Jaarvergadering Oudervertegenwoordiging Almere College

Jaarvergadering Oudervertegenwoordiging Almere College
Dinsdagavond 7 oktober werd de jaarvergadering van de Oudervertegenwoordiging (OV)
gehouden. Tussen de 120 en 150 belangstellende ouders kwamen hier naar toe.
Allereerst was er door de voorzitter Ben Vermeer een terugblik op het afgelopen jaar en
korte uiteenzetting over de financiële stand van zaken.
Totaalinkomsten
5692,90
Reguliere uitgaven
1852,50
Extra uitgaven
5590,29
Totaal uitgaven
7442,79
Resultaat
1789,89-
Ontwikkeling eigen vermogen
Beginsaldo
16510,23
Eindsaldo
14720,34
Een aantal punten werd nader toegelicht:
-
Er is afgelopen jaar speciaal aandacht besteed aan ouderbijdrage en excursies en de
uitvoering van deze activiteiten.
-
Er zijn criteria bepaald voor extra uitgaven t.b.v. leerlingen en school om het
vermogen van de OV naar beneden te brengen. Zie hiervoor de toelichting onderaan.
Aanvragen voor het nieuwe schooljaar kunnen weer worden ingediend tot 1 januari
2015. Afgelopen schooljaar is er extra bijna 5600 euro uitgegeven t.b.v. noodfonds,
dyslexie materialen, pws werkstuk en opstart leerlingenraad
-
De OV heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan eigen positionering en
taakverdeling. We hebben de taken verdeeld langs de lijn van panelgesprekken,
bijdragen activiteiten en festiviteiten en de inhoudelijke ontwikkeling van het
technasium.
-
Er waren complimenten voor de openheid en transparantie van medewerkers van het
Almere College bij bijeenkomsten, vergaderingen en vragen
-
Bereikbaarheid OV blijft lastig, wanneer, hoe en waarom wel of niet contact opnemen
en met wie dan. Wat doet de OV dan wel of juist niet.
Er werd afscheid genomen van 2 leden van de OV (Marga van Amerongen en Ben Vermeer)
en 3 nieuwe leden werden welkom geheten: Ineke van der Veer, Ingeborg Gries-Jansen en
Marco ter Weel.
In nieuwe samenstelling bestaat de vertegenwoordiging uit alle doelgroepen en leerjaren van
het AC
Voor de MR was er 1 kandidaat die in de vergadering werd verkozen: dhr. Ricardo Zuiver
Na een korte koffiepauze was het tijd voor een kijkje in het brein van een puber door theater
Thot met als titel: Puberstrijd.
Er werden zeer herkenbare situaties nagespeeld; deze werden interactief besproken met de
aanwezige ouders. Hierbij konden diverse ‘oplossingen’ aan de orde komen. Een enkele
werd door de acteurs weer opgepakt waarna direct de uitwerking van een bepaalde keuze
zichtbaar werd. Het geheel werd met respect voor ieders mogelijke oplossing en met de
nodige humor aan elkaar gepraat. Aan het eind van de avond waren veel positieve geluiden
te horen: ‘herkenbaar’, ‘leuk om zo ook eens een andere aanpak te horen/zien’, ‘ik heb me
vermaakt’, waren enkele opmerkingen.
Tot slot kreeg iedereen een kleine handreiking mee met 5 tips voor een positief contact
tussen u en uw puber:
1) Geef gemeende aandacht aan uw kind en blijf in contact. Leer om niet te reageren op
een verwijt maar op de gevoelens en behoeften die u eronder hoort.
2) Stel regels, maak afspraken en geef advies. Wees duidelijk welke van deze drie u
hanteert.
3) Beloon het gedrag dat gewenst is
4) Leer uw tiener om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag
5) Benader uw kind op een positieve manier
U bent hun rem, inlevingsvermogen en kunt beter de risico’s overzien. Praat met ze en sta
naast ze. Geniet van ze, maak tijd vrij en waardeer ze. Stimuleer ze zo goed u kunt, ga het
contact steeds weer open aan. Hou onvoorwaardelijk van uw kind!
Voorwaarden aanvraag financiering projecten door Oudervertegenwoordiging Almere College
-
-
-
ten goede komen aan zo veel mogelijk leerlingen schoolbreed
moet passen binnen de visie van de school (wordt bij de aanvraag ook verantwoord)
kan een éénmalige bijdrage zijn voor blijvende zaken (vb. uit verleden: vlaggen, tenten, rode
loper, tv-scherm)
project omvat een duidelijke omschrijving, indien mogelijk met tijdscriteria (duur van project,
tijdsintensiviteit per week/maand) en inspanningsverplichting die van leraren/ouders
gevraagd wordt
als het gaat om een lesstof-inhoudelijke aanvraag kunnen wij hierin tegemoet komen, mits
als cofinanciering en als opstart/stimuleringsbedrag om de aanvraag uiteindelijk in het
onderwijsprogramma van school op te nemen
aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 januari van het betreffende schooljaar
aanvraag moet een duidelijke begroting van het totale project bevatten, met
prijsopgave/offerte