SKOT-journaal 02-2014 - Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

Vooraf
Beste mensen,
Het voorjaar is in volle gang en de natuur
loopt enkele weken voor, genieten!!
Binnen de stichting zijn we volop bezig
met de formatie voor het komende
schooljaar. Al met al ziet het er redelijk
gunstig uit en we hopen dat we voor de
meivakantie aan elke directeur de definitieve formatie kenbaar kunnen maken zodat hij of zij op schoolniveau verder kan
met de schoolformatie.
Begin maart zijn de CITO uitslagen voor
de kinderen van groep acht en de schooluitslagen binnengekomen. De scholen die
vorig jaar een mindere uitslag hadden
hebben zich van hun goede kant laten
zien want dit jaar zijn op deze scholen de
uitslagen allemaal boven de norm die de
inspectie hanteert.
Op bovenschools niveau zijn we bezig
met het schrijven van een beleidsstuk dat
helderheid geeft over hoe we het komende schooljaar de zorg rondom leerlingen
willen inrichten. Door de invoering van
passend onderwijs zullen hier een aantal
dingen in veranderen. Dit beleidsstuk
wordt voor de zomervakantie nog met de
directeuren en Ib-ers besproken. Ook zullen we in het eerste jaar de veranderingen op de voet volgen en afspraken bijstellen waar dat nodig is.
Rest mij nog iedereen alvast goede Paasdagen en een goede meivakantie toe te
wensen.
Met vriendelijke groeten
Richard Benneker
In dit nummer

Diefstal Zenderen

Studiedag ICT

Jubilea

Vanuit Het Convent

Nota’s tijdig insturen

Onderhoud schoolpleinen
Jaargang 9-nr.2 april 2014
Redactieadres: [email protected]
Verspreiding: digitaal
Het volgende nummer verschijnt in
juni 2014
Bonus vervangingsfonds
Wederom, voor het negende jaar op
rij, is er een bonus van het vervangingsfonds ontvangen. Deze bonus
ontvangt een schoolbestuur wanneer
er door het vervangingsfonds minder
aan ziektevervanging hoeft te worden
uitbetaald dan dat er aan premie
door het schoolbestuur wordt afgedragen. Voor het schooljaar 20122013 lag dit percentage op 45,02 %.
Hierdoor ontvangt het bestuur
€ 29.000,- retour. Dit geld wordt besteed aan goed verzuimbeleid maar
hiervan wordt ook de jaarlijks cadeaubon, die iedereen aan het begin
van de zomervakantie ontvangt, betaald. Ook dit jaar kan iedereen deze bon weer verwachten omdat het de verdienste van ons allen is dat
we een alleszins acceptabel
ziekteverzuim hebben.
Jeanette Altena 25 jaar in het onderwijs
Op woensdag 22 januari is Jeanette Altena door het team van de
Rietslenke in het zonnetje gezet omdat ze 25 jaar werkzaam was
in het onderwijs. Jeannette heeft het grootste deel van haar loopbaan, vanaf 1995, bij onze stichting gewerkt. Er was gebak voor
het hele team en voor Jeannette was er een bos bloemen. Frans Ekkerkink 12½ jaar in dienst
Op maandag 3 maart was Frans Ekkerink 12½ jaar
in dienst bij de Stichting. Frans is als conciërge
werkzaam op de St. Jozef school in Enter. Hij werd
in de pauze verrast met een mooie bos bloemen
door Marieke Vollenbroek, de adjunct directeur van
de Jozefschool.
Twee jubilarissen op de Mariaschool
Op 6 maart hebben Josephine Slaghekke en Maaike Homan van
de Mariaschool in Enter hun 12½ jarig ambtsjubileum bij onze
stichting gevierd. Het jaarlijkse teamuitje was de gelegenheid
voor het team en directeur Hetty Nijenhuis om Josephine en
Maaike in het zonnetje te zetten. Ze ontvingen van hen de felicitaties met de daarbij behorende attentie.
Hanneke Meijer12½ bij het bestuur
Op 20 februari was Hanneke Meijer 12 ½ jaar werkzaam bij ons bestuur. Hanneke heeft eerst op de
Mariaschool in Wierden gewerkt en werkt inmiddels
al een flink aantal jaren op de St. Stephanusschool
in Bornerbroek. Ze werd door de directie en collega’s verrast met een prachtig boeket bloemen en
een vaas. Hanneke verraste de collega’s met eigen
gebakken appeltaart. Ergens tussen “mijn kinderen” zit de jubilaris.
BHV cursussen weer in volle gang
De afgelopen periode zijn er weer de jaarlijkse BHV cursussen
georganiseerd waar de BHV-ers van alle scholen hun kennis op
het gebied van branden blussen en EHBO onderhouden. Er is
flink geoefend en ook de “lotusslachtoffers “waren van de partij
om de situatie zo getrouw mogelijk na te bootsen. Natuurlijk hopen we dat het de getrainde vaardigheden niet in de praktijk
hoeven worden gebracht.
Op de foto zien we de conciërges van de Jozefschool en
de Langewieke.
Marieke enthousiast voor nieuwe baan
Per 1 augustus a.s. wordt Marieke
Oude Middendorp benoemd als
directeur aan de St. Stephanusschool in Zenderen. Op de site
van “Borne boeit” is een interview
met haar geplaatst. Hieronder
staat het eerste deel van dit interview. Het geeft een beeld van
wie Marieke is.
De St. Stephanus in Zenderen krijgt een nieuw schoolhoofd, de al lang in
school bekende docent Marieke Oude Middendorp. Marieke werkt al jaren
in Zenderen aan de school aan het Sindron. Ze is docente van groep
acht, coach voor de andere docenten, adjunct-directeur sinds een jaar of
zes en nu heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden in de functie van directeur.
Het vroegere werk is ze beslist nog niet beu, want de afwisseling in de
taken stimuleert. Twee dagen voor de klas, een halve dag voor de taak
van adjunct en de rest van de tijd coach en interne begeleider biedt haar
veel voldoening. Maar ze is toe aan een nieuwe uitdaging en die vindt ze
in het directeurschap. Haar taken gaan dan ook het hele pakket omvatten: voorlopig niet meer structureel voor de klas, maar, naast de zorg
voor het onderwijskundig beleid ook de zorg voor de financiën, in de huidige tijd geen eenvoudige taak. Ook het personeelsbeleid,
twaalf personen en de aanschaf van materialen komt op haar bordje terecht. In vier dagen gaat ze deze klus klaren.
Daarnaast heeft ze, samen met haar man, de zorg voor twee dochters en
het huishouden. Zij is actief bij de scouting en het koor Inpajoko en ze
sport. Kortom, ze verveelt zich geen seconde. Ook maakt ze tijd voor familie en vrienden, want genieten van het leven vindt ze heel belangrijk.
Diefstal in Zenderen
Op vrijdag voor de voorjaarsvakantie
kwam aan het licht dat op het platte dak
van de St. Stephanusschool in Zenderen
alle loodflappen zijn gestolen. Het gaat
om ruim 140 meter. Dieven hebben alle
loodflappen met een mes strak langs de
muren afgesneden. De schade bedraagt
ruim €10.000,- Deze zal door de verzekering worden gedekt. Binnenkort zal alles gerepareerd worden.
Studiedag ICT 12 maart
Op 12 maart was het zover, na een
aantal jaren dat er geen gezamenlijke
studiedag was georganiseerd, kwamen 240 personeelsleden van onze
stichting bij elkaar om zich te laten
voorlichten en inspireren op ICT gebied. Vanuit het BIT [Bovenschools
ICT Twenterand] was er een interessant programma opgesteld met een
flink aantal workshops waarvoor iedereen had kunnen intekenen.
Maar voordat iedereen op weg ging
naar de workshoplocaties was er een inleiding van Niels Baas. Hij sprak
vanuit Cyberpesten de Baas en Mijn Kind Online en is
communicatiewetenschapper, docent en onderzoeker
aan de Universiteit Twente. In zijn inleiding ging hij
in op het belang van mediawijsheid van ouders en
onderwijskundigen en hoe kinderen aankijken en omgaan met de nieuwe media.
Ook in een aantal workshops kwamen deze thema’s terug en werd er
dieper op deze materie ingegaan. Daarnaast waren er ook workshops
over allerlei programma’s die voor het onderwijs gebruikt kunnen worden
zoals: Eduapp, Flipped Classroom, Snappet.
Ook kwam het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals tablet en laptop
aan de orde.
Voor de directeuren was er in de eerste ronde workshops een inspiratie workshop en daarna is de aanleg
van professionele WIFI op de scholen aan de orde geweest. Hier wordt op korte termijn een vervolg aan
gegeven. Het schoolbestuur heeft alle scholen hiervoor een start bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld.
Nota’s fietsregeling en tabletregeling tijdig insturen
Mensen die gebruik maken van de fietsregeling of de tabletregeling en
deze willen verrekenen met het vakantiegeld dat in de maand mei wordt
uitbetaald moeten de originele nota en het bijbehorende formulier voor de
meivakantie insturen aan Francien Molenbroek, postbus 185, 7620 AD
Borne. Te laat ingestuurde nota’s en formulieren worden niet meer verwerkt.
Groot onderhoud scholen en vervanging rubberen tegels
In het kader van groot onderhoud zijn de
afgelopen weken de rubberen tegels onder de speeltoestellen van de Rietslenke
en de Jozefschool vervangen. Zo worden
er de komende maanden nog een aantal
projecten in het kader van groot onderhoud aan onze gebouwen uitgevoerd. Op
enkele scholen worden de vloeren in de
toiletten vervangen en op de Rietslenke
wordt een extra ingang en garderobe gemaakt. Frans Poelman heeft de
coördinatie van deze projecten en zal ook regelmatig op deze scholen
aanwezig zijn.
Vanuit het Convent
Leerkracht LB opleiding
Vanuit het Convent wordt geprobeerd wederom
de “HBO+ opleiding leerkracht LB” aan te bieden. Bij voldoende deelname zal de opleiding in
deze regio worden georganiseerd zodat de deelnemers minder reistijd kwijt zijn. Mocht je belangstelling hebben voor deze opleiding vraag dan bij je directeur om informatie en het aanmeldingsformulier.
Nieuwe website
Het Convent heeft haar website vernieuwd, naast een overzicht van de
deelnemers is er informatie te vinden waarmee de negen Katholieke
schoolbesturen in Twente bezig zijn. Neem daarvoor een keer een kijkje
op http:www.conventpo.nl/
Voorlichting ABP
Op woensdag 16 april is
er om 13.00 uur een
voorlichtingsmiddag van het ABP over het pensioen en de actualiteiten
zoals AOW, flexibele pensionering enz. Er is ook ruimte om allerlei vragen te stellen. Ruim 20 mensen hebben zich hiervoor opgegeven via
Marjon Tjepkema, onze personeelsadviseur. De middag wordt gehouden
op het bestuurskantoor aan de Dorpsstraat 127 in Enter. Wilt u zich nog
aanmelden dan kan dit nog via [email protected] Aan de hand van deze middag wordt er door het ABP bepaald of er nog een individueel
pensioenspreekuur komt.