Ouderbijdrage 14

Uw ouderbijdrage voor de Oudervereniging van de Godelindeschool (OV)
De OV is een vereniging van ouders wiens kinderen onderwijs volgen op de Godelindeschool.
www.godelindeschool.nl
Wat organiseert de OV?
De OV organiseert diverse activiteiten voor de kinderen van de Godelindeschool, in nauwe samenwerking met de leerkrachten en directie van de school.
De OV tracht hierbij de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te vergroten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de organisatie rondom
groepsouders, de jaarlijkse karrenrace, eindejaarsborrel, hoofdluisbestrijding, het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest en de organisatie van
diverse excursies. Daarnaast draagt de OV bij aan de aanschaf van bibliotheekboeken, documentatie en creatieve middelen.
Op verzoek van school, na advies van de MR en instemming van de ouders, kan de OV ook bijspringen bij aanvullende lesgeoriënteerde zaken zoals o.a.
in het verleden digiborden voor kleuters, rekenmaterialen en dit jaar 32 computers. De OV onderhoudt daarnaast contacten met de directie en het team
van de school over de veiligheid op school, de dependance, de verkeerssituatie rondom de school en alle andere aangelegenheden die de ouders
aangeven belangrijk te vinden voor de school en hun kinderen. De OV fungeert hier als klankbord voor de ouders.
Hoe kan de OV werken?
Door de actieve inzet van de ouders en de jaarlijkse Ouderbijdrage. Zonder vrijwilligers kunnen veel activiteiten op de school niet plaatsvinden. Van de
ouderbijdrage worden alle hierboven genoemde zaken gefinancierd. Met deze bijdrage zijn wij in staat om alle activiteiten te organiseren.
Wat vraagt de OV van u?
ouderbijdrage van €80.00 per kind, o.v.v van naam en groep van uw kind(eren),
vóór 31 december 2014 over te maken naar rekening NL53 INGB 0000 1324 41 tnv Oudervereniging van de Godelindeschool.
De OV verzoekt u vriendelijk uw
In de
ALV van 7 en 28 oktober is het bedrag door de aanwezige ouders unaniem vastgesteld op 80 euro. De 20 euro extra wordt dit jaar besteed aan het
cultuurproject podiumkunsten alsmede aan het evenredig bijdragen van alle ouders aan de uitgaven uit de reserve die de OV beheert en op voordracht
van de directie na advies van de mr en instemming van de ouders wordt uitgegeven (voor notulen zie website Godelindeschool).
Hoe blijft u op de hoogte over de OV?
Tenminste éénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden waar u wordt geïnformeerd over de activiteiten van de OV.
Daarnaast wordt u regelmatig via de Nieuwsbrief van school en communicatie via groepsouders op de hoogte gebracht van aanstaande activiteiten van
de OV.
Zijn er nog vragen?
Zijn er nog vragen of heeft u suggesties of andere zaken die voor de OV van belang kunnen zijn, dan kunt u contact opnemen met één van de
onderstaande bestuursleden van de OV:
Margot de Jong – voorzitter
Jorn van Etten - secretaris
Reender Beks – penningmeester
Anouk Reitsma
Floor van Dam
Marguerite de Monchy
Marloes Diepenbach
Lilian Voigt
Wibbien Siewertsz van Reesema
Imke Schraven
Bart Vemer
Frederique Heijmans