beschikking - Provincie Fryslân

FUMb
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Heil Holland Airservice B.V.
t.a.v. de heer T.R. Heinen
Kanaal B.z.z. 3
7881 NB EMMERCOMPASCUUM
Grou, 22 augustus 2014
VERZONDEN 9SEP 2O1
•
Ons kenmerk
: JDM/201 4-FUMO-0001 881/2014/0191
Afdeling
: Toetsing en Vergunningverlening
Behandeld door : J.D. van der Meulen / +31 566 75 03 76
Uw kenmerk
Betreft
: beschikking locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
Wet luchtvaart te Reduzum
Geachte heer Heinen,
Hierbij sturen wij u de verleende ontheffing voor 12 vluchtdagen tussen 1 november 2014 en
1 mei 2015 voor het perceel naast de Blauwe tent aan de Overijsselsestraatweg te
Reduzum. De vluchten worden uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân ten behoeve
van de jaarlijkse schouwvluchten. De ontheffing is als bijlage bijgevoegd.
Hoogac/tend
N me s het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,
In N.G. Kistemaker
Afdeling Toetsing en Vergunningverlening
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden • J.W. de visserwei 10, 9001 ZE Grou 0566 750 300
[email protected] • www.fumo.nl • NL93 RABO 0135 5152 38• BTW nr NL 8526.08.263.B.01
KvK nr 5749 9470
FUIV[b
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;
gezien de aanvraag van Heli Holland Airservice B.V. d.d. 11juli 2014, ontvangen op 11juli
2014;
,
Gelet op artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, Regeling veilig gebruik luchthavens en andere
terreinen en het provinciaal luchtvaartbeleid;
BESLUITEN,
aan Heli Holland Airservice B.V te Emmercompascuum een ontheffing te verlenen van het
verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen. De ontheffing heeft betrekking
op het perceel naast de Blauwe tent aan de Overijsselsestraatweg te Reduzum.
Algemene voorschriften
1. Het aanvraagformulier en de bijgevoegde bescheiden maken onderdeel uit van deze
ontheffing.
2. Deze ontheffing geldt tussen 1 november 2014 en 1 mei 2015 voor maximaal 12
vluchtdagen voor maximaal 2 helikopters per dag met elk 4 landingen en 4 starts.
3. De ontheffing geldt voor het perceel naast de Blauwe tent aan de Overijsselsestraatweg
te Reduzum, zoals aangeven is op de tekening, gedurende de Uniforme daglichtperiode
(UDP).
4. Tenminste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing geeft de houder van de ontheffing
aan GS van de provincie Fryslân, aan de minister van Infrastructuur & Milieu en aan de
burgemeester van de gemeente waarin het betreffende terrein is gelegen, kennis van het
voornemen de ontheffing te gebruiken. Aan GS moet deze melding digitaal worden
verzonden naar [email protected] U dient het meldingsformulier te gebruiken dat
door de provincie Fryslân is vastgesteld. Deze melding is als bijlage bijgevoegd. Het
formulier is tevens te vinden is op de website www.fryslan.nl. Het formulier dient (digitaal)
ondertekend te worden.
5. Voor aanvang van de vlucht moet de gezagvoerder van het luchtvaartuig zich ervan
vergewissen dat de melding van de ontheffing, zoals voorgeschreven in voorschrift 4, is
gedaan, alsmede een afschrift van de ontheffing in kwestie ter inzage aanwezig is.
6. Ter voorkoming van onnodige (geluids-)overlast en in het kader van de (verkeers-)
veiligheid, zullen de aan- en uitvliegroutes zodanig dienen te zijn dat de kernen van
dorpen en steden worden gemeden.
7. Voorafgaand aan een vlucht dient contact te worden opgenomen met de verkeersleiding
van vliegbasis Leeuwarden via het telefoonnummer 058 2346737 of 06 20425953 en bij
geen gehoor met de verkeersleiding AOCS Nieuw Milligen via het telefoonnummer 0577
458700 om de vluchtuitvoering af te stemmen.
-2/3-
Ons
kenmerk:
JDM/2014-FUMO0001881/2014/0191
FUIV[b
Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
8. Het niet nakomen van (één van) de hiervoor vermelde voorschriften kan leiden tot het
onmiddellijk intrekken van dit besluit, zonder recht op schadevergoeding
nd,
van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,
N.G. Kistemaker
leling Toetsing en Vergunningverlening
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes
(6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de gronden van het bezwaar.
Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder
“contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie:
tel. (058) 292 51 57.
Het origineel van deze ontheffing wordt gezonden aan verzoeker en een afschrift wordt
gezonden aan:
Per e-mail naar [email protected] van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Inspectie Leefomgeving en Transport;
-
Burgemeester van de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de heer L. van den Burgt, Postbus
21 .000, 8900 JA Leeuwarden
-
Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Luchtvaartpolitie, Postbus 100
3970 AC Driebergen
-
-3/3-
Ons
kenmerk:
JDM/201 4-FUMO0001 881/2014/0191