aanvraag vrijstelling

Verzoek tot vrijstelling
Examencommissie Tilburg School of Catholic Theology
Verzenden naar de Examencommissie TST, Postbus 80101, 3508 TC Utrecht, of inleveren bij het secretariaat van de TST
Voeg indien van toepassing bij deze aanvraag:
- gewaarmerkte fotokopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
- een overzicht van bestudeerde literatuur
- een overzicht van de studielast in uren
- overige gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van uw verzoek.
>
Invullen met zwarte pen a.u.b.
Hier alleen invullen door studentenadm.
Naam aanvrager
Straatnaam+huisnummer
Postcode en woonplaats
ANR
>
Per cursus een afzonderlijke aanvraag indienen
Datum aanvraag
Vrijstelling wordt gevraagd
voor de cursus
Cursuscode
Aantal studiepunten
0
bachelor
0
ECTS
master
Vooropleiding:
Vrijstelling wordt
gevraagd op grond van
Let op! Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen; sluit de relevante bovengenoemde bijlagen bij!
Indien u meer ruimte nodig hebt om uw verzoek toe te lichten, kunt u dit in een bijlage doen.
> Hieronder alleen invullen door de Examencommissie
Formulier inclusief alle bijlagen inleveren bij het secretariaat van de Examencommissie, NE106
Beoordeling verzoek
0 Vrijstelling akkoord
0 Vrijstelling niet akkoord, a.u.b. advies separaat toelichten
Datum beoordeling
Eén fotokopie van de beoordeling voor:
1.
Centrale studentenadministratie
2.
Dossier student
Handtekening secretaris Examencommissie
Tilburg School of Catholic Theology