rioolwaterzuiveringsinstallatie-op-het-trekkersveld-te

rninisterie van verkeer en waterstaat
rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
ministerie van verkeer en waterstaat
rijksdienst voor de ijssdmeerpolders
rioolwaterzuiveringsinstallatie op het trekkersveld
te zeewolde
postbus 6 0 0
8200 AP lelystad
Smedinghuis
zuiderwagenplein 2'
le1.(03200) 99111
telex 40115
1.
INLEIDING
I.
BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE AFVALBEHANDELING
1.1. Huishoudelijk afvalwater
1.2. Bedrijfsafvalwater
1.3. De belasting van de r.w.2.i.
2.
Inzameling en transport
2.1. Inzameling
2.2. Transport
3.
Behandeling van het afvalwater
4.
Nabehandeling van het effluent
5.
Slibverwerking
11.
BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE
1.
De aanvoer
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Het influentgebouw
Het snijrooster
De contactruimte
De verdeelinrichting
3.
De beluchtingstanks
4.
Het compressorgebouw
5.
De nabezinktank
6.
De meetgoot
7.
De effluentleiding
8.
De nabehandelingsvelden
9.
De slibverwerking
Het slibretourgemaal
De surplusslibpomp
De slibputten
De sliblagunes
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
Bedrijfsgebouw
11.
Monstername en hoeveelheidmeting
111.
ENIGE GEGEVENS VAN DE INSTALLATIE
1.
Technische gegevens
2.
Algemene gegevens
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
1 : Overzicht aangesloten gebied
2 : Overzicht installatie
3 : Plattegrond terrein r.w.2.i.
4 : Processchema
1. INLEIDING
Na enige jaren van voorbereiding startte in augustus 1983 de uitvoering
van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (r.w.2.i.)
nabij Zeewolde in
Zuidelijk Flevoland. In het najaar van 1984 kwam deze installatie gereed
voor gebruik. De r.w.2.i. is gebouwd aan de rand van het "Trekkersveld",
het nu nog overwegend agrarisch verzorgend bedrijventerrein, nabij Zeewolde, aan de Hoge Vaart.
De installatie zuivert niet alleen rioolwater van het "Trekkersveld" en
Zeewolde, maar tevens van alle recreatie-objecten in de zuidlob van
Flevoland (bij voorbeeld Flevonatuur, Eemhof en R.C.N.).
In verband hiermede is gekozen voor een opzet, waarbij het rnogelijk is
de installatie uit te bouwen.
Thans is een capaciteit opgebouwd voor het zuiveren van afvalwater van
12.000 inwonerequivalenten (i.e.).
In de toekomst kan eventueel worden
uitgebreid naar een capaciteit van ca. 34.000 i.e.
Verder is ten behoeve van de aanvoer van het rioolwater uit dit grote
"achterland" een stelsel van gemalen en persleidingen gerealiseerd.
De installatie is gebouwd volgens het principe van een laagbelaste actie£ slib-installatie.
De investering van deze r.w.2.i. kwam ten laste van de begroting van
Verkeer en Waterstaat (R.1J.P.) in het kader van de inrichtingswerken
voor Zuielijk Flevoland. Het toekomstig beheer is 0.a. afhankelijk van
de verdere bestuurlijke ontwikkeling in Flevoland. Een mogelijke oplossing voor het beheer is de instelling van een Waterschap voor geheel
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland van de r.w.2.i.
Met de realisatie van de gereedgekomen eerste fase was een bouwsom van
ca. f. 4,5 miljoen (inclusief B.T.W.) gemoeid.
Net het gereedkomen van de r.w.2.i. Zeewolde is een laatste toevoeging
gedaan aan een serie van installaties die gezamenlijk a1 het rioolwater
zuiveren dat vrijkomt bij bebouwingsconcentraties in geheel Flevoland
(regenwater wordt rechtstreeks op open water geloosd).
Het eerste deel van deze notitie beschrijft beknopt de afvalwaterbehandeling. Het gaat daarbij over: de hoeveelheid en samenstelling van het
afvalwater; de inzameling en transport; de behandeling van het afvalwater; de behandeling van het gezuiverde water en de slibverwerking.
Het tweede deel van deze notitie geeft een beknopte beschrijving van de
installatie.
Tot slot volgt een beknopte weergave van enige gegevens van de installatie.
I. BEKNOPTE BESCHRIJ\'ING VAN DE AFVALWATERBEHANDELING
1. De hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater
.
.
Het afvalwater is samengesteld uit huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater.
1.1. .........................
Huishoudelijk afvalwater
De inwoners van Zeewolde produceren afvalwater in hun huishouding. ~ i t
afvalwater wordt geloosd door middel van toilet, bad, douche, gootsteen
e.d. via de binnenriolering van de woning op de riolering in de straat.
Dit afvalwater wordt huishoudelijk afvalwater genoemd. Per inwoner wordt
een hoeveelheid van 150 liter per dag aangehouden met een maximale uurafvoer van 15 liter per inwoner.
Het afvalwater ontstaat niet alleen binnen de woonkern, maar ook in de
recreatiegebieden. Per recreant wordt gerekend met een vervuilingswaarde
van 0,75 i.e. en een afvalwaterhoeveelheid van 75 liter per dag.
De bedrijven op het Trekkersveld en de bedrijventerreinen in de woonkern
~eewoideproduceren eveneens afvalwater. Dit watef ontstaat bij produktieprocessen en wordt geloosd via de riolering samen met afvalwater van
toilet of uitstort gootsteen e.d. Dit wordt bedrijfsafvalwater g noemd.
Voor het "Trekkersveld" is aangehouden een hoeveelheid van 100 m per
etmaal en een vervuilingswaarde van 1.000 i.e. Het betreft hier hoofdzakelijk bedrijven in de verzorgend agrarische sector.
5
1.3. De
belasting van de r.w.2.i.
...........................
De r.w.2.i. zal worden belast met afvalwater afkomstig van de volgende
objecten (zie bijlage 1):
a'. de woonkern Zeewolde;
b. de recreatie-objecten in het Hulkesteinse Bos (o.a.Eemhof en Flevonatuur);
'c. de recreatie-objecten in het Horsterwold (0.a. R.C.N. en kampeerter'
reinen);
d. het industrieterrein "Trekkersveld".
De installatie heeft in de eerste fase een capaciteit van 12.000 i.e+
met een hydrau ische belasting van 1.800 m3 per dag en een piekbelasting van 180 m .per uur.
Overbelasting van de installatie moet worden' voorkomen. probleem hierbij
is de sterk wisselende zomer- en winterbelasting.
Om die reden is er een mogelijkheid om het afvalwater, afkomstig uit het
Hulkesteinse Bos, voor te zuiveren op het zuiveringsveld op kavel QZ 37
en het effluent van dit veld naar de r.w.2.i. te Zeewolde te verpompen.
3,
2. Inzameling en transport
-
2.1. Inzameling
---Het in de woonkern of recreatiegebied geproduceerde afvalwater wordt via
een "gescheiden" rioolsysteem ingezameld. "Gescheiden" wil zeggen dat de
afvalwaterstroom via een apart buizenstelsel wordt ingezameld. Het regenwater van wegen en daken wordt via de regenwaterriolen rechtstreeks
op de grachten geloosd.
Het afvalwater stroomt onder vrijverval door de riolen naar een diepste
punt in het systeem. Op deze plaats is een rioolgemaal geplaatst.
2.2. --Transport
-----Het in het Hulkesteinse Bos op kavel QZ 37 ingezamelde afvalwater wordt
via een ca. 10 km lange persleiding naar het rioolgemaal in de woonkern
Zeewolde gepompt. Het in het Horsterwold ingezamelde afvalwater wordt
daar eveneens heen gepompt via een ca. 2 km lange persleiding. Van het
rioolgemaal wordt dit afvalwater samen met het uit de woonkern Zeewolde
op het Trekkersveld
afkomstige afvalwater weggepompt naar de r.w.2.i.
via een ca. 4,5 km lange persleiding.
Het op het Trekkersveld ingezamelde afvalwater wordt via een 1 km lange
persleiding eveneens naar de installatie gebracht.
3. Behandeling van het afvalwater
De rioolwaterzuiveringsinstallatie is zodanig ontworpen dat het te lozen
gereinigde water aan gestelde voorwaarden voldoet.
Vanwege de groei van Zeewolde is zowel fasering in de bouw als omschakelen van het reinigingsproces gewenst gebleken.
In de eerste fase wordt voor zuivering het zogenaamde ultra laagbelaste
actief slibsysteem toegepast. Dit systeem Qordt gekenmerkt door het direct (zonder voorbezinking) in contact brengen van het afvalwater met de
reinigende bacterienmassa. De bacterign zetten de ce verwijderen stoffen
om in vrijwel geheel onschadelijke bezinkbare materie en energie om zelf
van te leven. Daarvoor is zuurstof nodig, die door middel van inblazen
van lucht in het mengsel van afvalwater en bacteriEn wordt toegediend.
De bezinkbare materie, deels bestaande uit levende bacterien, deels uit
ander materiaal, wordt van het water gescheiden in de nabezinktank. Het
schone bezonken water wordt geloosd, het bezinksel of actief slib wordt
deels teruggevoerd naar de beluchtingstanks en deels afgelaten in de
slibputten (zie punt 5).
4. Nabehandeling van het effluent
Het effluent van de r.w.2.i. bevat nog enige zwevende stof en opgeloste
stoffen, zoals fosfaat en nitraat. Verder is het water bacteriologisch
onbetrouwbaar. Om de Hoge Vaart hiermee zo min mogelijk te belas4
t e n i s gekozen voor behandeling van h e t e f f l u e n t op b i e z e n v e l d e n voor
d e f o s f a t e r i n g en d e s i n f e c t i e . Op de m e t b i e z e n begroeide v e l d e n k r i j g t
h e t w a t e r een v e r b l i j f t i j d van c a . 8 dagen, waardoor h e t water nagenoeg
g e h e e l wordt g e r e i n i g d . De s t i k s t o f e n f o s f o r worden i n h e t gewas v a s t g e l e g d . De b i e z e n worden geoogst en v e r k o c h t .
5. S l i b v e r w e r k i n g
l e t t e v e e l aan a c t i e f s l i b wordt verzameld i n s l i b p u t t e n . I n d e z e p u t t e n
wordt h e t s l i b g e b u f f e r d . Het i n g e b r a c h t e s l i b met droge s t o f g e h a l t e van
2% (20 g per l i t e r ) wordt h i e r i n z o v e e l m o g e l i j k ontwaterd. Het afkomende water wordt teruggevoerd i n h e t z u i v e r i n g s p r o c e s . Het a l d u s i n g e d i k t e
s l i b met een droge s t o f g e h a l t e van c a . 4% wordt n a a r v e r w a c h t i n g voor
e e n d e e l a f g e z e t i n de landbouw a l s m e s t s t o f . Het r e s t e r e n d e d e e l wordt
v e r s p r o e i d op de zogenaamde s l i b d r o o g l a g u n e s . I n deze l a g u n e s kan h e t
s l i b v e r d e r indrogen. Het w a t e r d a t u i t t r e e d t wordt v i a d r a i n a g e afgev o e r d n a a r de t e r r e i n r i o l e r i n g en v a n d a a r u i t weer i n de z u i v e r i n g geb r a c h t . Het a l d u s v e r k r e g e n ingedroogde s l i b (20% droge s t o f ) kan v e r werkt worden t o t zwarte grond of g e s t o r t worden op de v u i l s t o r t p l a a t s .
De k w a l i t e i t van h e t s l i b i s i n s t e r k e mate a f h a n k e l ' i j k van de op d e
r i o l e r i n g g e l o o s d e s t o f f e n . D i t maakt d a t een g a r a n t i e op de k w a l i t e i t
m o e i l i j k i s af t e geven. Regelmatige bemonstering en a n a l y s e g e e f t inz i c h t i n de k w a l i t e i t . D i t i s nodig om verwerking i n de landbouw mogeli j k t e maken.
Het verdeetwerk,
de beluchtingstank,
de nabezinktank en
s Zibputten
11. BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE
(zie bijlagen 2 t/m 4)
1. De aanvoer
Het afvalwaterinfluent komt op de r.w.2.i. via de persleidingen van Zeewolde en Trekkersveld. Het doorloopt de installatie verder onder vrijverval. Het afvalwater komt binnen op het influentgebouw.
2. Het influentgebouw
Hier passeert het afvalwater het snijrooster, de contactruimte en verdeelinrichting. Verder bevat het gebouw nog het vijzelgemaal voor het
terugpompen van het actief slib; de surplusslibpomp en de influentmonsternameruimte. Deze worden beschreven onder 9.1, 9.2 en 11.
2.1. --------------Het snijrooster
Het snijrooster dient voor het versnijden van de vaste delen om verstoppingen in de rest van de installatie te voorkomen.
----------------
2.2. De contactruimte
In de contactruimte vindt de eerste menging plaats met de biomassa (het
actief slib) door middel van het inblazen van lucht. Het actief slib
wordt aangevoerd uit de nabezinktank, zie punt 5.
2.3. ....................
De verdeelinrichting
Van de contactruimte komt het water in de verdeelinrichting. Hier wordt
het water verdeeld over de beide beluchtingstanks.
3. De beluchtingstanks
In de ronde beluchtingstanks wordt het mengsel van afvalwater en actief
slib intensief met zuurstof in contact gebracht. Daartoe wordt via op de
bodem opgestelde beluchtingselementen lucht ingeblazen. Dit vormt fijne
luchtbelletjes. Om de door de luchtbellen afgelegde weg naar het wateroppervlak te vergroten wordt het water in beweging gebracht met behulp
van een menger met propellor. Hierdoor stroomt het water in het rond in
de tank, waardoor de contacttijd met de luchtbellen wordt vergroot en
bezinking op de bodem wordt voorkomen. De lucht, nodig voor de beluchting, wordt geleverd door de compressoren in het compressorgebouw.
Vanuit de beluchtingstank stort het slibwatermengsel in een aflaatput.
Van hieruit gaat het via een verdeelput naar de nabezinktank.
4. Het compressorgebouw
In het compressorgebouw staan een drietal compressoren opgesteld die de
voor de beluchting benodigde lucht leveren. Deze compressoren zuigen via
inlaatfilters de lucht aan vanuit het gebouw. De lucht in het gebouw
wordt aangezogen via een geluidgedempt aanzuigrooster in bEn van de muren van het gebouw. De door de compressoren gecomprimeerde lucht wordt
via luchtverdeelleidingen naar de beluchtingstanks en contactruimte gevoerd.
Het gehele gebouw is inwendig voorzien van geluidabsorberende bekleding
en voorzien van geluiddichte deur.
De sturing en bewaking van deze installatie vindt plaats vanuit het bedrijfsgebouw.
5. De nabezinktank
In de ronde nabezinktank komt het slibwatermengsel centraal in de midden
kolom binnen. Het water komt nu tot rust. De zware delen en de actiefslibvlokken zakken naar de bodem. Door middel van schrapers, die aan een
ronddraaiende brug zijn opgehangen, wordt het slib van de schuin aflopende bodem in een slibopvang geschoven. Van hieruit wordt het slib via
de slibretourleiding teruggevoerd naar de slibretourvijzel (zie 9.1).
Het gezuiverde water of effluent stort over in de afvoergoot langs de
rand van het bassin en gaat vandaar naar de meetgoot. De drijflaag, die
zich in het bassin vormt, wordt verzameld in een drijflaagafvoerput en
vandaar afgevoerd.
6. De meetgoot
Het effluent stroomt via de meetgoot in de effluentleiding. In de goot
wordt de hoeveelheid water, die de installatie verlaat, gemeten.
7. De effluentleiding
Het gezuiverde water (effluent) wordt via een rioolleiding afgevoerd
naar de nabehandelingsvelden en vandaar naar de Hoge Vaart.
8. De nabehandelingsvelden
De nabehandelingsvelden, verdeeld in drie compartimenten, zorgen voor de
nareiniging van het effluent. Elk compartiment bestaat uit banen met een
breedte van ca. 9 m op de waterlijn bij een waterhoogte van 0,5 m. De
banen, beplant met biezen, hebben een totale lengte van + 1.000 m per
compartiment De totale inhoud van de waterschijf op de velden bedraagt
ca. 15.000 m3 Via overstortputten verlaat het water de velden naar de
effluentsloot. Deze sloot stroomt af via een meetput en de effluentleiding naar de Hoge Vaart.
.
9 . De slibverwerking
Het in de nabezinktank bezonken slib wordt door de slibretourleiding
teruggevoerd naar het influentgebouw. Van hieruit wordt het slib deels
via het slibretourvijzel teruggevoerd naar de contactruimte en deels via
de surplusslibpomp afgevoerd naar de slibbufferputten.
9.1.
Het slibretourgemaal
....................
IIet slibretourgemaal bestaat uit een vijzel die het actief ~ l i boppompt
naar de contactruimte. De hoeveelheid terug te voeren slib is afhankelijk van de aanvoer van afvalwater en het slibgehalte in de beluchtingstank.
9.2.
De surplusslibpomp
------------------
Het teveel aan ~ l i bwordt met de surplusslibpomp afgevoerd naar de ~ l i b
putten. De hoeveelheid af te voeren slib is afhankelijk van de hoeveelheid slib in de nabezinktank en het slibgehalte in de beluchtingstank.
9.3.
De slibputten
------------
Het overtollige ~ l i bwordt in een drietal slibputten gebufferd en zoveel mogelijk ontwaterd en ingedikt. De putten zijn voorzien van een
waterdichte asfaltbekleding en in het midden voorzien van aflaatputten.
De.ze hebben afsluitbare openingen op verschillende hoogten om zo waterlaagjes te kunnen aflaten. Dit water gaat via de terreinriolering terug
in het zuiveringsproces.
Vanuit deze putten kan het slib door middel van een afvoerleiding en een
mobiele slibpomp worden afgevoerd naar de liblagunes. Ook kan het slib
met tankwagens worden afgevoerd, b.v. naar de landbouw.
9.4.
De sliblagunes
--------------
Het overtollige ~ l i buit de slibputten wordt in de drooglagunes met behulp van sproeiers verspreid op een gedraineerde ondergrond. Het via de
drainage afgevoerde water gaat via de terreinriolering terug in het zuiveringsproces. Het water op oppervlakte van het slib wordt via aflaatkisten eveneens afgevoerd naar de terreinriolering.
Het slib kan na een verblijftijd van 5 jaar ( 4 jaar vullen en 1 jaar
rust) wordt afgegraven en afgevoerd. Dit kan gebeuren door dan de ringdijk te doorgraven.
10. Bedrijfsgebouw
Het "zenuwcentrum" van de installatie wordt gevormd door de schakelkast
in het bedrijfsgebouw. Van hieruit wordt de installatie geschakeld en
13
gestuurd. Eventuele storingen worden hier gemeld en weergegeven met signaallampjes.
Tevens is een telefonisch doormeldapparatuur aanwezig die storingen
doormeldt naar de centraalpost bij de r.w.2.i. te Almere-De Vaart.
Van hieruit wordtdan de dienstdoende beheerder gewaarschuwd, buiten de
normale werktijden thuis of onderweg via de semafoon.
In het gebouw is verder aanwezig een kantineruimte, een werkplaats voor
de nodige reparaties, opslagruimte en een laboratoriumruimte.
11. Monstername en hoeveelheidmeting
Op drie plaatsen worden automatisch monsters genomen van de waterstroom
door d e installatie:
a. in de influentkelder van het aangevoerde afvalwater;
b. in de meetgoot van het gezuiverde water uit de installatie;
c. in de meetput (in de effluentleiding) van het gezuiverde water van de
nabehandelingsvelden.
Op deze plaatsen wordt tevens de hoeveeeheid afvalwater c.q. effluent
gemeten en op de schakelkast in het bedrijfsgebouw geregistreerd.
Het compressorgebouw
en influentgebouq
compressoren
De schakeZruimte
schakelkast
111. ENIGE GEGEVENS VAN DE INSTALLATIE
1. Technische gegevens
a. Capaciteit vuilvracht
hydraulisch
maximum aanvoer
b. Aanvoer persleiding Zeewolde
Trekkersveld
: diam. 355 mm
: diam. 160 mm
c. Snijrooster : maximum capaciteit 375 m3/uur
: spleetwijdte 7 mm
: fabrikaat Jones en Attwood
: inhoud 23 m3
d. Contactruimte
: 5 minuten
verblijftijd
beluchtingselementen: aantal 8 st.
type Brandolcylinders diam. 70140
korrel 60 L = 750 mm
e. Beluchtingstanks
diameter
waterdiepte
inhoud
beluchting
slibbelasting
: aantal 2
' :
19,6 m
: 4 m
: 1.200 m3 per tank
: "tegenstroombellenbeluchting"
: 's zomers 0,07 kg BZV/kg Ds. dag
.. ..
's win ers 0,05 kg
slibgehalte
: 5 kg/m3 's zomers
4 kg/m 's winters
beluchtingselementen: aantal 132 st. lang 750 am
type Brandolcylinders diam. 70140
korrel 60
totale lengte + 100 m
6 radiale strengen
indompeldiepte 3,80 m
voortstuwing 1 propellor Flygt 4410 per tank
vermogen 2,25 kW
toerental 30 t.p.m.
gemiddelde snelheid van het water in de tank
0,30 m/s
beluchtingsrendement minimaal 2,5 kg 02/kWh
zuurstofinbrengend vermogen min. 48 kg 02/h
onder standaardcondities
5
"
f. Compressorgebouw
Aantal compressoren : 3
fabrikaat Aerzener
type "rootsblower"
toerental: 2 compressoren met 3150 t.p.m.
(enkel toeren)
1 compressor met 315011575 t.p.m. (twee
toeren)
vermogen electromotor: 15 kW resp. 15/11 kW
Aanzuigcapaciteit 10,7/4,2 m3Imin.
g. De nabezinktank
: aantal 1
diam. 17 m
, ,
kantdiepte 1,5 m
oppervlakte 225 m2
oppervlaktebelasting 0,8 m3/m2 .h.
verblijftijd 's zomers minimaal 2 uur
's winters
"
2,5 uyr
droge stofbelasting max. 3,2 kg ds /m .h
slibvolumebelasting max. 0,32 m /m2 .h
3
QV 306
h. Meetgoot
: venturi fabrikaat Khafagi
i. Effluentleiding
: diam. naar nabehandelingsvelden 600 mm
diam. vanaf
500 mm
j. Nabehandelingsvelden: 3 compartimenten
per compartiment 1.000 m baan breed 9 m op
waterlijn
waterdiepte 0,50 m
tot. inhoud van alle compartimenten 15.000 m3
verblijftijd 8 dagen
..
k. Slibverwerking
1. slibretourvijzel, capaciteit 135 m3 ,
2 toeren 50/100%
fabrikaat Spaan
2. slibsurpluspomp, capaciteit 20 m3 /h,
fabrikaat Hydrostal C3D
vermogen 1 kW.
toerental 1.380 omwlmin.
3. surplusslibproduktie 40 gr/i.e./dag
's zomers
480 kg d.s./d
's winters
300 kg d.s./d.
Slibbufferputten
inhoud per put
totaal
diepte
max. verblijftijd
aantai 3
260 m
780 m3
1,50 m
3 maanden
Sliblagunes
opperlakte totaal
per lagune
vulhoogte
afmetingen
aantal 4
2.700 m2
675 m2
1,5 m
26x26 m
Bedri jfsgebouw
bevat
' ,
schakelruimte met schakelkast
kantine
laboratorium met zuurkast
werkplaats met bergruimte.
-
2. Algemene gegevens
Opdrachtgever
: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
direktie
:
Ontwerp en directievoering
:
Ingenieursbureau Dr. Ir. J. Kuipers 'b.v.
Utrecht.
Aannemer bouwkundige
werken
:
Gebr. v.d. Haar, Wekerom (na faillissement
hoofdaannemer Ufkes).
Aannemer mechanisch
elektrische werken
:
Paques b.v..
Aannemer nabehandelings-:
velden
Directie Stedebouw en Openbare Werken
afd. Civieltechnische Werken.
L. Timer
Balk.
- Lelystad
B.V.,
Lelystad.
Hoge VMI
1
2
3
4
5
6
aanvoerpersledngen van Z e w l d e en Trekkersveld
lnfluentgebww met sn~jromter.kontaktru~mte, vwdeelwerk , sllbretourvljzel
belucht~ngstanks
compressorgebam
mbezlnktank
meetgoot
7 efftuentle~dlng naar nabehandellngnelden en H q e hart
8 sllbputten
9 sl~blagunes
10 tedrljfsgebouw
11 nabeharidel~ngsvelden
bijlage 2
:
ovenicht installatie
en shbsurplusponp
bijlage 3
:
plattegrond terrein RWZI
INFLUENTGEBOUW.
m
MEETGOOT
COMPRESSORGEBOUW
EFFLUENTRIOOL
1
BELUCHTINGSTANK
NABEHANDELINGSVELD MET BIEZEN
EFFLUENTSLOOT
MEETPUT
EFFLUENTRIOOL
hoeveelhe~dsrnetln
bijlage 4 : processchema
NABEZINKTANI
I
UlTMONDlNG
HOGE VAART