Bijdrage GroenLinks bij agendapunt Holland Rijnland

Bijdrage GroenLinks bij agendapunt Holland Rijnland, 2e tranche RIF Rijnlandroute
1) Besluitvorming overbodig
De besluitvorming over betaling door Leiderdorp van de 2e tranche RIF Rijnlandroute
zoals die vanavond op de agenda staat is overbodig. Er is namelijk verleden jaar al een
rechtsgeldig democratisch besluit genomen en er is geen sprake is van nieuwe
omstandigheden. Het lijkt er op dat het College, nadat de Raad verleden jaar een voor
haar onwenselijk besluit nam, het nog eens wil proberen en Holland Rijnland heeft
gevraagd er een nieuwe brief tegenaan te gooien. Er is echter tussen deze nieuwe brief
en de brief van verleden jaar nauwelijks verschil. De toezeggingen in de brief inzake
hulp, steun en geld voor regionale projecten blijven immers boterzacht en in een ver
verschiet. Wat de steun van Holland Rijnland waard is hebben onlangs nog kunnen
zien door de uitspraak van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland in het dossier
inzake de verruiming van detailhandelvestiging op de Baanderij (het DB stelt zich
zelfs nog strikter op dan het REA).
2) Rijnlandroute ongewenst
De beslissing tot aanleg van de Rijnlandroute is onverstandig. Het komt voort uit het
achterhaalde denken dat de auto ruim baan moet krijgen en dat daarmee de
bereikbaarheidsproblemen in de regio zijn opgelost. Er ligt geen enkele integrale visie
aan ten grondslag, waarin bereikbaarheid wordt bezien als een geheel van
vervoersstromen (auto, fiets, openbaar vervoer) die worden afgewogen tegen andere
belangen zoals natuurbehoud, gezondheid, overlast, etc. Deze weg zal meer
autoverkeer aantrekken, natuurwaarden in de polders in Zoeterwoude, Leiden en
Voorschoten ernstig aantasten en voor omwonenden tot meer overlast en
gezondheidsaantasting gaan leiden. Bovendien heeft men ook nog eens uit oogpunt
van natuuraantasting uit de voorliggende alternatieven voor het slechtste tracé
gekozen. Kwalijk is bovendien dat geld dat was geoormerkt voor openbaar vervoer
zonde enige discussie nu in de pot voor asfalt is gestopt.
Voor GroenLinks geldt dat wij dus eigenlijk nog liever ons geld 1e tranche terug
willen dan nu 2e tranche te willen betalen.
3) Onverantwoord financieel beleid
Toen de Raad verleden jaar besloot om niet akkoord te gaan met betaling van de 2e
tranche gebeurde dat tegen het licht van het feit dat er op zich wel geld beschikbaar
was, namelijk in de NUON-reserve. Dat ligt nu totaal anders. De reserves bieden de
mogelijkheid tot financiering nu niet. Daar komt bij dat we de komende jaren door het
huidige Rijksbeleid zullen worden gesteld voor forse bezuinigingen. Niet voor niets
kwam het College bij de begrotingsbehandeling al met een “zwaar weer” lijstje,
waarmee de geesten rijp werden gemaakt voor onontkoombare ingrepen in het
voorzieningenniveau in ons dorp. In dat lijstje werd rekening gehouden met forse
bezuinigingen op het zwembad, de bibliotheek, de kinderboerderij, het MEC, etc.
Tegen deze achtergrond wil het College nu zo maar met droge ogen akkoord gaan met
het over de balk gooien van € 750.000 voor asfalt. In haar oorspronkelijke voorstel
wilde het College sparen om dat bedrag bij elkaar te krijgen en daarmee werd
gedurende 9 jaar de begroting met een kleine € 100.000 per jaar extra belast. Nu komt
er als toverslag bij heldere hemel uit de hoge hoed dat we in 2012 waarschijnlijk een
slordige € 800.000 gaan overhouden. Hieruit kan dan de betaling van de 2e tranche
plaatsvinden. Of we nu gaan sparen of het uit het overschot gaan financieren, het geld
is weg. Het valt aan de Leiderdopers niet uit te leggen dat extra ingrepen in het
voorzieningenniveau nodig zijn omdat we duur asfalt willen aanleggen. Het zou de
voorstanders van betaling overigens sieren als ze dat vanavond wel zouden doen.
Welke voorzieningen willen zij opofferen voor dit onzalige besluit?
Is dat nu het degelijke financieel beleid zoals dat trots in het coalitieakkoord werd
aangekondigd? Nu geld over de balk gooien en dat geld dan niet meer kunnen
besteden aan het opvangen van de toekomstige bezuinigingen. Daar komt nog eens bij
dat het een gotspe is dat SISA-geld (bedoeld voor sociaal beleid en dat onderdeel is
van de meevaller over 2012) nu zo maar even aan asfalt gaat worden besteed.
Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn dat GroenLinks tegen het Collegevoorstel zal
stemmen. Ook duidelijk zal zijn dat mocht het Collegevoorstel worden aangenomen dat dat
consequenties zal hebben voor onze toekomstige opstelling wanneer in het kader van
kadernota en begroting er forse bezuinigingen op het voorzieningenniveau in ons dorp zullen
worden voorgesteld.