201410171622490-79429200-1413555769

n
­
­
r
­
Hogescholen dreigen
om aantal studenten
te beperken
Stijging studenten en daling
middelen bedreigen kwaliteit
‘Als er op ons bespaard
wordt, moeten we aan
kwaliteit inboeten. Of
de deuren dichtdoen
voor sommige studen­
ten.’ Krasse taal van
de hogescholen die
hun studentenaantal
zien stijgen terwijl
hun middelen slinken.
En dan moet de grote
besparingsronde nog
komen. ‘Als jongeren
bij ons niet terecht­
kunnen, stevenen ze af
op de werkloosheid.’
TOM YSEBAERT
Groeicijfers voorleggen: het
zou prettig nieuws moeten
zijn. Maar voor de hogescholen
zit er een wrange nasmaak aan
de groei met 3 procent. Er stu­
deren nu 114.693 studenten
aan de hogescholen. Dat is net
niet de helft van alle studenten
in het hoger onderwijs. De
jongste vijf jaar kwamen er
17.000 studenten bij. Maar te­
gelijk hebben de hogescholen
hun middelen zien afkalven
(zie grafiek). Dat gebeurde on­
der meer door een niet­in­
dexering.
Per student ontvangen ze nu
1.500 euro minder per jaar dan
in 2008. En gelet op de bespa­
ringsplannen van de Vlaamse
regering gaat er nog een hap
uit. ‘Dat is niet meer in ons
vlees snijden, dat is tot op het
bot gaan’, zei Marc Vandewal­
le, de secretaris­generaal van
de Vlaamse Hogescholenraad
(VLHORA) gisteren.
En in 2016 zullen er wellicht
nog meer inspanningen nodig
Innovating Digital Content
7.800
115.000
Aantal hogeschoolstudenten
7.400
110.000
7.000
105.000
6.600
100.000
6.200
95.000
5.800
90.000
Middelen per student in euro
5.400
2008
2009
2010
2011
2012
85.000
2013
2014
Bron: Vlaamse Hogescholenraad
zijn. ‘We glijden stilaan af naar
Oost­Europese
toestanden’,
zegt Vandewalle. ‘Vergelijk het
met Nederland waar ze in volle
bezuinigingsperiode toch meer
geld voor hoger onderwijs heb­
ben uitgetrokken.’
De hogescholen vinden dat ze
prima resultaten kunnen voor­
leggen wat de arbeidskansen
van hun afgestudeerden be­
treft. Professionele bachelors
vinden het snelst werk van ie­
dereen: 96 procent van hen
heeft binnen het jaar vast
werk.
Bovendien vullen ze vacatu­
res in van knelpuntberoepen
(waarvoor er een tekort aan
kandidaten bestaat) en van
de technisch­wetenschappelij­
ke beroepen, de zogeheten
STEM.
Contraproductief
‘Als we het met nog minder
middelen moeten doen, zal of­
wel de kwaliteit van de oplei­
dingen in het gedrang komen,
ofwel moeten we de deur dicht­
doen en het aantal studenten
beperken’, zegt Toon Martens,
de voorzitter van de VLHORA.
‘Niet dat we dat willen of daar­
op aansturen, verre van, maar
het is de consequentie van het
besparingsbeleid. De overheid
moet beseffen dat ze jongeren
de werkloosheid indrijft en dat
de rekening langs een andere
weg zal terugkeren. Deze be­
sparingen zijn contraproduc­
tief.’
De hogescholen vinden dat
door de bezuinigingen een ver­
hoging van het studiegeld ‘on­
vermijdelijk’ is, al blijven ze er
geen voorstander van. ‘Het is
kiezen tussen de pest en de
cholera’, zegt Martens. ‘Maar
hoger studiegeld is in deze con­
text de beste optie voor de stu­
denten.’
Jeroen Meus: nu ook
Het Nieuwsblad/Brussel-Noordrand 15/10/2014, bladzijden 10 & 11
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Nieuwsblad/Brussel-Noordrand