hoofdluis NIEUWS UIT HET DIRECTIEKANTOOR

Jaargang 2014-2015, nr. 2
Louis Davidscarré 1
2042 LZ Zandvoort
023-5714258
NIEUWS UIT HET DIRECTIEKANTOOR
Agenda
Verkiezing leerlingenraad
0610
Sponsorloop van de
plusklas
0809
Afsluiting kinderboekenweek
1010
Studiedag de la Salle
alle groepen vrij
2010
Luizencontrole
2210
Drempelonderzoek
groep 8
2310
Drempelonderzoek
groep 8
2410
Voorstelling voor 1/2
in de Krocht
2410
Start ateliers bovenbouw
2410
Installatie leerlingen- 27raad
10
Schoolshow groep 8
2910
Voorstelling voor 5/6
in de Krocht
3010
Roostervrij groep 1-2
0511
September 2014
De eerste periode van het
schooljaar zit er alweer op.
Volgende week start de
herfstvakantie. Deze
duurt t/m maandag 20
oktober!!
Terugkijkend op deze acht
weken is er veel gebeurd
op school. Groep 8 heeft al
een leuk kamp en een
spetterende watersportdag
achter de rug, het startfeest van de oudervereniging was een enorm succes, het schoolplein is
meer aangekleed met
mooie pleinplakkers, de
intakegesprekken hebben
plaatsgevonden en we
hebben een nieuwjaarsreceptie/informatieavond
gehad. Afgelopen dinsdag
had het team na school
een studiemiddag over
lezen. Voor komend
schooljaar ligt de focus op
het verhogen van het leesplezier en de leeropbrengsten voor technisch lezen.
Thuis kunt u hier uw
steentje aan bijdragen. De
kinderboekenweek is een
uitgelezen week om met
uw kind een leuk boek te
gaan kopen. Thuis regelmatig lezen (en zeker ook
voorlezen) vergroot de motivatie en de leesvaardigheid van kinderen. Lezen
is leuk! Lezen vergroot je
wereld!
Graag vraag ik op deze
plek uw aandacht voor de
schooltijden. Het komt
helaas zeer regelmatig
voor dat wij bij het bellen
om 08.25 uur nog niet de
helft van onze leerlingen
in de rijen aantreffen. Veel
kinderen komen op het
allerlaatste nippertje of te
laat. Om veiligheidsredenen gaan de buitendeuren
om 08.35 uur op slot, maar
helaas betekent dit dat de
werknemers die beneden
in het gebouw zitten, continu naar de deur moeten
lopen om laatkomers binnen te laten. Dit stoort
enorm!! Bovendien missen
de laatkomers effectieve
onderwijstijd en vaak een
stukje van de instructie.
(dagelijks vijf minuten te
laat kost een kind ruim 16
uur lestijd op jaarbasis)
Kortom: zorgt u er alstublieft voor dat uw kind om
08.25 in de rij staat!!
hoofdluis
Onlangs is er in een aantal groepen hoofdluis geconstateerd. Doordat we
geen strenge winter hebben gehad en de temperaturen nu nog steeds zomers zijn, lijkt het of deze
lastige beestjes het extra
naar hun zin hebben.
Graag vragen wij uw medewerking voor dit probleem. Wilt u thuis regelmatig uw kind(eren) controleren? En als u luisjes
of neetjes ontdekt, graag
z.s.m. doorgeven aan de
leerkracht van uw kind,
zodat wij de rest van de
groep kunnen laten
controleren.
Pagina 2
MARIASCHOOL
NSGK zoekt collectanten voor 10 tot en met 15 november in Zandvoort
‘Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind’/ NSGK houdt van 10 tot en met 15 november 2014 haar landelijke
collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting
zoekt nog helpende handen in Zandvoort.
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK onder andere speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen, zodat kinderen en jongeren met een handicap volwaardig kunnen leven.
De afgelopen jaren hebben verschillende ouders van de Mariaschool geholpen; mede dankzij hen wordt er ieder jaar in
Zandvoort een mooi bedrag opgehaald.
Afgelopen jaar werd in Zandvoort een recordbedrag van euro 2.403,34 opgehaald. Het zou geweldig zijn als we dat dit
jaar kunnen overtreffen!
Helpt u mee? Het kost maar een paar uur van uw tijd.
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met:
Maurice Bracco Gartner (vader Loek&Jules-oudleerlingen Mariaschool)
telefoonnummer 06-46601030 of
e-mail [email protected]
FINLANDREIS
Van 14 t/m 20 september zijn alle directeuren van stichting de la Salle op
studiereis geweest naar Finland. Wij
hebben daar veel scholen bezocht, met
directeuren, leraren en leerlingen gesproken en een bijeenkomst gehad op
het Finnish Board of Education in
Helsinki. Ook hebben wij een bezoek
gebracht aan een teachers trainingsschool (een Finse PABO).
volle antipestprogramma KIVA, wat
daar ontwikkeld is. 90% van alle Finse
scholen werkt volgens deze methode en
is hierdoor zeer succesvol in het voor-
komen van pestgedrag bij hun leerlingen.
Vanaf 2015 wordt iedere Nederlandse
basisschool verplicht een goed antipest-programma te volgen. KIVA staat
hoog op de lijst van goedgekeurde methodes.
Stichtingbreed gaan wij nu onderzoeken of de la Salle-scholen het KIVA
programma kunnen gaan implementeren. Ik houd u op de hoogte.
Eén van de redenen waarom we voor
Finland hebben gekozen is het succes-
ALLERLEI
Juf Nelly is helaas nog niet hersteld.
Het ziet ernaar uit dat dit nog wel
even gaat duren. Gelukkig is juf Ciel
beschikbaar voor de hele periode,
waarin juf Nelly niet kan werken.
Langs deze weg wensen we juf Nelly
heel veel sterkte en beterschap en we
hopen dat ze snel weer de “oude” is.
Voor het ouderpanel ben ik op zoek
naar een aantal enthousiaste vaders/moeders die ca. driemaal per jaar
een gesprek willen voeren met juf Kyra, een aantal andere ouders en mij.
Doel is om input te krijgen van wat er
onder de ouders leeft over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Zo bespreken wij thema’s als: het nieuwe
rapport, ouderbetrokkenheid, veiligheid op school, etc. De bijeenkomsten
zijn ‘s avonds van 19 uur tot 20.30
uur. U kunt zich aanmelden via de
mail. [email protected]
De afsluiting van de kinderboekenweek gebeurt in twee fases. De onderbouw heeft vrijdag vanaf 11.15
uur een kinderboekenmarkt georganiseerd. Informatie hierover is gemaild.
De bovenbouw sluit op vrijdagmiddag af met een modeshow en een
half-uurs-disco. Het thema is immers “FEEST”.
Hierna begint de herfstvakantie.
Langs deze weg wens ik alle ouders
en kinderen een heel fijne en ontspannen week!!
Louis Davidscarré 1
2042 LZ Zandvoort
Telefoon: 023 5714258
Email:
[email protected]
Website:
www.mariaschoolzandvoort.nl
Onderwijs met hart voor het kind
en zorg voor elkaar.
RK
MARIASCHOOL
Basisschool
Aanmelden voor de Eerste Communie kan weer!
Vanaf groep 4 kunnen kinderen eerste communie doen.
Eerste Communie doen betekent dat je voor het eerst het
heilig Brood ontvangt in een katholieke kerkdienst. Het
heilig Brood ontvangen heet “communie” en na de eerste
keer mag je dat steeds als je meedoet in een kerkdienst.
Natuurlijk hoort bij de eerste communie een voorbereiding. Je zoon of dochter gaat met andere jongens en
meisjes Bijbelverhalen horen en wordt geholpen om zich
thuis te voelen in de kerk. Bijbelverhalen zijn bedoeld om
ons iets van Gods kijk op de mens en de wereld mee te
geven. Die kijk is vaak verrassend! Het belangrijkste is
dat je gevoelig wordt voor de Liefde waaruit alles is
voortgekomen. We hopen kinderen te laten ervaren dat
ze nooit alleen zijn. Jezus geeft ons zijn Brood in de viering als voedsel voor je geest en je hart: “Ik houd als
mens en als God zoveel van je dat ik bereid ben mijn leven voor je te geven.” Wat we de kinderen meegeven is
dit: geloof in Jezus maakt je sterk om goed te doen met
je leven, voor jezelf en voor anderen die voor God net zo
belangrijk zijn als jij.
kerk om het gevoel te krijgen: ja, hier zijn we thuis. Zo
kan je dochter of zoon goed voorbereid meedoen met een
van de feestelijke communievieringen: op 19 april 2015
in Overveen en bij veel aanmeldingen zal er ook een communieviering in Aerdenhout worden gehouden. Ouders
bieden we de mogelijkheid om een korte geloofsoriëntatie
cursus te volgen zodat je je kind goed kunt coachen. De
voorbereidingsmiddagen zijn in Aerdenhout en bedoeld
voor communicanten uit de parochies van Bloemendaal,
Overveen, Aerdenhout en Zandvoort.
Mocht je zoon of dochter nog niet gedoopt zijn, dan is de
doop onderdeel van de voorbereiding. Als je kind communie mag doen: laat het weten bij: [email protected] of bel 0235277462 en vraag naar
Paula van der Voorn. Zij zorgt dat je alle verdere info
krijgt.
Meer info staat ook op: www.boazparochies.nl onder
“Verdieping”.
Hartelijke groet,
Hoe gaat eerste communie doen in zijn werk?
Je kind doet mee met een zestal bijeenkomsten en je begeleidt hem of haar thuis. Daar gebruiken we een leuke
werkmap voor. Natuurlijk kom je een paar keer naar de
Pastoor Matthieu Wagemaker.