opleiding nog steeds aan de eisen voldoet. Die toets wordt uitgevoerd door een
externe commissie van deskundigen. Deze commissies stellen een adviesrapport op. Op basis van dat
adviesrapport neemt de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit over
heraccreditatie. Het meest recente adviesrapport van ook uw opleiding is te vinden op www.nvao.net.
84/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Naast deze externe kwaliteitsbeoordeling heeft de HU een eigen systeem van kwaliteitszorg:
1. Bij elke opleiding vindt een intern accreditatieonderzoek plaats. Dat doen we halverwege de formele
accreditatieperiode van zes jaar. De uitkomsten van dat onderzoek worden gebruikt om meteen
verbeteringen door te voeren.
2. Elke opleiding onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk. Op die manier kan het onderwijs
actueel worden gehouden en kunnen de nieuwste ontwikkelingen worden meegenomen.
3. De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de
docenten. Zij maken samen met jullie het onderwijs. Van docenten binnen de HU wordt verwacht dat
ze beschikken over de juiste vakkennis, dat ze weten wat er in de beroepspraktijk speelt en dat ze
didactisch bekwaam zijn.
4. In het onderwijs worden met regelmaat evaluaties uitgevoerd, zodat de opleiding een nauwkeuriger
beeld krijgt van waar het goed gaat en waar het beter kan. Dat kunnen schriftelijke enquêtes zijn zoals
de Nationale Studenten Enquête (NSE), maar ook gesprekken met studenten die een beeld achter de
cijfers kunnen geven.
5. Verder is er toezicht door opleidingscommissies (2.8.5) die gevraagd en ongevraagd advies kunnen
geven over de kwaliteit van het onderwijs.
6. De examencommissies (2.6) hebben een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van toetsen
en het gerealiseerde niveau.
7. Opleidingen nemen hun verbeterpunten op in jaarplannen, zodat er systematisch aan de kwaliteit van
het onderwijs kan worden gewerkt.
U ziet dat we bij de HU bij elke opleiding veel aandacht geven aan de kwaliteit van het onderwijs.
Belangrijk blijft dat ook u aangeeft wat u goed vindt gaan en waar er volgens u verbeteringen mogelijk zijn.
ILC kwaliteitzorg
In iedere periode worden er docent- en cursusenquêtes aangeboden waarin wij uw mening vragen. De
uitkomsten van deze evaluaties worden periodiek met de docenten besproken. In principe krijgen
studenten 2 keer per jaar een overzicht van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de
informatie van de studenten.
9.1.6
Organogram HU
Een organogram van de HU is te vinden op www.hu.nl/overdeHU. Klik op ‘In het kort’ en daarna op
‘Organogram'.
Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De
bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor
zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma’s.
Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook 9.1.7
9.1.7
Locaties HU
Locaties HU in Utrecht en Amersfoort
Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vindt u
op www.hu.nl/adressen. Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op www.9292.nl.
9.2
Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek
9.2.1
Algemeen
De FNT is een kennisonderneming met een geheel van technische bacheloropleidingen, postbacheloropleidingen, masteropleidingen en kenniscentra, waarbij de relaties met de omgeving bedrijfsleven, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen, ROC’s en voortgezet onderwijs
85/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
van groot belang zijn. De FNT kent bachelor- en masteropleidingen in voltijdse, deeltijdse en duale
varianten. Kenniscirculatie is een begrip dat hoort bij de kennisonderneming.
9.2.2
Organogram faculteit
Het organogram van de Faculteit Natuur en Techniek ziet er als volgt uit:
Master
Bachelor
Onderzoek
Cursussen
IGO
Secr.
ILC
* FD FNT
FMR
ICT
Staf
IED
O&S
P&O
Bedrijfs
Fin
Projectb
M&C
Legenda: rood = instituten, groen = programma’s, blauw = staf, paars = medezeggenschap en geel = faculteitsdirecteur
* Functionele lijnen kunnen afwijken van hiërarchische
9.2.3
Contactgegevens
De FNT heeft de volgende drie locaties:
Nijenoord 1
3552 AS Utrecht
Telefoon 088- 481 8283
Alarmnummer 088- 481 8555
Oudenoord 700
3513 EX Utrecht
Telefoon 088- 481 8283
Alarmnummer 088-481 8765
F.C. Dondersstraat 65
3572 JE Utrecht
Telefoon (088) 481 8283
86/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Alarmnummer 088-481 8900
De Faculteitsdirectie is samen met de staf en het directiesecretariaat gevestigd aan de Nijenoord 1,
ruimte A.03 en bereikbaar via [email protected].
9.2.4
Plattegrond
De plattegronden van de gebouwen van de Faculteit Natuur en Techniek kunt u hier vinden: plattegronden
9.2.5
Praktische voorschriften en aanwijzingen
Binnen de HU gelden in ieder geval de volgende regels van praktische aard:
4
•
u moet u kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs ;
•
mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn tijdens de lessen;
•
komt u te laat, dan kunt u geweigerd worden;
•
roken, fietsen, rolschaatsen, skaten of het meenemen van huisdieren in het gebouw is verboden;
•
afval ruimt u op en gooit u weg in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken;
•
eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden meegenomen uit
het gebouw;
•
het ophangen van posters/ affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de
lifthallen van het gebouw;
•
bel bij een calamiteit het alarmnummer van het pand: 088 4818900.
De FNT heeft daarnaast aanvullende huisregels. Deze zijn te vinden op huisregels
9.2.6
Faciliteiten
De FNT beschikt over alle faciliteiten die u nodig heeft voor uw studie. Waar u ze kunt vinden, is hieronder
te vinden.
Nijenoord 1:
•
Onderwijsbureau
•
Bibliotheek
•
Kiosk
•
ICT servicebalie
Oudenoord 700:
•
Restaurant
•
STIP
F.C. Dondersstraat:
•
Restaurant
•
Bibliotheek
9.2.7
In- en uitschrijven voor de opleiding
Bureau Inschrijving
Bureau Inschrijving is belast met het in-, uit- en herinschrijven van studenten bij de HU, het innen van het
collegegeld en het verstrekken van collegekaarten.
Inschrijving
U kunt als student worden ingeschreven voor een opleiding onder de volgende voorwaarden:
•
u voldoet aan de toelatingseisen (zie ook 9.2.8 en 2.5.1);
•
het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring);
4
Een paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands of internationaal rijbewijs of vluchtelingendocument
87/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
•
u voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU
(zie www.reglementen.hu.nl).
Pas na rechtsgeldige inschrijving heeft u recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten.
Heeft u al een propedeuse gehaald voor een hbo- of wo-opleiding? Dan heeft u kans dat u kunt instromen
in een hoger jaar van de opleiding. U krijgt dan vrijstelling van de propedeutische vakken.
Wilt u zich inschrijven voor de hoofdfase, dan kan dat via www.studielink.nl, maar neem eerst contact op
met uw opleiding. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden en bepalen of u voldoet aan de eisen
om in de hoofdfase van een opleiding in te stromen.
Herinschrijving
Ieder studiejaar schrijft u zich opnieuw in. U regelt uw herinschrijving en de betaling van het collegegeld
online via Studielink: www.hu.studielink.nl. Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvangt u
bericht van Bureau Inschrijving.
Bij een bindend negatief studieadvies (2.4.2) aan het eind van het studiejaar kunt u niet heringeschreven
worden voor dezelfde opleiding (en soms ook niet voor verwante opleidingen) aan de HU.
Collegekaart en bewijs van inschrijving
Wanneer uw inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvangt u een collegekaart en een Bewijs van
Inschrijving. Uw collegekaart geldt ook als bewijs van inschrijving.
Beëindiging inschrijving
Als u zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar dan eindigt uw inschrijving op 1 september. Als
uw inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en uw studenten OV-chipkaart. Let
op dat u beide zaken zelf tijdig stopzet, dit gebeurt niet automatisch.
Op verzoek kun u uw inschrijving ook tijdens het lopende studiejaar beëindigen. De inschrijving wordt
beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand of later als u daarom verzoekt.
Ook als u afgestudeerd bent, schrijft u uzelf via Studielink uit. U kunt zich dan uitschrijven per de eerste
van de maand, volgend op uw diplomadatum. Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele
restitutie van het collegegeld en voor uw recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over
restitutie bij uitschrijving de Inschrijvingsregeling HU op www.reglementen.hu.nl.
Tot slot kan uw inschrijving worden beëindigd als u na een aanmaning het verschuldigde collegegeld niet
betaalt. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning.
Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De volledige procedures zijn geregeld in de
Inschrijvingsregeling HU (zie www.reglementen.hu.nl). Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op
de website van Bureau Inschrijving: www.inschrijven.hu.nl of vraag uw studentendecaan.
9.2.8
Toelatingsonderzoek
Beschikt u niet over de juiste vooropleiding en bent u 21 jaar of ouder? Dan moet u, om toegelaten te
worden, deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+ van de opleiding die u wilt volgen binnen de HU.
Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie toetsen en een intakegesprek. Met het toelatingsonderzoek willen
we achterhalen of u qua kennis, inzicht en taalvaardigheid geschikt bent voor het hoger beroepsonderwijs.
Het kennisniveau waarop wordt getoetst is het havo-eindexamen.
Het toelatingsonderzoek wordt ook wel toelatingsexamen of colloquium doctum genoemd.
Meer informatie kunt u vinden op: www.toelatingsonderzoek.hu.nl
88/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
9.2.9
Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming
Aan het onderwijs zijn kosten verbonden.
9.2.9.1 Collegegeld
Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald of u wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd
bent. In hoofdlijnen geldt de volgende regeling. U betaalt wettelijk collegegeld als:
•
u niet eerder een bachelorgraad heeft behaald als u een bacheloropleiding volgt, of niet eerder een
mastergraad heeft behaald als u een masteropleiding volgt. Een uitzondering geldt voor een bachelorof mastergraad van de opleidingen in de domeinen Gezondheidszorg of Educatie, als u maar niet
eerder binnen de domeinen Gezondheidszorg of Educatie een graad heeft gehaald; én
•
u de Nederlandse nationaliteit heeft of daarmee gelijk wordt gesteld (conform art. 2.2 WSF 2000).
Voor het studiejaar 2014-2015 gelden de volgende collegegelden:
•
€ 1.906,- voor voltijdstudenten;
•
€ 1.906,- voor duale studenten;
•
€ 1.569,- voor deeltijdstudenten;
•
€ 1.714,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen aan de FE of de FMR.
Het voor het studiejaar 2014-2015 vastgestelde instellingscollegegeld bedraagt:
•
€ 7.949,- voor voltijdstudenten;
•
€ 7.949,- voor duale studenten;
•
€ 6.545,- voor deeltijdstudenten;
•
€ 7.151,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
•
€ 17.272,- voor duale studenten die de bekostigde master PA of de bekostigde master ANP volgen.
Volgde u in het studiejaar 2013-2014 al twee bacheloropleidingen, dan geldt een ander tarief (zie hierna).
Twee bacheloropleidingen tegelijk
Als u al in studiejaar 2013-2014 of eerder voor twee bacheloropleidingen stond ingeschreven of u gaat u
per studiejaar 2014-2015 voor een tweede bacheloropleiding inschrijven, dan geldt een bijzondere
regeling. Als u een graad voor de eerste opleiding heeft behaald, en de tweede opleiding wilt afmaken,
bent u instellingscollegegeld verschuldigd (tenzij het om de uitzonderingen voor educatie en
gezondheidszorg gaat). Op grond van de laatste wijzigingen in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk
onderwijs bent u vanaf collegejaar 2014-2015 het wettelijke collegegeld verschuldigd.
Twee bacheloropleidingen na elkaar
Per 1 september 2010 is de wetgeving ingrijpend gewijzigd. Een belangrijke wijziging in de wet is dat het
Ministerie van OCW nog maar één bachelor- en één masteropleiding bekostigt, waarbij geen onderscheid
wordt gemaakt tussen hbo- en wo-graden. Wanneer u eerder een bachelor- of mastergraad heeft behaald
(tenzij vóór 1991-1992) en u wilt u inschrijven, of u heeft al een graad en u bent nu ingeschreven voor een
tweede bachelor- of masteropleiding dan vat u in de categorie “stapelaars”. Stapelaars betalen voor hun
tweede bachelor- of masteropleiding niet het wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. De
overheid maakt een uitzondering voor een tweede studie in de zorg of het onderwijs, maar alléén als u
eerste studie buiten die sectoren valt.
Instellingscollegegelden liggen aanzienlijk hoger dan wettelijke collegegelden omdat de HU geen
bekostiging meer ontvangt voor een student die een tweede bachelor dan wel tweede masteropleiding
volgt.
Er zijn soms mogelijkheden om een beroep te doen op fiscale aftrek van studiekosten
(www.belastingdienst.nl). Werkt u naast uw studie? Vraag dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden.
Inschrijving als extraneus
Het door de HU vastgestelde examengeld 2014-2015 voor extranei van bekostigde CROHO-opleidingen
bedraagt €1.906,-, ongeacht de termijn van inschrijving binnen het collegejaar. Deze inschrijvingsvorm is
89/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
mogelijk voor studenten die alleen tentamens afleggen en geen begeleiding of ondersteuning nodig
hebben. Een extraneus mag geen onderwijs volgen, maar legt enkel tentamens en examens af.
Voor post-initieel onderwijs extranei is het examengeld voor 2014-2015 vastgesteld op € 159,- per maand
dat u staat ingeschreven.
Inschrijving als extraneus is niet altijd mogelijk. Voor deze opleiding kan een student niet als extraneus
ingeschreven worden.
9.2.9.2 Kosten voor boeken en leermiddelen
De kosten voor boeken en dictaten bedragen in het eerste jaar circa € 685.
De genoemde kosten nemen in latere studiejaren doorgaans af.
9.2.9.3 Overige kosten
NB ter info: Over dit onderwerp zijn in december 2008 door Jasper van Dijk Kamervragen gesteld (TK,
2008-2009, 1306, Aanhangsel van de Handelingen). De minister heeft toen aangegeven dat een instelling
een student na inschrijving alle voorzieningen moet bieden waarop de student recht heeft op grond van art.
7.34 WHW. Daaronder vallen onder ander het volgen van onderwijs, toegang tot de gebouwen en
verzamelingen, gebruikmaking van studentenvoorzieningen en studiebegeleiding. Daarnaast kunnen
kosten in rekening gebracht worden voor activiteiten die geen deel uit maken van de opleiding. Deelname
daaraan en betaling daarvoor dient plaats te vinden op vrijwillige basis. Als kosten in rekening gebracht
worden voor activiteiten die deel uitmaken van een opleiding, moet studenten die deze kosten niet willen of
kunnen betalen, door de instelling een alternatief worden geboden.
9.2.9.4 Financiële tegemoetkoming
Kunt u wegens aantoonbare financiële redenen de kosten van bepaalde onderwijsvoorzieningen niet meer
dragen, dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Daarvoor dient u een
verzoek in bij de faculteitsdirectie.
De HU biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen.
Die speciale redenen kunnen bestaan uit bestuursactiviteiten of bijzondere omstandigheden waardoor een
student studievertraging heeft opgelopen.
Voor financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden moet u een aanvraag via uw
studentendecaan doen. Zie voor meer informatie het Profileringsfonds HU of kijk
op www.studentvoorzieningen.hu.nl.
Zie voor financiële ondersteuning van bestuurlijk actieve studenten 8.15.2.
90/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
10
Bijlagen
10.1
Onderwijs- en examenregeling
De Onderwijs- en Examenregeling van de HU en van de FNT kunt u vinden op www.reglementen.hu.nl
Zie voor eventuele overige regelingen de site van de examencommissie. Deze is te vinden
onder: Examencommissies FNT
De huisregels van de HU en van de FNT kunt u vinden op www.huisregels.hu.nl
10.2
•
Conversiebepalingen
Hier conversiebepalingen.
10.3
Honourstrajecten en Sterverklaringen
10.3.1
Inleiding
Het ILC wil haar studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere studieprogramma aanbiedt, in de
gelegenheid stellen daadwerkelijk iets extra’s te doen op een hoog niveau en wil deze prestaties
waarderen en u uitdagen om het beste uit uzelf te halen. De HU heeft voor de honourstrajecten gekozen
voor het Sterrensysteem dat gebaseerd is op het competentieprofiel van de beginnende excellente
beroepsbeoefenaar. Binnen het Sterrensysteem wordt u uitgenodigd om op de vijf onderstaande
invalshoeken (Sterren) te laten zien dat u een extra prestatie kunt leveren.
Vakbekwame en reflectieve professional
U verdiept en verbreedt u ten opzichte van het bachelorniveau en u reflecteert op uw eigen professionele
handelen.
Gedrevenheid
U volbrengt u opdrachten met visie, enthousiasme en passie.
Innovatie en/of disseminatie
U werkt aan een vernieuwend of innovatief onderwerp voor een opdrachtgever. U deelt uw resultaten met
een relevante doelgroep (disseminatie).
Internationaal perspectief
U werkt in een internationale omgeving (taal- en cultuurbarrière) en u doet nieuwe inzichten op en leert
samen te werken met medestudenten / collega’s uit andere culturen.
Leiderschapskwaliteiten
U toont leiderschapskwaliteiten, waaronder planning- en samenwerkingsvaardigheden, in de
(beroeps)context waarbinnen u participeert. Bij leiderschapskwaliteiten gaat het om een situatie waarin u
richting geeft aan een project of plan en daarbij leiding geeft aan anderen.
10.3.2
Procedure
Hoe werkt het Sterrensysteem?
Om binnen de opleiding Chemische Technologie voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen,
dient u op alle vijf invalshoeken (Sterren) erkenning te krijgen met een studiebelasting van minstens 30
studiepunten (bijvoorbeeld 4 cursussen van 5 studiepunten en 1 cursus van 10 studiepunten). Daarnaast is
het ook mogelijk om voor niet alle 5 maar slechts enkele Sterren een extra prestatie te leveren. Hiervoor
krijgt u een certificaat waarin wordt aangegeven voor welke Ster u een excellente prestatie hebt geleverd.
91/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Binnen het Sterrensysteem bestaan drie aparte routes die kunnen leiden tot het verkrijgen van het Honours
Certificaat bij uw diploma:
•
Honoursprogramma
•
Cursus op honoursniveau, Honoursproject of honoursactiviteit
•
Honoursaanvraag
Het Honoursprogramma van de opleiding Chemische Technologie is een extra studieprogramma
waarbinnen 30 studiepunten worden aangeboden gedurende de laatste drie jaren van uw studie. Om in
aanmerking te komen voor het Honoursprogramma dient u in de propedeuse gemiddeld een 7,0 of hoger
te hebben behaald zonder studievertraging. Wanneer u gemiddelde iets lager is uitgevallen maar uw SLBer denkt dat u in aanmerking zou moeten komen voor deelname aan het programma, is een aanbeveling
van uw SLB-er noodzakelijk. Als u het Honoursprogramma succesvol afrondt, krijgt u erkenning op alle vijf
invalshoeken en dus het Honours Certificaat.
Een cursus op honoursniveau of een honoursproject omvat een aantal aangewezen onderwijseenheden in
uw opleiding waarbij u de mogelijkheid hebt om het vak, project, vaardigheid of stage te volgen op een
hoger niveau dan het bachelorniveau. Op deze manier kunt u op eigen initiatief extra uitdaging creëren
binnen het reguliere curriculum. Overleg voor de mogelijkheden met uw cursusdocent of uw
studieloopbaanbegeleider. De actuele mogelijkheden om Sterren te halen binnen en buiten het curriculum
worden bekend gemaakt op het intranet (klik hier) van uw opleiding. Voor het ILC zijn er zo’n 20
beschrijvingen van honoursprojecten te raadplegen.
Honoursaanvraag is een route waarbij u zelf voorstellen aandraagt bij de honourscommissie om in
aanmerking te komen voor een bepaalde Ster of Sterren.
Hoe doet u mee en hoe werkt de beoordeling?
Zoals aangegeven in de algemene uitgangspunten (zie 10.233) wordt er van u verwacht dat u zelf het
initiatief neemt en u het te beoordelen bewijsmateriaal zelf produceert, verzamelt en onderbouwt. Alle
activiteiten die u onderneemt en producten die u creëert voor het verkrijgen van afzonderlijke Sterren, legt
u vast in een portfolio. Voor iedere Ster die u wilt gaan halen dient u een aanvraag in bij de
honourscommissie die deze zelf beoordeelt of laat beoordelen door daarvoor aan te wijzen examinatoren.
Voor een beoordelingsaanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier ILC (klik hier op: hoe
doe ik mee?). Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de beoordelingscriteria (zie 10.3.3). In alle
gevallen geldt dat een aanvraag bij de honourscommissie voor een Ster maar één keer beoordeeld wordt:
er is dus geen mogelijkheid voor een herkansing na een afwijzing. U kunt later wel voor andere vakken,
projecten en vaardigheden een aanvraag indienen voor dezelfde Ster.
Om te voldoen aan het Honours Certificaat dient u alle 5 de Sterren behaald te hebben voor in totaal
minimaal 30 studiepunten. Daarnaast moet u bij het afstuderen kunnen aantonen dat al deze Sterren
boven het bachelorniveau uit steken. De honourscommissie kan zowel mondelinge als schriftelijke
toelichting op u bewijsmateriaal vragen en geeft bij een voldoende beoordeling het Honours Certificaataf.
Wat krijgt u er voor terug?
Het succesvol afronden van enkele honourstrajecten (theorievakken, projecten, vaardigheden of stage)
leidt tot de toekenning van één of meerdere Sterren. Indien in totaal op alle 5 invalshoeken (Sterren) een
voldoende beoordeling behaald is en deze Sterren samen een studiebelasting van 30 studiepunten
omvatten dan komt u in aanmerking voor het Honours Certificaat. De certificaten behorende bij de
behaalde Sterren of het Honours Certificaat geven uw CV een meerwaarde bij het solliciteren naar een
baan; u laat immers zien dat u meer in uw mars hebt dan een reguliere Bachelor of Applied Science.
Bezwaarprocedure
De bezwaarprocedure m.b.t. beoordeling van het reguliere bacheloronderwijs is ook van toepassing op het
honoursprogramma. Dat wil zeggen dat bezwaar wordt ingediend bij de examencommissie. De
bezwaarprocedure is te vinden in de studiegids.
92/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
10.3.3
Beoordelingscriteria
Algemene uitgangspunten
•
Wie meent voor een Sterverklaring of het Honours Certificaat in aanmerking te komen, neemt zelf het
initiatief en produceert, verzamelt en onderbouwt zelf het te beoordelen bewijsmateriaal.
•
Het bewijsmateriaal dat bijeengebracht wordt, dient te refereren aan (onderwijs)activiteiten die in
kwalitatief en kwantitatief opzicht significant uitstijgen boven de reguliere onderdelen van het
bachelorprogramma. Om voor het Honours Certificaatin aanmerking te komen moet u bij het
afstuderen aantonen op alle vijf invalshoeken (Sterren) boven het bachelorniveau uit te steken.
•
Het bewijsmateriaal is in goed Nederlands of Engels opgesteld (correcte spelling en stijl).
Generieke criteria
Bij de erkenning van de afzonderlijke Sterren en bij de aanvraag van het Honours Certificaat, is steeds een
aantal generieke criteria (initiatief, eigen standaarden, inzet en robuustheid, verdieping,
kwaliteitsbewustzijn en impact) aan de orde. Deze generieke criteria staan hieronder beschreven.
Daarnaast kent elke Ster nog één of meerdere specifieke criteria, waaraan eveneens voldaan moet zijn.
Deze Ster-specifieke criteria staan beschreven in de tabel hieronder.
Initiatief
Bij initiatief wordt verwacht dat u uit eigen beweging, zonder aansporing van anderen, actie onderneemt en
dat uw kansen en problemen signaleert. U kijkt vooruit en handelt meer proactief dan reactief. U handelt op
basis van relevante informatie en gaat weloverwogen te werk. Voorbeelden van initiatiefrijk te werk gaan
zijn: voorstellen doen voor een te realiseren experiment, de initiatie van een (extern) project of het
zelfstandig realiseren van een (internationale) stageplaats.
Eigen standaard
Bij eigen standaard wordt verondersteld dat u uitdagende doelen en prestatienormen stelt, die hoger liggen
dan het niveau van u huidige studiejaar. Daarnaast geeft u bij elke prestatie aan of het doel in meer of
mindere mate is gerealiseerd. Indien uw doel niet behaald is, wordt de reden daarvoor met duidelijke
argumenten onderbouwd. U geeft aan wat er nodig zou zijn om dit doel wel te kunnen realiseren.
Inzet en robuustheid
Een excellente prestatie is een buitengewoon resultaat waarvoor een aantoonbare inspanning is geleverd.
Excellente resultaten komen niet aanwaaien en vragen veel inzet, in het algemeen meer dan in de reguliere
bachelorvereisten. De inzet wordt minimaal voor de duur van één blok getoond in bijvoorbeeld een (extern)
project. Onder robuustheid wordt verstaan dat uw resultaten betrouwbaar en samenhangend zijn en voldoen
aan de (wetenschappelijke) standaarden zoals die binnen het werkveld worden gehanteerd.
Verdieping
Uw prestatie laat zien dat u dieper op de stof bent ingegaan en verder onderzocht hebt dan op grond van
het bachelorniveau kan worden verwacht. Voorbeelden van verdieping zijn: een uitgebreider literatuur
onderzoek waarbij verschillende theorieën met elkaar vergeleken worden, het gebruik van verschillende
complementerende methoden van onderzoek.
Kwaliteitsbewustzijn
U laat zien dat u de kwaliteit van uw geleverde prestatie continue hebt gecontroleerd. Daarnaast kun u de
resultaten van medestudenten / collega’s in relatie brengen met uw eigen resultaten en op basis daarvan
een conclusie/discussie formuleren. Het gaat hier niet alleen om uitdagende doelen die meer of minder
worden gerealiseerd, het gaat ook om de kwaliteit van de geleverde prestatie t.o.v. bachelorniveau. Verder
geeft u gemaakte fouten toe aan anderen en handelt u ernaar om problemen die zijn ontstaan te corrigeren
en in het vervolg te voorkomen.
Impact
De geleverde prestatie moet een effect hebben/krijgen in de toekomst voor bijvoorbeeld het project, de
vaardigheid, de minor, de opdrachtgever of de afdeling waarvoor u werkt, etc. U identificeert de
sleutelfiguren voor u te leveren prestatie en werkt samen met deze personen om een succesvol
eindproduct te creëren.
93/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
Met behulp van onderstaande tabel met criteria kunt u het meest passende karakter weergeven van u
prestatie en beslissen voor welke Ster een aanvraag wordt ingediend. In sommige gevallen kan een
prestatie onder meerdere Sterren worden gepositioneerd, echter één prestatie wordt maar voor één Ster
beoordeeld.
Tabel 24: Ster-specifieke criteria
Ster
Criteria
Dit blijkt met name uit:
1. Vakbekwame
en reflectieve
professional
1. Doet samengestelde
complexe taken, die een hoog
inrichting- en organisatie niveau
vragen, op vakkundige wijze
1.1 werkt zelfstandig tijdens het uitwerken van een
experiment
1.2 Is kritisch op eigen resultaten
1.3 Wordt gezien als expert door studiegenoten.
1.4 Handelt naar de beroepsethiek
1.5 Is inhoudelijk reflectief
1.6 Onderbouwt gemaakte keuzes
1.7 Komt met eigen ideeën
2. Verwerft steeds nieuwe of
verschillende kennis
2.1 Past theorieën uit verschillende disciplines toe
2.2 Toont eigen initiatief in het verwerven van nieuwe
kennis, zoekt zelfstandig literatuur op
3. Analyseert een vraagstuk en
denkt conceptueel
3.1 Vereenvoudigt complexiteit
3.2 Formuleert zinvolle vraagstellingen
3.3 Lost problemen op creatieve wijze op
3.4 Heeft en behoudt overzicht over het vraagstuk
1.1 Is enthousiast, gepassioneerd en ambitieus
1.2 Toont intrinsieke motivatie
1.3 Is volhoudend en heeft doorzettingsvermogen
1.4 Heeft kennis van zaken
2. Gedrevenheid
. Innovatie en /of
disseminatie
4. Internationaal
perspectief
1. Gecommitteerd aan de taak
en gedreven om de eigen
kwaliteit ten aanzien van het
product of proces te
optimaliseren
2. Gebruikt strategieën om de
eigen visie te realiseren
1.Levert een toegevoegde
waarde voor de opdrachtgever
2.1 Maakt keuzes vanuit visie en kan deze
beargumenteren
1.1 Creëert: concreet nieuw product, een nieuwe
werkwijze, concept beschrijving (innovatief concept
getoetst op haalbaarheid), nieuwe procesbeschrijving,
nieuwe innovatieve methode.
1.2 Denkt buiten kaders
1.3 Kwalitatief uitstekende scriptie: een naslagwerk voor
docenten op dat onderwerp.
1.4 Behaalde resultaten zijn uitgangspunt voor nieuw
vervolgonderzoek
2. Verspreidt kennis/nieuwe
technologie vanuit eigen vakgebied naar buiten vakgebied
1. Plaatst het beroep en
werkzaamheden in
internationaal perspectief
2.1 Communiceert vernieuwingen helder en
gestructureerd. Bijvoorbeeld op een poster of tijdens een
presentatie op een congres/symposium
1.1 Internationale stage, stage in Nederland in een
internationale omgeving
1.2 Complexe stage omgeving (taal/culturele barrière)
1.3 Communiceert in een andere taal (schriftelijk en
mondeling)
2. Ziet de gevolgen van een
andere omgeving en cultuur
2.1 Is zich bewust van en handelt naar de culturele
verschillen
94/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
voor de beroepspraktijk
5. Leiderschap
kwaliteiten
3. Verspreidt relevante
leerervaringen binnen de
beroepsgroep
3.1 Communiceert internationale leerervaringen onder
medestudenten (bijvoorbeeld door een presentatie of
een procesverslag)
1. Geeft specifieke feedback
voor ontwikkelingsdoelen
1.1 Geeft leiding aan medestudenten / collega’s in
een complex project.
1.2 Reflecteert op de activiteit
2. Bouwt aan een positieve
teamsfeer
2.1 Motiveert, bindt en inspireert mensen
3. Draagt zorg voor de groep
(binnen de groep)
4. Luister actief en reageert
constructief: vat samen en
vraagt door
3.1 Fungeert als gids (draagt zorg voor de groep)
3.2 Is proactief
4.1 Werkt effectief samen (reageert constructief, luistert
activerend, deelt informatie en nodigt uit tot input)
4.2 Verzamelt feedback op zijn/haar functioneren
95/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014
Studiegids Bacheloropleiding Chemische Technologie duaal en Associate degree 2014-2015
.
10.4
Cursusbeschrijvingen
De cursusbeschrijvingen worden in een aparte bijlage bij deze studiegids gepubliceerd.
96/96
© Hogeschool
Utrecht, juli 2014