Download - Kardinaal Alfrink

Concept VERSLAG
Algemene ouderavond 16 oktober 2013
Oudervereniging Kardinaal Alfrinkschool
1.
Opening door voorzitter Renate Scholte
Welkom door de voorzitter aan alle aanwezigen.
Er zijn ongeveer 55 aanwezigen.
Het programma bestaat uit twee delen:
- het algemene gedeelte
- thema Omgaan met geld; op weg naar financiële zelfredzaamheid van kinderen door Hilda
Karst van de gemeente Emmen.
2.
Notulen van de algemene ouderavond van 17 oktober 2012
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld. Met dank
aan opsteller.
Gevraagd of de mogelijkheid bestaat om het verslag 3 à 4 weken na vergadering aan ouders door
te zenden. Dit is mogelijk. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit een concept verslag betreft
en dat het verslag pas tijdens de algemene ouderavond van 2014 definitief zal worden vastgesteld.
3.
Jaarverslag van de ouderraad over 2012 – 2013
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld. Met dank
aan opsteller.
4.
Financieel verslag over 2012 – 2013 (zie bijlagen)
Toelichting door penningmeester van de oudervereniging, Bianca Hoving. Het verslag behelst de
periode september 2012 – augustus 2013.
Er is een positief saldo van 148 euro. Er is dit jaar 5300 euro aan ouderbijdragen ontvangen.
Ook zijn dit jaar vanuit de ouderbijdrage het schoolvoetbal en de avond4daagse bekostigd.
Van 65 kinderen is er geen ouderbijdrage ontvangen, waardoor er 1300 euro aan inkomsten is
misgelopen. Verzoek aan de ouders om toch de ouderbijdrage te voldoen.
Er is dit jaar gestart met automatische incasso.
Er wordt met een positief saldo afgesloten. De ouderbijdrage hoeft dit jaar niet verhoogd te
worden.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Inge Stekelenburg en Elke IJpelaar hebben het verslag
gecontroleerd en verklaard de financiën in orde te hebben bevonden en decharge te verlenen aan
de penningmeester.
Elke IJpelaar neemt afscheid na 2 jaar deel uit gemaakt te hebben van de kascommissie. Haar
taak zal worden overgenomen door Britt Bosker.
5.
Verkiezing nieuwe leden oudervereniging
Sophia Lucas (secretaris) – aftredend en niet herkiesbaar
Alette Jipping (algemeen lid) – aftredend en niet herkiesbaar
Anouk de Jong (moeder van Patrick en Amber Wielage) is bereid gevonden aan te treden als lid
van de oudervereniging.
Sophia en Alette worden bedankt voor hun inzet. Een attentie en een bos bloemen worden
overhandigd.
6.
Mededelingen Medezeggenschapsraad (MR)
Miranda Walstra overhandigd namens de MR een flyer waarin de taken van de MR worden
toegelicht.
De MR bestaat uit 6 personen, t.w. Paul Schokker, Esther Ket (tevens GMR) en Sophia Lucas
vanuit de oudergeleding. Vanuit het team hebben zitting in de MR: Annemiek Gerdes, Claudia
Tempel en Miranda Walstra.
De MR komt 6 x p/jaar bijeen. De MR wordt gevraagd om advies en instemming bij bepaalde
onderwerpen. De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken.
Vanuit de ouders:
 ontruimingsplan
 veiligheidsbeleid, ten aanzien van vervoer en verzekeringen
 overblijf
Vanuit de GMR (geleding vanuit de SKOD, in de GMR worden bovenschoolse zaken besproken):
 veiligheidsbeleid
Vanuit de directie:
 formatieplan
 groepsverdeling
 schooltijden
 vakantierooster
 begroting
 schoolgids, jaarverslag, jaarplan
 goedgekeurde notulen van MR op website in te zien
 vragen aan de MR kunnen gesteld worden via de website
Afgelopen jaar heeft de MR scholing gevolg vanuit het CNV met als onderwerp: Positie van de MR
en GMR binnen de SKOD-organisatie.
De goedgekeurde notulen van de MR vergadering zijn te vinden op de website van onze school.
7.
Mededelingen Schooladviescommissie
Door André Schuddebeurs
De schooladviescommissie bestaat uit 5 ouders: Renate Scholte (namens de oudervereniging),
Linda Noorda (secr.), Pim van Donkersgoed, Edith Boerrigter, André Schuddebeurs (voorzitter) en
1 directielid (Arie Heemskerk).
De schooladviescommissie is een klankbordgroep namens de ouders voor de directie, zij brengt
gevraagd en ongevraagd advies uit en verwacht ook een terugkoppeling na advies. Er worden
notulen gemaakt. De schooladviescommissie hoeft geen instemming te verlenen zoals bijv. bij MR.
De schooladviescommissie komt 6 x p/jaar bijeen. Onderwerpen die o.a. besproken worden, zijn:
onderwijs opvoeding, identiteit, informatie besluitvorming, personele zaken, verkeerscommissie,
huisvesting.
8.
Mededelingen onderwijs / activiteiten school
Door Arie Heemskerk.
Een woord van dank wordt gericht aan:
Oudervereniging, overblijfcommissie, ouders die helpen met bijv. documentatie, leesouders,
bibliobus ouders, luizenmoeders
MR , schooladviescommissie (die zich vooral op beleidsterrein bezighouden, advisering etc.),
verkeerscommissie.
Ook het team wordt bedankt voor de enorme inzet.
2 jaar geleden is er tijdens de algemene ouderavond gesproken over het ouder/kind centrum en de
schooltijden. Voor het kindcentrum zijn we qua gebouw goed op weg, maar gezien de tijd (crisis) is
het niet handig om het kindcentrum volledig in te zetten. Men moet voldoen aan veel regelgeving,
dit kost enorm veel geld. De hoofdtaak van de school is onderwijs geven, dit mag niet
ondergeschikt worden.
De schooltijden zijn binnen het team besproken. Er is o.a. gekeken naar wat levert dit op voor het
team, de leerkrachten. De uitkomsten hiervan hebben ertoe geleid dat is besloten om voorlopig
hier niets mee te doen.
De digitale rapporten zijn ingevoerd. Iedereen is hierover heel tevreden.
Ook de invoering van de digitale nieuwsbrief is succesvol.
Afgelopen jaar is de vertaalcirkel ingevoerd, “maak van een verhaal een som of van een som een
verhaal”. Begrip hebben voor wat je doet.
Ook zijn er afspraken ingevoerd, deze hebben betrekking op hoe gaan we met elkaar om.
Er heeft een pilot ouderportaal plaatsgevonden. In dit ouderportaal zijn de algemene gegevens van
het kind in te zien, de ontwikkeling van het kind is hierdoor te volgen. Op 3 scholen heeft deze pilot
plaatsgevonden. Per school hebben 10 gezinnen meegedaan aan deze pilot. De pilot is
enthousiast ontvangen. Er is besloten om per 01-01-2014 van start te gaan voor alle ouders, mits
Parnasyss hiervoor gereed is. Ouders kunnen dan van huis uit inloggen op het systeem. Uitleg
hierover volgt op een aparte avond. Tijdens deze avond zal ook een presentatie over passend
onderwijs worden gegeven.
De samenwerking van de SKOD met Vidarda wordt besproken. Hier zit ontwikkeling in.
Vanaf groep 5 t/m 8 wordt Speel je wijs ingevoerd.
Dit schooljaar wordt gericht op vieren, dit is een vervolg op de afspraken van afgelopen schooljaar.
Er zal een renovatie van het schoolplein komen. En er is gestart met een nieuwe entree.
Uitgangspunt voor de renovatie is dat kinderen van zichzelf veel bewegen en zelf een spel kunnen
fantaseren. Door de nieuwe inrichting zal hun fantasie geprikkeld worden. De fietsenstalling wordt
mogelijk verplaatst. 5 november a.s. wordt hierover nader gepraat met een projectgroep.
Schoolfeest voor groep 1 en 2 – @@
Het voorstel schoolreis op 4 juni voor groepen 3 en 4 wordt met algemene stemmen aangenomen.
De extra ouderbijdrage hiervoor bedraagt 15 euro..
Het voorstel schoolkamp Ameland voor de groep 5 t/m 8 wordt met algemene stemmen
aangenomen. Het voorstel om de bijdrage van 80 euro te handhaven wordt aangenomen.
9.
Rondvraag
Er wordt een korte toelichting gegeven op het begrip kindcentrum.
Na de pauze werd er een bijzonder leerzame presentatie gegeven over financiële zelfredzaamheid
van kinderen.