Presentatie De Poel - Wormer

www.naturalcap.eu
Inhoud
www.naturalcap.eu
Wormer Jisperwater
Aanpak verbetering
waterkwaliteit grote plassen
1. Wat willen we bereiken
2. Waterkwaliteit
3. Voorgestelde maatregelen
Detaillering ‘de Poel’
4. Verschillende varianten A t/m E
5. Visualisaties van maatregelen in de Poel
Gustav Egbring / Paul Stook
6. Slibremmer in de Merken
1
Juni
2014
www.naturalcap.eu
2
Juni
2014
Wat willen we bereiken?
Waterkwaliteit
www.naturalcap.eu
Wat willen we met de grote plassen in het WJW:
Factoren die de waterkwaliteit beïnvloeden:
Behouden wat we hebben:
• Een bevaarbare plas
• Geen verplaatsing van het slib door afslag en aanwas
• Geen afkalvende oevers
• Een mooi uitzicht over de plas
• Een goede waterkwaliteit
• Etc.
•
•
•
•
Daarvoor moeten we het volgende zien te bereiken:
• Minder last hebben van het slib
• Minder schade aan de oevers
Het zeer mobiele slib wat zich door de gehele
watersysteem verplaatst (ca.1 miljoen m3)
Het slib zorgt voor troebel en (lokaal) zuurstof arm
water
Er treedt nalevering op van nutriënten en dat
veroorzaakt algenbloei (slecht voor de natuur in het
gebied)
Aanwezigheid van een kwikverontreiniging in de Poel
(echter niet risicovol)
3
Juni
2014
www.naturalcap.eu
4
Juni
2014
Watermonster van de bovenste halve
meter bij flinke wind
www.naturalcap.eu
Model waterstroming door wind
Huidige situatie stroming plassen WJW
bij hevige zuidwesten wind
Zwevend slib
Ca. 25% van
de inhoud
5
Juni
2014
6
Juni
2014
Huidige situatie stroming in de Poel
www.naturalcap.eu
Golfhoogte in meren en sloten
www.naturalcap.eu
bij hevige zuidwesten wind
Graven
Stromingcel
Neerslaan van
materiaal
Juni
2014
7
Conclusie
www.naturalcap.eu
8
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Voorgestelde maatregelen op hoofdlijnen
•
•
De aanpak voor het slib moet anders!
Het vraagt om een andere aanpak en verwerking
1. Baggeren knelpunten
•
Aanpak voor het kwik vraagstuk niet noodzakelijk (zie
verderop ook variant A)
2. Vastleggen van bestaande verondiepingen en
conditioneren voor nieuwe natuur
(nuttige toepassing)
3. Verlagen hydrodynamica in de plassen
(minder beweging / verspreiding van slib)
4. Vergroten natuurontwikkeling
(moerasvegetatie) door aanbrengen luwtes
5. Plaatsing constructies op strategische locaties
9
Juni
2014
www.naturalcap.eu
10
Juni
2014
Te baggeren knelpunten
Voorgestelde maatregelen zijn:
11
Juni
2014
Welke maatregelen?
www.naturalcap.eu
(slib geeft directe overlast)
1.
Slibschermen voor beïnvloeding van de stroming
2.
Verondiepingen voor fixatie van mobiel slib
3.
Oeverherstel maatregelen
12
Juni
2014
Variant 0: ‘Niets doen’ in De Poel
www.naturalcap.eu
www.naturalcap.eu
Variant A (in de Poel)
(zie ook sheet 3)
Wat hebben we dan in grote lijnen bereikt:
•
Een bevaarbare plas met knelpunten die in de tijd zal
verslechteren
•
Geen lokale bergingsmogelijkheden
•
Het uitzicht verandert voorlopig niet, maar er zal natuurlijke
verlanding gaan plaatsvinden in de zuidzijde
•
Een geleidelijke verslechtering van
de waterkwaliteit
•
Invloed op overig deel WJW (transport slib)
Onderwater verondieping
Slibremmer
13
Juni
2014
14
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Effect variant A
www.naturalcap.eu
Effecten variant A
Wat hebben we hiermee bereikt:
• Een ‘beperkter’ bevaarbare plas
• Sterke reductie van het slib probleem (verplaatsing)
• Een mooi uitzicht, maar iets anders..*
• Actieve maatregelen voor een verbetering
waterkwaliteit
• Mogelijkheid voor slibberging
• Terugbrengen historische situatie
• En…. een betere isolatie van de kwikverontreiniging
* De verondieping wordt ontworpen met een
laag water van enkele decimeters aan de
bovenzijde. Dat voorkomt massale riet
ontwikkeling.
15
Juni
2014
16
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Variant B
www.naturalcap.eu
Effect variant B
Slibremmer
Slibremmers
Vooroever
Slibremmer
17
Juni
2014
18
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Effecten variant B
Variant C
www.naturalcap.eu
Wat hebben we hiermee bereikt:
• Een bevaarbare plas, aan de noord- en zuidzijde wat
beperkingen
• Duidelijke reductie van het slib probleem (verplaatsing)
• Een mooi uitzicht, maar weer anders..*
• Actieve maatregelen voor een verbetering
waterkwaliteit
• Mogelijkheid voor toekomstig onderhoud
• De kwik verontreiniging wordt buiten beschouwing
gelaten
Vooroever
Slibremmer
* De verondieping wordt ontworpen met een laag
water van enkele decimeters aan de bovenzijde.
Dat voorkomt massale riet ontwikkeling.
Slibremmer
19
Juni
2014
www.naturalcap.eu
20
Juni
2014
Effecten variant C
Variant D
www.naturalcap.eu
Wat hebben we hiermee bereikt:
• Een bevaarbare plas, aan de noordzijde enige
beperkingen
• Zekere reductie van het slib probleem (verplaatsing),
minder dan bij variant A en B
• Een mooi uitzicht, maar weer anders..
• Actieve maatregelen voor een verbetering
waterkwaliteit
• Mogelijkheid voor toekomstig onderhoud
• De kwik verontreiniging wordt buiten beschouwing
gelaten
Palenrij (gedeeltelijk)
Slibremmer
21
Juni
2014
www.naturalcap.eu
22
Juni
2014
Effecten variant D
www.naturalcap.eu
Variant E
Wat hebben we hiermee bereikt:
• Een bevaarbare plas, centraal en aan de noordzijde
wat beperkingen
• Maatregelen tegen afkalven van oever
• Zekere reductie van het slibprobleem (verplaatsing)
maar wel minder dan A, B en C
• Een mooi uitzicht, maar opnieuw weer anders..
• Maatregelen voor een verbetering waterkwaliteit
• De kwik verontreiniging wordt buiten beschouwing
gelaten
Slibremmer
Palenrij
23
Juni
2014
24
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Effecten variant E
www.naturalcap.eu
Traject locatie slibremmer aan de
zuidzijde (E)
Wat hebben we hiermee bereikt:
• Een bevaarbare plas, maar met enkele
veranderingen
• Maatregelen tegen afkalven van oevers
• Zekere reductie van het slib probleem (verplaatsing),
beter dan D
• Een mooi uitzicht maar weer anders… vogels die op
de schermen zitten
• Actieve maatregelen voor een verbetering
waterkwaliteit
• De kwik verontreiniging wordt buiten beschouwing
gelaten
25
Juni
2014
www.naturalcap.eu
26
Juni
2014
Slibremmer oostelijke punt
www.naturalcap.eu
Slibremmer westelijke punt
27
Juni
2014
www.naturalcap.eu
28
Juni
2014
Slibremmer westelijke punt
www.naturalcap.eu
29
Juni
2014
Slibremmers ingang sluis
30
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Palenrij noordzijde
Slibremmer in de Merken
www.naturalcap.eu
31
Juni
2014
www.naturalcap.eu
32
Juni
2014
Slibremmer in de Merken
( jan. 2014)
Slibremmer in de Merken
www.naturalcap.eu
33
Juni
2014
www.naturalcap.eu
34
Juni
2014
Slibremmer in de Merken
Slibpeilingen ter plaatse van
slibremmer in de Merken
www.naturalcap.eu
•
•
•
•
35
Juni
2014
Slibpeilingen uitgevoerd 1, 2 en 5 maanden na
realisatie
5 tot 10 cm verschil in slibhoogte t.o.v. beginsituatie
Directe invloedsfeer slibophoging ca. 10-15 m van
slibscherm
Laatste maanden stabiel beeld (evenwichtsituatie)
36
Juni
2014
www.naturalcap.eu
Bedankt voor uw aandacht!
37
Juni
2014