notulen 29 januari 2014

CONCEPT-agenda vergadering Gezamenlijke OPLEIDINGSCOMMISSIES
op woensdag 29 januari 2014 van 15:15-16:15 uur in zaal C 0.06
Aanwezig:
Johan van Wilsem (voorzitter), Sabrina Legerstee (vice-voorzitter), Jacco
Karens, Teico Sikkema, Marie-Elise Heijboer, Annelies van Sluijs, Willemijn
van Waas, Sheila Turabaz, Mojan Samadi (vervanger van Marieke Dubelaar),
Gina Serbanescu, Jaouad Seghrouchni, Ynse Keilholz, Laura Schoutsen, Lisanne
Schoof, Daaf van Bilsen, Shirley Platteel, Hester Bisscheroux, Margriet Jansen,
Ton Liefaard, Emma Merkx, Daan Mulder, Dominique Seker
Klaas Boonen (afd. Onderwijsbeleid, tevens secretaris OLC, mede-notulist),
Céril van Leeuwen (assessor faculteitsbestuur; toehoorder; notulist), Rob
Hogeboom (rooster coördinator; aanwezig bij agendapunt 2)
Afwezig:
Auke Leen, Netty van Kreveld, Guus Boelens, Jorrit Rijpma. Pieter de Tavernier,
Joni Dreef, Kartica van der Zon, Willemijn Kallenberg, Laura Benders, Judith
Klapwijk, Anna Tsheichvili
1.
Vaststellen agenda
(bijlage 1)
Vergadering wordt geopend om 15.17 uur. Agenda wordt vastgesteld zonder toevoegingen.
2.
Onderwijs- en tentamen roosters 2014-2015;
(bijl.2) – consult
balkenschema’s 2014-2015
Bij dit agendapunt is aanwezig Rob Hogeboom (rooster-coördinator).
Na enkel korte inleidende opmerkingen worden de 23 balkenschema’s per pagina
behandeld. De belangrijkste zaken die ter sprake komen zijn:
Pagina 1. Kan de herkansing van Internationaal Recht in (ba-3) in de eerste
herkansingsweeek (week 47) worden afgenomen dan wel een week later (week 4) dan nu
staat (week 3 met twee andere tentamens) worden afgenomen?
Daartoe lijkt geen bezwaar te zijn – onder voorbehoud van zaal ed.
In de propedeuse worden veel tentamens (inclusief tussentoetsen) in één week (namelijk
44) afgenomen. Het betreft twee (reguliere) tentamens, een tussentoets en de taaltoets.
Er is slechts één tentamenweek beschikbaar – derhalve kan het niet over twee weken
worden verspreid. De taaltoets behoeft minder voorbereiding dan gewone tentamens. Ook
tussentoetsen mogen niet samenvallen met onderwijs(-weken). Omdat de propedeuse
onderwijsperiode heel vol zit, zijn er weinig tot geen uitwijkmogelijkheden. Studenten
moeten vanaf het begin gedisciplineerd en met goede planning hard aan de slag.
In ba-3 begint Europees Recht in week 45 en valt dus samen met (het tweede deel van)
Straf- en Strafproces en met Burgerlijk procesrecht. Omdat dit een zware belasting voor
de studenten is, wordt gevraagd of het vak eerder kan worden onderwezen.
Complicatie is dat het vak in 2014-2015 (ivm. de implementatie van het nieuwe
curriculum) ook in ba-2 wordt onderwezen en de periode van week 43-44 voor ba-2 een
1
tentamenperiode is waarin geen onderwijs mag worden verzorgd. Vandaar dat het vak
Europees Recht niet eerder (dan week 45) gegeven kan worden.
In het belang voor de interesse van de studenten is om het vak zo in te richten.
Nav. het behandelde op p. 2 van de oplegnotitie bij ‘Europees recht’ (het vak zit in 4 baopleidingen) wordt stilgestaan bij de vragen wanneer het hertentamen zou
kunnen/moeten worden en of eventueel te denken valt twee hertentamens.
Vanuit studentenzijde wordt opgemerkt dat het onverstandig en niet wenselijk is als er
twee aparte hertentamens worden afgenomen, omdat de tentamens qua onderwerpen,
vragen en ook moeilijkheidsgraad naar het gevoelen van studenten zouden kunnen
verschillen en dat roept weer gevoelens van oneerlijkheid op.
In dat geval is week 23 de meest aangewezen week om het hertentamen af te nemen.
De hertentamens van Geschiedenis van het Europees Privaatrecht en van Europees
Publiekrecht staan gepland in de weken 1 en 2 en daar zit dus een week tussen. Is dat
eerlijk en kan het tentamen ook worden afgenomen in week 47 waar nu nog een
vraagteken staat?
Daar is geen bezwaar tegen – onder voorbehoud zalen e.d. worden deze tentamens naar
week 47 verplaatst.
Graag nader bezien of (wanneer de roosters van de vele opleidingen waarin het vak zit
zich daar niet tegen verzet) het hertentamen van Burgerlijk procesrecht van week 25
vervroegd kan worden naar week 11.
Opmerking. De ateliervakken (week 21) worden waarschijnlijk geïncorporeerd in het vak
‘Methoden en technieken…’.
Pagina 2. Geen opmerkingen in aanvulling op p. 1.
Pagina 3. Geen opmerkingen in aanvulling op p. 1.
Pagina 4. Vanwege rooster technische redenen is Corporate Social Responsibility
verschoven naar het begin van de ba-2.
Moeten IBL studenten zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige taaltoets maken?
Nee, deelname aan de Engelstalige taaltoets is facultatief en kan, mede op veroek van
studenten, o.a. ter toetsing van het niveau van het Engels dienen. De Nederlandstalige
taaltoets blijft wel verplicht ook voor IBL studenten.
Pagina 5.
Directe belastingen, in 2014-2015 agv. implementatie nieuwe curriculum ba-2 jaar, zowel
in jaar 2 als 3 zal waarschijnlijk in periode komen van week 36 t/m 46. Tussentoets in
week 41.
2
Is het niet ongelukkig dat de vakken Moot Court Fiscaal en Theorie van het
Belastingrecht in de ba-3 zijn verschoven naar een iets andere periode weekindeling?
Nee, het maakt geen verschil, omdat de verschuiving vakinhoudelijk is.
In periode week 44 t/m 46 wel lastig omdat dan vier vakken tegelijk lopen. Gevolg zeer
zware belasting studenten. Bezien of bv. Tgheorei Nbelastinefcth in periode vanaf week
36 verzorgd kan worden met tentamen TADS bij voorkeur in week 46 geplaatst.
Bijkomend argument: in dit semester willen diverse studenten Fiscaal graag ook BPR
en/of Straf(proces)recht (beide in de loop van het semester) volgen ivm. vereisten civiel
effect.
Pagina 6.
Kan het tentamen Huwelijks Vermogensrecht worden afgenomen voor de kerst?
Omdat het onderwijs van Erfrecht doorloopt tot in week 51 is er een zekere spanning.
Indien Erfrecht één week eerder kan beginnen (week 37 ipv. 38), zodat er wel 12 weken
onderwijs kan worden gegeven, zijn er geen bezwaren tegen dat het tentamen van
Huwelijks Vermogensrecht in week 51 wordt afgenomen. Het tentamen van Erfrecht
wordt dan in week 2 (ipv. week 3) afgenomen (onder voorbehoud: 8 jan.). Het gat tussen
onderwijs en tentamen wordt dan niet te groot en studenten kunnen zich goed
voorbereiden.
OLC rept niet over vraag in hoeverre rekening houden met civiel effect-vakken
Straf(proces)recht en BPR (tent. ma. 5 resp. woe. 7 jan.)?
Pagina 7.
Vraagtekens in balkenschema’s worden nog nader bekeken.
TADS van Practicum verklarende criminologie nader bezien (zie ook notulen vorige
vergadering).
De scriptie moet nog in het balkenschema worden opgenomen.
Pagina 8. Kan breekweek (10) in semester twee kan worden verschoven naar week 15
zodat er periode van twee breekweken ontstaan (week 16 is al breekweek) en studenten
zich beter op de tentamens kunnen voorbereiden?
Nee, omdat Internationaal Privaatrecht in die week opdrachten nakijkt en deze in de week
daarop naar de student teruggekoppeld, kan die breekweek niet verschoven worden.
Eventueel met mastercoördinator en docenten IPR bespreken.
Pagina 9.
Per abuis zijn nog de twee oude keuzevakken opgenomen ipv. de vier nieuwe.
Moet de stage verplicht in die periode moet worden gevolgd? In de periode die nu staat
aangegeven, staat ook het privatissimum.
Studenten mogen zelf kiezen in welke periode de stage wordt gevolgd.
Beter is waarschijnlijk de periode van zowel stage als scriptie in het balkenschema al
vanaf week 5 cursief te arceren. Met master coördinator Ondernemingsrecht zal dat
worden afgestemd.
3
Pagina 10.
Het practicum en het privatissimum worden deels (weken 11-15) op het zelfde moment
gegeven.
Is geen complicatie; hoogleraar heeft aangegeven dat er afstemming plaatsvindt qua
opdrachten en er zorggedragen wordt voor evenwicht. Studentlid beaamt dat de zwaarte
goed is en beide vakken rekening houden met elkaar en met aantal opdrachten.
Kan de scriptieperiode in het balkenschema worden aangepast. De scriptieperiode loopt
feitelijk van januari t/m mei. Bij master Financieel Recht zal een zelfde aanduiding
worden gegevens als bij Criminologie en Ondernemingsrecht.
Ja, geen bezwaar.
Pagina 11. De naam van het vak Criminologie voor Juristen is veranderd naar Veiligheid
in de rechtsstaat.
In het onderwijsprogramma staat het correct aangegeven en in het balkenschema zal het
worden aangepast.
Pagina 12. Is er zekerheid dat er een TADS (en geen regulier schriftelijk tentamen) wordt
afgenomen bij het vak Vergelijkend Constitutioneel recht en het vak Omgevingsrecht?
Voor zover bekend hebben beide vakken opdrachten en is TADS terecht. Dit wordt voor
de zekerheid nader bekeken en nagevraagd.
Pagina 13. Het tweede blok (weken 47-50) van European Protection of Human Rights is
ten onrechte ingekleurd en aangegeven als onderwijsperiode.
Pagina 14.
Practicum en privatissimum vinden deels in dezelfde periode plaats (weken 12-15),
waarom geen ruil van en van beide met (een vak in het) 1e sem?
Dit curriculum is twee jaar geleden intensief herbezien en de planning van de vakken
over het 1e en 2e sem. (waaronder de scriptie ingedeeld in twee parten) en mede een deel
van de overlap vloeit (met opzet) voort uit de verdeling en afstemming van thema’s en
om studenten die in het 2e semester instromen ook een goede doorloop te (kunnen) geven.
Studenten horen vaak de klacht dat het voor studenten niet te bewerkstelligen is om in
februari in de master Public International Law in te stromen. De basiskennis wordt gemist
om aan te kunnen sluiten bij het bestaande programma.
Hier is juist twee jaar geleden veel aandacht aan besteed bij de herziening van het
curriculum. Bij de vakevaluaties en de evaluatie van het curriculum zal in de Kleine OLC
dit nader kunnen worden bekken. De minister van OCW heeft (in kader harde knip)
aangegeven dat er perse een mogelijkheid moet zijn voor een 2e instroommoment.
OLC merkt op dat studenten bij Europees Recht geen problemen hebben met/bij februari
instroom. De toetsresultaten van deze studenten blijken even goed te zijn als van de
studenten die in september zijn begonnen.
4
Pagina 15. Bij het vak Rechtstheorie en Publiekrecht is een tentamen opgenomen, terwijl
op Blackboard staat dat er alleen een schriftelijke opdracht moet worden ingeleverd.
Op verzoek van afdeling is het practicum met een week verlengt die formeel in de
onderwijsluwe periode valt. Niemand heeft hiertegen enig bezwaar, ook al niet omdat de
tentamens prima geplaatst staan.
Pagina 16. Definitieve opzet Arbeidsrecht wordt nog in enkel bijeenkomsten behandeld.
Vak Arbeidsovereenkomstenrecht krijgt tentamen in week 41.
Practicum (1e sem) en Priv (2e sem) hebben TADS.
Pagina 17. Geen opmerkingen.
Pagina 18. Kan het tentamen Successiewet en Estateplanning in jan. ipv. eind dec.
worden afgenomen?
Huidige planning vloeide voort uit vroegere afspraken, maar ivm. zo evenwichtig
mogelijke verdeling zwaarte van twee tentamens en kan op studiesucces nu blijkbaar
voorkeur voor één tent. eind dec. en één tent. begin jan.
Het tentamen kan - onder gebruikelijke voorbehoud - op ma. 5 jan. orden afgenomen.
Waarom staan de hertentamens voor week 10 en niet bv. week 4?
Bij deze vakken is er geen ruimte voor een zogenoemde snelle herkansing. Volgens direct
betrokkenen (studenten en docenten) ook niet gewenst.
Pagina 19 is hetzelfde als pagina 18!
Pagina 20. Bij Practicum is er geen sprake van twee varianten.
Complimenten voor het balkenschema.
Pagina 21. Week 1 moet zwart worden gearceerd.
Kan (1e sem.) het vak Forensische Psychiatrie (of eventueel? het vak Forensische
Accountancy?) worden gewisseld met Forensische victimologie ivm. de zwaarte en
evenwichtigheid van beide vakken en beide semesters?
Voor 2014-2015 kunnen geen vakken meer worden gewisseld.
In de kleine OLC Crim. zal worden gekeken of er inderdaad iets mis is met genoemde
aspecten. Zo ja, dan kan de afdeling Crim. daartoe een voorstel doen bij het
Onderwijsbestuur voor 2015-2016.
Pagina 22. Week 1 moet zwart worden gearceerd.
Pagina 23. Week 1 moet zwart worden gearceerd.
Bij scriptie staat per abuis 20 EC ipv. 10 ECTS.
3.
(bijl. 3) – vaststelling
Verslag vergadering 18 december 2013
5
Geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld
4.
wvttk. & rondvraag
Nav. postbezorging: check adres-bestanden of Ynse Keilholz als ‘de heer’ staat
opgenomen (of fout als mevrouw).
o-o-o
6