Download File

KAVIER Makelaardij
Verkoopvoorwaarden
Verkoopprocedure
KAVIER Makelaardij onderhandelt namens de verkoper met degene die als eerste, een naar zijn oordeel, serieus
en onderhandelbaar bod heeft uitgebracht. Tijdens de onderhandelingen met de eerste bieder kunnen
bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de woning gewoon blijven plaatsvinden. Bij de bezichtigingen
wordt gemeld dat er een bieding op de woning rust.
Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te breken hebben de koopgegadigden de mogelijkheid om een
eenmalig en uiterst bod uit te brengen in combinatie met hun voorwaarden (ontbindende voorwaarde,
opleveringsdatum, etc.). KAVIER Makelaardij bespreekt deze bieding met de verkoper en doet vervolgens de
eerste bieder een uiterst verkoopvoorstel. Indien de eerste bieder hierop ingaat wordt met hem een
koopovereenkomst gesloten. Indien de eerste bieder niet op dit voorstel ingaat is de verkoper vrij met de andere
koopgegadigde een koopovereenkomst te sluiten.
Biedingen
Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd aan KAVIER Makelaardij.
Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
Overeenstemming
Een koopovereenkomst zal pas worden opgemaakt nadat overeenstemming is bereikt over de koopsom,
opleveringsdatum, overname roerende zaken en bijkomende zaken.
Koopovereenkomst
Nadat er overeenstemming is bereikt wordt er door KAVIER Makelaardij een koopakte opgesteld. Behoudens
nadere afspraken gelden hiervoor als basis de standaard regels zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is
opgesteld door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.
Transport/notaris
Behoudens nadere afspraken vindt de notariële overdracht plaats bij een notaris in de regio, ter keuze van de
koper. Bij keuze door de koper van een notariskantoor buiten de regio kan dit resulteren in bijkomende kosten
voor de verkoper (regeling akte van volmacht of reiskosten). Alsdan worden deze kosten opgenomen in de nota
van afrekening via het notariskantoor ten laste van de koper. Indien door de notaris van de koper, de aan
verkoper in rekening te brengen kosten voor doorhaling meer bedragen dan de door het Kadaster gepubliceerde
tarieven, komt het meerdere voor rekening van de koper. Dit is tevens van toepassing indien er
administratiekosten, kantoorkosten, kosten t.b.v. opmaken volmacht t.b.v. verkopers, kosten
erfdienstbaarhedenonderzoek of kosten voor informatie GBA in rekening gebracht worden.
Bankgarantie/waarborgsom
De bankgarantie/waarborgsom is gebruikelijk 10% van de koopsom en dient door de koper te worden voldaan
aan de notaris binnen 5 weken na het tot stand komen van de koopovereenkomst.
Registreren koopakte
Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de koopovereenkomst ingeschreven in de openbare registers (Dienst
van het kadaster en Openbare registers). De kosten van deze inschrijving zijn voor rekening van koper.
Voorbehoud koper
Eventueel door de koper te maken voorbehouden w (zoals het verkrijgen van een woonvergunning, hypotheek,
Nationale Hypotheek Garantie) worden allen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Clausules
Bij alle woningen gebouwd voor 1995 zal in de koopakte de ouderdomsclausule en asbestclausule worden
opgenomen. Indien het bouwjaar voor 1950 is, zal de funderingsclausule worden opgenomen. Daarnaast zullen
de bodemclausule en EPA keuring opgenomen worden.
Ouderdomsclausule
Koper is ermee bekend dat het verkochte origineel is gebouwd in [bouwjaar] en is bekend met de
dienovereenkomstige bouwkundige staat van het verkochte. Hij aanvaardt alle in verband daarmede voorzienbare
of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een (tijdelijke) belemmering zouden
kunnen zijn voor het normaal gebruik van het verkochte. Kopers bevestigen dat het verkochte in de zin van
Pagina 1 van 2
KAVIER Makelaardij
artikel 7: 17 BW aan de gesloten overeenkomst beantwoordt.
Asbestclausule
Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw van het verkochte het normaal was asbest c.q.
asbestcement houdende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het verkochte
meer asbestcement houdende materialen zijn verwerkt dan ten algemeen gebruikelijk ten tijde van de bouw van
het verkochte. Koper zal verkoper niet aansprakelijk stellen voor eventuele aanwezigheid van voornoemde.
Funderingsclausule
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid
met betrekking tot de fundering en de staat hiervan.
Bodemclausule
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem. Het risico ter zake van verontreiniging van de
onroerende zaak, van welke aard ook, rust op de koper. Indien na de eigendomsoverdracht en/of de feitelijke
levering blijkt dat de zaak verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij met
de verontreiniging bekend was.
Energie prestatie certificaat / EPA keuring
Verkoper beschikt niet over een Energie Prestatie Certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in
het Besluit Energieprestatie Gebouwen en verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen.
Pagina 2 van 2