schoolgids 2014-2015 - Verenigde Scholen JA Alberdingk Thijm

SCHOOLgids 2014-2015
Mariaschool
EEMNES
SCHOOLgids 2014-2015
Vierkante Bosje 33
Eemnes 3755 BE
035 - 533 41 10
www.mariaschooleemnes.nl
Voorwoord
Uw dochter of zoon gaat naar één van de scholen die is aangesloten bij de Verenigde
Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Dit is een groep van scholen in het primair en
voortgezet onderwijs in het Gooi. Alle scholen hebben een katholieke grondslag,
met uitzondering van twee algemeen-bijzondere basisscholen.
De VSAT zet sterk in op tweetaligheid/internationalisering en ICT, oftewel: Learning
Beyond Boundaries. Dit houdt in dat de scholen worden gestimuleerd in het invoeren van tweetalig onderwijs en dat ICT zoveel mogelijk zal worden geïntegreerd in
het onderwijs; elke school geeft hier op een eigen manier invulling aan. Meer dan
de helft van onze basisscholen biedt inmiddels Early English aan: dit varieert van
een aantal uren per week les in het Engels vanaf groep 1 tot aan de helft van het
lesprogramma. Vroeg tweetalig onderwijs geeft leerlingen een grote voorsprong in
het vervolgonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die op
jonge leeftijd een tweede taal leren een hoger eindniveau halen.
Steeds meer scholen combineren het Early English met het International Primary
Curriculum (IPC). In het IPC worden de wereldverkennende en kunstzinnige vakken
geïntegreerd aangeboden. Aan de hand van thema’s ontwikkelen de leerlingen
kennis en vaardigheden in de verschillende vakken.
Daarnaast zijn al onze scholen ruim voorzien van computers, laptops, digiborden en
steeds meer scholen beschikken over iPads. Ook wordt veel digitaal lesmateriaal
ontwikkeld door onze leerkrachten. Leerlingen vanaf groep 5 die vooruit lopen
op school en belangstelling hebben voor techniek, kunnen in aanmerking komen
voor deelname aan de lessenserie Leren Programmeren. Indien uw dochter/zoon
hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u in de loop van het schooljaar meer
informatie.
Voor meer informatie over de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm verwijs ik u
naar de website www.atscholen.nl. We wensen de leerlingen en u een inspirerend
jaar!
Namens het schoolbestuur,
Theo Brok,
Bestuursvoorzitter
Inhoud
Introductie7
1 De Mariaschool
9
2 Een katholieke school
10
3 Het onderwijs op de Mariaschool
11
4 Hoe werken we op de Mariaschool
13
Algemeen
13
Dagprogramma in de kleutergroepen
13
Dagprogramma in de overige groepen
14
5 Middelen en methoden
15
Kleuterbouw
15
Groep 3 – 8
15
Lesurenverantwoording
16
6 ICT op de Mariaschool
17
7 De begeleiding van de leerlingen
19
Aandacht voor alle leerlingen
19
Aandacht op maat
20
Ondersteuning op het gebied van gedrag
20
Het leerlingvolgsysteem
20
Leeskliniek
21
Coördinator Leerlingzaken
21
8 De resultaten van ons onderwijs
22
Uitstroomgegevens naar schooltype
23
9Rapportage
25
10 Toelating tot de Mariaschool
26
Reguliere toelating
26
Zij-instroom
27
Beleid van aanmelding
27
11Medezeggenschap
29
12Klachtenprocedure
30
Klachtenregeling
30
13 De Mariaschool: ontwikkelingen
33
Plannen voor 2014 – 2015
34
14 Het ABC van de Mariaschool
35
Adressenboekje
35
Eten en drinken in de pauze
35
De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
36
Gezondheidsonderzoeken
36
4
Schoolgids 2014-2015
Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
Vaccinaties DTP en BMR
Gymnastiek
Hoofdluis
Leerplicht/Buitengewoon verlof
Meedoen aan schoolactiviteiten
Nieuwsbrief
Ouderhulp
Ouderraad
Overblijven op school
Privacy
Gebruik van videomateriaal in de school
Schoolreisje/schoolkamp
Schooltijden
Op vakantie onder schooltijd
Schorsing, time-out en verwijdering
Sponsoring
Sportactiviteiten
Toezicht op de speelplaats
Veiligheidsbeleid
Vakanties en vrije dagen
Verzekering
Website
Ziekte en afwezigheid
Dienstverlenende instanties
15 Wie werkt waar?
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Schoolkeuzes in het Gooi
36
37
37
37
37
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
44
45
45
47
47
47
48
48
48
49
51
53
54
Mariaschool
5
Introductie
Dit is de schoolgids van de Mariaschool voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids
is voor ouders die al een kind op de Mariaschool hebben en voor ouders die overwegen hun kind in te schrijven. De schoolgids biedt praktische informatie over
onder andere de aanmeldprocedure, de dagelijkse schoolpraktijk, de activiteiten
van het komend jaar en de schoolvakanties. Ook vindt u meer informatie over de
geschiedenis en identiteit van de school en zaken als klachtenregeling en kwaliteitszorg. U vindt de schoolgids ook op onze website: www.mariaschooleemnes.nl.
Directeur Guido Bas stelt zich graag aan u voor.
Sinds augustus 2013 ben ik de directeur van de Mariaschool. Met veel plezier werk
ik samen met het team aan het onderwijs voor uw kind. De leerling en het leren
staan hierbij centraal. De Mariaschool is een prettige school met een rijke historie
en traditie waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen.
De Mariaschool blijft zich ontwikkelen. Het komende jaar richten wij ons op een
nieuwe methode voor wereldoriëntatie. In alle groepen zullen we Engels geven,
ondersteund door onze native speaker. Daarnaast zetten wij het project met de
iPads voor de zogenoemde ‘bovenpresteerders’ voort en is de inzet van de iPads
uitgebreid naar andere groepen. De talentontwikkeling, in de breedste zin van
het woord, zullen wij verder ontwikkelen en borgen voor de komende jaren.
Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar waarin wij als team van de Mariaschool ons
zullen inzetten voor de ontwikkeling van de kinderen.
Mariaschool
7
1 – De Mariaschool
De Mariaschool is al heel lang een begrip in Eemnes. In 1875 werden de Heilig
Hartschool (voormalige meisjesschool) en de St.-Agneskleuterschool gesticht.
Sinds 1919 bestaat er een (jongens)-school onder de naam Mariaschool.
De Mariaschool is op verschillende plekken in Eemnes gehuisvest geweest.
Omdat aan het begin van deze eeuw naast de Mariaschool ook de protestant­
christelijke basisschool de Wegwijzer en de openbare basisschool De Zuidwend
te kampen hadden met een gebrek aan ruimte, heeft de gemeente Eemnes
besloten om voor deze drie scholen een nieuw gebouw te laten ontwerpen:
de Clusterschool. Deze school staat sinds augustus 2007 op het terrein van de
voormalige gemeentewerf en is een ontwerp van architecten-bureau Weeda.
Op maandag 20 augustus 2007 openden wij voor het eerst de deuren van de
nieuwe Mariaschool.
Mariaschool
9
2 – Een katholieke school
De Mariaschool is een katholieke basisschool. Dat “katholiek” zijn is de basis van
ons handelen. De katholieke visie blijkt uit onze manier van met elkaar omgaan in
een goede sfeer, met respect voor elkaar en met een open oog voor iedereen.
Onze katholiciteit komt nadrukkelijk tot uiting o.a. door het samen vieren van
onze kerkelijke feesten, in onze lessen voor levensbeschouwelijk onderwijs en
door onze levensvisie bij het beantwoorden van vragen van kinderen. Daarnaast
krijgen in groep 4 de Eerste Heilige Communie en in groep 8 het Vormsel extra
aandacht. Op onze school gebruiken we als leidraad de lesmethode “Hemel en
Aarde”. Vanuit deze methode worden suggesties gedaan rondom een thema dat
vijf maal per jaar wisselt.
Het katholiek zijn is een deel van onze identiteit. Wij hechten er waarde aan dat
leerlingen en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar om gaan. Het met
elkaar vieren van de Christelijke feestdagen vinden wij belangrijk.
10
Schoolgids 2014-2015
3 – Het onderwijs
op de Mariaschool
De Mariaschool wil een veilige, prettige zijn school waar ruimte is voor de ontwikkeling van het kind door de inzet van ICT en goed klassenmanagement. Het
geven van goed onderwijs staat centraal. Als school kiezen we ervoor om onze
aandacht te richten op drie pijlers voor onderwijs: ICT, tweetaligheid/early English
en talentontwikkeling.
We vinden het belangrijk om gedifferentieerd onderwijs te geven, we richten ons
hierbij op alle kinderen. We gaan hierbij uit van
• ICT: digiborden en computers vormen een middel om duidelijke instructies
te geven, kinderen te laten oefenen met onze leerstof en ze vormen een
middel om de wereld te verkennen. ICT speelt in op de veranderende wereld
om ons heen en helpt ons onderwijs van de 21e eeuw vorm te geven. We
nemen deel aan innovatie om kinderen met cognitieve talenten te laten
werken met Ipads in de bovenbouw.
• Talentontwikkeling: ons onderwijs moet meer bieden dan alleen leerstof, ook
op het gebied van expressie, creativiteit en sportiviteit moeten we kinderen
uitdagen en stimuleren. Daarnaast vraagt talentuitbreiding en aanscherping
hiervan ook oefening. We zullen in ons onderwijs dus moeten differentiëren
willen alle kinderen met hun talenten aan bod komen. Ook zullen we in ons
curriculum oog moeten hebben voor niet-specifiek schoolse vaardigheden.
Hierbij speelt ook het oog hebben voor het welbevinden van kinderen een
rol. Als je kinderen in hun ontwikkeling werkelijk kunt zien kun je ze ook laten
compenseren en dispenseren in plaats van alleen maar te repareren.
• Early English: uit onderzoek is gebleken dat het op jonge leeftijd verwerven
van een tweede taal de ontwikkeling van de hersenen en de taalgebieden
hierin bij kinderen stimuleert. Op de Mariaschool bieden we onze kinderen
les in het Engels aan vanaf groep 1 tot en met 8. In het schooljaar 2012-2013
zijn we gestart met lessen in het Engels voor de jongste kinderen.
Spelenderwijs, door middel van liedjes, verhaaltjes en diverse materialen
komen zij tweemaal per week in aanraking met de Engelse taal. We hebben
voor de Engelse taal gekozen omdat dit past bij een steeds internationaler
wordende wereld waarin Engels een belangrijke taal is geworden.
Mariaschool
11
Natuurlijk werken wij vanuit goed klassenmanagement: met een goede organisatie in de klassen staat of valt ons onderwijs. Kinderen leren bij ons zelfstandig te
werken. In onze school stemmen we als leerkrachten af, maken we goede afspraken, bespreken deze en spreken elkaar aan op de uitvoering hiervan.
De Mariaschool: samen op weg naar de toekomst!
4 – Hoe werken we
op de Mariaschool
Algemeen
Het inrichten van de vormgeving van onderwijs is vrij in ons land. Maar de overheid
stelt natuurlijk wel bepaalde voorwaarden. In wetten en regels is vastgelegd waaraan we ons als school moeten houden. Zo staat in de Wet op het Primair Onderwijs
bijvoorbeeld aan welke eisen een school minimaal moet voldoen om geld van de
overheid te krijgen. De overheid heeft ook kerndoelen vastgesteld die aangeven
wat wij als school per vak aan leerinhouden moeten aanbieden. In de wet staat ook
een aantal opdrachten aan de school. Zo moeten we niet alleen kennis bijbrengen,
maar ook vaardigheden en inzichten die een kind nodig heeft in deze tijd.
Op onze school zijn kinderen in groepen ingedeeld van kinderen van ongeveer
dezelfde leeftijd; het leerstofjaarklassensysteem. We bieden de leerstof veelal
klassikaal aan, dat wil zeggen aan de hele groep tegelijk. Daarna gaan de kinderen de aangeboden stof zelfstandig verwerken. De groepssamenstelling wordt
ieder jaar aan de praktische situatie aangepast. Dat betekent in de praktijk dat er
soms combinaties van verschillende klassen mogelijk zijn.
Dagprogramma in de kleutergroepen
We beginnen ’s morgens met de kring. De kinderen kunnen hier vertellen wat hen
bezighoudt. Er wordt naar elkaar geluisterd. Door het praten met elkaar wordt
taalontwikkeling gestimuleerd. Thema’s worden geïntroduceerd, er is tijd voor
taal en woordenschatontwikkeling. Kortom: het is een ontmoetingspunt van waaruit we aan het werk gaan.
In de groepen 1-2 wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling.
We werken deels vanuit vaste leermethodes en proberen daarnaast kinderen in
hun ontwikkeling te volgen en hen te stimuleren; vrij spel en experiment krijgt
de ruimte.
De kinderen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee
bezig te zijn. We doen dit via een planbord dat in beide kleutergroepen aanwezig
is. Hierop staan de activiteiten waaruit een kind mag kiezen. Er worden thema’s
aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten. De kinderen leren door
middel van het spel en in de groepen wordt daarom bij elk thema bijpassende
hoeken gemaakt, waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze de
pas verworven informatie weer uiten in hun spel en tevens leren van elkaar.
12
Schoolgids 2014-2015
Mariaschool
13
De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt
gespeeld door één of meerdere kinderen. Regelmatig zal zij kinderen uitnodigen
om mee te doen met activiteiten. Ook kunnen er in de kleine kring bepaalde
vaardig­heden aangeleerd worden.
De gebruikte methode “Schatkist” sluit naadloos aan bij onze leesmethode
“Veilig leren lezen”. Beide methoden zorgen voor een doorgaande lijn in het taalleesonderwijs van groep 2 naar groep 3. Zie ook pagina 15.
Dagprogramma in de overige groepen
In groep 3 gaan de kinderen vanuit het spelend leren naar een meer gestructureerde manier van werken, die wordt doorgezet in groep 4. Het leren lezen, schrijven en rekenen staat voorop.
In de groepen 5-6-7-8 (bovenbouw) worden de aangeleerde vaardigheden meer
uitgediept. De lesstof wordt klassikaal aangeboden; de zelfstandige verwerking
vindt plaats in groepsverband of individueel, vooral door middel van herhalingsen verrijkingstaken. Sommige kinderen krijgen extra instructie in de kleine kring.
Dit kan voor kinderen die herhaling nodig hebben, maar ook voor kinderen die
méér werk aankunnen. Daarnaast krijgen de kinderen van ons een dagtaak en een
weektaak. Zij zijn zelf verantwoordelijk dat deze taken op tijd af zijn. Uiteraard
zorgen wij er voor dat deze taken “op maat” gegeven worden aan de kinderen;
dus wie meer kan, moet meer en wie minder kan, mag minder.
In alle groepen wordt bij instructies gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Voor een aantal vakken maken we gebruik van digitale filmpjes van de
School-televisie.
De kinderen van groep 7 doen mee aan het landelijk Verkeersexamen.
14
Schoolgids 2014-2015
5 – Middelen en methoden
Kleuterbouw
In de kleutergroepen maken wij gebruik van de methode “Schatkist”. Deze methode is opgebouwd uit zogenaamde “ankers”. Bij ieder jaargetijde zijn vier ankers
ontwikkeld en in ieder anker komen de ontwikkelingsdoelen op het gebied van
voorbereidend taal, lezen en rekenen aan de orde. In deze methode zijn leerlijnen
gemaakt voor de tussendoelen, zoals voor beginnende geletterdheid, beginnende
gecijferdheid, mondelinge taal, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Een opvallend kenmerk van Schatkist zijn de vier werkvormen: grote kring-activiteiten, kleine kringactiviteiten, opdrachten en hoeken. De pop Pompom speelt bij al
deze activiteiten een heel belangrijke rol.
Daarnaast gebruiken we ook de methode “Wereld in getallen” (rekenen), “Moet je
doen” (creatieve vakken), de grote reis (wereldoriëntatie) en Hemel en Aarde
(godsdienst).
Groep 3 – 8
We gebruiken de volgende methodes bij het vormgeven van ons onderwijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen, alleen voor groep 3)
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
Tekstverwerken (studerend lezen)
Pennenstreken (schrijven)
Wereld in getallen (rekenen)
Taal actief (taal)
Moet je doen (expressie)
De grote reis (wereldoriëntatie)
Goed gedaan (sociaal-emotionele ontwikkeling)
Hemel en Aarde (godsdienst)
Mariaschool
15
6 – ICT op de Mariaschool
Lesurenverantwoording
Niet in elke groep wordt precies evenveel tijd aan hetzelfde vak besteed. Vandaar
dat de vermelde getallen in deze globale lessentabel een gemiddelde van de
groepen weergeven.
Lichamelijke oefening
Taal/lezen/schrijven
Rekenen
Wereldoriëntatie
Expressie
Godsdienst
Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8
6 ½
1
1
8 ½
12
11
1 55
2 23
3 32
½ ½½
Computers en andere communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit
onze huidige wereld. De ontwikkelingen op dit terrein gaan razend snel. Daarnaast
zorgt het beschikbaar zijn van kennis wereldwijd via bijvoorbeeld internet ervoor dat
grenzen vervagen, kennis sneller gedeeld wordt, ontwikkelingen in een stroom­
versnelling raken. Ook werpt het veelvuldig gebruik van internet ethische vragen op
zoals: hoe weet je wat waar is van de informatie die je op internet kunt vinden? Hoe
gaat je in een digitale wereld, waarbij je elkaar niet kunt zien, om met elkaar?
Kortom, het is belangrijk dat kinderen mediawijs worden.
Het kunnen omgaan met ICT-middelen is een vaardigheid die kinderen zich eigen
moeten maken. Aandacht voor mediawijsheid is op de Mariaschool onderdeel
van ICT.
In de lagere groepen ondersteunt de computer vooral de functieontwikkeling
(kleur, geluid, vorm herkennen), aanvankelijk lezen en rekenen.
In de hogere leerjaren ondersteunt de computer het totale onderwijs: taal, rekenen en het oefenen van topografische kennis. Een aantal van de door ons gebruikte onderwijsprogramma’s (Veilig leren lezen, Schatkist, oefenen met spelling)
registreert de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen en kunnen onderwijs
op maat bieden. In de groepen 7 en 8 wordt de computer daarnaast gebruikt voor
Engels, het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen
maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.
In alle groepen hebben wij de beschikking over een digitaal schoolbord. Een digitaal schoolbord vormt een krachtig middel om ons onderwijs, visueel, te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende en
interactieve manier aan te bieden.
De Mariaschool maakt gebruik van iPads op school. Van 2012 tot en met 2014 is een
iPad project gehouden om de bovenpresteerders extra uitdaging te bieden door
middel van het leren op een iPad. Naast het project zet de Mariaschool de iPads in
om extra te oefenen met het aanbieden van de tafels, het leren van Engels, spelling
en rekenen. De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van verantwoord iPad gebruik. Wij zien iPads vooral als een mooi middel om kinderen te prikkelen, uit te dagen en mobiel te laten leren.
16
Schoolgids 2014-2015
Mariaschool
17
7 – De begeleiding
van de leerlingen
Onze school erkent en herkent de verschillen tussen kinderen. De verschillen in
leermogelijkheden, sociaal-emotioneel functioneren en sociaal-culturele achtergrond, maken dat kinderen verschillende onderwijsbehoeften hebben.
De school streeft ernaar dat de leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde zorg te
bieden om daardoor kinderen de gelegenheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Bij het geven van de integrale leerlingzorg is de leerkracht de spil en wordt hij/zij
bijgestaan door de Intern Begeleider (IB-er). De leerlingzorg is de verantwoordelijkheid van het hele team, dat steeds nieuwe kennis moet opdoen en vaardig­
heden voor de zorgstructuur zal moeten ontwikkelen.
Aandacht voor alle leerlingen
We werken aan een goed klassenmanagement, dit biedt ruimte voor klassikaal en
individueel gerichte instructie. Verwerking vindt plaats in groepsverband of individueel. Sommige kinderen krijgen extra instructie tijdens de verwerkingstijd. Dit
kan voor kinderen die herhaling en verrijking nodig hebben, maar ook voor kinderen die meer werk aankunnen.
De kinderen krijgen een dag- en weektaak, hierin zit een opbouwende doorgaande lijn. Om kinderen beter zelfstandig te laten werken gebruiken we “Taakspel”.
Onze dagelijkse lespraktijk wordt ondersteund door het inzetten van ICTmiddelen. Het digitale schoolbord biedt mogelijkheden om onze instructies visueel te ondersteunen. Computers en iPads bieden mogelijkheid tot extra training
(van bijvoorbeeld tafels) en differentiatie.
In de begeleiding van onze leerlingen proberen wij waar mogelijk aan te sluiten
bij de individuele mogelijkheden van leerlingen en op basis van toetsing gerichte
handelingsalternatieven te formuleren en uit te voeren in de klas. Ook proberen
wij leer- en gedragsproblemen tijdig te signaleren en waar mogelijk te voorkomen
of te verkleinen. De groepsleerkracht kan hierbij een beroep doen op de expertise van de Intern Begeleider.
Mariaschool
19
Aandacht op maat
Op de Mariaschool vindt hulp en ondersteuning in de klas plaats. De interne
begeleider ondersteunt de leerkracht bij het zoeken naar de beste begeleidingswijze voor iedere leerling. De school heeft zeer beperkte mogelijkheden om extra
aandacht buiten de klas te geven.
Aan onze school is een Leeskliniek verbonden, hier kunnen leerlingen met leesmoeilijkheden ondersteund worden. (zie pagina 21) Daarnaast kunnen wij door
onze duidelijke structuur plaats bieden aan een aantal leerlingen dat zeer gebaat
is bij regelmaat en structuur.
Wij maken gebruik van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafden om leerlingen die meer en uitdagendere lesstof aankunnen onderwijs op maat aan te
kunnen bieden.
Ondersteuning op het gebied van gedrag
Naast problemen met leerstof zijn er ook kinderen die problemen in hun gedrag
vertonen. Dit kan per kind heel verschillend zijn. We proberen ook hier zo goed
mogelijk mee om te gaan en hulp op maat te bieden. Soms is het ook nodig dat
we, natuurlijk na gesprek met ouders, kinderen verwijzen naar instanties die
gespecialiseerd zijn in het geven van hulp aan deze kinderen. Hoewel we veel
begrip op kunnen opbrengen voor verschillende uitingen van gedrag tolereren
we een aantal zaken binnen onze school niet.
Op de Mariaschool hechten wij aan een rustige gestructureerde leeromgeving.
Dit betekent dat kinderen rekening met elkaar houden en elkaar ondersteunen.
Een belangrijke voorwaarde is daarbij dat al onze leerlingen gedrag vertonen en
een mate van zelfstandigheid hebben ontwikkeld die past bij de leeftijd van het
kind. Fysiek geweld en grof taalgebruik accepteren wij niet. Hier ligt de grens van
onze begeleiding en van wat wij tolereren.
worden gevolgd. Op basis van deze toetsen en onze observaties kunnen wij kijken
wat de leerling nodig heeft om verder in zijn/haar ontwikkeling te komen en een
volgende stap te maken. Daarnaast plaatsen wij alle relevante gespreksverslagen,
handelingsplannen en andere gegevens met betrekking tot het kind in het digitale
volgsysteem.
Leeskliniek
Aan de school is een leeskliniek verbonden. In de leeskliniek worden leerlingen
begeleid die hardnekkige leesproblemen hebben. De behandeling bestaat uit
een intensief begeleidingstraject van 2x per week leeshulp buiten de klas. De
maximale behandelingsduur is 40 behandelingen (20 schoolweken). Per jaar kunnen er maximaal 4 leerlingen begeleid worden in de leeskliniek.
Coördinator Leerlingzaken
De school heeft een Coördinator Leerlingzaken in dienst, die verantwoordelijk is
voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de interne begeleiders worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast
verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de
GG en GD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De
Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg
(MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig
geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.
Het leerlingvolgsysteem
Om de vorderingen van onze leerlingen te volgen en hun ontwikkelingen zo goed
mogelijk te begeleiden worden er twee keer per schooljaar CITO-toetsen afgenomen: in januari en in juni.
De resultaten van de leerlingen worden vastgelegd in ons digitale leerling­
volgsysteem. Het leerlingvolgsysteem geeft een overzicht van de resultaten van alle
methode-onafhankelijke toetsen en observaties van een leerling gedurende de
schoolloopbaan. Op deze wijze kunnen de vorderingen van een kind nauwkeurig
20
Schoolgids 2014-2015
Mariaschool
21
8 – De resultaten
van ons onderwijs
Een goede school wordt niet alleen bepaald door cijfers. De kwaliteit van de leerkrachten, de sfeer in de school, de participatie van de ouders, de openheid met
elkaar, zijn zaken die enorm belangrijk zijn. Toch kunnen juist die zaken niet in cijfers worden uitgedrukt.
Eindresultaten van een groep worden voor een belangrijk deel bepaald door de
mogelijkheden waarover de kinderen van nature beschikken. Resultaten zijn het
product van aanleg én inzet.
Ouders en kinderen worden vanaf eind groep 7 voorbereid op de stap naar het
voortgezet onderwijs. Eind groep 7 nemen wij de Cito entreetoets af. Deze toets
geeft inzicht in de prestaties van de kinderen, en een indicatie van het te verwachten uitstroomniveau.
Medio november organiseert de school, samen met de andere scholen uit
Eemnes, een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Daarna houdt de
leerkracht van groep 8 in januari, een individueel gesprek met de ouders om het
advies van de school te geven. Deze gesprekken vinden plaats voordat de eindtoets (CITO) is afgenomen. Het schooladvies dat wij geven voor de keuze van
voortgezet onderwijs wordt dus niet bepaald door de uitslag van de eindtoets
CITO. Ons schooladvies wordt gegeven door een commissie, bestaande uit: de
leerkracht groep 7, de leerkracht groep 8, de interne begeleider en de directeur,
en is gebaseerd op:
a de algemene indruk gedurende de basisschoolperiode.
b de schoolvorderingen die in de rapporten van de kinderen zijn weergegeven.
c huiswerkinstelling, werkhouding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
De uitslag van de eindtoets speelt wel een rol in de definitieve toelatingsprocedure. (Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs hanteren de scholen in onze
regio allemaal dezelfde toelatingsnormen).
22
Schoolgids 2014-2015
Uitstroomgegevens naar schooltype
Hieronder treft u een overzicht van de uitstroomgegevens naar schooltype over
de laatste 5 jaar:
20102011 201220132014
VMBO BB/KB14%15%
12,5%17%20%
VMBO-T/Mavo
18%35% 21%48%30%
HAVO
32%15%
12,5%30%30%
VWO
14%25% 0% 5%20%
Veel van de leerlingen die onze school jaar verlaten gaan naar:
• Huizermaat (Havo/VWO)
• Laar & Berg (Havo/VWO, tweetalig onderwijs)
• Erfgooiers College (VMBO-t t/m VWO)
• Fontein (VMBO-T)
• College De Brink (VMBO)
• ATC (Havo/VWO)
Mariaschool
23
9 – Rapportage
Twee keer in het schooljaar geven wij de kinderen een rapport (eind februari en aan
het eind van het schooljaar) en drie keer per jaar hebben we voortgangsgesprekken met de ouders. De kleuters krijgen één keer per jaar een rapport mee aan het
einde van het schooljaar.
In het rapport geven wij een beoordeling van het niveau van het kind op dat
moment. De beoordeling is gebaseerd op de afgenomen toetsen van de methode, de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en onze eigen indruk.
Drie keer per schooljaar organiseren wij de zogeheten voortgangsgesprekken.
Deze zijn gepland in november, maart en juni. Tijdens deze gesprekken praten wij
met u over de schoolontwikkeling van uw kind(eren). Op deze wijze krijgen de
ouders meer zicht op de leerontwikkeling van hun kind en wordt het rapport meer
een afspiegeling van deze ontwikkeling.
Mariaschool
25
10 – Toelating tot
de Mariaschool
Reguliere toelating
Een kind kan volgens de regels tot de basisschool worden toegelaten op de dag
dat het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. In de meeste gevallen is het kind voor
die tijd aan aangemeld op school. Ouders die overwegen hun kind als leerling op
een school aan te melden willen vaak meer weten over die school en gaan op
zoek naar informatie.
Op de Mariaschool wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een zogenaamd
intake-gesprek. Hierin vertellen we over onze school en wat de keuze voor onze
school inhoudt. Is de keuze van de ouders eenmaal op de Mariaschool gevallen,
dan vullen de ouders een aanmeldingsformulier in. In dit formulier wordt ook een
aantal bijzonderheden gevraagd die wij wettelijk gezien dienen te weten zoals het
Burgerservicenummer van het kind en gegevens met betrekking tot de opleidingen van de ouders. Daarmee zijn eigenlijk alle formaliteiten vervuld.
Om vast een beetje te wennen mogen kinderen ten hoogste 5 dagen (al dan niet
aaneengesloten) als gast in de school worden toegelaten. Dit mag niet plaats­
vinden voordat het kind 3 jaar en 10 maanden is. Indien er in de wenperiode zeer
opvallende zaken worden geconstateerd nemen we contact op met de ouders.
We schrijven het kind dan niet definitief in op onze school, maar als gast. Samen
met de ouders overleggen we of onze school wel de school is die past bij de ontwikkeling van het kind. Indien nodig verwijzen we het kind naar een andere vorm
van onderwijs.
Door tussentijdse instroom van leerlingen die vier jaar worden gedurende het
schooljaar is het aantal leerlingen in de kleuterklassen op het einde van het
schooljaar groter dan in het begin van het schooljaar. Wij nemen de vrijheid om
de kleuters die in juni vier jaar worden, niet meer vóór de zomervakantie, maar
daarna te laten komen. Zij kunnen dan in een kleinere groep en in een meer rustige omgeving starten.
Voorwaarde voor toelating op de Mariaschool is, dat het kind zindelijk is. Onze
school is niet toegerust om leerlingen die niet zindelijk zijn te begeleiden en adequate opvang te bieden.
Zij-instroom
Daarnaast kennen we natuurlijk de inschrijving/toelating van leerlingen, die van
andere scholen komen. In een dergelijke situatie vindt altijd een gesprek vooraf
plaats tussen ouders en school. Ons standpunt is, dat er ook overleg plaatsvindt
tussen de ontvangende school en de school van herkomst om een helder beeld
te krijgen van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de wisseling van
school. Als alle partijen instemmen met de overstap worden de wettelijke formaliteiten geregeld (inschrijving, melding Regionaal Bureau Leerlingzaken, onderwijskundig rapport).
In beginsel worden tijdens een cursusjaar leerlingen die vanwege een conflict van
school willen veranderen niet van andere basisscholen overgenomen, zonder dat
wederzijds is vastgesteld, dat de overplaatsing in het belang is van het kind en er
voldoende plaats beschikbaar is.
Beleid van aanmelding
De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling
geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/
ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de
betreffende school terecht kan.
Als het niet past
Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan
bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het
best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden
aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de
resultaten van het onderzoek met een advies. De Verenigde Scholen J.A. Alber­
dingk Thijm heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 6 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en
begeleiding wordt aangeboden. Afhankelijk van het advies kan een leerling
geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling
kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Kijk voor informatie
over alle schoolprofielen op: www.atscholen.nl > scholen > Beleid van Aanmelding.
Echt leerplichtig is een kind, met ingang van de eerste schooldag van de maand,
die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden.
26
Schoolgids 2014-2015
Mariaschool
27
11 – Medezeggenschap
Ouders en leerkrachten kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken
en meebeslissen over het beleid van de school.
Met ingang van 1 januari 2007 is dit geregeld in de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS).
Medezeggenschap is een zaak van leerkrachten en ouders samen. Daarom beschikt
de MR over gezamenlijk uit te oefenen bevoegdheden. Voor een aantal onder­
werpen, zoals nieuwbouw van een school, heeft de MR een adviesrecht. Dit houdt
in dat de schooldirectie de MR eerst advies moet vragen over een voorstel voordat
het mag worden uitgevoerd. Voor sommige onderwerpen, zoals het zorgplan, heeft
de MR een instemmingsrecht. Dit houdt in dat de schoolleiding de instemming van
de MR nodig heeft voordat een voorstel uitgevoerd mag worden.
Naast deze gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden heeft elke geleding
voor bepaalde onderwerpen eigen bevoegdheden. Het gaat dan om onderwerpen
die vooral voor de betreffende geleding van groot belang zijn.
De MR kan verder op eigen initiatief met ideeën en voorstellen komen over zaken
die de school betreffen.
De MR vergadert in beginsel 6x per jaar. Informatie over de MR kunt u ook vinden
op de website van de school. De verslaglegging van de vergadering worden gepu­
bliceerd op de site van de Mariaschool. Verder beschikt de MR over een eigen
emailadres: [email protected]
De medezeggenschapsraad van de Mariaschool bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding: Jurgen Jongbloed, Ard Verweij
Teamgeleding: Manda de Jong, Monica ten Hagen
Omdat de Mariaschool deel uit maakt van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk
Thijm Primair Onderwijs waaronder nog meer scholen resorteren, is er naast de MR
ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich
niet bezig met zaken die op individuele scholen spelen, maar oefent medezeggen­
schap uit over de onderwerpen die op bovenschools niveau van gemeenschap­
pelijk belang zijn.
Afgevaardigde naar de GMR: Monica ten Hagen
Mariaschool
29
12 – Klachtenprocedure
Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de
behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt
opgelost.
Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij proberen dat vanzelfsprekend
tot een minimum te beperken, maar het is toch mogelijk dat ouders/verzorgers als
gevolg van een fout, een handelwijze of een reactie van onze kant een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de
toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag.
Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop
de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit
overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.
Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan
de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de
heer J.B. van Luit.
De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via:
Vertrouwenspersoon Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm,
Postbus 613, 1200 AP Hilversum.
E-mail: [email protected]
De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de
aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak
zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier
worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon
is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Verenigde Scholen J.A. Alberdingk
Thijm PO’) ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel
ook afhalen.
30
Schoolgids 2014-2015
Stap 1
De ouder/verzorger, hierna ‘klager’, bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene
tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde’. De klacht is afgehandeld
indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.
Stap 2
De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien
de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.
Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.
Stap 3
De klager wendt zich, eventueel via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze
gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan
wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij
de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).
Stap 4
De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in
bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.
Stap 5
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de
Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens:
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.geschillencies-klachtencies.nl.) Deze
onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur
hierover. De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt
advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:
• het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
• het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
• een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te
treffen maatregelen.
Stap 6
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het
bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de
aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.
Mariaschool
31
13 – De Mariaschool:
ontwikkelingen
In het schooljaar 2013 – 2014 zijn we bezig geweest met de volgende
ontwikkelingen:
• Early English
• ICT
• Talentontwikkeling
Het afgelopen jaar is het geven van Engels op de Mariaschool uitgebouwd. De
leerkrachten van groep 1 en 2 hebben zelf de Engelse lessen verzorgd. In groep 3
tot en met 8 werd er door de native speaker wekelijks les gegeven in het Engels
en de leerkrachten van deze groepen hebben de internationaal erkende opleiding “Early English Training Programme” gevolgd, zodat zij het jaar daarna zelf de
lessen in hun groepen kunnen verzorgen.
De school heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke invoering voor een volgsysteem voor onze leerlingen op sociaal en emotioneel gebied.
Het iPad project is verder uitgebouwd en inmiddels werken alle groepen met de
iPads. Daarnaast heeft de school een nieuw netwerk en computers gekregen, werden wij aangesloten op “de cloud” en via een snelle breedbandverbinding in
contact blijven met de (digitale) wereld.
We hebben met elkaar bekeken hoe we talentontwikkeling, kunst- en cultuureducatie kunnen verbinden om zo talenten van kinderen in een breed spectrum mede
te helpen ontwikkelen. Dit schooljaar is er veel aandacht geweest voor de creatieve ontwikkeling. Het zogenoemd creatief circuit werd van groep 3 tot en met 8
gehouden. Tevens vonden er podiumoptredens voor de ouders plaats. Daarnaast
kregen alle kinderen op dinsdag middag drama les van onze dramadocent Monica
ten Hagen.
In de groepen 7 en 8 is succesvol de nieuwe taalmethode “Taal Actief” succesvol
geïmplementeerd.
Het profiel van onze school is verder aangescherpt en verdiept en het zorgplan is
aangepast. Hierbij zal worden aangesloten in het ontwikkelen van de functiemix.
De functiemix sluit aan bij onze speerpunten ICT, Engels en talentontwikkeling.
Mariaschool
33
De school heeft voor het eerst dit schooljaar een anti-pestdag gehouden. Het is
de opzet om dit jaarlijks te laten terug komen. Daarnaast besteden wij wekelijks
en of dagelijks aandacht aan het pesten.
Verder blijven we natuurlijk hard werken aan goed en gedegen onderwijs en zullen
we aandacht blijven besteden aan het omgaan met elkaar. En waar nodig zullen we
het pestprotocol toepassen.
Plannen voor 2014 – 2015
Wat zijn de plannen van de Mariaschool op onderwijskundig gebied voor het
komend schooljaar?
Het team onderzoekt de mogelijkheden tot aanschaf van een nieuwe methode
wereldoriëntatie. In een nieuwe methode zitten de vakken zoals geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie en techniek. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode
een goede combinatie vormt van digitaal leren en op papier. De methode zal
waarschijnlijk medio januari worden ingevoerd. De Mariaschool stelt dit schooljaar een werkgroep rekenen in die zich zal oriënteren op de invoering van een
nieuwe rekenmethode.
Alle leerkrachten zullen komend schooljaar zelfstandig de groep Engels geven. Zij
worden hierin begeleid door de native speaker en onze coördinator Engels, Alice
Peek. Tevens wordt het beleidsplan Engels geïmplementeerd. Amber Bouwmeester en Ginger van Wieringen zullen de opleiding ETTP in 2014-2015 volgen.
Op creatief gebied zullen we verder gaan op de reeds ingeslagen weg. Dit betekent dat het beleidsplan kunst- en cultuureducatie wordt geïmplementeerd door
de kunst en cultuur coördinator Hemmy te Poele. De leerlingen en leerkrachten
van de verschillende groepen zullen dit jaar weer een aantal podiumoptredens
verzorgen. Tevens continuteren wij het creatief-circuit waar kinderen met veel plezier aan deelnemen. De lessen drama, die worden gegeven door onze eigen drama docent Monica, worden ook dit jaar weer voortgezet.
Op het gebied van ICT onderzoekt de school of het mogelijk is om een leerlijn ICT
in te voeren. Het iPad project en het werken met de iPads zal worden gecontinueerd. Het draadloos netwerk wordt uitgebreid. En door de komst van een nieuw
netwerk zullen we ons verder verdiepen in goede ICT-toepassingen voor het leren
van de kinderen. Het beleidsplan ICT van de Verenigde Scholen zal op de
Mariaschool worden geïmplementeerd.
34
Schoolgids 2014-2015
14 – Het ABC van
de Mariaschool
Hieronder vindt u in alfabetische volgorde allerlei zaken die met het dagelijks
reilen en zeilen in de school te maken hebben.
Adresgegevens: Mariaschool
Vierkante Bosje 33
3755 BE Eemnes
Telefoon: 035 - 533 41 10
Email: [email protected]
website: www.mariaschooleemnes.nl
Directeur: Guido Bas
[email protected]
Adressenboekje
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een adressenboekje. In dit
boekje staan alle adressen en telefoonnummers van de kinderen die onze school
bezoeken gerubriceerd per groep. Handig als uw kind na schooltijd bij een
medeleerling gaat spelen. Ook treft u een jaarplanner in dit roze boekje aan.
Contacten met de leerkrachten
In verband met deeltijdbanen, Bapo en compensatieverlof zijn niet alle leerkrachten iedere dag aanwezig op school. Als u een leerkracht wilt spreken, dan kunt u
het best een afspraak met hem/haar maken. Na schooltijd hebben wij meestal
voldoende tijd.
Eten en drinken in de pauze
Iets eten of drinken in de pauze (liga, stukje fruit, bekertje melk e.d.) is in alle groepen mogelijk. Geeft u a.u.b. geen Marsen, Snickers, Twix en ander snoepgoed mee!
Het is ongezond en bovendien niet leuk ten opzichte van de klasgenootjes. Wij
bevelen van harte een gezond tussendoortje aan. Gezond eten is belangrijk. In het
afgelopen jaar heeft de school deelgenomen aan het EU-schoolfruit programma.
Het is ons beleid dat iedere woensdag en donderdag de kinderen groente en of
Mariaschool
35
fruit naar school meenemen. Het is de bedoeling om ook in het komend schooljaar
weer deel te nemen aan dit programma.
De GGD voor kinderen in het basisonderwijs
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Daarom
onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leef­
tijden, om zodoende
mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen
gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan
elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team
bestaat uit een jeugdarts, een jeugd­verpleegkundige en een doktersassistente.
Gezondheidsonderzoeken
U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard
preventieve onderzoeken vinden plaats op school.
In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2,
daarna in groep 7. Na het onderzoek worden de ouders schriftelijk geïnformeerd
over de bevin­dingen.
Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgcontact komt met een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar
het spreekuur te komen.
Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige
De spreekuren vinden plaats in het wijkgebouw. Alle ouders en kinderen kunnen
gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek.
U kunt gebruik maken van het spreekuur, als:
• u zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind;
• het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is;
• de leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het
spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD;
• het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek.
In het eerste geval maakt u zelf een afspraak. In de overige drie gevallen ontvangt
u een uitnodiging van de GGD.
36
Schoolgids 2014-2015
Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt
u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoor­tijden.
U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleeg­­kun­
dige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033 – 460 00 46.
Vaccinaties DTP en BMR
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten
vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties.
De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen
en rode hond.
Meer informatie:
www.ggdmn.nl of mail naar [email protected]
Gymnastiek
Groep 1/2 gymt in ons eigen speellokaal. Zorgt u voor bij voorkeur veter loze
gymschoenen (dus met klittenband of instappers). Zet u er wel de naam van uw
kind in? Dat voorkomt veel verwarring.
De andere groepen gymmen in sporthal De Hilt. Daar zijn gymschoenen (geen
schoenen die ook buiten gedragen worden!) verplicht. Gymbroek (en eventueel
shirtje) voor de jongens, idem of een gympakje voor de meisjes. Het is niet de
bedoeling dat de gymspullen op school blijven.
Voor de hoogste groepen geldt dat deodorant alleen in rollers is toegestaan.
Hoofdluis
Periodiek worden alle kinderen van de school gecontroleerd op hoofdluis. De
controle geschiedt door een daarvoor speciaal in het leven geroepen groepje
ouders en altijd na iedere vakantie. Mochten er bij uw kind hoofdluizen of neten
geconstateerd worden, dan neemt de leerkracht van uw kind contact met u op.
Kinderen met luizen of neten dienen direct na schooltijd te worden behandeld om
verdere besmetting te voorkomen. Op school zijn brochures aanwezig met betrekking tot behandeling van dit ongemak.
Mariaschool
37
Leerplicht/Buitengewoon verlof
Volgens de leerplichtwet moeten alle kinderen vanaf 5 jaar de school bezoeken.
Deze verplichting gaat in op de eerste schooldag van de maand, die op de 5e
verjaardag van het kind volgt.
In een aantal uitzonderlijke gevallen kunt u verlof aanvragen:
In artikel 11 van de leerplichtwet staat: “De directeur van de school verleent verlof
slechts wegens gewichtige omstandigheden...” en dit tot een maximum van
10 dagen per schooljaar.”
Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen.
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
U moet hierbij denken aan:
• verhuizing van het gezin;
• bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
• ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
• overlijden van een bloed- of aanverwant;
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of 12½, 25-, 40-, 50-, of
60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levens­
overtuiging, dan bestaat er recht op verlof. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en het Suikerfeest. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting wordt
gegeven. U moet dit wel tijdig bij de directeur van de school aanvragen.
De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden”.
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciale aanbieding;
• een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op vakantie
te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer om zodoende verkeersdrukte te kunnen
mijden;
• verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere school
zitten) al wel vrij zijn.
Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen
dat een verlofperiode noodzakelijk is, die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat
geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en neemt deze, na overleg met de directeur van de school,
een beslissing op uw verzoek. Houdt er rekening mee dat u uw aanvraag 8 weken
voor aanvang van het gewenste verlof bij de directeur van de school indient.
Als uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat
besluit, dan heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk bezwaar tegen te maken.
De behandeling van uw bezwaarschrift mag maximaal 6 weken duren. Het besluit
waar u bezwaar tegen maakt, blijft zolang van kracht.
Een opmerking hierbij onzerzijds: ouders zijn verantwoordelijk voor de leerplicht
van hun kind en wij zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs.
Meedoen aan schoolactiviteiten
Als uitgangspunt geldt dat alle leerlingen deelnemen aan alle voor hen bestemde
onderwijsactiviteiten. Een leerling kan daarvan worden vrijgesteld indien de ouders
of verzorgers daarom verzoeken op grond van:
• de lichamelijke of psychische gesteldheid van de leerling, blijkend uit een
ver­klaring van een arts of daarmee gelijk te stellen deskundige;
• overwegende bezwaren als gevolg van de eigen godsdienst- of
levensovertuiging;
• andere gewichtige omstandigheden. (zie tekst p. 38)
Nieuwsbrief
De ervaring heeft geleerd dat de communicatie tussen school en ouders heel erg
belangrijk is. Daarom hebben we een wekelijks terugkerende digitale informatiebrief: “De Nieuwsbrief”. In de Nieuwsbrief blikken we vooruit op allerlei zaken of
kijken we nog even terug naar wat er recent is gepasseerd. Op deze manier bent
u als ouder altijd op de hoogte van datgene wat zich op school afspeelt of heeft
afgespeeld. In het nieuwe schooljaar willen wij de nieuwsbrief digitaal versturen
naar alle ouders.
Aanvragen van verlof
U dient uw verzoek voor verlof altijd in te dienen bij de directeur van de school (via
het “opgave afwezigheid formulier”). Tot een periode van maximaal 10 school­
dagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag.
38
Schoolgids 2014-2015
De nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.mariaschooleemnes.nl.
Mariaschool
39
Ouderhulp
Ouderhulp is voor het welslagen van een aantal activiteiten op school onmisbaar.
Als school zijn we dan ook bijzonder blij dat we tot op heden nooit vergeefs een
beroep hebben gedaan op ouders.
Per klas hebben wij een of twee klassenouders. Deze assisteren de leerkracht bij
het uitvoeren van allerlei activiteiten in de klas van hun kind zoals het kerstdiner,
paaslunch etc. De klassenouders kunnen hierbij een beroep doen op alle ouders
van de klas.
Ouderraad
Deze gekozen raad vervult een belangrijke rol binnen de school: het bevorderen
van de contacten tussen de school en de ouders en het informeren van de ouders,
zodat zij een beter inzicht krijgen in het schoolgebeuren. De oudervereniging
probeert haar doel te realiseren door het organiseren en coördineren van verschillende activiteiten. Zij coördineert o.a. de ouderhulp bij schoolfeesten, assisteert
bij excursies en schoolreisjes en denkt mee over de inhoudelijke zaken van het
schoolgebeuren.
Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Het bestuur hiervan is
de ouderraad.
Deze bestaat op dit moment uit de volgende leden:
• Voorzitter: Pascal Defferding
• Secretaris: Sandra Bakker
• Penningmeester: Julie-Ann Resing
• Algemeen lid: Judith Jongbloed
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene
Ledenvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar. Met dit geld worden
veel activiteiten en aankopen voor de school betaald of ondersteund. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar wij bevelen deze bij u van harte aan. In
september vindt jaarlijks de gecombineerde jaarvergadering van Ouderraad
(O.R.) en Medezeggenschapsraad (M.R.) plaats.
U wordt daar allen voor uitgenodigd. Tijdens deze vergadering wordt rekening en
verantwoording afgelegd over de activiteiten in het voorgaande cursusjaar en
worden de plannen voor het op gang gekomen cursusjaar aan de ouders ter
goed­keuring voorgelegd. U kunt zich, als u dat wilt, als kandidaatslid voor O.R.
opgeven bij een van de genoemde leden.
40
Schoolgids 2014-2015
Ongeveer elke 6 weken is er een OR-vergadering in de school. De vergaderdata
worden bekend gemaakt zodra ze zijn vastgesteld. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. Hebt u vragen, wensen, ideeën e.d.,
bezoekt dan deze vergaderingen.
Binnen de school wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd die niet bekostigd kunnen worden uit de rijksbijdrage. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaascadeautjes, traktaties bij feesten, het schoolreisje of het schoolfeest, excursies etc.
Om de kosten van deze activiteiten te kunnen betalen vraagt de ouderraad van alle
ouders oudercommissie een vrijwillige bijdrage van € 30,- per kind per jaar. Jaarlijks
legt de schoolleiding schriftelijk verantwoording af van de besteding van deze
middelen.
Overblijven op school
De Mariaschool heeft met de Partou (Kinderopvang) een overeenkomst gesloten
om het overblijven te regelen. Overblijven vindt plaats in de school (het eten vindt
plaats in de lokalen) en is voor alle kinderen van de school toegankelijk. Er dient
een vergoeding te worden betaald indien de kinderen gebruik maken van het
overblijven.
Privacy
Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van de individuele begeleiding
van kinderen, of binnen het kader van bijvoorbeeld collegiale consultatie (=leerkrachten gaan bij elkaar kijken) video-opnames maken. Deze opnames zijn voor
intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Als u hier bezwaar tegen heeft dan
vernemen wij dat graag van u. Wij kunnen hier dan rekening mee houden.
Gebruik videomateriaal in de school
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethoden
die op de scholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm wordt gebruikt
om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methode
wordt met name ingezet om docenten en leerkrachten (in-opleiding) te ondersteunen. Aan de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm zijn gespecialiseerde School
Mariaschool
41
Video Interactie Begeleiders (SVIBer) verbonden, die video-opnames maken in de
klas om deze vervolgens met de docenten of leerkrachten (in-opleiding) na te
bespreken. De SVIB-er hanteert, net als andere begeleidingsfunctionarissen, een
beroepscode waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo blijven de videobeelden die in de klas worden gemaakt,
onder beheer van de SVIB-er en worden niet – zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar – aan anderen vertoond. Het videomateriaal
zal na een periode van een jaar worden vernietigd. Indien de methodiek wordt
ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden
de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.
Schoolreisje/schoolkamp
Aan het begin van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. Jaarlijks
bekijkt een kleine commissie waar we met de kinderen naar toe gaan. Voor deze
activiteit wordt een extra bijdrage van de ouders gevraagd, afhankelijk van de
kosten van het eten, de bus, enz. U wordt daar t.z.t. en ruim op tijd verder over
ingelicht. De kinderen van groep 8 (de schoolverlaters) sluiten hun schoolloopbaan af met een schoolkamp in Lunteren.
Schooltijden
groep 1 t/m 4:
maandag, dinsdag, donderdag:
8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur
woensdag- en vrijdagochtend:
van 8.30 – 12.00 uur, woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij
groep 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur
woensdag tot 12.30 uur
Op vakantie onder schooltijd
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als u kind(eren) door de specifieke
aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan.
In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind
42
Schoolgids 2014-2015
vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel
gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat jaar. Bij uw aanvraag moet u een
werk­geversverklaring overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep
ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie
verlof op kunt nemen.
Daarnaast moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:
• u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen;
• verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet
toegestaan;
• het verlof moet minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van
de school worden aangevraagd (dit i.v.m. eventuele bezwaarprocedure).
Het kan voorkomen, dat u wegens ziekte niet tijdig van uw vakantieadres kunt
terugkeren. U dient dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen,
waaruit de aard, de ernst en de duur van de ziekte blijft. Op deze manier kunt u
namelijk misverstanden voorkomen.
Indien u toch op vakantie gaat zonder toestemming van de directeur van de
school of de leerplichtambtenaar zal er een proces-verbaal opgemaakt worden
door de leerplichtambtenaar.
Deze zal u dan horen en vervolgens het proces-verbaal toezenden naar de Officier
van Justitie, waar na een uitspraak volgt. De straf bestaat meestal uit een (fikse)
geldboete.
Schorsing, time-out en verwijdering
In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden
opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met
de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt
met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er
wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur
schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing.
Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat
hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de
schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders
van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur
44
Schoolgids 2014-2015
uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet
plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere
school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de
ouders schriftelijk medegedeeld. De onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van het besluit tot verwijdering. Tegen het besluit tot
verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.
Sponsoring
Een school mag gesponsord worden en dat geldt ook voor onze school. Wij kiezen ervoor om ons te houden aan het convenant sponsering dat op 13 februari
1997 is gesloten tussen de overheid, de besturenorganisaties, ouderorganisaties
en andere instanties.
Uitgangspunten daarbij zijn dat sponsoring verenigbaar moet zijn met de pedagogische taak en doelstellingen van de school. Er mag op geen enkele manier
schade worden berokkend aan het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van de kinderen. Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengen.
Evenmin mag sponsoring de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden en sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod
en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire
onderwijsproces (dat wat er in de klassen gebeurt) mag nooit afhankelijk zijn van
sponsormiddelen. Het dient voor alle betrokkenen duidelijk te zijn, wanneer er
sprake is van sponsoring. Daarom zullen sponsoractiviteiten altijd vooraf schriftelijk bekend worden gemaakt. Initiatieven voor sponsoring kunnen door alle bij de
school betrokken geledingen worden ondernomen. Het is aan de directie deze
voornemens te beoordelen. Een besluit tot sponsoring kan pas genomen worden, nadat de medezeggenschapsraad haar instemming heeft gegeven.
Sportactiviteiten
De Mariaschool organiseert jaarlijks een sportdag. Daarnaast wordt door kinderen uit de groepen 7 en 8 meegedaan aan het Schoolschaaktoernooi en het
Schoolvoetbaltoernooi. Onze school doet jaarlijks mee met de avondvierdaagse
(zowel 5 als 10 km). Deelname aan de avondvierdaagse wordt door de ouders
georganiseerd en valt niet onder verantwoordelijkheid van de school.
Mariaschool
45
Toezicht op de speelplaats
Vanaf een kwartier voor de aanvang van de school is er toezicht op het schoolplein. Vijf minuten voor aanvang gaat er een bel, waarna de kinderen naar binnen
mogen. De ouders van de groepen 1 – 2 mogen hun kind naar hun lokaal begeleiden, waarna ‘s morgens om half negen en ‘s middags om kwart over een de
lessen beginnen. Alle ouders worden dan verzocht afscheid van hun kind te
nemen en het lokaal te verlaten. Tussen de middag is het hek tot één uur dicht en
is de speelplaats alleen voor de overblijvers! Zorgt u er voor dat uw kind op tijd
komt? Laatkomers storen de groep. Als u uw kind niet zelf brengt, geeft u dan even
een briefje mee met de reden van dit te laat komen.
Veiligheidsbeleid
Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken beschreven:
• Arbeidsomstandighedenbeleid;
• Bedrijfshulpverlening en brandpreventie;
• Klachtenregeling;
• Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie,
agressie/lichamelijk geweld en privacy);
• Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen;
• Ontruimingsplan.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
11 oktober t/m 19 oktober
Kerstvakantie
20 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie
21 februari t/m 1 maart
Witte donderdag
2 april
Goede Vrijdag3 april
Pasen
5 en 6 april
Koningsdag27 april
Meivakantie
28 april t/m 10 mei
Hemelvaart
14 t/m 17 mei
Pinksteren
24 en 25 juni
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus
Mariaschool
47
Vrije middagen
5 december (na sinterklaas), 19 december (voor de kerst), 20 februari (na het carnaval), 4 juli (voor de zomervakantie)
Studiedagen (alle kinderen zijn vrij)
Maandag 3 november
Woensdag 28 januari
Maandag 16 maart
We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel
mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u
dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind.
Verzekering
Dienstverlenende instanties
De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en W.A.
voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen etc.
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal,
vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. Helaas kan de
school niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of
elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke
W.A. verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk,
aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.
Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan de schooleigendommen
toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.
Kindertelefoon
Als je als kind problemen hebt en er graag met een ander over praat, dan kun je
gratis dit nummer bellen: 0800-0432 (van 14.00 tot 20.00 uur)
Website
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (A.M.K.)
Tel.: 0900-123 123 0
Dit nummer kan door alle mensen die zich zorgen maken over een kind gebeld
worden om advies te krijgen of een melding te doen van welke vorm van kindermishandeling dan ook. Dus ook verwaarlozing en seksueel misbruik kunnen op dit
telefoonnummer worden gemeld. Een beller wordt automatisch doorgeschakeld
naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in de eigen regio.
De school heeft een website, www.mariaschooleemnes.nl. Op deze site kunt u
o.a. ons schoolplan, onze schoolgids, de nieuwsbrieven inzien. Daarnaast heeft
iedere groep een eigen plekje op de site. Hier informeren leerkracht en kinderen
u over wat er zoal in hun groep gebeurt. Soms zullen er foto’s gepubliceerd worden, om het geheel te verduidelijken of te illustreren. Vanzelfsprekend hanteren
we hierbij bepaalde criteria, zoals de wet op de privacy. Mocht u bezwaren hebben tegen het feit dat er een foto van uw kind op onze website staat, neemt u dan
even contact op met de directie van de school.
Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte van uw kind vragen we u tussen 8.00 en 8.20 uur contact op te nemen
met school. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet
aanwezig is, dan nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd
48
ziek wordt, bellen wij u op. We willen benadrukken dat een noodnummer niet
alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is.
Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen geeft u dat dan door aan
[email protected] 035-5334110.
Schoolgids 2014-2015
Bureau jeugdzorg Utrecht
Regiokantoor Amersfoort, Bergstraat 9, 3811 NE Amersfoort
Tel.: 0900-4005555
Dorpsnetwerk
Jeugdhulpverlening 12- en 12+ Eemnesserweg 10, 3741 GA Baarn
035-548 86 66 Contactpersoon: Ria Dobma
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht.
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen
te laten komen. Dat loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom geen
telefonische vragen meer van onderwijsconsumenten.
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld is er bij de onderwijsinspectie een centraal meldpunt vertrouwens­
inspecteurs. Het telefoonnummer is: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Mariaschool
49
Regionaal Bureau Leerlingzaken
Heuvellaan 50, 1217 JN Hilversum
Postbus 514, 1200 AM Hilversum
Tel.: 035-692 66 20
RIAGG
Olmenlaan 159, 1404 DE Bussum
Tel.: 035-691 02 55
Buitenschoolse opvang (BSO) “De Blauwe Gorilla”
Vierkante Bosje 37, 3755 BE Eemnes
Tel.: 035-538 0798
15 – Wie werkt waar?
Leerkrachten
groep 1/2: Ria Bolster en Daniëlle Bruyn
groep 1/2: Alice Peek en Ginger van Wieringen
groep 3: Hedwig Wernsen en Alice Peek
groep 4/5: Manda van der Sar en Guido Bas
groep 5/6: Amber Bouwmeester
groep 7: Hemmy te Poele en Monica ten Hagen
groep 8: Mike Bunschoten en Monica ten Hagen
Ondersteunende taken
Intern begeleider: Manda de Jong
Leeskliniek: Ria Bolster
Administratief medewerkster: Vivienne Steernberg (ma)
Conciërge: Goos Dop
Vakleerkracht gymnastiek: Marjolein Bausch (ma-mi, vrij-mi)
Vakleerkracht Engels: Tracy Lagas
Directie
Directeur: Guido Bas
Werkt niet op woensdag
50
Schoolgids 2014-2015
Mariaschool
51
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Basisscholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm PO werken
samen op het gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u
de gegevens van het bestuur en een overzicht van de scholen die onderdeel
zijn van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm PO.
Bestuur
Theo Brok (bestuursvoorzitter), Saskia Makker, Bart van den Haak
Postadres: Postbus 613, 1200 AP Hilversum, 035 - 646 00 88
E-mailadres: [email protected]
www.atscholen.nl
School:
Hilversum
Laren
Blaricum
Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl
De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01
Eemnesserweg 17, 1251 NA
www.debinckhorst.nl
C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl
Naarden
KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl
KBS De Bijvanck
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdebijvanck.nl
Eemnes
De Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl
Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 33, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl
Merlijn
035 - 538 68 54
Aartseveen 96, 3755 VE
www.merlijn-eemnes.nl
KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl
Paulusschool
035 - 624 69 16
Irisstraat 2, 1214 ET
www.paulusschoolhilversum.nl
Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl
De Wilge
035 - 685 40 74
C. Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl
De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Van ’t Hoffplein 2, 1223 EG
www.dewilgetoren.nl
KinderRijk
035 - 767 60 01
Beethovenlaan 75, 1411 HR
www.basisschoolkinderrijk.nl
Wijdemeren
Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl
Jozefschool
0294 - 253336
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl
St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl
Mariaschool
53
Schoolkeuzes in het Gooi
IB MYP/DP
MAVO
Thijm Institute zorg voor de verdere professionele ontwikkeling van docenten.
International School Hilversum
Alberdingk Thijm Mavo
Bijgaand overzicht biedt alvast een begin in de zoektocht naar de meest passende
Learning Through Diversity, de wereld
Kleine school, open sfeervolle omgeving,
school in het Gooi.
aan je voeten, samen leren met
veel aandacht voor individuele leerling,
leerlingen uit alle delen van
afwisselende werkvormen met veel ICT.
de wereld, Engels als voertaal.
Locatie: Van Linschotenlaan 503, Hilversum
Locatie: Emmastraat 56, Hilversum
Website: www.alberdingkthijmmavo.nl
Komt u samen met uw zoon of dochter binnenkort voor de keus te staan welk vervolgonderwijs het beste bij uw kind past? Dan bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in
zaken als kwaliteit, prestaties en profiel van de school. Alle scholen van de Verenigde
Scholen J.A. Alberdingk Thijm bieden modern, internationaal georiënteerd onderwijs
van hoog gekwalificeerde docenten.
ICT en tweetaligheid/internationalisering zijn belangrijke speerpunten op de scholen;
elke school geeft op eigen wijze invulling hieraan. Daarnaast draagt het Alberdingk
Website: www.ishilversum.nl
GYMNASIUM/ATHENEUM/HAVO
VWO/HAVO/IB MYP
MAVO/ONDERBOUW HAVO
VMBO
Alberdingk Thijm College
Laar en Berg
Sint Aloysius College
Groot Goylant
Elke leerling een laptop,
Een wereldschool, waar door
School voor mavo en havo-onderbouw,
Kleine school voor vmbo met veel
uitstekende begeleiding,
kleinschaligheid elke leerling
leerling in beeld en leren in context,
mogelijkheden, voor elke leerling
vernieuwend onderwijs.
wordt gekend.
uitstekende studiebegeleiding,
een passende opleiding, juiste mix van
Locatie: Laapersveld 9, Hilversum
Locatie: Langsakker 4, Laren
English Plus Programme.
theorie en praktijk, tweetalig onderwijs,
Website: www.atscholen.nl/atc
Website: www.laarenberg.nl
Locatie: Schapenkamp 200, Hilversum
ICT-opleiding met aansluitend
Website: www.hetalc.nl
vervolg­onderwijs op mbo-niveau.
Locatie: Van Linschotenlaan 501, Hilversum
Website: www.grootgoylant.nl
54
Schoolgids 2014-2015
Mariaschool
55
Opdrachtgever: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Vormgeving: Ingrid Scheinhardt
Drukwerk: Papyrus BV
56
Schoolgids 2014-2015