deze brief - Sophianum

De Ouderbijdrage: Solidariteit!
Onze scholen vragen ouders om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op
het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd.
Hoe was het?
Ouders betaalden een vrijwillige bijdrage die gebruikt werd voor extra dingen. Een aantal jaren geleden hebben
we alles gespecificeerd en ouders konden kiezen. Tevens was er de mogelijkheid van een solidariteitspakket, één
prijs waarin alles besloten zat. Maar de ervaringen leerden dat een aantal zaken nog beter kon. Het was toch een
heel gedoe: heel veel papieren rompslomp, aankruisen wat ouders wel wilden en heel veel rekenwerk wat
iedereen nu moest betalen. Bovendien bleek de controle op het systeem niet te doen: wie krijgt er wel een atlas,
een woordenboek, een stofjas, een veiligheidsbril, een leesboek van school en wie niet? Wie mag er wel naar het
studieplein en de mediatheek en wie niet? Wie mag een computer gebruiken in de mediatheek, wie niet? Wie
krijgt wel alle drukwerk, wie niet? Wie mag meedoen aan buitenschoolse sportactiviteiten en wie niet? Dit zijn
nog maar een paar voorbeelden, maar de verwarring was heel groot. Veel te groot.
Hoe wordt het in schooljaar 2014-2015?
De geledingen in de school vonden het huidige model vaak onwerkbaar en vooral oncontroleerbaar. Daarover
zijn we het met elkaar eens. Daarom met ingang van schooljaar 2014-2015 een aangepast, nieuw, helder en
transparant systeem voor alle scholen bij LVO-Heuvelland.
In de schoolgids wordt uitgebreid toegelicht wat een school wel of niet mag doorberekenen aan de
leerlingen/ouders.
Er komt nog duidelijker één solidariteitspakket tegen één vast tarief. Ouders/leerlingen die daar gebruik van
maken krijgen een leerlingpas die toegang geeft tot alle hiertoe behorende faciliteiten.
Ouders gaan één bedrag betalen en dan kunnen de leerlingen van alle diensten gebruik maken. De ene leerling
maakt wellicht iets meer gebruik van het ene, de andere leerling iets meer van het andere, maar samen betalen ze
allebei toch minder als dat ze dit allemaal afzonderlijk zouden moeten kiezen. Als velen hieraan meedoen dan
houden we het geheel betaalbaar voor iedereen. De administratieve lasten dalen en tevens wordt de controle
verscherpt en vergemakkelijkt door de twee soorten passen.
Wie niet mee doet aan het solidariteitspakket, behoudt de keuzemogelijkheid. De keuzemogelijkheden zijn
echter beperkt. Voor deze groep is er een aparte pas noodzakelijk die gewaarmerkt wordt voor de faciliteiten die
wel worden afgenomen. Elke faciliteit is apart voorzien van een kostprijs.
Wie helemaal niet deelneemt en dus niet betaalt, krijgt geen schoolpas. Deze leerlingen kunnen dan geen gebruik
maken van alles waar een schoolpas voor nodig is. Waarvoor een schoolpas noodzakelijk is, ziet u op de bijlage
“Specificatie bij de schoolovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage”. U dient verder ook zelf zorg te dragen voor
de genoemde materialen en uitrustingen die noodzakelijk zijn (zoals stofjas, veiligheidsbril etc.)
Dit systeem is gebaseerd op solidariteit. De ene leerling maakt meer gebruik van een service dan een andere
leerling of de ene dienst kost meer dan de andere. Maar uiteindelijk zal iedereen er onder de streep even veel
voordeel van hebben. Daarom is het belangrijk dat alle ouders meedoen.
Daarom ook appelleren wij aan ieders gevoel van ‘Samen één School’. Iedereen betaalt mee en alle leerlingen
mogen dan van alle diensten gebruik maken.
Jaarlijks verantwoordt de school de inkomsten en uitgaven verbonden aan deze ouderbijdrage aan de
Medezeggenschapsraad.
Overige kosten
Per leerjaar/klas vinden er vervolgens ook nog diverse schoolreizen/buitenschoolse activiteiten plaats die niet
onder deze regeling vallen. Hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar een nadere specificatie uitgereikt.
Ook bij deze activiteiten geldt dat deelname niet verplicht is. In dat geval zal de school altijd een aangepaste
onderwijsvoorziening organiseren.
z.o.z.
De betaling
In de bijlagen bij deze brief ontvangt u het overzicht, tevens keuzeformulier, van de aangeboden pakketten, de
overeenkomst ouderbijdrage en een retour envelop (postzegel plakken is niet nodig).. Wij verzoeken u
vriendelijk om de formulieren (overeenkomst + specificatie) na ondertekening op school bij de receptie in te
leveren bij het afhalen van de boeken in de week van 18 augustus 2014. Anders de formulieren inleveren
uiterlijk 25 augustus 2014. Na ontvangst krijgt u een factuur toegestuurd.
Met vriendelijke groet,
J.A.P. Hupperetz
Directeur Sophianum Gulpen/Nijswiller