Complementaire zorg en steun door patientenverenigingen voor

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN
DOOR PATIENTENVERENIGINGEN
VOOR CHRONISCH ZIEKEN
STUDIENAMIDDAG PATIENTENEDUCATIE BINNEN
CHRONISCHE ZORG – LEUVEN – 11/09/2014
HET VERENIGINGSLANDSCHAP
• Zelfhulpverenigingen (groepen en organisaties)
 Vlaanderen:
 Wallonië:
 Oostkantons:
473 (inventaris TZ)
212 (inventaris UNMS)
9 (inventaris PR&T)
• Patiëntenverenigingen
 Vlaanderen:
 Wallonië:
 Oostkantons:
259
145
8
(123 “aandoeningen”)
HOOFDKENMERKEN
• Zeer grote verscheidenheid
 grote, gestructureerde groepen / organisaties
 met of zonder betaalde medewerkers
 kleine, informele, lokale initiatieven
 “schemerzone”
 “Van en voor patiënten en/of rechtstreeks
betrokkenen”
 Actief rond een specifieke, ernstige, langdurige
aandoening
 vaak voorkomend  zeldzaam  zeer zeldzaam
WAT DOEN PATIËNTENVERENIGINGEN ?
• Gezondheidscompetenties bevorderen
 informatie
 leren leven en omgaan met
 ervaringskennis uitwisselen
• Mensen helpen
 luisteren
 ondersteunen,
 wegwijs maken
• Het gezondheidszorgsysteem ondersteunen
 preventie & gezondheidsbevordering
 zelfmanagement bevorderen
• Gezondheidszorgsysteem mee hertekenen = participatie
STRUIKELBLOKKEN ANNO 2013 (*)
•
•
•
•
•
gemotiveerde (jonge) vrijwilligers aantrekken
promotie en bekendmaking
inzetten van het internet en de sociale media
netwerking met professionals
financiering
* Bron: groepsbevraging TZ, 2012
TERMINOLOGIE
• PATIENTENVOORLICHTING
• Patiënteninformatie
• nadruk op inhoudsaspecten (ziekte, behandeling/verzorging,
onderzoek, …)
• Patiënteninstructie
• richtlijnen en voorschriften (dieet, wondverzorging, preoperatieve instructies
• Patïënteneducatie
• versterken van inzichten en mogelijkheden om zelf met een
aandoening om te gaan  optimale zelfzorg
• = leerproces
• Patiëntenbegeleiding
• emotionele ondersteuning en opvang
(Dekkers, 1981)
TERMINOLOGIE
• PATIENTENEDUCATIE en -BEGELEIDING
• Patiënteninformatie
• nadruk op inhoudsaspecten (ziekte, behandeling/verzorging,
onderzoek, …)
• Patiënteninstructie
• richtlijnen en voorschriften (dieet, wondverzorging, preoperatieve instructies
• Patïënteneducatie
• versterken van inzichten en mogelijkheden om zelf met een
aandoening om te gaan  optimale zelfzorg
• = leerproces
• Patiëntenbegeleiding
• emotionele ondersteuning en opvang
(Claessens, 2006)
DOELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vermeerderen van kennis en inzicht
Bevorderen van de mondigheid
Bevorderen van zelfzorg
Therapietrouw
Gezond gedrag
Coping gedrag
Verminderen van angst
Snellere genezing
Minder complicaties
Herstel of behoud van socio-psychosomatisch
evenwicht
(W. Boog, J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, 2002)
PT-VERENIGINGEN --PT-EDUCATIE
Doelen pt-verenigingen
• Gezondheidscompetenties
bevorderen
 informatie
 leren leven en omgaan met
 ervaringskennis uitwisselen
• Mensen helpen
 luisteren
 ondersteunen,
 wegwijs maken
• Het gezondheidszorgsysteem
ondersteunen
 preventie &
gezondheidsbevordering
 zelfmanagement bevorderen
• Gezondheidszorgsysteem mee
hertekenen = participatie
Doelen patiënteneducatie
• Vermeerderen van kennis en
inzicht
• Bevorderen van de
mondigheid
• Bevorderen van zelfzorg
• Therapietrouw
• Gezond gedrag
• Coping gedrag
• Verminderen van angst
• Snellere genezing
• Minder complicaties
• Herstel of behoud van sociopsychosomatisch evenwicht
EFFECTEN VAN DEELNAME
FYSIEKE AANDOENINGEN
 Aantal en ernst van de symptomen bij deelnemers nemen af,
het aantal raadplegingen vermindert en in sommige gevallen
is er een langere levensverwachting
 Deelnemers ervaren minder stress, angst en controleverlies
 Deelnemers ervaren (h)erkenning, hun eigenwaarde en
zelfzorgcapaciteiten nemen toe
 Deelnemers zijn beter op hoogte van ziekte en lichaam
waardoor complicaties vaker vermeden worden
 Deelnemers hebben sterkere relaties met partner en familie,
maken nieuwe vrienden en nemen (weer) deel aan sociale
activiteiten
 Deelnemers zijn mondiger in de arts-patiëntrelatie
10
EFFECTEN VAN DEELNAME
VERSLAVINGEN
 Geen eenduidige effecten op fysieke gezondheid
 Wel indicaties dat deelnemers minder gaan gebruiken,
minder vaak hervallen en vaker tot geheelonthouding
komen
 De omvang en de kwaliteit van vriendschapsnetwerken
verbetert
 Lotgenotencontact versterkt het eigenwaardegevoel
van de partners en familieleden van verslaafden
11
EFFECTEN VAN DEELNAME
ROUW EN VERLIESVERWERKING
 Deelnemers hebben minder depressieve gevoelens in
een periode van één jaar tot 18 maanden na het
overlijden van een dierbare
 Deelnemers gebruiken minder psychotrope middelen
12
EFFECTEN VAN DEELNAME
PARTICIPATIE
 Arts – patiëntrelatie (partnership, communicatie,
zelfvertrouwen)
 Complementair aan professionele hulpverlening
 Maatschappelijke participatie (hogere deelname
aan activiteiten, meer sociale netwerking)
 Effecten op beeldvorming (taboedoorbreking en
stigmatisering tegen gaan, sensibilisering)
13
EFFECTEN VAN ZELFHULPGROEPEN
ECONOMISCHE WINST
 Gebruik van hulpmiddelen (minder en efficienter)
 Minder opnames in ziekenhuis
 Minder en kortere consulten bij huisartsen
 Minder ‘medical shopping’
 Meer therapietrouw
14
METHODES & INSTRUMENTEN
VOOR PT-EDUCATIE
• Informatieverstrekking
• Website, studiedagen, voordrachten, folders, brochures,
leaflets, video/Youtube, boeken, strips, tijdschrift, …
• Lotgenotencontact (finaliteit = greep krijgen,
sociaal contact, controle, coping, (h)erkenning,
ondersteuning, bemoediging,…
• Groepscontacten, individuele, telefonische en
elektronische contacten, sociale activiteiten, …
• Cursussen en oefensessies
• Praktische hulp
• Belangenverdediging
• Micro-niveau: bevorderen van de mondigheid
• Macro-niveau: beleidsparticipatie
KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Goedkoop
Continu
Divers (voor elk wat wils)
Patiëntenperspectief (ervaringskennis)
Meer dan alleen de medische aspecten van een
chronische aandoening (holistisch)
Niet alleen voor patiënten / ook voor naasten
Laagdrempelig
Betrouwbaar / recent
Professionele deskundigheid gecombineerd met
ervaringsdeskundigheid
PT-EDUCATIE DOOR PT-VERENIGINGEN
• Aanvullend
• Naast het ”fysieke” domein ook andere en
belendende
• Goede kennis van de noden, wensen, voorkeuren,
enz. van de doelgroep
• Hoge motivatie
• Ervaringsdeskundig
• …
SAMENWERKEN ?
CONTACT
• Trefpunt Zelfhulp vzw
• Parkstraat 45, bus 3608
• 3000 Leuven
• [email protected]
• 016 32 31 58
• www. zelfhulp.be
• Gielen, Godemont, Matthijs, Vandermeulen – Zelfhulpgroepen:
samen werken aan welzijn en gezondheid, Lannoo Campus
(2010)