Collegevoorstel

zaak_id
bericht_nummer
Collegevoorstel
zaak_zaaknummer
ADVIES EN BEHEER
bericht_id
Reg.nr.
618445
02-09-2014
Ja, zonder beperkingen
Dienstverlening
B&W d.d.
Openbaar
Programma
DT d.d.
OR d.d.
B&W d.d.
OR d.d.
Raad
Raadsdocumenten
25-08-2014
d.d.
02-09-2014
Ingekomen van
College voor Arbeidszaken van de VNG
Onderwerp
Ledenraadpleging principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015
Dictum
1. Instemmen met het principeakkoord CAO gemeenten 20132015.
2. Het College voor Arbeidszaken van de VNG berichten
overeenkomstig bijgaand reactieformulier.
Voorbesproken met
Piet Lucassen en Wim van den Beucken.
Besluit B&W
Akkoord Bespreken
Team
ABPOS
Steller
JTGM Steegh
Doorkiesnummer
+31 77 3596340
Datum
18-08-2014
Paraaf steller
Paraaf afdelingshoofd
Secretaris
P. Lucassen
Portefeuillehouder
W. van den Beucken
Collegevoorstel
Samenvatting
(Verplicht, maximaal een A4)
De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken van de VNG en de
vertegenwoordigers van de vakbonden hebben op dinsdag 15 juli 2014 een principeakkoord
bereikt over een nieuwe cao gemeenten 2013-2015. De VNG is van mening dat het
principeakkoord evenwichtig is en recht doet aan de uitdagingen van gemeenten en de
bijdrage van de medewerkers daaraan.
Dit akkoord is pas definitief als zowel de colleges van b. en w. gemeenten als de leden van
vakbonden ingestemd hebben.
Het College voor Arbeidszaken van de VNG adviseert de colleges van b. en w. goedkeuring
te verlenen aan het principeakkoord.
Het in concept ingevulde reactieformulier treft u bijgaand aan.
Voorstel:
Instemmen met het principeakkoord cao gemeenten 2013-2015.
Bijlagen
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
Naam
Ledenraadpleging principeakkoord cao gemeenten 20132015.
Principeakkoord
Reactieformulier ledenraadpleging
..
..
Datum
18 juli 2014
..
..
..
..
2
Collegevoorstel
Voorstel
Principeakkoord CAO gemeenten 2013-2015
De onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken van de VNG en de
vertegenwoordigers van de vakbonden hebben op dinsdag 15 juli 2014 een principeakkoord
bereikt over een nieuwe cao gemeenten 2013-2015. De VNG is van mening dat het
principeakkoord evenwichtig is en recht doet aan de uitdagingen van gemeenten en de
bijdrage van de medewerkers daaraan.
Dit akkoord is pas definitief als zowel de colleges van b. en w. gemeenten als de leden van
vakbonden ingestemd hebben.
Het College voor Arbeidszaken van de VNG adviseert de colleges van b. en w. goedkeuring
te verlenen aan het principeakkoord.
Hoofdlijnen van het principeakkoord
1. Looptijd
De Cao heeft een looptijd van 3 jaar: van 1-1-2013 tot 1 januari 2016.
2. Loonparagraaf
Per 1 oktober 2014 worden de salarissen met 1% verhoogd.
In oktober 2014 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 350,-- bruto.
Vanaf 1 april 2015 worden de salarissen met € 50,-- bruto voor iedereen verhoogd.
Financiële gevolgen
Voor de generieke en incidentele financiële gevolgen wordt verwezen naar het
financieel advies in de bedrijfsvoeringparagraaf.
3. Modernisering van de arbeidsvoorwaarden
De Cao bevat afspraken over een nieuw beloningshoofdstuk, een individueel
keuzebudget voor medewerkers en een redactionele vereenvoudiging van de CARUWO.
Deze onderdelen van de Cao vergen een lange uitwerkingstijd en gaan pas in per 1
januari 2016.
4. Investeren in werk
Kansen voor jongeren en ouderen.
Partijen hebben afgesproken dat gemeenten een inspanningsverplichting aangaan
om binnen de looptijd van de Cao 1500 jongeren aan een baan te helpen binnen de
sector. Om deze ambitie te helpen realiseren, is een sectorplan ingediend bij het
ministerie van SZW. Onderdeel van dit sectorplan is een subsidie voor 250
arbeidsplaatsen voor jongeren.
In samenhang met het voorgaande adviseren partijen gemeenten om de mogelijkheid
van een generatiepact te benutten. Dit houdt in dat ruimte voor aanstelling van
jongeren wordt gemaakt, doordat via ondersteunende instrumenten oudere
werknemers wordt gestimuleerd minder te gaan werken en daarmee structureel
ruimte ontstaat in de formatie. Een voorbeeld van een stimulerende maatregel is de
80/90/100 maatregel: oudere werknemers kunnen dan kiezen om 80% van hun
aanstelling te gaan werken waarvoor ze 90% krijgen doorbetaald en 100% pensioen
blijven opbouwen.
3
Collegevoorstel
Werkervaringsplaatsen en stages.
Gemeenten bieden jongeren tevens kansen om werkervaring op te doen. De
arbeidsvoorwaarden worden zodanig aangepast dat gemeenten meer mogelijkheden
hebben om jongeren stage- en werkervaringsplaatsen aan te bieden. Het gaat om
jongeren die nog een opleiding volgen of een opleiding hebben afgerond en voor wie
bij de gemeente nog geen plek is voor een volwaardige aanstelling. De benodigde
aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden zullen per 1 januari 2015 in werking treden.
Het gaat daarbij om regels die werkervaringsplaatsen mogelijk maken en de
basisregels voor stages.
Kansen voor mensen met een beperking
Ter stimulering van de werkgelegenheid en als uitvloeisel van het Sociaal Akkoord
2013 zullen in de gemeentelijke sector, per 31 december 2015, 630 banen
gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een beperking. Ter stimulering van
mogelijkheden binnen gemeentelijke organisaties hebben partijen afgesproken pilots
te houden met functiecreatie.
Behoud werkgelegenheid voor laag opgeleiden in de sector
In het akkoord is een aantal niet-bindende oproepen opgenomen met als strekking
dat gemeenten zich inspannen om werkgelegenheid aan de onderkant van het
functiegebouw te behouden. Partijen vinden het van belang, dat bij uitbesteding
(externe verzelfstandiging, privatisering en aanbesteding) van taken de gemeente
een zorgvuldige afweging maakt tussen kwaliteit, kosten en sociale gevolgen voor het
personeel. Gemeenten zullen bij inkoop en aanbestedingen social return als
voorwaarde stellen.
Social return: afspraken met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van
de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Op deze manier wordt social return ingezet als arbeidsmarktinstrument om
arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
5. Vergroten werkzekerheid
Partijen hebben in het akkoord een (niet-bindende) oproep gedaan kritisch te kijken
naar vormen van flexibele arbeidsrelaties. Tijdens de looptijd van de Cao doen
partijen hiertoe nader onderzoek.
Verder is afgesproken dat de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid over
opeenvolgende tijdelijke aanstellingen zullen worden overgenomen in de
gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt de zogenaamde anti-draaideur
bepaling opgenomen bij het onderdeel aanstellingen.
6.
Overige afspraken
Vakantie bij ziekte
De bepalingen over vakantie en ziekte worden nu in lijn gebracht met Europese
wetgeving en jurisprudentie. Het onderscheid tussen ziek en niet-ziek vervalt bij
opbouw en opname van vakantieverlof. Daarbij worden ook verval- en
verjaringstermijnen ingevoerd.
Vakbondsverlof
4
Collegevoorstel
Per 1 januari 2015 worden verloffaciliteiten voor de functies van vakbondsconsulent
en arbeidsvoorwaardenadviseur in de arbeidsvoorwaarden opgenomen.
Verlenging duur na-wettelijke uitkering
In navolging van andere overheidscao’s wordt de maximale duur van de na-wettelijke
werkloosheidsuitkering gewijzigd in de AOW-leeftijd. Voorheen gold een maximale
uitkeringsduur tot 62 jaar en 9 maanden.
Voorstel:
Instemmen met het principeakkoord cao gemeenten 2013-2015.
5
Collegevoorstel
 Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Bedrijfsvoering)
In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Bedrijfsvoering.
.
1.
Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking)
Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen)
Geen. De financiële effecten van het principeakkoord kunnen worden opgevangen
binnen de – meerjarig - beschikbare bedragen. Per saldo ontstaat meerjarig een
voordeel van € 235.605 (surplus in de jaren 2014 en 2015 en tekorten in 2016-2018).
Voor eventuele stijgingen in premieheffing per januari 2015 (en verder), los van de
cao, is geen dekking meer. Deze zullen worden gemeld bij de 1ste voortgangsrapportage 2015. Afhankelijk van deze ontwikkelingen volgt er mogelijk nog een
begrotingsvoorstel.
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
Ja
Henk Mepschen
Alleen bij voorstellen van de afdeling Ruimte en Economie betreffende projecten:
..
-
Kan team SMO instemmen met het voorstel?
Naam medewerker
2.
Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte’s en inhuur)
@Ja of Nee
..
Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen)
Er zal door P&O een plan van aanpak worden opgesteld om invulling te geven aan de
onderdelen die zijn opgenomen onder de thema’s ‘Investeren in werk’, ‘Vergroten
werkzekerheid’ en ‘Overige afspraken’. Sommige onderdelen zijn afhankelijk van
aangekondigde wijzigingen in regelgeving; het plan van aanpak is dan afhankelijk van
inhoud en ingangsdatum van de nieuwe regeling.
.
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
3.
Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid?
N.v.t.
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
4.
Ja
Frank Verkamman
@Ja of Nee
..
Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
N.v.t.
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
5.
Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel?
N.v.t.
@Ja of Nee
..
6
Collegevoorstel
-
Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het voorstel?
Naam adviseur / afdelingsjurist
6.
Communicatie intern / extern
@Ja of Nee
..
N.v.t.
-
Naam adviseur / voorlichter
..
7