verzoek toelating CZV en aanvraag bijzondere

Verzoek toelating collectieve zorgverzekering minima Katwijk (CZV
Minima Katwijk) en aanvraag bijzondere bijstand aanvullende
ziektekostenverzekering
Ondergetekende:
achternaam + voorletters
: …………………………………………..
adres
: …………………………………………..
geboortedatum
: …………………………………………..
verzoekt om toelating tot de collectieve zorgverzekering voor de minima en om bijzondere
bijstand voor de kosten van de aanvullende zorgverzekering.
Ondergetekende is van mening dat hij/zij onder de doelgroep van deze verzekering
valt en in aanmerking komt voor bijzondere bijstand in deze kosten. Hij/zij overlegt
daartoe bewijsstukken van zijn/haar maandelijkse vaste inkomsten en zijn/haar vermogen
alsmede, indien van toepassing, van die van zijn/haar partner. Ook overlegt hij/zij een
afschrift van een geldig reisdocument of Vreemdelingendocument van hem/haarzelf alsmede,
indien van toepassing, van zijn/haar partner.
Ondergetekende verklaart geen gegevens achter te houden, die van belang zijn voor
de beoordeling of hij/zij onder de doelgroep valt en of hij/zij in aanmerking komt
voor deze bijstand. Wijzigingen, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat die
van belang zijn, zullen spontaan en onmiddellijk aan de gemeente worden doorgegeven.
Katwijk, ……………………… (dagtekening)
………………………………………………
(handtekening verzoeker)
………………………………………………..
(handtekening evt. partner)