Verkoopbrochure

Watervogelenbuurt, Hoograven, Tolsteeg: Artikel 12 Maatschappelijk
pagina 1 van 2
direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Watervogelenbuurt, Hoograven, Tolsteeg
Regels
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 12 Maatschappelijk
Plan:
Watervogelenbuurt, Hoograven, Tolsteeg
Status: geconsolideerde versie
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPWATERHOOGTOLSTGC-0611
• Toelichting
• Regels
•
•
•
•
Begin
Vorige
Volgende
Omhoog
Artikel 12 Maatschappelijk
12.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• a. maatschappelijke voorzieningen;
• b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats', uitsluitend voor begraafplaatsen;
• c. ter plaatse van de aanduiding 'justitiële inrichting', uitsluitend voor een huis van bewaring
en voorzieningen ten behoeve van forensisch psychiatrisch onderzoek;
• d. ter plaatse van de aanduiding 'dierenasiel' tevens voor een dierenasiel;
• e. de daarmee samenhangende, additionele horeca;
• f. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' tevens voor wonen;
• g. aan de activiteiten ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte, met dien
verstande dat zelfstandige kantoren niet zijn toegestaan;
• h. de bij de bestemming behorende verkeers-, parkeer- en groenvoorzieningen,
nutsvoorzieningen, water, tuinen, erven en terreinen.
12.2 Bouwregels
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd
met inachtneming van de volgende bepalingen:
12.2.1 Gebouwen
file:///W:/SO/ONTW/GZ/UITG/Verkoop%20panden%20Vastgoed/Hoofd%20Graafla...
30-9-2014
Watervogelenbuurt, Hoograven, Tolsteeg: Artikel 12 Maatschappelijk
pagina 2 van 2
• a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
• b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een maximaal bebouwingspercentage
is aangegeven;
• c. de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte', mag niet worden
overschreden;
• d. gebouwen mogen worden afgedekt met een kap, waarbij de kap een maximale hoogte van
4 meter mag hebben;
• e. indien het gebouw niet wordt voorzien van een kap zoals bedoeld onder d, dan geldt dat
de maximale goothoogte tevens de maximale bouwhoogte is;
• f. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals
een fietsenstalling, buiten het bouwvlak worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte
van 20 m² per bouwperceel en een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
• a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter
bedragen, met uitzondering van erf- en perceelafscheidingen welke maximaal 2 meter hoog
mogen zijn achter (het verlengde van) de voorgevel en 1 meter hoog voor (het verlengde
van) de voorgevel;
• b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag in afwijking van het bepaalde genoemd
onder a., niet meer bedragen dan 4 meter;
• c. in afwijking van het gestelde onder a. mag de bouwhoogte van palen en masten niet meer
dan 6 meter bedragen.
file:///W:/SO/ONTW/GZ/UITG/Verkoop%20panden%20Vastgoed/Hoofd%20Graafla...
30-9-2014