BESTELBON SALONVOORWAARDEN 2014 “BIS”

BESTELBON SALONVOORWAARDEN 2014 “BIS”
Ontvang 10% EXTRA korting bij aankoop van
een oven FC1042XS* en/of inductie TI1082B*
ook indien deze deel uitmaken van een volledige ref. van min. 4 toestellen
Bij aankoop van minimum 4 apparaten uit verschillende productfamilies
ontvangt u op IEDER inbouwtoestel Brandt 10%
korting
Dealer:
NAAM DEALER:
ADRES:
VERKOPER:
Bestelling:
Type
Oven
Referentie
Aantal
*FC1042XS
Vkprijs
Korting
Extra Korting
-10%
-10%
Oven
-10%
Microgolf
-10%
Stoomoven
-10%
Inductie
*TI1082B
-10%
Inductie
-10%
Dampkap
-10%
Vaatwas
-10%
Koelkast
-10%
Diepvries
-10%
Te betalen
-10%
Andere
TOTAAL
Gevraagde leveringsweek: …. / ….
Gegevens klant:
NAAM:
ADRES:
TEL:
MAIL:
HANDTEKENING:
DATUM: …. / …. / … (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zie ommezijde)
Voorwaarden:
- Geldig bij aankoop van 15/09/2014 tot 31/12/2014
- Verkoopprijzen 2014 van toepassing
- Actie enkel geldig met volledig ingevulde bestelbon
- Actie niet geldig op accessoires
- Levering en facturatie voor 28/02/2015
- Niet cumuleerbaar met andere acties
- Actie FC1042XS en TI1082B tot uitputting voorraad
- Algemene verkoopsvoorwaarden (zie ommezijde)
Algemene verkoopsvoorwaarden New ROVATEC NV.
ARTIKEL 1
Alle offertes, verkopen en aanmaningen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. NEW ROVATEC N.V. acht deze
voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. Zonder andersluidende vermelding zijn onze offertes vrijblijvend en zonder
verbintenis van onzentwege wat de prijzen, leverings- en uitvoeringsdata betreft tot aan de uitdrukkelijke aanvaarding van door de
medecontractant.
ARTIKEL 2
De NEW ROVATEC NV factureert de prijzen die gelden op het ogenblik van de levering. Een correctie van de Btw-voet dient ten laste
genomen van de klant zo deze wordt opgelegd door de belastingsadministratie. De eventuele kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de wettelijke recyclagebijdragen.
ARTIKEL 3
De leveringstermijnen worden uitsluitend bij wijze van inlichting aangegeven. Het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot
ontbinding van de overeenkomst of tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding.
ARTIKEL 4
De goederen worden verzonden voor rekening en op risico van de koper. De koper moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig
nazien. Elke niet-conformiteit of elk zichtbaar gebrek moet worden gesignaleerd binnen 24 uur door middel van een aangetekend schrijven.
ARTIKEL 5
Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen 10 dagen na factuurdatum. Na
verloop van deze termijn wordt de factuur als uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.
ARTIKEL 6
De geleverde goederen worden 3 maanden gewaarborgd tegen iedere fabricatiefout. Alle wettelijke en contractuele rechten van de koper,
gebaseerd op een gebrek aan het goed vervallen na verloop van een termijn van 24 maanden na levering van de goederen aan de eindgebruiker.
De prestaties van onze klantendienst worden beperkt overeenkomstig de waarborgvoorwaarden die gelden voor het verkochte toestel. In geval
van vervangingslevering of terugname, behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in verhouding tot de
verstreken gebruiksperiode. De koper verbindt er zich toe de eindgebruikers van de toestellen te informeren over de geldende
waarborgvoorwaarden. Op verzoek van de eindgebruiker moeten de
waarborgvoorwaarden schriftelijk aan hem ter beschikking gesteld worden. Deze waarborg beperkt zich evenwel tot herstelling of vervanging,
indien noodzakelijk en naar keuze van NEW ROVATEC NV, zonder enige verdere schadeloosstelling. De waarborg vervalt indien een
herstelling uitgevoerd wordt door een firma die niet tot onze organisatie behoort. De tussenkomst op basis van dit artikel kan nooit hoger zijn
dan de waarde van het toestel. In elk geval kan de te leveren garantie nooit omvangrijker zijn dan deze geboden door de fabrikant. Verborgen
gebreken dienen op straffe van verval van de waarborg gemeld te worden binnen 8 dagen na ontdekking.
ARTIKEL 7
De dealers dienen er op toe te zien dat de geleverde toestellen niet worden aangeschakeld op een stroomnet dat niet conform is aan de geldende
normen of onveilig is. Er dient onder meer een verliesstroomschakelaar aanwezig te zijn van minimum 30 mA. De dealer zal NEW ROVATEC
NV bij niet-nalevering van deze bepalingen vrijwaren voor elke eventuele aanspraak door eindgebruikers.
ARTIKEL 8
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Roeselare, behoudens andersluidende overeenkomst. Bij betaling in speciën wordt uitsluitend ons
genummerd ontvangstbewijs als geldig beschouwd.
Elke factuursom dient te worden betaald in onze bedrijfszetel op datum van de factuur. Bij gebreke van betaling zal van rechtswege en zonder
dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een rente worden aangerekend op het niet-betaalde bedrag aan een percentage dat gelijk is aan de
verschuldigde rente overeenkomstig de Wet van 22 augustus 2002, houdende de betalingsachterstand bij handelstransacties met een minimum
van 10%
Bovendien zal, in geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, tengevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling bij
gewone brief, het bedrag ervan vermeerderd worden met 15 %, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500 ten titel van
conventioneel schadebeding, dit zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor een eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. en onverkort
ons recht de ontbinding met schadevergoeding te vorderen. Afbetalingen zullen in volgorde toegerekend worden op gerechtskosten,
schadevergoeding, intresten en hoofdsom.
ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper
overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper zolang de koper zijn
verplichtingen niet volledig heeft uitgevoerd, onder andere de verkoopprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidintresten nog
verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten. Het is aan de koper verboden de verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden
aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod
door de koper zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van
de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs
in de plaats van de verkochte goederen.
ARTIKEL 10
Bij geschillen zijn alleen het vredegerecht te Roeselare of de rechtbanken van eerste aanleg of koophandel te Kortrijk bevoegd, onverminderd
ons recht om de gemeenrechtelijke territoriale bevoegde rechtsmacht te vatten. De rechtsverhouding tussen de partijen wordt integraal beheerst
door het Belgisch recht.
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens
"Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de verkoper voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de
koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.
De koper die van dit recht wenst gebruik te maken kan zich wenden tot de maatschappelijke zetel van de verkoper."