10d Advies cie SL

ADVIES COMMISSIE SAMENLEVING
Datum vergadering: 2 okt. 2014
Onderwerp:
Verordening jeugdhulp Purmerend 2015
Registratienummer:
1136462
Advies:
De PvdA en GroenLinks nemen het voorstel mee terug naar de fractie,
de overige fracties adviseren in beginsel positief over het voorstel.
Discussie in de raad zal m.n. gaan over de evaluatietermijn (1 of 2 jaar)
en over de (eventuele) behandeling, door de commissie op of een
andere wijze, van de door het college op te stellen nadere regels.
Hamerpunt raad: Nee.
De raadsadviseur:
De voorzitter:
E. Kaarsemaker
P. Blokzijl