140311 POP3 H11 Indicatorplan

11.
INDICATORPLAN
Hieronder wordt het indicatorplan weergegeven met een specificatie naar de gekozen EU-prioriteiten en aandachtsgebieden voor
plattelandsontwikkeling en de gekozen maatregelen. Het indicatorplan geeft een overzicht van de geplande output en besteding, verdeeld over
publieke en private inzet.
1A stimuleren innovatie, samenwerking en ontwikkeling kennisbasis in
plattelandsgebieden
% van de totale publieke bijdrage
2020
5,8%
target
totale RDP
geraamde
publieke
uitgaven
1365
planned output 2014-2020
1 (14)
Totale publieke uitgaven € (trainings, demonstratie) (1.1 to 1.3)
2 (15)
Totale publieke uitgaven € (2.1 to 2.3)
16 (35)
Totale publieke uitgaven € (16.1 to 16.9)
14,8
0
65,0
1
1B versteviging banden tussen landbouw, voedselproductie, onderzoek, innovatie, mede
gericht op milieuprestaties
Aantal samenwerkingsacties (groepen, netwerken//clusters, pilot
projecten)
Doel
2020
310
geplande output 2014-2020
Aantal EIP operationele groepen (16.1)
120
Aantal overige ondersteunde groepen (groepen, netwerken/clusters
pilots projecten) (16.2 to 16.9)
190
16 (35)
2
2A Verbetering economische prestaties van landbouwbedrijven en faciliteiten van
herstucturering en modernisering van landbouwbedrijven, met name met het doel
de marktdeelname en – gerichtheid alsmede de landbouw diversifiëring te vergroten
Target
% ondersteunde agrarische bedrijven gericht op investeringen,
herstructurering of modernisering
%
Nr
Aantal agrarische
bedrijven die
ondersteuning
hebben ontvangen
2.700
Totaal aan
nedrijven (2011)
72.320
3,73%
geplande output 2014-2020
Maatregelen
4 (17)
Aantal ondersteunde bedrijven voor investeringen in agrarische
bedrijven (4.1)
2.700
4 (17)
Totale publieke uitgaven voor investeringen in ifrastructuur (4.3)
570,0
4 (17)
Totaal investeringen € (publiek + privaat)
4 (17)
Totale publieke uitgaven €
1 (14)
1 (14)
training/verwerven
vaardigehden (1.1)
1.198,0
710,0
Aantal deelnemers aan trainingen
Totale publieke uitgaven
trainingen/verwerven vaardigheden
7.310,0
7,4
1 (14)
Totale publiek uitgaven € (training, boerderijuitwisseling ,
demonstratie) (1.1 to 1.3)
14,8
16 (35)
Totale publieke uitgaven €
65,0
3
3B Steunen van risicopreventie en – beheer op landbouwbedrijfsniveau
% agrarische bedrijven die deelnemen in risico beheersingssystemen
Nr
doel
Aantal ondersteunde
bedrijven in 2020
Aantal bedrijven
%
1.800
2,49%
72.320
planned output 2014-2020
Maatregel
17 (36)
Nr of farm holdings supported for premium for insurance (17.1)
17 (36)
Total public expenditure (€) (17.1)
1.800
40,1
4
Tabel A1 - Ondersteunende tabel die aangeeft op welke manier agromlieu-maatregelen bijdragen aan een of meer milieu en
Draagt bij aan de prioriteiten
Prioriteit 4
Categorie
1- Agri-milieu klimaat 10.1 (28)
Weidevogelbe Others
heer
Akkerfaunabe Others
heer
Others
Botanisch
beheer
Landschapsb Others
eheer
Totale
uitgaven
Hectare per maatregel
of submaatregel
Biodiversiteit
Prioriteit 5
Waterbeh Bodemkw
carbon
Reductie GHG
eer
aliteit
sequestration
30.000
90.000
x
x
11.000
5.000
x
x
18.000
9.000
x
x
11.000
6.000
x
x
x
5
6
Indirecte bijdrage van maatregelen aan aandachtsgebieden
Codificering van maatregelen
Maatregel
code 1a
FA
art 14
2A
art 17
art 35
3B
art 36
4 AGRI art 17
art 32
6B
(CPR)
Kennisoverdracht
1
√
Investeringen in fysieke activa
samenwerking
risicomanagement
Investeringen in fysieke activa
4
16
17
4
√
√
CLLD
19
P1
1b
P2
1c
2a
2b
P3
3a
3b
P4
4a
4b
4c
P6
5a
5b
5c
5d
5e
√
√
√
√
√
6a
6b
√
P
√
P
√
P
P
√
P5
√
P
P
√
√
7
6c