Novotec, de specialist in afvalwaterzuivering uit

Novotec, de specialist in afvalwaterzuivering uit Merelbeke, implementeerde vorig jaar een driefasige
waterzuivering bij een Belgisch voedingsbedrijf. Het systeem blijkt uitstekend te draaien, kan vlot van op
afstand worden opgevolgd en vereist
ook weinig onderhoud.
Novotec integreert modulaire WZI
bij Limburgs voedingsbedrijf
E
en tweetal jaar geleden werd Novotec door een
Genks voedingsbedrijf gecontacteerd om een
pasklare oplossing voor de waterzuivering. De
firma specialiseert zich in de bereiding van kant-enklare vacuümmaaltijden, die onder meer bestemd
zijn voor scholen, ziekenhuizen en andere openbare instellingen. Het bedrijf investeerde net in een
nieuw gebouw, met state-of-the-art productielijnen.
Aan de waterzuiveringsinstallatie werden eveneens
torenhoge kwaliteiteisen gesteld.
Va r i a b e l e v u i lv r a c h t
“De grote uitdaging bij dit project was een systeem
te bedenken dat op de juiste manier het afvalwater van dit bedrijf, dat zich kenmerkt door een
heel variabele vuilbelasting, behandelt. Dit afvalwater is sowieso heel vetrijk. Bovendien is de productie van de onderneming sterk onderhevig aan
pieken. Onder meer tijdens de eindejaarsperiode
wordt er veel meer geproduceerd. Daarom moest
het systeem ook in staat zijn die pieken op te vangen en een heel stabiele oplossing te garanderen,”
stipt Kris Kellens van Novotec aan.
Bij traditionele biologische waterzuiveringsprocessen wordt vaak gewerkt met actief slib, dat zich
vrij in het water beweegt. Na de behandeling moeten het gezuiverd water en het slib van elkaar woru Het behandelde water is van prima kwaliteit en
zou nog als proceswater kunnen worden gebruikt.
70 I aq u arama # 6 4
den gescheiden. Dat gebeurt meestal in een nabezinktank. “Het nadeel hiervan is het gevaar dat het
geloosde water bij calamiteiten nog zwevende stoffen zou kunnen bevatten,” aldus Kris Kellens. “Dat
risico wou deze klant niet lopen.”
D r i e fa s e n
In nauw overleg met de klant, besliste Novotec
om de waterzuiveringsinstallatie op te delen in
drie stappen.
“Bij de eerste fase passen we een voorzuivering
toe. Dit gebeurt door middel van een flotatie-unit.
De toevoeging van polymeren zorgt ervoor dat het
grootste deel van de aanwezige vetten al in deze
fase wordt afgescheiden, waardoor de belasting voor
de rest van de installatie gevoelig daalt.”
Daarna komt het water terecht in een buffertank,
die ideaal is om de pieken in het productieproces
(en dus in de hoeveelheid afvalwater) goed op te
vangen. “Hier wordt het behandelde water voortdurend gemengd met het instromende water, waardoor je een afvlakking krijgt van de aanwezige vuilvracht en het percentage vervuilende stoffen dus
circa gelijk blijft.”
Vervolgens wordt het water doorgestuurd naar een
biologische reactor. In deze tank gebeurt de effectieve beluchting. Het afvalwater wordt hier gezuiverd door het contact met het aanwezige actief slib.
M e mb r a a n b i o r e a c t o r
Specifiek voor dit project maakte Novotec gebruik
van een membraanbioreactor (MBR). “In deze inox
w proj e ct
tank zijn een aantal membraanmodules aanwezig
die het slib van het water scheiden. Via een pomp
wordt het water doorheen het membraan gezogen,
waardoor alle vaste stoffen op het fijnmazige membraan achter blijven. Dankzij deze zeer vergaande
ultrafiltratie slagen we erin 100% van de zwevende
stoffen tegen te houden. Deze aanpak garandeert
ook een hoge flexibiliteit en zorgt voor een continue, goede afvalwaterzuivering.”
Een belangrijk voordeel is dat het systeem vrij eenvoudig kan worden uitgebreid. “De mogelijkheid
bestaat om, zonder ingrijpende civiele werkzaamheden, een extra reactor te plaatsen, waardoor het
debiet toekomstgericht eventueel nog kan worden
opgetrokken, evenredig met een mogelijke stijging van de productiecapaciteit van het bedrijf.”
Bovendien wordt het in de reactor achtergebleven
slib opnieuw naar de biologische reactor gebracht,
waardoor er geen slibverlies optreedt. “De bij dit
project toegepaste techniek wordt in de praktijk
steeds meer gebruikt, zeker door ondernemingen
die in het streven naar kwaliteit nog verder gaan
dan de huidige normering. Deze klant zal zijn investering sowieso terugwinnen, omdat hij de zekerheid heeft nooit problemen met het effluent te zullen hebben.”
L age onderhoudsvereisten
Met deze oplossing komt Novotec volledig tegemoet
aan de vereisten inzake rendement en bedrijfszekerheid. Bovendien kon de installatie op een vrij
beperkte oppervlakte worden geïnstalleerd. “Het
gebeurt wel vaker dat we, zoals bij dit project, eerst
worden gevraagd om een voorbehandeling te voorzien. Doordat we tijdens deze fase, waarbij dus vooral
vetten worden verwijderd, ook een debietmeting uitvoeren, kunnen we een heel adequate inschatting
van de regulatie maken, zodat er veel minder risico
op overdimensionering bestaat en de kans op eventuele capaciteitsproblemen uiterst gering is. Extra
interessant is dat deze installatie op onderhoudsvlak
jaarlijks maar één à twee spoelingen vereist. Daardoor blijft de werklast voor de bevoegde medewerkers ook heel beperkt.”
Ook de sturing op afstand vergemakkelijkt het leven
van het personeel. “Wij kunnen vanuit ons kantoor
in Merelbeke voortdurend de toestand van de waterzuivering evalueren en, indien nodig, bepaalde parameters aanpassen. Op die manier hoeft er niet telkens
iemand fysiek bij de installatie aanwezig te zijn.”
V o l l e d i g e r e c u p e r at i e
Samen met enkele partners is Novotec volop bezig om
te lobbyen voor een volledige waterrecuperatie. “Nu
zien we nog al te vaak dat water van uitstekende kwaliteit moet worden geloosd, hoewel het nog perfect
zou kunnen ingezet worden als proceswater. Door na
de huidige behandeling bijvoorbeeld een desinfectieunit en een RO-installatie te voorzien, zou je vlot tot
de gewenste kwaliteit kunnen komen.”
(Door Bart Vancauwenberghe)
u De membraanbioreactor kan, indien nodig, eenvoudig worden uitgebreid.
Novotec
Novotec ontwerpt, bouwt en plaatst
installaties voor fysische, fysico-chemische en biologische waterzuivering, en slibbehandelingsinstallaties.
Het bedrijf bouwt ‘in house’ de sturingskasten en de inox- of kunststofconstructies. Het staat ook in voor
de piping, de montage- en de cableringswerkzaamheden. Novotec vind
je ook op Facebook en LinkedIn.
E www.novotec.be
Handige mobiele debietmeter
Novotec is verdeler van de compacte en handige mobiele debietmetingen van Pulsar. “Het grote voordeel van deze oplossing is dat de installatie van deze meter geen ingrijpende, dure aanpassingen aan de leidingen met zich meebrengt,” vervolgt Kris Kellens. “Dit apparaat bestaat
onder meer uit een sensor, die via een inox spanband op de buitenkant van de leiding wordt aangebracht. De sensor stuurt, door de leidingwand heen, een ultrasoon signaal dat door de kleine deeltjes in het water wordt weerkaatst. Via een gepatenteerd algoritme wordt die weerkaatsing geanalyseerd en op basis daarvan het debiet berekend. In de hand-held controller, die het debiet visualiseert, kunnen de procesparameters worden ingegeven. De FlowPulse is beschikbaar in een versie voor leidingen van 3 tot 35 cm, en in een versie voor leidingen met
een diameter van 3 tot 100 cm. De gebruiksvriendelijke unit wordt geleverd in een handige kit en kan ook worden gehuurd.”
a q u a r a m a # 6 4 I 71