AssemblyReel Algemene Verkoopsvoorwaarden

www.assemblyreel.com
Algemene Verkoopsvoorwaarden
Artikel 1: Toepasselijkheid
De hierna gestipuleerde algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van
ALPHA REEL bvba, hierna “de verkoper”. De koper wordt geacht deze te kennen en te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
bindend voor zover deze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2: Offertes
Elke offerte is vrijblijvend en slechts bindend na een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper. De verkoper behoudt het recht een offerte,
aanvaard door de koper, te herroepen indien hij om gemotiveerde redenen de overeenkomst niet kan aangaan. De verkoper is niet verantwoordelijk
voor de geschiktheid van de door haar geoffreerde of geleverde producten vis-à-vis de bestemde toepassing, noch voor fouten en afwijkingen in
afbeeldingen, tekeningen of specificaties, vermeld in offertes of brochures, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor het goed functioneren van de
producten.
Artikel 3: Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten. Indien na het tot stand komen van een overeenkomst een of meer prijsfactoren
wijzigen, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen zonder dat de bestelling door de koper kan
ontbonden worden.
Artikel 4: Levertermijnen
De opgegeven levertermijnen worden ter indicatie verstrekt. Indien buiten de schuld van de verkoper om vertraging ontstaat kan de levertijd
dienovereenkomstig verlengd worden. Een zodanige aanpassing geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren, het ontvangst of betaling
van de goederen te weigeren, noch enige vergoeding of compensatie te eisen.
Artikel 5: Transport
Goederen worden “EXW Verrebroek” aangeboden en worden steeds op risico van de koper vervoerd. Tenzij anders overeengekomen verzorgt de
verkoper het transport van de goederen. De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadigen van goederen tijdens transport, noch voor
leveringen op het verkeerde adres. Invoerrechten, inklaringskosten, bijkomende taksen, bijkomende kosten voor tweede aanbieding, etc. zijn voor
rekening van de koper.
Artikel 6: Eigendomsclausule
Zodra deze het pand van de verkoper verlaten, draagt de koper de verantwoordelijkheid over de goederen. Deze blijven echter eigendom van de
verkoper tot de volledige betaling is vereffend. Zolang dit niet is gebeurd, is de verkoper gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de producten en
eventuele terugname ervan. De verkoper is eveneens gerechtigd een schadevergoeding te eisen ter waarde van 30% van de nieuwwaarde indien de
teruggenomen goederen beschadigd zijn, evenals het vorderen van een redelijke stockagevergoeding indien de goederen door de verkoper in
bewaring worden gehouden.
Artikel 7: Garanties
De verkoper is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten en diensten. Hij is niet aansprakelijk voor schade die
direct of indirect het gevolg is van een onjuiste werking van de door hem geleverde goederen. Zichtbare gebreken moeten binnen de vijf werkdagen
per aangetekend schrijven aan de koper gemeld worden. Na deze periode wordt de levering als aanvaard beschouwd. Voor wat niet-zichtbare
gebreken betreft moet de koper binnen de termijn van de fabrieksgarantie kunnen aantonen dat deze het gevolg zijn van een productiefout. In dat
geval worden de producten door of op kosten van de verkoper hersteld of vervangen. Gebreken die het gevolg zijn van overmacht,
weersomstandigheden, het niet of onvoldoende respecteren van montagevoorschriften, onoordeelkundig gebruik, gebrek aan onderhoud, reparaties
door derden, normale slijtage (o.a. slangen en dichtingen) etc. vallen niet onder garantie.
Artikel 8: Betalingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebeurt de betaling zoals vermeld op de orderbevestiging van de verkoper. De koper is niet gerechtigd
betalingen op te schorten of te verrekenen met eventuele terugvorderingen. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij
van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Niet-betalen van een of meerdere facturen gedurende een periode van 14 dagen na de
vervaldag wordt uitdrukkelijk beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel 1184 B.W. In beide gevallen is de is de koper van
rechtswegen en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van de wettelijke intrest vermeerderd met 3% berekend vanaf de vervaldag,
een forfaitair schadebeding van 15% van de gefactureerde prijs met een minimum van 110 Euro, vermeerderd met alle kosten die uit de vordering
van het tegoed voortkomen. Indien de koper zijn verbintenis niet nakomt, of indien er gegronde twijfel bestaat over diens kredietwaardigheid, is de
verkoper gerechtigd lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden, zonder het recht te verliezen op het factuurbedrag en onverminderd de
genoemde verwijlinteresten, schadevergoedingen en eventuele andere kosten.
Artikel 9: Annulaties
Het plaatsen van een bestelling verplicht de koper tot afname. Het niet nakomen van deze verplichting geeft de koper, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, het recht tot het eisen van een annulatievergoeding ter waarde van 30% van de factuurwaarde, vermeerderd met alle kosten die
uit de annulatie voortkomen.
Artikel 10: Geschillen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn gebaseerd op het Belgisch Recht. Op de aangehaalde schadevergoedingen zijn artikel 1152 BW en artikel
1229 BW van toepassing. Artikel 1321 BW is niet van toepassing. Bij eventuele betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde
(België) bevoegd.
Kieldrechtsebaan 51 • B-9130 Verrebroek • Tel +32 (0)3 744 00 75 • Fax +32 (0)3 707 00 76 • Bank 737-0157611-29 • BTW BE 0875.583.069