departement van binnenlandsche zaken 1915.

Bijlage A.
(BtmtiiMirmAtinx voor lUi dimatjuur isiiA. 2, v. s.)
Tweede Kamer.
[2. — V. — 3.|
UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT,
BKIIOOKKNUH BIJ I»K
RAMING VAN KOSTEN
VOOK II KT
DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
VOOK HET DIENSTJAAR
1915.
Handelingen
der Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
IIOOFDSTIK V.
c
ü
il
•e
AM. I.
Artt. 1—2.
g
OEKAAMI)
BENAMING DEB ONDERWERPEN VAN' UITGAAF.
"E
BKLOOP
voor 1916.
"O
s
O
TOEGESTAAN
voor 1914.
VER8GHll
tuaacben de raming voor 1916 en het bedrag
toegestaan voor l'.tll.
Meer.
Minder.
Vermoedelijk
("loop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
Iste A F D E E L I N - i .
(1) Er is op gerekend om drie bO0fd00mmiezen in verband met den bijzonderen aard
Konten run het Departement.
van de hun opgedragen werkzaamheden met
Jaarwedde van den Minister
Aanvangatraktementen voor den •ecretaiiB-generaal, verdere ambtenaren
•en bedlenden ui de verschillende rangen, verloftraktementen, belooning
f
L2000,-
f
12 000,—
f
12 000,-
van tijdelijk met werkzaamheden belaste personen en srhrijfloonen: (l)
Totaal
bedrag der
Aanvangsjaarlyksche
bezoldigingen traktem enten
in 1915
benoodigd.
1 secretaris-generaal
f
6 000,—
f
8 900 —
4 050 —
912,50
1600,—
7 500,3 600,900,1200,-
Afdeeling Volksgezondheid en Armwezen.
1 administrateur
1 referendaris (voor 6 maanden) . . .
2 hoofdcommiezen (2 voor 6 maanden).
3 commiezen (1 voor 6 maanden) (2) .
1 adjunct-commies
4 150 —
1500,—
2 650 —
4 312,50
1 500 —
4 000,1500,2 400,3 600,1200,-
Afdeeling Ondenvijs.
administrateur
referendaris (voor 6 maanden) . . .
hoofdcommiezen (1 voor 6 maanden).
commiezen
....
adjunct-commiezen
4 150,—
1 500,—
10050,—
13 525,—
9 150,—
4 000,1 500,8 400,12 600,7 200,-
4 800,—
3 000,—
2 775,—
4 000,3 000.2 400,-
4 600,—
11 400,—
9 850,—
4 000,—
9 600,—
9 000,—
14 776 —
12 600,—
8 050,—
625 —
4 500,—
600,—
1 250,—
950,—
8 125,—
5 450,—
1000 —
800,—
7 200,—
4 800,—
1850,—
1 850,—
1000,—
1000.—
1000 —
1000,—
f 153 450,—
f 131950,—
1
1
4
7
6
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen.
1 administrateur
1 referendaris
2 adjunct-commiezen
Afdeeling Algemeen Secretariaat
en Comptabiliteit.
1 administrateur
4 hoofdcommiezen
5 commiezen
12 adjunct-commiezen (1 voor 9 maanden, 1 voor 6 maanden en 1 voor 8
maanden)
9.klerken (1 voor 3 maanden, 1 voor 6
maanden. 1 voor 9 maanden). . . .
1 schrijver op jaarloon
1
1
9
8
Bedienden.
kaïnerbewaarder .
conciërge
boden
vaste-knechts
verloftraktementen
belooning van tijdelijk met werkzaam*
heden belaste personen
schrijfloonen.
1 Juli 1916 tot referendaris te bevorderen.
Voorts verdienen een commies tot hoofd*
commies met 1 Juli 1915 en een adjunct*
commies met 1 Januari 1916 tot commies
bevorderd te worden, terwijl op eene auto*
matische bevordering van vier klerken tot
adjunct-commies op grond van de salarisregeling, respectievelijk op 1 Januari, 1 April,
1 Juli en 1 October 1915 is gerekend.
(2) Een der commiezen is zoowel aan de
afdeeling „Binnenlandsch Bestuur" als aan
de afdeeling „Volksgezondheid en Armwezen "
werkzaam. Z\jn salaris wordt op elk dier afdeelingen voor de helft uitgetrokken.
5 000 —
Afdeeling Bittneulandsch Bestuur.
referendarissen (1 voor 6 maanden) .
hoofdcommiezen (1 voor 6 maanden).
commies (2i
adjunctcommies
3
2
1
1
TOELICHTING EN.
131 950,—
129 050,—
f
2 900,—
127 686,—
HOOFDSTUK
V.
Aid. I - I I .
I Jij lage A.
A m . 8—11.
(Stuatebegrooting
voor
liet
v F KISc i l l L
11
5'S
S *
s
(.i:i!AAMl)
BENAMING
DEK
ONDERWERPEN
VAN
TOEGESTAAN
voor 1914,
' BELOOP
UITCAAF.
voor 1016.
i
c
t u s s c h e i i de r a m i n g voor 1915 en hot
t o e g e s t a a n voor 1914.
bedrag
1915.
2.
V.
Tweede Kamer.
3.)
Vermoedelijk
b e l o o p v a n de u i t g a v e n ,
g e d a a n of n o g te d o e n
v o o r 1018.
Minder.
Meer.
dienstjaar
T O E L I C H T ] NO EN.
•e
Traktementgverbooglngen In den tbani bekleeden rang In vorige Jaren
toegekend en krachtens de periodieke traktementsregellng of anderszins nog toe te kennen In den loop van bei begrootlngsjaar aan dun
secretaris-generaal
o.
en
aan
do v e r d e r o
in a r t i k e l 2 g e n o e m d e
naren en bedienden.
in vorige jaren toegekend
krachtens de periodieke traktementeregeling
of anders»
zins nog toe te kennen in den looi) v a n 'iet begrootingsjaar
ambte-
f 17 500,—
4 000,—
f
T o e l a g e n v o o r g e m i s v a n h e t g e n o t d e r l e g e s ( a r t . 3 d e r w e t v a n 9 Mei
181)0. Staatxblad
n ° . 80)
.
f
21 5 0 0 , —
20 112,50
f
1 387,50 l
f
f
1 914,—
1 694 —
220,-
19 2 7 1 , —
2 134,—
B u r e e l ' en l o k a a l b e h o e f t e n e n d r u k w e r k , d a a r o n d e r h e g i e p e n h e t w e e k g e l d v a n d e w e r k l i e d e n voor h e t u i t v o e r e n v a n s t e e n d r u k w e r k e n
correctiekosten:
bureelbehoeften
druk* en bindwerk en correctiekosten
licht
brandstoffen
f
o n d e r h o u d en s c h o o n h o u d e n der g e h o u w e n .
8 250,—
32 000,—
1400,—
2 500,—
. . . . .
aankoop en onderhoud van meubelen
8 250,-
4 492,—
32 0 0 0 , -
30 7 1 3 , —
1400,-
1 345,—
2 500,-
1 6<>1,-
3 800,—
3 800,-
8 337.—
3 000,—
3 000,-
1533.— ;
250,—•
250,-
waterverbruik
briefporten en andere uitgaven
152,—
3 300,-
3 300,—
Reis* e n v e r b l i j f k o s t e n
2 932.—
54 5 0 0 , —
54 5 0 0 , —
46 Kióf—
1000,—
1000,—
344.—
.
Totaal der Iste afdeeling
.
.
.
.
.
.
.
f
f
222 6 4 4 , —
Meer ' f
Ilde
Kotten
van
Jaarwedden
van de Commissarissen
(2 a f 8 0 0 0 ; 9 a f 7000)
van
4 067,50
bestuur.
de Provinciale
Besturen,
voor
van liet Rijk
komen.
Keis- er. v e r b l i j f k o s t e n
provinciën
f 207 6 0 0 , —
AFDEELING.
liinnenlandsch
o.
220,-
4 287.50
218 576,50
der
zoover
deze ten
Onderhoud, ver
betering ra hiMt.'ii
van moonwen ra
nrrafnan.
laste
Provinciën.
Koningin
in
de
f
do C o m m i s s a r i s s e n
der
geraamd
root 1915
provinciën
Koningin
in
f
79 0 0 0 , —
79 000,-
79 000.-
de
2 500,-
2 500,—
2 447.—
K.-brabaal . d i f (480
1 WO
Gelderland .
2 Om
Zuidnolland
Aankoop, onderhoud, aanbouw, verbetering, l a s t e n e n h u u r van gebouwen
en terreinen en a a n k o o p en onderhoud v a n m e u b e l e n :
aankoop, onderhoud, verbetering e n lasten van gebouwen
en terreinen
f
44 7 5 0 , —
b.
h u u r v a n g e b o u w e n e n l o k a l e n (2) .
10 7 0 0 , —
c.
a a n k o o p en o n d e r h o u d v a n
.
f
113 5 5 8 . —
10 7 0 0 , —
10 7 0 O . -
16 4 0 0 —
16 7 0 9 , —
meubelen
f T00060,—
144 8 1 0 —
72159,—
309,—
*
-
12 3 8 0 , —
309,—
171910,-
f
100 01)0.
186688.—
toegeataan
r
• IBM.
leraamd
,
! 19W.
f
f
8600
1800
8 H« i
ili 1988
1000
1 «00
8700
. in isasa
2'.'.V,
.
12 000
1 800
1000
(1) 2.-44
1 800
1880
8700
1 800
1000
8880
8 109
72 4'*'
:tsln
21f«i
1 !"7n
27-*>>
l 800
I8U
8800
7800
14.Mm
7im
Tim
mm
i ion
il.
.
.
.
.
toegeataan
r o t * 1914.
1800
81400
N.hollanil .
Zoolind .
i l'tr«lit .
Mealand
Overga»!
Groningen
Drenthe .
Limburg.
Aankoop ra onderhoud
van meubelen.
800
1 800
(1) Verhoogd «regens enkele noodig gebleken gewone onderhouds- en
vernieuwing8-
werken.
Uitkeering
aan
de
provinciën,
krachtens
a r t . 72 d e r w e t v a n 17- J u n i
1905 [Staateblad n". 210)
/;.
11
Militie
Jaarwedden
van
en
de
627 04Ü.-
627 0 4 6 —
887 046.
ueerbaarheid.
militiecommissaiïssen:
(2)
Kosten
van
hutu
van
het
gebouw
bestemd tot woning van den Commissaris der
Koningin onderscheidenlijk in Gelderland,
21
a f 900,— f
18 9 0 0 , —
f
Zuidholland en Xoordholland, en van h u u r
v a n e e n l o k a a l voor de z i t t i n g e n d e r S t a t e n
in X o o r d h o l l a n d en U t r e c h t .
18 900.-
Handelingen
der
Sinten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
HOOFDSTUK V.
d
c
el
I
Afcl. II.
A n t . IJ—20.
ciKHAAMU
E
BENAMING
DEK oNDKKWKKl'KN
VAN UITGAAF.
TOEGESTAAN
voor 1914.
11EI.OO!'
VIM ir
1
V E R BC 11 1 L
tUSSChen de raming voor 1915 en het bedrag
toegestaan voor 1914.
IQ16,
Meer.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of DOg te doen
voor 1918.
Minder.
T o K M O II T l N G EN.
c
c
verhooging van jaarwedde in geval van benoeming tol
rnllitiecommissaris van Iemand die nlel In nel genot
i.s van militair pensioen
f'
(8j In verband mei de uitgaven, gedaan in
1918, is dit onderdeel f' r,475 lager geraamd.
800,—
300,—
f
1-2
Jaarwedden van de secretarissen der militieraden: 21 a f 200,— . . .
18
Bureel', reia- en verblijfkosten van de miUttecommissarissen, presentie'
19 200,—
f
f
19 200,-
18863,—
(4) In verbano met de uitgaven, gedaan
in 1913, is dit onderdeel f3000 lager geraamd.
4 200,—
4 200,-
4200,—
(16)
gelden
en
bond, is overgebracht
onderwijs.
reia- en verblijfkosten van de voorzitters en leden van de
militieraden, van liunne plaatsvervangers en van burgerlijke geneeskundigen, reis* en verblijfkosten van officieren van gezondheid, van
de secretarissen der militieraden, van de ter beschikking van de militieraden gestelde onderofficieren, van burgemeesters, gemeenteraadsleden
(til
1
8
1
het Rijk verblijvende dienstplichtigen, die ingevolge artikel 75 der
l ü l l ü e w e t voor den Commissaris der Koningin moeten verschijnen;
tegemoetkoming in de kosten van de reis naar de hoofdplaats der
provincie van buiten het Rijk verblijvende dienstplichtigen als vorenbedoeld; lotingbussen, subsidien voor prjjzen bij schietwedstrijden en
verdere.' uitgaven:
van de militiecommissarissen:
4
f
6 600,-
f
reis- en verblijfkosten en presentiegelden (3) .
DS 000,—
21 475,-
5 475.—
11 864,-
e,
drukken, lotingbussen en verdere uitgaven(4).
1 500 —
4 500.-
8 000,—
849,-
d.
subsidien voor prijzen bij schietwedstrijden
1000,—
950,-
1000.25 100,—
f
8 476,-
20 251 —
14
Subsidie aan de Vereeniging „Volksweerbaarheid".
5 000 —
5 000,—
15
Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van de niet militaire leden van
den Raad van Defensie
1000,—
868,—
Drukwerk ten behoeve van het hoofdbestuur van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst
200,—
157.—
vergoeding voor tijdelijke diensten (8i.
f
81 950.—
67 400 —
550 —
2 700 —
1680,—
550,—
1680,—
. . . . . . .
2180,—
f
O.
Traktementsverhoogingen voor de ambtenaren en bedienden bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek in den t h a n s bekleeden rang in
vorige jaren toegekend en krachtens de periodieke traktementsregeling
of anderszins nog toe te kennen in den loop van het begrootingsjaar
in vorige jaren toegekend
f
7 512,50
krachtens de periodieke traktementsregeling of anderszins
=cn
nog toe te kennen in den loop van het begrootingsjaar.
3 012,50
f
14 550,—
f
f
f
11575,—
1 070.
15 050,-
f
8 837,50
•20
Toelage aan een a m b t e n a a r van het Centraal Bureau voor de Statistiek,
vroeger werkzaam bij het Departement van Binnenlandsche Zaken,
voor gemis van het genot van leges
72 8 t i 9 . -
825 —
4 887,50
2 100,—
132,-
132.—
Bureel' en lokaalbehoeften, drukwerk, aankoop van boeken, reis- en
verblijfkosten en verdere uitgaven voor het Centraal Bureau en de
Centrale Commissie voor de Statistiek:
bureel' en lokaalbehoeften
meubilair
druk- en bindwerk I9I
f
8 218,—
1 030,—
29 705,—
id.
met
1 Jan.
1915 tot dien rang te bevorderen
4 klerken. In den loop van het jaar te
bevorderen tot adjunct-commies.
10 klerken
23 schrijvers op jaarloon
8 schrijvers op jaarloon, 1 April 1915
te benoemen, t h a n s tijdelijk . .
1 schrfjver op jaarloon. 1 April 1915
te benoemen
8 boden
1 vaste-knecht
1 vaste-knecht, 1 April 1915 te be-
12 00O
4 050
«000
13 800
1 350
450
2 100
600
450
f
4 062,50 .
10 525.
19
69 211 —
550.—
1 782,—
1 326,—
1070,—
500,—
86 310,18
18 000
(7) Voor 8 schrijvers tot 1 April
1915; alsdan te benoemen totschrijver op jaarloon
f
een schrijver (reeds aanwezig). . .
extra-typewerk (f 100 meer). . . .
schrijfloon Centrale Commissie . .
aanvangstraktementen der ambtenaren en bedienden bij het
schrijfloonen I7I
2 250
7 200
f 81950
Aanvangstraktementen der a m b t e n a r e n e n bedienden bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek, toelage aan den secretaris en den bode van de Centrale
Commissie voor de Statistiek, zoomede schrijfloonen en vergoeding voor j
tijdelijke diensten :
bureau (Hi
f
toelage aan den a m b t e n a a r en den beambte van het
bureau voor h u n n e werkzaamheden als secretaris en
als bode der commissie
3 000
7 200
noemen
c. Verdere uitgaven betrekkelijk hei binnenlandtch beetuur.
17
f 3 500
referendaris
hoofdcommiezen
commies, 1 April 1915 te bevorde
ren tot hoofdcommies
commiezen
10
6 588,-
b.
16
Deze post is te splitsen als volgt:
15 adjunct-commiezen
1 a f 600.— en 20
f ««00.—
.
naar afdeeling Lager
directeur
en beambten, dienende tot geleiders der manschappen, drukloonen,
kosten vallende op de reis naar de hoofdplaats der provincie van binnen
bureelkosten
a f 300,—
Het artikel 16 voor dienst 1914, sub*
sidie aan het Nederlandsen Gymnastiekver
f
8 222.50
625,—
26 345,—
4,50
405,—
8 360.—
8 2U>.626,27 053.-
270
360
700
300
1 630
(8) Voor de bewerking van een statistiek
der gemeentebedrijven, bij wijze van proef aan
de statistiek der gemeentefinanciën toe te
viiegen, is f500 als belooning voor een deskundige geraamd.
(9) De prijzen van het meeste drukwerk
zijn met 10 pet. verhoogd wegens invoering
van het collectief arbeidscontract bij de drukkerijen.
HOOFDSTUK V.
61
8"
"O
Afd. 11—111.
Bijlage A.
Artt. 21—32.
v BRS'CH I L
tusschen de raming vuur 1916 en hel bedrag
toegestaan vuur 1914.
d
E
I
GERAAMD
BKNAMINO
DKl: o.NDKHWHIU'KN
VAN UITOAAK.
BSLOOP
voor L916.
•
f
1 300,—
1 450,—
850,—
I 400,—
1B00,—
300,—
: . . .
f
21
Subsidie aan bet Iristitnt International «it; Statistique ten behoeve van
het internationaal Statistisch bureau
22
Plaatsing, onderhoud, vernieuwen en Inspecteeren van grensteekens en
daarmede in verband .staande uitgaven:
plaatsing, onderhoud en vernieuwing
f
Medailles voor nienseldievende daden (10)
24
Subsidie aan de Nederlandsche groep van de Union Interparlementaire
25
Subsidiën ter tegemoetkoming in de kosten van de e x a m e n s voor inspecteur en voor beambte van politie (11)
Minder.
f
8915,—
800,—
350,—
1000,—
1000,—
600 —
450 —
50,—
50,—
Buitengewone subsidiën tot leniging van nood van werkloozen .
Memorie.
29
Belooning voor het onderzoeken en beoordeelen van reglementen en
tarieven van lovonsvorzekoringmaatschappijen
400.—
Kosten van bevolkingsregisters en kaarten ten behoeve van garnizoensplaatsen. ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887
{Staatsblad n". 142i en daarmede 1 in verband staande uitgaven '. . .
100,—
88 879,
(lil Zie dr Memorie van Toelichting.
Het totaal
van de Ilde afdeeling Is
f6000 minder uitgetrokken, omdat bet sub'
sidie van het Nederlandsen Gymnastiekverbond
naar afdeeling V 'Ia overgebracht.
1 166,—
450,—
717,25 200,—
150,—
450 —
137,—
Memorie.
12 077,—
.
f
982175,—
Memorie.
400,—
360,—
100,—
61,-
(12)
f 1076 798,-
f
19 874,—
f 114 497,—
Minder : f
lilde
do» Met f460 verhoogd in verband mei
de uitgaven in de laatste j a r e n .
f
1,50
T i i KI. I C II T I N<; EN.
950,—
216,—
1650 —
28
Totaal der 11de afdeeling .
1 298,—
I 133,—
3 000,-
1 650,—
Memorie.
30
38 292,50
Tweede Kamer, o
3.)
Vermoedelijk
1400,—
250,—
Onderstand aan gemeenten die buiten staat zijn in alle of sommige
kosten harer huishouding behoorlijk te voorzien
.
V.
(12)
Kusten voortvloeiende uit de bepalingen der Kieswet, voor zooverre die
kosten daarbij zijn gebracht ten laste van den Staat
.
'2.
54,-
3 000,-
250,—
28
1915.
beloop van de Uitgaven,
gedaan ut' nog te d o m
voor L91&
100,—
BO.
f
42 203.-
1 400,—
inspectiekosten
27
TOEGESTAAN
voor 1914.
Heer.
boekerij
reU- en verblijfkosten
onvoorziene uitgaven
26
(NtaaUsbegrooting voor liet dienst jaar
f 1 0 4 7 618.—
94 623,-
AFDEELING.
Volksgezondheid
en
Armwezen.
(i. Volksgezondheid en volkshuisvesting.
»
Jaarwedden, alsmede persoonlijke toelagen van de leden van den C'entralen
Gezondheidsraad, met inbegrip van de hoofdinspecteurs van de volks*
31
111 Dit onderdeel moet wegens toenemende
werkzaamheden van den hoofdinspecteur voor
gezondheid:
Zuidholland. Noordholland, Zeeland en Utrecht
f 300 booger geraamd worden.
jaarwedden:
van den voorzitter
van zes leden, a f 4 0 0 0
b.
peraoonUjke
f
'
toelagen
4 500,—
24 000,—
3 500,—
f
32 000 —
f
32 000,—
f
80 775.—
Reis- en verblijfkosten van de leden (met inbegrip van de hoofdinspecteurs
32
van de volksgezondheid)en de buitengewone leden en vacatiegelden van
de buitengewone leden van den C'entralen Gezondheidsraad, mitsgaders
bureel* en overplaatsingskosten van de hoofdinspecteurs van de volks*
gezondheid en kusten van onderzoekingen:
(i.
reis- en verblijfkosten
b.
e.
vacatiegelden
il.
bureelkosten
ondei7.oekingen
f
10150,—
3 000,—
(1)
7 200,—
2 400,—
22 750,—
22 450.—
f
Handelingen
der
19 158.—
300 —
Sta t e n - G e n e r a a l .
Bijlagen.
1914—1915.
10
IIOOl'D.sTI'K V.
Ar.I. III.
Arit. 88
II.
ïe
ciKHAA.MD
E
88
Periodieke traktementsverhoogingen voor de ambtenaren en bedienden van
den Centralen Gezondheidsraad (8)
86
a.
b.
f
17 1<X),275,-
f
16 600.-
I 51 Ml.
15 425,—
f
I 650,-
1 375,—
26,
..
..
een assistent a f' 1600
drie ainannenses (f 1100 a f' 1:200)
. een administratief ambtenaar
„ twee bedienden voor de bacteriologische afdeeling
if «00 on f 860)
„ een bediende voer de chemische afdeeling . . .
..
b.
een bode
een bedlende
twee analisten a f 1200
belooning van met tijdelijke werkzaamheden belast personeel
persoonlijke toelage .
f
1 000,—
f
b.
.f
1 268,—
1 302.-
(5)
41
dezer analisten te eenigei' tijd
kunnen worden.
28 975,
26689,—
100,—
f
14 6O0.-
f
10887,—
8000,—
f
1'
768,—
9 878,
880.-
768,—
13 837,
58 000,—
•". 500,—
f
68 500.-
10 753,
1000.54 420.
1 000.-
Ten einde den betrokken personen omtrent
hunne positie eenlge meerdere zekerheid te
getrokken.
in verband hiermede is de bovengenoemde
post: belooning van tijdelijk personeel f2400
lager geraamd.
De post „persoonlijke toelagen" is f500
lager geraamd, omdat de voormalige directeur
eene toelage tot dat bedrag genoot, die niet
is overgegaan op den nieuwen titularis.
Kii Voor porto's, telegrammen en vracht
loonen wordt f 600 meer geraamd wegens het
zich steeds uitbreidend aantal onderzoekingen .
terwijl overigens de hoogere raming voortvloeit uit de meerdere onderhoudskosten van
het gebouw.
i7i Voor periodieke weddeverhoogingen
f
is
19 398,—
eellé
80m
Vail
f 1000
11
lig,
lllet Welk
bedrag dit onderdeel hooger is geraamd.
11 980,—
81828,—
86 896,—
(8) Dit artikel moet f 1000 booger geraamd
worden.
5 2 8<MJ,-
52800,—
33 500.-
82500.—
52U07,—
ver-
langen volgens do wèt van 26 December 1878 (Staatsblad n°. 222i en
van int examen van toelating tut do Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, met Inbegrip van reis* en verblijfkosten on vacatiegelden
van de leiien der examencommissiên (8)
gemist zon
geven is voor hen een afzonderlijke post nit-
64 500, -
Kusten van de examens van hen die een diploma Of getuigschrift
der
riologische afdeeling wordt eene weddever*
hooging van f loo billijk geacht
sedert ruim twee jaren zijn bij de scheikundige afdeeling twee analisten werkzaam,
die worden betaald uit den post* ..belooning
van met tijdelijke werkzaamheden belast personeel". De werkzaamheden dei- chemische
afdeeling zijn van zoodanigen aard en omvang,
dat de mogelijkheid is uitgesloten, dat de hulp
8 000.-
Bijdragen van hei I'ijk aan do gezondheidscómmissien voor de toelagen
van de secretarissen, alsmede kosten wegens bet verstrekken van
leeitimatiekaarten aan de leden dier commissien
1914 Is een
weddeverhooging van f260 voor leder aange-
86 896,—
40
loop van
vraagd, waarop zij uit hoofde van den aard
en van don o m v a n g van het door hen verricht
wordende werk aanspraak mogen m a k e n ;
voor den tweeden amanuensis hij de hacte
11 ti00.
ii.
l>.
den
dat diens jaarwedde afzonderlijk is uitgetrokken : voor twee assistenten wordt eene
950,—
600,—
800,—
450,—
2 400,—
2 000,—
125,—
Heis-. veiMijf-. bureel- en overplaatsingskosten van de inspecteurs van de
volksgezondheid:
reis- en verblijfkosten
f 24 260,—
bureelkosten
I2t>45.—
39
In
assistenten' hij do bacteriologische afdeeling
als hoofdassistent werkzaam gesteld; vandaar
2 ooo,—
5 260,—
1 500,—
8 500,—
1 800,—
6.
o.
wordt vooi verfwerk eene extra-uitgaaf ver
eischl van f500, waartegenover staat eene
lagere uitgaaf van de gewone onderhoudskosten van f 450.
4 500,—
4 000 —
. laai wedden, alsmede persoonlijke toelagen van de inspecteurs van de
volksgezondheid:
jaarwedden van 16 inspecteurs (f 8400 a f' 8600) (7) . . f 59000,—
persoonlijke toelagen
" . . .
5600,—
38
tiakti ll|entsVerhoo-
looiieii". resp. van f 100 en f 2 1 . Ten slotte
II 197,
1 302,—
14 708.-
Verdere kosten van het centraal laboratorium ten behoeve van het
staatstoezicht op do volksgez Ihéid, met inbegrip van rois- en verblijf kusten van het personeel:
exploitatiekosten (6) . .
reis- en verblijfkosten .
periodieke
iii Voor porto's, telepboon, kosten van de
bibliotheek en drukwerk woidt resp. f 100,
f28, ('750 en f500 meer geraamd. Hiertegenover siaat eene lagere raming voor ..verwarmlng en verlichting" en „werk* en schrt)f-
71,—
13 708,—
29 076,-
IL
Voor
gingen Is eene som van f276 noodig.
Jaarwedden, alsmede persoonlijke toelagen van den directeuren bei verder
personeel van hel centraal laboratorium ten behoeve van hot Staats*
toezicht op de volksgezondheid: (6)
jaarwedden:
van <lcn directeur (hoofd van de bacteriologische afdeeling) f
i hoofd der chemische afdeeling
] hoofdassistent
van drie assistenten ü f' 1750
I2I l it artikel moet f1500boogerworden
geraamd in verband met in den loop van 1914
toegekende periodieke weddenverhoogingen,
waarvan de bedragen In 1915 voor hel volle
bedrag moeten worden toegekend.
(8)
Verdere kusten van den Centralen Gezondheidsraad, met Inbegrip van
reis» en verblijfkosten en vacatiegelden van eventueel te raadplegen
deskundigen, buur en Inrichting van lokalen,meubilair, onderzoekingen
en proefnemingen:
onderzoekingen en proefnemingen
f' l 000,—
verdere tosten van den Centralen Gezondheidsraad, thet
Inbegrip van reia- en verblijfkosten en vacatiegelden
van eventueel te raadplegen deskundigen (4) . . . .
16010,—
10 010,—
86
I t' 11 T I N (i E X.
voor 191:!.
Minder.
Meer.
f
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1911.
voor 1916.
Jaarwedden van de ambtenaren en bedlenden van den Centralen Gezondheidsraad (2)
84
TOEGESTAAN
BtLOOF
BENAMINd OKU ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
•O
E
C
VERSCHIL
busschen de raming voor 1915 on het bedrag
toegestaan voor 1914.
1 <XXJ,-
33 483.-
12
HOOFDSTUK V.
7. S
2 Ja
1
Afd. III.
Arit. 42
Bijlade A.
BI.
(JKHAAMI)
BENAMING
|a
DKK ONDERWERPEN
VAN
UITGAAF.
V E RS0 H I L
tusschen de raming voor 1918 en nel bedrag
toegestaan voor 1914.
T0E0E8TAAJJ
voor 1014.
BKLOOP
voor 1916.
Bijdragen aan gemeenten In de bezoldiging van geneeskundigen en vroed'
vrouwen ter voorziening in de behoefte aan d (schouw, vaccinatie
«•il verloskundige inii|> (9)
II'
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen'
IOI Zie de Memorie van Toelichting.
f
10 050.
f
f
10 050,—
16262,—
dl)
500,—
500,—
f
b.
c.
d.
f
81 000,—
bijdragen (rentelooze voorschotten e. q.
de kosten van voorbereidende onderzoeopmaken van plannen voor drinkwateren verdere uitgaven
5 000,—
B000.-
2 000.—
2 000,—
23 000.-
23 000,—
4 000.-
Schadeloosstellingen, subsidiën en verdere uitgaven tot wering van epidemische en besmettelijke ziekten, daaronder begrepen de gevolgen van verwon*
ding door dolle dieren bij menschen. kosten van begraving van in 's Rijks
ziekenbarakken aan besmettelijke ziekten overleden personen,.die matter*
woon in eene andere gemeente gevestigd waren; bijdragen volgens de wet
van 14 Juli 1010 {Staatsblad n°. 204); kosten voortvloeiende uit de wet van
28 Maart 1877 iStoat>ibtadH".Hö\. alsmede bevordering der koepokinenting .
175 000 —
175 000,—
46
Subsidiën tot bestrijding van de tuberculose (12)
170 000,—
160 000,—
47
Subsidiën tot bestrijding van lupus
2 000,—
2-000 —
48
Bubsidiên voor dé verpleging van lijders aan vallende ziekte
4 000,—
4 000 —
49
Kosten van de Pharmacopee-coinmissie en van nieuwe vaststelling of
7 200,—
2 000,—
3 000.—
3 000,—
.
.
.
.
wijziging van de Xederlandsche 1'harmacopee (13)
50
Bijdrage in de kosten
van het practisch
56 776, -
8 000.-
f
6 000,—
2 000,—
108 870,—
151 490 —
10 000,-
2 000 —
4 000.—
420,—
5 200,—
geneeskundig onderwijs te
Amsterdam
51
f
58 000.-
Kosten. vallende op de voorbereiding van eene eventueele approviandeering
van de Stelling van Amsterdam en van de verpleging der burgerbevolking in die stelling; daaronder begrepen kosten van commissiën,
zoomede toelagen, reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en vervoerk o s t e n ; een en ander voor zooveel deze kosten komen ten laste van
het Departement van Binnenlandsche Zaken (11)
45
8 0(i0,—
Jaarwedden en belooningen van de ambtenaren en bedienden van de
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen:
I.
Amsterdam. (14i
Jaarwedden v a n :
1.
een leeraar in de verloskunde.
2. eene meesteresse-vroedvrouw .
f2000 lager worden
Dit artikel wordt f 10000 hooger ge-
de sanatoria.
3 000,—
2 000,—
500.—
1 750,—
750.—
reis- en vei blijf kosten en vacatiegelden voor de leden der
centrale commissie voor drinkwatervoorziening en van
de subcommissiën, voor kosten van bureau• en lokaalbehoeften, voer drukwerk en verdere uitgaven . . .
kosten van en
subsidiën) in
kingen en het
voorzieningen
Dit artikel kan
(18) Dit artikel wordt f6200 hooger geraamd, omdat een herdruk is ter hand genomen
van de 4de uitgave der Pharmacopea. Opgemerkt wordt dat het werk in den handel
wordt gebracht a f 2,60 per exemplaar, zoodal
uit de opbrengst de kosten van het herdrukken
.mimschoots worden gedekt.
61000,44
f
28 000,—
hureel- en lokaal bohoefton-, afnkoop van boeken, reis- en
verblijfkosten en verdere uitgaven v a n ' s Rijks bureau
voor drinkwatervoorziening:
bureel* en lokaalbehoeften.
aankoop van boeken. . .
reis- en verblijfkosten ,- .
verdere uitgaven . . . .
' srlirijl'
raamd In verband mei de uitbreiding van hei
aantal plaatselijke vereenigingen en
I de
toeneming van bet aantal verpleegdagen In
30 000,—
2. .srhrijt'- en téekenloonen . . . . . .
8. vergoeding voor tijdelijke diensten .
f2400 noodlg, terwijl v
geraamd.
ll2i
f
van
en téekenloonen en voor vergoeding van tjjdolijke diensten respectievelijk f800 en f800
meer wordi geraamd.
der ambtenaren en bedienden bij het
bureau
ilOi Voor uitbreiding van personeel is eene
som
Kosten fan drinkwatervoorziening: (lOi
Jaarwedden, toelagen en belooningen der ambtenaren en bedlenden bij
's Hijks bureau voor drinkwatervoorziening, zoomede schrijf- en
téekenloonen en vergoeding voor tijdelijke diensten:
1. jaarwedden, toelagen en belooningen
48
T O EL K ' I I T I N(i 1 V.
voor 1918.
Minder.
Meer.
'S
Tweede Kamer.
8.)
(Staatsbagrooting voor bet dienstjaar L916.
. f 8 250.—
900,—
Handelingen
der
Sta t e n - G e n e r a a l . « B i j l a g e n .
1914—1915.
(14) Voorgesteld wordt eene periodieke
weddenregeling voor de ambtenaren en beambten der kweekschool te Amsterdam in dien
zin dat den leeraar om de twee jaren eene
weddeverhooging wordt toegekend van f250
tot een m a x i m u m van f 4000 en dat de mees
tcresse-vroed vrouw, de huisineesteres, de
administrateur, de hoofdverpleegster en de
assistent-verloskundige om de twee jaren eene
weddeverhooging ontvangen van f 100, totdat
de maximuin-wedde, resp. van f 1200, f 800.
f1300. f 1000 en f1600 zal zijn bereikt.
Voor 1015 is hiervoor in totaal een bedrag
van f 5 5 0 aan weddeverhooging noodig.
De post „verder dienstpersoneel" wordi
f 80 hooger geraamd om de loonen eenigszins
te k u n n e n verhoogen.
l l o o h ' D s ï U K V.
§3
TS
3
-o
e
ia
fc*
V BB BC 11 IL
tusseben de raming voor 1916 en hei bedrag
toegestaan voor 1914.
R
'• JEv
ir
sel
H
15
Afd. III. Artt. 51 52,
(iKKAAMl)
BENAMING
1
DKH ONDERWERPEN
.
VAN IHTdAAF.
:!.
belooning van deze als directrice.
.
. t'
k.
•">.
6.
7.
8.
nene hulsmeesteres
een administrateur
oen hoofdonderwijzer
eene hoofdverpleegster
assistent-verloskundige
7<H»,—
1 800,—
7<to,7<to,—
i 800,—
'.».
verder dienstpersoneel
2080,-
TOEGESTAAN
voor 1914.
BBliOOP
voor 1916.
Minder.
Meer.
Vermoedelijk
beloop vim de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
T O K 1,1 CM T l N(i K.N.
(16) Voorgesteld wordt eene periodieke
weddenregeling voor de ambtenaren, en beambten dei kweekschool te Rotterdam, In
800,—
dien
Zin dat de nieesteivsse-vroedvrouw, de
buismeesteres, de noofdonderwyzeres en de
hoofdverpleegster Sm de twee jaren eene.
weddeverhooging ontvangen van f 100, totdat
de maximum-wedde reep. van f 1000, f 1200,
r
i i i8o,-
f
10 750,—
f
f 1000 en f800 zal zijn bereikt : voor 1915 is
hiervoor in totaal een bedrag van f 400 noodig
J
l: .ü,-
aan weddeverhoogingen.
II.
Bovendien is een
bedrag van f750 meer UOOdig om het aantal
verpleegsters mei 8 te kunnen uitbreiden.
Rotterdam. (15)
•laaiwedden v a n :
1. a. een geneesheer-directeur
f 2 750,—
h. persoonlijke toelage
eene assistent-verloskundige
1 000,—
] 000,—
2.
(16) Dit onderdeel zal in het zooveel grootere gebouw f600 meer vorderen.
1000,—
(17| Dit onderdeel moet f
worden.
4.
5.
eene hoofdonderwijzeres
eene ineesteresse-vroed vrouw
1 100,—
800,—
bevolking f 2000 hooger geraamd worden.
(>.
eene hoofdverpleegster
(18)
7. verpleegsters
4100,—
1000,—
een machinist-electricien
9. een stoker
1.19) Dit onderdeel moet f 1000 hooger ge
raamd worden.
700,—
een portier
verder dienstpersoneel (16)
(20) Dit onderdeel
den geraamd.
f >00,—
8 700.—
f
18 350 —
1Ö600,—
f
29 680,-
2 750,—
f
f
26 350 —
Amsterdam.
kosten van voeding en verpleging van do inwonende ambtenoren en bedienden, leerlingen, verpleegden, k r a a n r
vrouwen-en kinderen
f19000,—
ft.
e.
f
3 180,—
!
Voedingen verpleging van de inwonende leerlingen, beambten en bedienden
van de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, alsmede van het personeel
en de verpleegden in de kraaminrichtingen liij die scholen: kosten van
begraving van in die kraaminrichtingen geboren en aldaar overleden
kinderen: kosten van het onderwijs; aanbouw en onderhoud van de gebouwen en terreinen; aanschaffing en onderhoud van meubelen, leermiddelen en instrumenten, verwarming, verlichtingen verdere uitgaven:
I.
850.—
19 000 —
850,—
2 000,—
2 000,—
kinderen
aankoop en onderhoud van meubelen, leermid-
1 500,—
1 500,-
delen. instrumenten en gereedschappen . .
verlichtingen verwarming
waterverbruik U7i
kosten van begravingvan in de kraaminrichting
geboren en daarin overleden kinderen. . .
1 350,—
5 000,—
400,—
1 350,5 000,375,-
geneesmiddelen
aanbouw, onderhoud en lasten van gebouwen
en terreinen
f
aankoop en onderhoud van bedfournituren. linnen en katoenen goederen en van kleeding-
stukken voor Ewangeren, kraamvrouwen en
75.—
V
25,—
75,-
bureel- en schrijfbehoeften, drukloonen. kleine
huishoudelijke en verdere uitgaven. . . .
2 000.—
f
II.
</.
2 000.-
Rotterdam.
tenaren en bedienden, leerlingen, verpleegden, kraamvrouwen en kinderen il8)
f20000,—
5 500,—
18 000,—
4 500,—
.
4 000.—
6 340 —
aankoop en onderhoud van meubelen, leennid
delen, instrumenten en gereedschappen . .
1 410,—
1 410,—
geneeskundige hulp en geneesmiddelen (19) .
en terreinen I20I
0.
32 175.
kusten van voedingen verpleging van de inwonende amb-
aanbouw, onderhoud en lasten
Dit onderdeel moet bij eene volledige
600,—
8.
10.
11.
52
hooger geraamd
8. eene buismeesteres
2 000,—
1 000,—
van gebouwen
f
2 340,—
21 727,—
moet f 150 hooger wor-
16
HOOFDSTUK V. Aid. III. Artt. 52—«2.
il
il
1
^.
52
Bijlage A.
1
TOKOKSTAAN
voor 1914.
BELOOF
voor 1915.
BENAMING DEB ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
Minder.
Meel'.
e.
g.
aankoop en onderhoud van bedfournlturen, linnon en katoenen goederen, van kleedingstukken voor kraamvrouwen on kinderenen
kosten van bewasschlng
t' 5'.KK"),—
verlichting on verwarming i2i» . . . - . . . oooo,—
waterverbruik <22t)
'700,—
hulpmiddelen voor bei onderwas en onderhoud
on aankoop van de bibliotheek
250,—
kosten van begraving van in de kraaminrichting
geboren on daarin overleden kinderen(28) .
85,—
bureel' en sehrij f behoeften, drukloonen, kleine
huishoudelijke en verdere uitgaven. . . . 2 000.—
f
voor liet dienstjaar
V BR8CB I I.
tuMchen de raming voor L91G en het bedrag
toegestaan voor 19M.
E
i.KKAA.MI)
(fltaatabegrootinff
1 500,
HKJO,—
700,—
I
1915.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1913.
25,-
1 400,—
2 000,—
Inrichting goedkooper uitkomt.
(23) Dit onderdeel wordt f 10 hooger geraanid.
2 000,—
f
45 795,
:r
77 970,—
73 875,-
1400,—
1400,
54
Subsidie in de kosten van stichting en inrichting van eene kweekschool
voor vroedvrouwen te Heerlen
7 000,—
7 000,-
.).)
Jaarwedden van den secretaris van het college van bijstand, bedoeld in
art. 85 der Woningwet, en van verder personeel(24)
4 275 —
4 175,-
f
f
0 435,—
2 340 —
f 114 307.—
1 400 —
27OO0.100.-
4 075.—
t
f
1 150,—
2 000,—
1 100,—
Bijdragen van het Kijk aan gemeenten ter tegemoetkoming in de betaling
van. de annuïteiten, strekkende tot voldoening van renten en aflossing
van de voorschotten uit 's Rijks kas. verstrekt voor de doeleinden, in
§ 7 der Woningwet omschreven
Subsidie aan de vereeniging „Nationale Woningraad" te Amsterdam (27)
586tt
b.
.350,—
20 000,
8 780.-
700,
u)
1200,—
(J 750.-
1 200,—
Krankzinnigenwezen.
Jaarwedden van de inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen
en krankzinnigengestichten
59
20 000 —
700,—
Subsidie aan de vereeniging „Ons Limburg" te Heerlen
58
3 900,—
4 250.—
9 000,-
9 000,—
(5 700,—
0 700.-
9 000.—
Reis-. verblijf" en bureelkosten van de inspecteurs voor het Staatstoezicht
op krankzinnigen en krankzinnigengestichten:
60
(i.
b.
reis- on verblijfkosten
bureelkosten
f
3 500,—
3 200,—
Reis- en verblijfkosten van de officieren van justitie voor het bezoeken van
krankzinnigengestichten en aanverwante inrichtingen
«1
<!318,-
550,-
550,—
333.—
Jaarwedden, toelagen en verdere belooningen van den geneesheer-directeur,
de geneesheeren, de ambtenaren, hoofd verplegers, hoofdverpleegsters,
verplegers, verpleegsters, leerling-verplogers. leerling'verpleegsters, adspirant"verplegers, adspirant-verpleegsters, bedienden, arbeiders en verder
personeel aan het Rijksgesticht voor krankzinnigen te Medemblik,
toelagen aan godsdienstleeraars, zoomede voor het opleiden van verplegend personeel, mitsgaders schrijfloonen: (28)
f»2
a.
traktement van den geneesheer-directeur en de geneesheeren:
1. een geneesheer-directeur
f 4 2U0,—
2. een eerste-geneesheer
3 000,—
3. belooning van een plaatsvervangend geneesheer
500,—
f
7 700,—
f
7 800,—
.
adelingen
dei
(24) Voor periodieke weddeverbooging van
den klerk wmdt f 100 meer aangevraagd.
(25) Voor aanschaffing van eene schrijf"
machine is f 250 meer uitgetrokken.
i2(ii Deze post moet f 100 hooger geraamd
worden
(O) Subsidie aan het Xde Int. Woningcongres.
(27) De werkzaamheden dezer vereeniging.
bestaande o. a. in het geven van in- en.voorlichting aan corporaties, toegelaten overeen*
komstig de Woningwet en het voeren van
controle over hun beheer, komen de verbetering der volkshuisvesting ten goede. \'ersterking van de eigen middelen der vereeniging
met het aangevraagde bedrag als Rijkssubsidie
2 7 1 7 - is voor de werkzaamheden der vereeniging
noodig en deze werkzaamheden bevorderen
het richtige beheer van de Rijksvoorschotten
en bijdragen.
Keis-. verblijf- en bureolkosten van de leden en van den secretaris en
presentiegelden van de leden van het college van bijstand, bedoeld in
art. 35 der Woningwet:
57
TO E L I C H T I N 'i KN.
zocht wordt of de bewaSSChing in een eigen
10,-
Subsidie aan do gemeente Groningen ten behoeve van hare kweekschool
voor vroedvrouwen
reis- en verblijfkosten
bureelkosten (26)
presentiegelden (26)
17
(22) Dit onderdeel moet f 2000 hooger ge
raanid worden.
5;;
o.
h.
C.
Tweede Kamer.
(21) 1 >ït onderdeel la voorloopig f Moo
hooger geraamd, in verband met «Ie bewas
scliing, welke buitenshuis geschiedt, onder-
250 —
f
56
'1. V. 3.)
f
100,—
.
Staten-Generaal. Bijlagen.
!
1914—1915.
(28) Ten gevolge van eene reorganisatie van
den dienst kan de betrekking van huismeester,
van opzichter der wasch en van een der kierken vervallen: waardoor eene som van l'2t>0O
wordt bespaard. Verdere voorstellen tot reorganisatie en bezuiniging zijn in voorbereiding.
is
l l o o F l i s T I ' K V.
ga
AM. I I I . Aril. 62 88,
19
liKKAAMI)
TOEGESTAAN
voor 1914.
BILOOP
Voor 1916,
BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF
|
e
v BRSOHIl
tusscbe' de raming voor 1915 an het bedrag
toegestaan voor 1914.
Meer,
C
Minder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog Ie doen
voor 1918.
traktement van de verdere ambtenaren:
(29)
(80) l»it onderdeel wordt f 1606 hooger geraamd on? aan IN gehuwde verplegers eene
weddeverbooglngvan f 50tekunnen toekennen,
om de jaarwedden van hel verplegend personeel overeenkomstig de beslaande bepalingen
te kunnen verboogen, zoomede om de loonen
van het bedienend personeel en van eenige
werklieden eenigszlns te kunnen verhoogen.
f
toelagen aan godsdienstleeraars
toelagen voor bet opleiden van leerling-verplegers, leerlingverpleegsters, adspirant-verplegers of adspb*ant-verpleegsters
68 150,—
54 220 —
1 100,—
1 1<>0,—
• f
I070.-
900,—
900,—
f
f
62 850,—
64 020,-
f
1 170,—
f
57 288,-
Voeding en, verpleging van geneesneeren, ambtenaren, bedienden en
verpleegden In het Kijksgesticht voor krankzinnigen te Medemblik;
aanbouw, onderhoud en lasten van gebouwen en terreinen; huur van
gronden, aankoop en onderhoud van meubelen, Instrumenten en gereedschappen; geneesmiddelen, brandstoffen en licht; aankoop en voeding
van vee; kleeding der bedienden en der krankzinnigen; kosten van
begrafenis van krankzinnigen wier kosten van verpleging ten laste*
van het Kijk kwamen, en van kinderen van krankzinnigen die niet
van de moeders konden worden gescheiden en in het gesticht zijn
overleden; werkverschaffing aan krankzinnigen; bibliotheek; schrijfbehoeften; drukloonen; kleine huishoudelijke, administratieve en verdere
uitgaven, mitsgaders kleine toelagen aan arme krankzinnigen die
het gesticht verlaten; kosten van verpleging van krankzinnigen bij
particulieren, alsmede kosten van de examens door de leerling-verplegers,
leerling-verpleegsters, adspirant-verplegera en adspirant-verpleegsters af
te leggen, kosten van opleiding van verplegend personeel, benevens
vergoeding van reiskosten aan sollicitanten naar ondergeschikte botrekkingen. die door den geneesheer-directeur worden opgeroepen voor
persoonlijke kennismaking:
68
aankoop en onderhoud van meubelen, instrumenten en
gereedschappen (82)
geneesmiddelen
. . . . . . . .
(88)
I.
40 000,—
900;—
900 —
9 500,—
7 500,—
• 1000,—
1000,—
300,—
18 000,—
aankoop en onderhoud van kleedingstukken der krankzinnigen en van bovenkleeding van verplegend personeel
en bedienden (38)
7 000,—
8 200,—
werkverschaffing aan krankzinnigen en aanschaffing van
materialen
600,—
600,—
aankoop en onderhoud der bibliotheek
360,—
360,—
schrijfbehoeften, drukloonen en kleine huishoudelijke en
onvoorziene uitgaven, mitsgaders kleine toelagen aan
arme krankzinnigen die het gesticht verlaten
2 500,—
2 500,—
kosten van verpleging van krankzinnigen bij particulieren
2 800,—
2 800,—
300 —
.
m.
kosten van examens
300,—
n.
vergoeding van reiskosten aan sollicitanten naar ondergeschikte betrekkingen, die door den geneesheer-directeur
worden opgeroepen voor persoonlijke kennismaking . .
100,—
f
8 000,—
8 000,—
brandstof en grondstof voor de verlichting
)
k
f
800,—
begrafeniskosten
(81) De pos! voor gewoon onderhoud blijkt
op grond van de ervaring over de twee vooralgaande dienstjaren te laag te zijn geraamd;
eene som* van f15 000 is hiervoor vereischt;
bovendien vereischt het vervoer van wanden
en plafonds, dat bij gedeelten moet geschieden
|i; naar gelang de muren en plafonds van het
; nieuwe gebouw voldoende droog worden, voor
1915 eene extra uitgave van'f 5000.
(32) Dit artikel moet f 2000 booger geraamd
worden.
kosten van voeding en verpleging, inbegrepen het aankoopen van vee
f 40000,—
aanbouw van en onderhoud en lasten der gebouwen en
terreinen (81)
20000,—
huur van gronden
Dit onderdeel kan f 76 lager geraamd
worden.
f fl ooo,—
een boekhouder
1 800,—
machinlat-ëlectrotechnlcus
.
.
.
.
een
1200,—
een macblnlat
1 400,—
een apothekersbediende
1000,—
een klerk
hoofdverplegers, hoofdverpleegsters <2»i .
1 725,—
verplegen», verpleegsters, leerling-verplegors, leerling-verpleegsters, adsplrantverplegers, adspirant-verpleegsters, bedienden, arbeiders en verder personeel, zooIe toelagen aan eerste-verplegers (80) 44 526,—
(I.
TO E L I C II T 1 N(i EN.
12 000,—
2 000,—
3 800,—
100,—
103 360,—
85 560,—
f
17 800,—
267 030,—
Idem f8800.
140
E3
il
HOOFDSTUK V. MA, III.
(StaatabegrOOting
voor liet dienstjaar
V BRSCHIL
^
P
'S
Bijlage A.
Arii. (14—05.
OKKAAMD
BENAMING
TOEGESTAAN
BILOOP
DEH ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
tusschen do raming voor 1915 en het bedrag
toegestaan voor 1914.
voor 1(114.
voor 1916,
Meer.
'—
*~3
Minder.
1916,
2.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
VOOr 1913.
aarwedden. toelagen en verdere belooningen van den geneesheer-directeur!
de ambtenaren, hoofdverpleegsters, verpleegsters, leerling-verpleegsters,
adspirant-verpleegsters, bedienden, arbeiden en vejder personeel aan
in'! Rijksgestichl voor krankzinnigen te Grave, toelagen a a n godsdienstleeraars, zoomede voorhei opleiden van verplegend personeel, mitsgaders
ül
traktement van dèn geneesheer-directeur
b.
traktementen van de verdere a m b t e n a r e n :
i. eene adjunct-directrice
f
•2. eene boekhoudster-onderwijzeres . . . .
B. «en machinist voor do verwarming en de
watervoorziening
l. hoofdverpleegsters (84)
.",. verpleegsters; leerUng-verpleegsters, adspirant-verpleegsters, bedienden en verder
personeel (86)
fi
f'
f
8000,—
3 000.-
950,—
900,—
(87) Dit onderdeel moei e 800 hooger worden geraamd.
780,—
(88) Dit onderdeel moot f 300 hoogor worden geraamd.
9 535,—
200,—
100,—
(1.
toelagen aan godsdienstleeraren . •
?^0>—
750,- |
e.
toelagen voor het opleiden van leerling"verpleegsters ot
adspirant-verpleegsters
"^00>—
300.—
;
f
(39) Dit onderdeel moot f 300 hooger worden geraamd.
(40) Dit onderdeel moot f 800 hooger wordon geraamd.
f
14 180.-
13 686,-
f
495,—
f
Voeding en verpleging van de ambtenaren, bedienden en verpleegden in
het H ijksgesticht voor krankzinnigen te Grave; aanbouw, onderhoud
en lasten van gebouwen, terreinen en grachten; aankoop en onderhoud van meubelen, instrumenten en gereedschappen; geneesmiddelen.
brandstoffen on licht; kleeding der bedienden en der krankzinnigen;
kosten van begrafenis van krankzinnigen wier kosten van verpleging
ion laste van hot Rijk kwamen, en van kinderen van krankzinnigen
die niet van de moeders konden worden gescheiden en in het gesticht,
zijn overleden; werkverschaffing aan krankzinnigen; bibliotheek;
schrijfbehoeften. drukloonen. kleine huishoudelijke, administratieve en
verdere uitgaven, mitsgaders kleine toelagen aan arme krankzinnigen
die hot gesticht verlaten: vergoeding van reiskosten aan sollicitanten
naar ondergeschikte betrekkingen die door den geneesheer-directeur
worden opgeroepen voor persoonlijke kennismaking; kosten van verpleging van krankzinnigen bij particulieren; kosten van onderhoud
van gebouwen, muren en terreinen, onder beheer van het Departement
van Binnenlandscho Zaken, om eventueel te dienen ten behoeve van
bovengemeld gesticht, voorts kosten van de examens door de leerlingverpleegstera en adspirant-verpleegsters af te leggen, en kosten van
opleiding van verplegend personeel:
d.
12 000.—
12 000 —
aanbouw, onderhoud on lasten van gebouwen, muren.
terreinen on grachten
4 000 —
4 550.—
aankoop en onderhoud van meubelen, instrumenten en
gereedschappen
1800.—
1800,—
geneesmiddelen (87)
1000.—
700,—
kosten van voeding en verpleging
. . . .
f
50.—
e.
begrafeniskosten
f-
verwarming en verlichting(88)
aankoop on onderhoud van kledingstukken der krankzinnigen en van bovenkleedlng van verplegend personeel
en bedienden (89)
>
werkverschaffing aan krankzinnigen en aanschaffing van
materialen on belooning van den arbeid der verpleegden i40)
aankoop on onderhoud der bibliotheek
schrijfbehoeften, drukloonen on kleine huishoudelijke en
onvoorziene uitgaven, mitsgaders kleine toelagen aan
arme krankzinnigen die hot gesticht verlaten en vergoeding van reiskosten aan sollicitanten naar onderbeschikte betrekkingen, die door den geneesheer-directeur
worden opgeroepen voor persoonlijke kennismaking . .
f
f
300 —
4 800.—
4 500,—
300,—
1500,—
1200,—
300 —
2 000.—
1200,—
800,—
150— •
150,—
2 000 —
550,—
50-
2 000.—
Handelingen
<
TOK I. I ('II Tl NG K.V.
(88) Dit onderdeel moot f ïoo hooger wordon geraamd.
Belooning van don geneeskundige die den geneesheerdirecteur bij ziokto of afwezigheid vervangt (86) . . .
«.
b.
Tweede Kamer. 81
(86) Dit onderdeel wordl f846 hooger ge<
raamd om de Jaarwedden van hot verplegend
personeel overeenkomstig do bestaande bepalingen te kunnen verhoogen en om nog eene
werkmeid-waach vrouw te kunnen aanstellen.
900.—
400,—
9 980,—
66
3.)
d l ) i>it onderdeel wordt f 6 0 hooger ge
raamd om aan eik der beide hoofdverpleegsters
eene toelage van f 2 5 te k u n n e n toekennen.
sehlïjfloolien :
ii.
V.
der Staten-Generaal.
Bijlagen.' 1914—1915.
12 237.-
22
HOOFDSTUK V.
ih
11
5
g
66
Art. (15-78.
c
E
l
erd
c
'/, ^
AM. III.
VBRSOHIL
tusseben de raming voor 1916 en het bedrag
IJKUAAMIJ
BENAMING
DKK ONDERWERPEN
TOEGESTAAN
voor 1914.
BILO0P
voor 1916.
VAX UITGAAF.
•o
*
Meei'.
C
k.
1.
m.
kosten van verpleging van krankzinnigen i»U particulieren f
kosten van examens
kosten voor net opleiden van verplegend personeel . .
8<)00,—
300,—
800,—
toegestaan voor 1911.
Minder.
8000 —
300,—
87 900,—
Uitgaven voor verplegingskosten voor de verpleegsters van de gestichten
te Medemblik en Grave gedurende haar rusttijd
Subsidie aan de Vereeniging
f
36 750,—
f
1 700,-
(58
f
560,—
504000,—
f
35 838,—
(f) 103 718,—
500,—
800 —
300,—
(44) Wegens periodieke weddeverboogingen
5 000,—
5 000,—
485 000,—
420 000 —
15 000,-
107 c , 8 7 , -
begrafenis van armen, bedoeld in art. 3 der wet vim 1(5 December 1858
(Staatsblad n". 84), van kracht gebleven volgens art. 16 der wet van 1
J u n i 1870 (Staatsblad n". 85). alsmede van buitenslands verblijvende of
van daar in Nederland komende en gekomen armen en van naar h u n n e
buitenslands wonende ouders of verzorgers uit Nederland voortgeholpen
minderjarige behoeftigen die Nederlander zijn, of — voor zoover zij in
Duitschland, Zwitserland en Frankrijk gevestigd zijn — die, nadat zij de
Nederlandsche nationaliteit hebben verloren, geen andere hebben verworven; en van toezicht op de verpleging van de uit het buitenland
overgenomen hulpelooze minderjarigen; kosten voortvloeiende uit het
overbrengen naar en de verpleging in gestichten voor krankzinnigen,
van arme krankzinnigen wier woonplaats in het Rijk niet is te vinden,
en van kinderen, die van h u n n e tot zoodanige krankzinnigen behoorende
m
Iers niet kunnen worden gescheiden, alsmede kleine toelagen voor
zulke arme verpleegden bij ontslag uit die gestichten, en kosten van
vervoer van zoodanige ontslagen verpleegden, zoo naar Nederlandsche
gemeenten als naar buitenslands, benovens kosten van begrafenis van
zulke arme krankzinnigen (42)
420 000,—
395 000,—
16 000.
152 189,—
Kosten wegens oproeping en verhoor van en schadeloosstelling of andere
vergoeding aan getuigen, gehoord krachtens artt. 40. 4de lid, en 75,
tweede lid. der Armenwet
300,—
300,—
Reiskosten van lijeenkomstcn van voorzitters en secretarissen der Armenraden . . .
400,—
400,—
33 000,—
33 000,—
20690,—
moet dit onderdeel f 600 hooger
worden.
5 661,—
e. Armwezen.
Onderstand, kosten van vervoer, daaronder begrepen afhaling en bogo-
leiding uit buitenlandsche of Nederlandsche gemeenten, verpleging en
188.—
78
Jaarwedden van de secretarissen van de Armenraden
74
Reis* en verblijfkosten en presentiegeld voordeleden, benevens vergoeding
voor bureelkosten voor den secretaris van de Algemeene Armencommissie
1 000,—
1 000,—
596,—
Kosten van het verstrekken van dienstzegels voor uitvoering vanartikel
12 der Armenwet
1500,—
1 500,—
1 785,—
Subsidien aan vereenigingen tot werkverschaffing aan valide armen (43)
Memorie.
15 000,—
15 00O.
rf. Verdere uitgaven betreffende volksgezondheid en armwezen.
Jaarwedden van de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs voorliet toezicht
op de naleving van de Drankwet:
</.
jaarwedde van 8 inspecteurs, k f 3 4 0 0 '44)
b.
jaarwedde van 6 adjunct-inspecteurs, a f 2200 (45). . .
f
10 200,—
18 200,—
Bureelkosten aan de secretarissen van de commissifin bedoeld bij artikel 4»
va" de Drankwet
moet f 25000 hooger ge-
143) Zie de Memorie van Toelichting.
van verhaal van voormelde voorschotten, artt. 40 en 41 der wet van
27 April 1884 (Staatsblad n". 96)
7d
moet f 15 000 hoogor ge.
300,—
•
Bedrage in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen iih
(41) Dit artikel
raamd worden.
raamd worden.
Hij voorschot te betalen kosten van overbrenging naar en van verpleging
van krankzinnigen In daarvoor bestemde gestichten, zoomede de kosten
69
van oprichting van een nieuw
(42) Dit artikel
500,—
in liet belang van lijdende Nederlanders,
verpleegd te Gheel (België)
Kosten
Ryicskrankzinnigengesticht.
e. Als boven.
800,—
f
T O K U C H T I N C BN,
b.
(b) 504 000,—
66
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1913.
23 400,—
22 200,—
100.—
100,—
1 200.-
21 625,-
(45) Als boven.
geraamd
Bijlage A.
24
HOOFDSTUK V.
I
Af.l. III—IV.
Ai il. 7fl
80.
'S
i.KKAAMI)
BENAMING
DEK ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
l'.KI.OOP
O)
p
"O
VERSO lil E
tusschen de raming vooi 1916 en het bedrag
toegestaan voor 1914.
E
E
8 ^
Tweede Kamer. -
(Staatsbegrootjng voor bet/dienstjaar J916; 2. v. 8.)
voor 1915.
e
O
TOEGESTAAN
voor 1914.
Minder.
Sfeer.
Vermo< lelijk
beloop »an du uitgaven,
T O E U O M T 1 N G EN.
gedaan of nog te doen
voor 1918.
(40)
7!»
«.
Rels-. vci'iiiijf'-, bureel* en overplaatelngskosten van de Inspecteurs on do
adjunct-inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de Drankwet:
rel» on verblijfkosten
f 8 250,—
bureelkoeten
2 700,—
(47) Bene bijdrage In de administratiekosten
komt wenschelijk voor.
f
f
80
Subsidien tot bestrijding van misbruik van sterken drank (46) .
.
.
.
10950,—
f
10 950,-
10 077 —
(48)
24 498,—
d.
20 0 0 0 r
20 000 —
e.
4 500,—
Gezondheldsbureau te Parijs
. . .
Subsidie aan liet Xlde
Internationaal
Subsidie aan de „Union internationale
pour- la protection de 1'enfance du premier Age.
5 000,-
5 000,—
Zie de Memorie van Toelichting.
Pharmaceutlscri Congres.
Kosten in verband niet de toetreding van Nederland tot het internationaal
«SI
Zie de Memorie van Toelichting.
8 024,—
Kosten van oen p e r m a n e n t
82
internationaal bureau voor geneeskundige
congressen
4 000,-
4 000 —
1 000 —
Subsidie aan het p e r m a n e n t bureau van den internationalen pharmaceu-
83
tischen hond
Reis- en verblijfkosten van den Nederlandsehen gedelegeerde in het
Internationale» Komitee für das aerztliehe Fortbildungswesen, alsmede
verdere uitgaven in verband met^ de deelneming van Nederland aan
de werkzaamheden van dat Kornitêe
84
1000,-
1 000,—
4 562,—
e)
500,—
191,—
150,-
150,-
8600,—
1000,—
85
Subsidie aan do Vereeniging „Centraal Bureau voor sociale adviezen"
.
3 500,-
3 500,-
80
Subsidie aan de Nedcrlandsehe Vereeniging „de Stuers", t e ' s Gravenhage.
1000,-
1000.-
86ftis
Subsidie aan het Centraal Genootschap voorKindorher8tellings- on vacantiekolonies (47)
f
550 —
550,500,—
Subsidie aan de stichting „Tehuis voor alleenstaande blinden" te "\Volflicze (48)
mter
d)
500,159 —
Kosten vallende op hot begraven van op strand aangespoelde of uit zee
aangebrachte lijken
87
f
i
' Totaal van de l i l d e Afdeeling
IVde
. . .
400,-
400,f 2120 070,-
97 675 —
f 2 300891,—
f 520 435,
f 2548 830,—
Minder
f 428 780.—
AFDEELING.
H o o g e r e n m i d d e l b a a r o n d e r » ijs.
Hooyer
A.
I.
88
a.
ft.
c.
(7.
onderwijs.
Rijksuniversiteiten.
RIJKSUNIVERSITEIT
TE LEIDEN.
(Il 3 van t'ii(KH). 1 van 4000. 1 op 11011tiviteitstrakteinent van t'3000. Zie Memorie
van Toelichting.
ai
Reis- en verblijfkosten der leden en van den secretaris van het collego
van curatoren, onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk, schrijfen bureelbehoeften ten behoeve van het college van curatoren en
jaarwedde, benevens abonnement voor bureelkosten van den secretaris:
reis* en verblijfkosten
f
500,—
onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk, schrijfen bureelbehoeften
100,—
jaarwedde van den secretaris
2 000,—
a b o n n e m e n t voor bureelkosten van den secretaris . . .
750,—
162.702 000,—
550 —
f
f
89
a.
3 350,—
f
3 350,—
Jaarwedden, verloftraktementen, personeele toelagen en verdere belooningen
der hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten, der buitengewone
hoogleeraren, der lectoren en der overige ambtenaren en bedienden:
jaarwedden, verloftraktementen, personeele toelagen en verdere belooningen der hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten, der
buitengewone hoogleeraren en der lectoren:
1. A. jaarwedden van vijf hoogleeraren in de faculteit
der godgeleerdheid (1)
f 25 000,—
Handelingen der Btaien-Generasl. Bylagen. 1914—1916.
2 778,—
20
HOOFDSTUK V. Afd. JV. Art 89.
Nummers
der artikelen.
Onderdeelen.
27
GEKAAMD
BENAMING DEH ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
TOEGESTAAN
voor 1911.
IJKI.OOI'
voor 1915.
89
J{. jaarwedde van een buitengewoon
boogleeraar In die faculteit. . . . f' 3000,—
2,
8.
A. jaarwedden van elf hoogleeraren in de f. culteit
der rechtsgeleerdheid (2)
f66000,—
B. jaarwedde van ren lector en een
tijdelijk lector (8)
4 000,—
„
VERSCHIL
tuaachen de raming voor 1015 en bel bedrag
toegestaan voor 1911.
Mc
Kinder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
(2) B van I' 8000, 2 van f 6000, 8 van f 4000,
i op non-acttviteltstraktement van f8000. Zie
Memorie van Toelichting.
28 000,—
(8) 1 van f 8000 en 1 van f 1000. Zie
Memorie van Toelichting.
(4) 8 van f 6000, 1 van f 5250. 1 van
f 5000.
59000,—
A. jaarwedden van tien hoogleeraren in de faculteit
B. jaarwedden van drie buitengewoon
hoogleeraron in die faculteit (5) . .
C. jaarwedden van vier lectoren in die
faculteit en personeele toelage aan
(6) 2 van f1500, 1 van f600.
3 500,—
(i>i 8 van f 2000, personeele toelage van
f 1000 aan een hunner en 1 van t' 1000. Zie
Memorie van Toelichting.
69 750,—
4.
5.
A. jaarwedden van twaalf hoogleeraren in de faculteit
der \vis- en natuurkunde (7) . . . f 66000,—
B. jaarwedden van twee buitengewoon
hoogleeraren in die faculteit (8) . .
6 000,—
C. jaarwedden van twee lectoren in die
faculteit
4 000,—
(7) 8 van f 6000, 2 van f 5000, 2 van
f 4000.
•
(8) 1 van f 4000. zie Memorie van Toelichting, 1 van f 200Ó.
•
(9) 13 van f 6000, 4 van f 4000, 1 op
non-activiteitstraktement van f 3000. Zie
Memorie van Toelichting.
76 000 —
A. jaarwedden van achttien hoogleeraren in de
faeiilteitderletterenenwij.sbegeerte(9) f 97 000,—
B. jaarwedden van drie buitengewoon
hoogleeraren in die faculteit (10) . .
5 500,—
C. jaarwedden van zes lectoren in die
faculteit (11)
9 600,—
D. jaarwedde van oen tijdelijk lector (11)
2 000,—
(10) 1 van f 2500. 2 van f 1500.
(11) 3 van f2000, 8 van f1200, voor den
tijdelijken lector. Zie Memorie van Toelichting.
114 100
*
6. toelagen aan den rector-magnificus en den secretaris
600,—
f 342 832,—
f 353 700 —
f 347 450,—
b.
personeele toelagen aan emerfti-hoogleernren (12) . . .
c.
jaarwedden, personeele toelagen en verdere belooningen der
overige ambtenaren en bedienden:
855,—
855,—
1 111,—
11. een adjutor van de Oostersche letteren
12. een prosector bij de pathologische anatomie
18. twee aiiianuenses bij de pathologische anatomie, één van f 1200 en één van f900 .
14. een bediende bij de pathologische anatomie
15. een schoonmaakster bij als voren . . .
16. twee assistenten bij de pathologie. . .
3 400,—
5 400,—
1500,—
•
2 000,—
2 100,—
•
800,—
350,—
2 400,—
(12) Krachtens art. 209, 3de lid, der Hooger
onderwijswet heeft dr. A. P. N. Franchimont
op 21 September 1914 wegens 70-jarigen leeïtijd als hoogleeraar afgetreden, aanspraak op
eene jaarlijksche toelage van f 256.
(18) Zie Memorie van Toelichting.
(14)
1. een directeur (bibliothecaris)
f 4 500,—
2. een conservator bij de bibliotheek voor de
drukwerken
2 000,—
2bis. personeele toelage aan dien conservator.
500,—
8. een conservator bij de bibliotheek voorde
handschriften.
2 000,—
4. een conservator bij het prentenkabinet . 1 500,—
5. een conciërge bij het prentenkabinet . .
500,—
6. drie assistenten bij de bibliotheek (13) . 4 200,—
8. een tweede custos en vier bedienden bij
de bibliotheek, één van f 900, één van
f 800, twee van f 600 en een van f 500(14)
9. zes klerken bij de bibliotheek, drie van
f 1000, één van f 900, één van f 800 en
een van f 700 (14) . •
10. buitengewone belooningen aan vaste be-
T i ) K L I ( ' U T I X G EN.
„
28
HOOFDSTUK V. Aid. IV. Art. 8<t.
Bijlage A.
(Stautsbegiootiriff v:>or het dienstjaar
1915.
2.
V.
3)
a
1
11! f
(iKHAAMI)
BENAMING DER ONDERWERPEN VAX UITOAAP.
liKI.ooi'
voor L915.
7ER80HIL
tussohen de raming vooi 1915 en hei bedrag
toegestaan voor lui 1.
TOEGESTAAN
snor 11(14.
Meer.
HU
Minder.
Tweede Kamer.
2!)
vermoedelijk
beloop van do ultgSVi n.
gedaan of nog te doen
voor 1918.
TO KL IC II T l \ ( i BN.
17. drie assistenten bij de vergelijkende patholOgte, een van f löOO en twee van fflOO f 2 7W),-
(15)
18. een amanuensis bij de vergelijkende patho*
logle
' . . . . '
10. een bedlende bij de vergelijkende pathologle . . . . . . . . . . . .
20. ren conservator b(J de byglene en bacterio*
logle
,s(K),-
27.
28.
29.
30.
oen
toekenaar-photograaf
een schoonmaakster i>ij do anatomie . .
oon conservator hij do physiologie . .
twee assistenten hij de physiologie a f 1200
600,—
(17) Zie bijlage H' en Memorie van Toelichting.
1800,—
(I8i
voor iodor
1 "200,—
3000,— •
900,—
700,—
825,—
2 000,—
2 400,—
31. twee amanuéhses hij de physiologie . .
2 000.—
si
oen instrumentmaker hij do physiologie.
1000,—
88. oon bediende bij de physiologie (15) . .
700,—
34. een schoonmaakster hij do physiologie .
325,—
3,5. twee assistenten hij de heelkunde, beiden
belast mot hot geven van een cursus aan
do verpleegsters, één van f 1800 en één
van f 1200. ieder met 1' 200 voor den
86. een assistent b{j de operatieve heelkunde. .
37. twee assistenten bij de verloskunde en gynaecologischecliniek on policliniek,één van
f 1000en één, tevens belast mot het geven
1000,—
van oon cursus aan de, verpleegsters, van
38. twee assistenten bij do geneeskunde, één
van f. 1500 en één van t'1200 . . . .
89. oon amanuensis bij de geneeskunde . .
2 700,—
1000,—
10. oon assistent bij de oogheelkunde . . .
1800,—
•il. oon amanuensis bjj de oogheelkunde . .
1 ooo,—
42. een assistent hij de neus-. keel- en oorhoolkunde. . .'
12c. oon assistent hij de dermatologie (16). .
1000,—
100(>,—
i
\
48. personeel bh* het academisch ziekenhuis (17) 70 179,—
14. oon bediende hij d<
g- on oorheelkunde
•
15.
46.
47.
is.
oon conservator hij de pharmacologie . .
oon assistent hij de pharmacologie . .
een amanuensis hij de pharmacologie. .
een Instrumentmaker bij de pharmacologie
'
19. oon bediende hij do pharmacologie. . .
50. drie assistenten hij do psychiatrie, een
van t'1")(K) en twee van t' 1000 (18i . .
-
700,—
1 800,—
l 200.—
900,—
1000,—
700,—
8600,—
volgens salarisregeling.
(10) Zie .Memorie van Toelichting.
.
28. twee bedienden i>ij als voren
24. twee prosectoren bij do anatomie, één van
f 2000 en één van f 1500
25. eén custos hij do anatomie
26. twee bedienden bij do anatomie, van
Verhooging
•
landelingen
der Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915
Zie Memorie van Toelichting.
80
81
HOOFDSTUK V. AM. fV. Art. HO.
il
la
!-
d
CIKHAAMI)
E
BENAMING DKI! ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
E
T3
80
BKiOOF
voor 1915.
TOEGESTAAN
voor 1914. •
V EK Nd IIIL
tusscben de raming voor 1916 en nel bedrag
toegestaan voor 1914.
Meer.
O
51. <'<'ii amanuensis ..ij de psychiatrie;
. . (
58. eene preparatrice i • i j de psychiatrie'
. .
58. zes assistenten i>ij de natuurkunde, t' 1200
voor leder
54. twee conservatoren bij bei natuurkundig
kabinet (19) . . . '.
55. twee Instrumentmakers,één van f' 1200on
één van t' ïooo, bij net natuurkundig labo*
ratorium on kabinet (19)
56. vijf amanuenses 1 >ij als voren, een van
f 1900, vier vari f'ïooo (19)
56a. personeele toelage aan één dier amanuenses (19)
57. oon machinist bij als voren (16) . . .
ooo,—
600,—
7 200,—
(22) Voor dozen conservator wordt ver
booging van salaris op grond van zijne werkzaamheden alleszins gewenscht geacht.
5 200,—
800f—
1100,—
3 400,—
61. twee assistenten bij de botanie . . . .
2 700,—
62. een amanuensis bij de botanie . . . .
1 200,—
7 600,—
Memorie.
850,—
1 800,—
3 500,—
67. vier arbeiders, twee van f 650, een van
f 575 en een van f 500, en een portier van
f 210, in den kruidtuin
68. buitengewone belooningen aan vaste beambten in den kruidtuin
2 585,—
69. een directeur bij "s Rijks herbarium
. .
3 000,—
70. drie conservatoren bij 's Rijks herbarium .
6 000,—
990,—
70<7. personeele toelage aan een dier conservatoren
71. twee amanuenses van f 1000 bij 's Rijks
herbarium (15)
72. drie bedienden bij 's Rijks herbarium, een
van f 800, een van f 700 en een van
.
f 600 (21)
73. een conservator bij het zoötomisch laboratorium
2 000,—
73a. personeele toelage aan dien conservator
500,—
74. twee assistenten bij tte zoölogie.
. . .
75. twee amanuenses bij de zoölogie, een
van f 900 en een (custos) van f 800 . .
7i>. twee bedienden bij de zoölogie, een van
f 800 en een van f 600
77. een conservator bij de geologie en mineralogie (22) .
78. een amanuensis bij de geologie en mineralogie
I2OI Overbrenging van de bedienden In de
klasse van de ainaiiueiises, waarin reeds één
der rekenaars was gerangschikt, wordt billijk
geoordeeld.
2 200,—
60. oen rekenaar van f 1000 on drie amanuenses
van f 800, bij de sterrenkunde (20) . .
65. een hortulanus
66. oen amanuensis van f 900 en drie bedienden,
twee van f 900 en één van f 800 in den
kruidtuin
(19) Zie Memorie van Toelichting.
(21) Voor een dezer bedlenden wordt be\ ordering toteene hoogere klasse noodiggeacht
2 700,—
64. een custos bij de botanie . . . . . .
T O E L I C H T ] N o KN.
5 250,—
58. drie observatoren en een conservator voor
de sterrenkunde
59. twee instrumentmakers on een custos
bij de sterrenkundige verzamelingen en
lessen, één van f 1050, één van f 1000, één
van f 650
63. een teekenaar bij de botanie
Minder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
500,—
2 100,—
2100,—
2 400,—
1 700,—
1 400,—
2 000,—
1 000,—
82
il
Bijlage A.
HOOFDSTUK V. Afd. IV. Artt. 89.
e
E
E
-iKl(AAMI)
BENAMING DKH ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
9
O
89
BELOOF
voor 1916.
TOHOESTAAN
voor 1914.
(Staatsbegrooting voor het dienstjaar
v BRSOHlL
tusschen de raming voor 1915 en hel bedrag
toegestaan voor 1914.
Blinder,
Meer.
1916. | .
V. 8.)
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
82. een administrateur hij dat museum
. .
(24) ili't schijnt billijk de jaarwedden van
tweu conservatoren bij dit museum, die thans
reep. f 1600 en f' nxió bedragen, te rerhoogen
met reep. f800 en f 200.
Twee bedienden hebben, ingevolge de salarisregeling, aanspraak op weddeverhooging van
f 100 ieder.
14 550,—
1 800,—
82M>. personeele toelage van dien adminlstrateur
83. twee custoden, één van f 800, één van
f 700, en zes bedienden, een van f 800,
een van f 700 en vier van f «00, bij dat
museum
5 400,—
84. twee amanuenses van f 1200 en drie praeparateurs, een van f 1000, een van f 900 en
een van f 800, bij dat museum
. . .
5 100,—
85. een conservator bij de scheikunde . . .
2 000,—
200,—
86. zeven assistenten bij de scheikunde, een
van f 1500, zes van f 1200
8 700,—
87. twee amanuenses bij descheikunde, een van
f 1200 en een van f 1000
2 200,—
88. twee custoden bij de scheikunde, een van
f 1000 en een van f 800 . . . . . .
1 800,—
89. een machinist bij de scheikunde . . .
1 100,—
90. een hulpmachinist bij de scheikunde (23)
800,—
91. vijf bedienden bij de scheikunde, drie van
f 700, twee van f 600 (15)
3 300,—
92. twee assistenten bij de pharmacie, een
van f 1500 en een van f 1200 . . . .
2 700,—
93. een amanuensis bij het pharmaccutisch
laboratorium
1 100,—
94. een machinist bij als voren
900,—
95. een bediende (stoker) bij als voren
. .
700,—
96. eene schoonmaakster bij als voren. . .
300,—
97. twee onderdirecteuren bij het museum
van oudheden, één van f 2500 en één
van f 2200
4 700,—
98. een conservator bij dat museum . . .
2 000,—
99. een assistent bij dat museum . . . .
1 200,—
100. oen administrateur bij dat museum . . 2 000,—
101. drie amanuenses bij dat museum, een
van f 1500, een van f'l200 en één van f800
3 500,—
101a. personeele toelage aan een dier amanuenses
100,—
102. een custos van f 1000, vier bedienden van
f700, en twee schoonmaaksters samen f 450,
bij dat museum
4 250,—
103. een directeur hij het ethnographisch
museum
8 500,—
104. drie conservatoren, een van f 2000, een van
f 1800, en een van f 1200, een assistent van
f 1000, een amanuensis van f 1000, een
conciërge van f 800 en ?tjf bedienden, één
van f800, twee van f 700. en twee van
f «00, bij dat museum (24)
11 200,—
105. twee pedellen, één van f 1200 en
één van f 1000
f2 200 —
toelage aan een dier pedellen
f 1000
1 000 —
—
8 200,—
106. een portier (gebouw Rapenburg). . . .
107. een bediende (stoker) .bij als voren . .
108. een conciërge (gebouw Eloksteeg) . . .
900,—
<>00,—
500,-
TO K 1.1 0 II 'I' i N o EN.
(28) Bevordering van dezen hulp-machinist
tot de categorie der bedienden 1ste klasse
wordt door den aard zijner werkzaambeden
gevorderd.
79. twee bedienden bij do geologie en mineralogle, een van f 800 en een van f TOO . f l 500,—
80. eon directeur bij 's Rijks museum van
natuurlijke historie
4 000,—
81. zes conservatoren en een assistent bij dat
museum
Tweede Kamer, >w
f 288 797 —
f 313 969,—
f 325 784,—
f 674 345,—
f
f 068 524,—
Handelingen
f «32 484,—
5 821,—
der Staten-Ueneraal.
Bijlagen.
1914—1915.
31
HOOFDSTUK V.
Mn
kelen.
eelen.
pt;
T3
c 3
B '—
'y.
E
"O
O
Md. IV.
85
c.KKAAMI)
BENAMING DEK ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
BSL00F
voor 1015.
VERSOHIL
tusschen de raming voor 1916 en liet bedrag
TOEGESTAAN
voor 1914.
toegestaan voor 191 1.
Meer.
•
Minder.
Kouten voor aanbouw, onderhoud en verbetering, vuur huur en lasten
van gebouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van grond oi
gebouwen) voor onderhoud en aankoop van meubilair, voor aanvulling
en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs,
voor buitengewoon toezicht, voor relB- en verblijfkosten, voor personeele
hulp en schi •ijiioonen, administratieve, huishoudelijke en andere uitgaven:
kosten voor aanvulling en uitbreiding der verzamelingen
en hulpmiddelen voor het onderwijs, voor reis- en verblijfkosten, voor personeele hulp en schrtyfloonen, administratieve, huishoudelijke en andere uitgaven (25) . . f 408 132,—
kosten voor aanbouw, onderhoud en verbetering der gebouwen on terreinen, voor aankoop en overdracht van '
grond of gebouwen, voor huur en lasten der gebouwen,
voor buitengewoon toezicht en voor onderhouden aankoop van meubilair (26)
• . . .
102 077,—
00
Subsidie aan de gemeente Leiden voor het onderhoud van een park op
de groote Ruïne aldaar
91
II.
92
a.
b.
c.
d.
93
Art.. 00—08.
Vermoedelijk
l-eloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1913.
(25) zie .Memorie van Toelichting.
l2b|
f 381739 —
f 102 077 —
112 840.f 510 509,-
f 770 014,-
500,-
500,-
f 259 505,—
Biervan is bestemd voor:
<t. onderhoud, herstellingen en
vernieuwingen
f 53 650,—
b. onderhoud Ethnographlschmuseiim.
4 100,—
c. diverse verfwerken
4 180,—
d. huur en lasten van gebouwen
12 547,—
e. aankoop en onderhoud van
meubilair
27 600,—
f 494 579,
500,
Zie verder Memorie van Toelichting.
(27) 3 van f6000, 1 van f5000,1 van f 4000.
(28) 5 van f 6000, 1 van f 5000, 1 van f4000.
RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT.
Reis- en verblijfkosten der leden en van den secretaris van het college
van curatoren, onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk, schrijfen bureelbehoeften ten behoeve van het college van curatoren en jaarwedde, benevens abonnement voor bureelkosten van den secretaris:
reis- en verblijfkosten
f
400,—
onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk, schrijfen bureelbehoeften
100,—
jaarwedde van den secretaris. . •
2 000,—
abonnement voor bureelkosten van den secretaris . . .
550,—
Jaarwedden, verloftraktementen, personeele toelagen en verdere belooningen der hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten, derbuitem
gewone hoogleeraren, der lectoren en der overige ambtenaren en
bedienden:
Jaarwedden, verloftraktementen, personeele toelagen en verdere belooningen der hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten, der buitengewone hoogleeraren en der lectoren:
1. jaarwedden van vijf hoogleeraren in de
faculteit der godgeleerdheid (27). .
f 27 000,—
la. toelage aan een privaat docent in deze
faculteit
200,—
(29) 8 van f 6000, 3 van f 5000, 1 van
f 4000. Zie Memorie van Toelichting.
(30) 7 van f 2000, 1 personeele toelage
van f2500, 2 van f2008, 1 van f1500.
191,—
3 050,—
3 050,-
23,2 000,—
550,—
De lector in de operatieve chirurgie is vervangen door een prosector.
2 764,—
(31) 9 van f' 6000, 2 van f 5 000, 1 van
f 4750, 1 van f 4000.
(32) 1 van f 4000, 2 van f 1500, 2 van
f 200. Zie Memorie van Toelichting.
(33) 2 van f 1000, f 1 van f 200.
(34) 6 van f 6000, 2 van f 5000, 2 van
f 4000. Zie Memorie van Toelichting.
(35) 1 van f 3000, 1 van f 2500, 1 van
f 1500.
f
27 200,—
f
40 000.-
2. A. jaarwedden van zeven hoogleeraren in
de faculteit der rechtsgeleerdheid (28) f 39 000,—
B. jaarwedde van een buitengewoon hoogleeraar in deze faculteit
1 000,3. A. jaarwedden van twaalf hoogleeraren in
de faculteit der geneeskunde (29) . . f 67 000,—
B. jaarwedden van zeven lectoren in die
faculteit en personeele toelagen aan
vier hunner (30)
22 000,—
89 000,—
4. A. jaarwedden van dertien hoogleeraren in de faculteit
der wis- en natuurkunde (31) . . . f 72 750,—
B. jaarwedden van vijf buitengewoon
hoogleeraren in die faculteit (32) . . 7 400,—
C. jaarwedden van drie lectoren in die
faculteit (33)
2 200,—
82 850.5. A. jaarwedden van tien hoogleeraren in de faculteit
der letteren en wijsbegeerte (84) . . f 54 000,—
B. jaarwedden van drie buitengewoon
hoogleeraren in die faculteit (35) . . 7 000,—
C. jaarwedde van een lector in die
faculteit
2 000,—
T o K L I O H T I N(l K.N.
86
Bijlage A.
HOOFDSTUK V. Aid. IV. Ari. 88,
£ a
SS
13
98
d
S
OKKAAMI)
'S
BENAMING DEB ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
BILOOF
9
voor L915.
s
o
i). toelage aan oen prlvaa
dezelfde faculteit
TOEGESTAAN
voor 1911.
(Staatsl>egrooting voor het dienstjaar
V E R 8 C H i l,
ttisselion de raming voor 1916 on bot, bedrag
toegestaan voor 1914.
Meer.
Minder,
•
1916. 2.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
300,—
f
'i. toelage aan don rector-magnlflcus en den secretaris
van don senaat
*
personeele toelagen aan emerlti-hoogleeraren
Jaarwedden, personeele toelagen en verdere belooningen
dor overige ambtenaren en bedienden:
1. een directeur (bibliothecaris) (36). . . . f 4 000,—
2. twee conservatoren bij de bibliotheek, een
van f 2250 en een van f 2000 (37) . . .
4 250,—
3. een administrateur by de bibliotheek . . 2000,—
4. vieramamien.sosbijde bibliotheek, twee van
f1500, een van f 1400 en één van f 800 . . 5 200,—
5. een custos bij de bibliotheek
700,—
6. drie bedienden bij de bibliotheek, een van
f 1000, een van f800 en een van f 700. . 2 500,—
7. een stoker bij de bibliotheek
700,—
8. een prosector bij de anatomie
1 750,—
9j een amanuensis bij de anatomie. . . . 1000,—
10. een assistent bij de anatomie
1 200,—
10a. toelage aan dezen voor voorbereidend tandheelkundig onderwijs (40)
1 200,—
11. twee bedienden bij de anatomie, een van
f 900 en een van f 700
1 600,—
12. twee assistenten bij de pathologie . . . 2 400,—
12bis. toelage voorbereidend tandheelkundig ondenvijs aan deze (38)
1 500,—
13. een prosector bij de pathologie . . . .
1 500,—
14. twee amanuenses bij de pathologie, een van
f1200 en een van f600 met vrije woning,
vuur en licht
. . . 1800,—
16. twee bedienden bij do pathologie, een van
f 900, een van f 600 . . .'
1 500,—
16. een amanuensis bij .de operatieve chirurgie
1 000,—
17. vier assistenten bij de physiologie, twee
van f1200, twee van f 1000
4 400,—
18. toelage aan twee assistenten bij do physiologie
'
2 500,—
19. eenoustos-anianuonsisbij de physiölogie(89)
1 000,—
20. een< amanuensis bij de physiologie . . .
1 200,—
21. drie bedienden, twee van f 700 en een van
f 600 (41)
2 000,—
22. een bediende in verband met het voorbereidend tandheelkundig onderwijs (40)
600,—
23. een eersto-assistont bij do mediscbe cliniek
1500,—
2Sbia. toelage aan don assistent b(J de mediscbe
cliniek
500,—
21. iwoi' assistenten bij de medische cliniek
van f 1200 voor ieder
2 400,—
25. een assistent bfl de medische policliniek. .
600,—
26. een amanuensis voor de Rontgonographie
1 000,—
27. zeven assistenten bij de heelkunde, een van
f 1100, drie van f1200, twee van f 1000 en
een van f 800
7 500,—
27a. toelage assistent heelkunde voorbereidend
tandheelk. onderwijs (40)
1 000,—
28. een prosector bij de heelkunde (411. . .
2 000,—
29. èlf assistenten bij de tandheelkunde . . 12 150,—
29biê. toelage assistent anatomie en pathologie
der tanden
1 200,—
Tweede Kamer, iB7
T<> EL 1CH T l NQ EN.
(86) Overeenkomstig de salarlsregellng verhoogd,
d< cent in
f
V. 8.)
68 800,(37) Do «redde van een der conservatoren
is volgens de salarisregeling verhoogd.
600,"'
f 302 450,19ö,-
(38) Zie Memorie van Antwoord Tweede
Kamer dor Staten (ieneraa!, 1914, bl. 86.
f 276 869,—
196.-
(89) Verbooging volgens salarlsregeling.
(40» Zie Memorie van Antwoord Staatsbegrooting 1914, 2de Kamer blz. 36. Per abuis
werd aldaar f 600 vermeld als toelage voor
den assistent In de physiologie. Eene som van
f 500 voor het onderwijs in de receptenkunde
ware als toelage aan den conservator voor de
geneesmiddelleer, die met dit onderwijs zal
worden belast, toe te kennen.
(411 Kwam In de plaats van den lector in
de operatieve chirurgie. Zie boven.
.
Handelingen
der Staten-Geueraal.
Bijhigen.
1914—1915.
10
:!'.)
HOOFDSTUK V. AM. IV. Am. 08.
38
d
E
£S
"E
I
o
p
'.»:;
v ER8CHIL
C
el
UEKAAMU
BENAMING DEH ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
BELOOP
voor 1915.
80. een demonstratorby de tandheelkunde (42) f 1 ooo,—
80oia. ••«•il amanuenala by de tandheelkunde (42)
800,—
81. twee technici bij de tandheelkunde . . 2 600,—
32. een amanuensis iiij de tandheelkunde. . 1 200,—
88. een conciërge hij do tandheelkunde. . .
84. eene boekhoudster l)jj de tandheelkunde(89)
85. een bediende (stoker) bij de tandheel*
kunde
86. een assistent bij de oorheelkunde . . .
üübiê. een tweede assistent bij de oorheelkunde (43)
87. een assistent bij de geneesmiddelleer . .
37a. een conservator b\) de geneesmiddelleer. .
37/>. toelage aan dezen conservator (40) . . .
88. een amanuensis bjj de geneesmiddelleer. .
88(/. een toelage voor dezen amanuensis (44) .
89. een bediende bij de geneesmiddelleer . .
89a. een leerling-bediende bij de geneesmiddelleer (45)
40. een bediende bij de voedingsmiddelleer. .
41. een bediende bjj de chemische diagnostiek
42. vijf assistenten bij de gynaecologie, een van
f 1800, twee van f 1200, een van f 1000,
en een van f800
42a. toelage aan een hunner voor het onderwijs in de verpleging van kraamvrouwen
en zuigelingen (46)
426. een zesde assistent bij de gynaecologie (47)
48. een assistent bij de gezondheidsleer. . .
44. een conservator bij de gezondheidsleer . .
44a. toelage aan dezen conservator . . . .
45. een amanuensis bij de gezondheidsleer . .
46. een bediende bij de gezondheidsleer. . .
47. twee assistenten bij de oogheelkunde, een
van f 1800 en een van f 500 (48) . . .
48. een conservator bij de natuurkunde . .
49. drie assistenten bij de natuurkunde . .
50. een amanuensis bij de natuurkunde . .
50a. personeele toelage voor dezen amanuenaia
51. een instrumentmaker bij de natuurkunde
52. een bediende, tevens stoker, bij de
natuurkunde
53. een observator voor de sterrenkunde . .
54. een amanuensis voor de sterrenkunde .
55. een rekenaar bij de sterrenkunde . . .
56. een bediende voor de sterrenkunde
. .
57. een conservator bij de botanie, tevens
belast met het verrichten van assistentsdiensten
58. een assistent bij de botanie
59. een amanuensis by de botanie . . . .
60. een bediende bij de botanie
61. een hortulanus
62. vier tuinknechts. drie van f800, een van
f 700. . . .
63. twee assistenten bij de natuurlijke historie
64. een conservator bij de natuurlijke historie
65. een custos bij de natuurlijke historie . .
66. een teekenaar bij de natuurlijke historie.
67. een bediende bij de natuurlijke historie .
68. een assistent bij de mineralogie . . . .
(500,—
900,—
500,—
1 100,—
(500,—
1 200,—
2 000,—
500,—
1000,—
100,—
700,—
, 300,—
900,—
600,—
6 000,—
150,—
600,—
1200,—
1 800,—
700,—
1 000,—
700,—
2 300,—
2 000,—
3 600,—
1 000,—
200,—
1 200,—
700,—
2 250,—
1 200,—
800,—
700,—
2 000,—
1 200,—
1 000,—
800,—
1 800,—
3 100,—
2 400,—
1 800,—
1 000,—
1 200,—
800,—
1 200,—
TOEGESTAAN
voor 1914.
tuaacben de raming voor 1915 en bel bedrag
toegestaan voor 1914.
Moei.
.Minder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
ToK L I C H T ! Ni; EN.
gedaan of nog te doen
voor 1018.
(42) De .technisch Instructeur" is vervangen
door een „demonstrator" en een amanuensis.
(43) /ie Memorie van Toelichting.
(44)
B
(45)
„
(46)
(47)
,
„
'
„
,
,
„
'
.
„
(48» Verhooging volgens salarisregeling.
40
HOOFDSTUK V. AM. IV.
a
11
SS
s
'y<, h
"O
Bijlage A.
Artt. 98—96.
v E K,s<; il i i.
d
D
IJKUAAMI)
hlAAMIN'd i)KU ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
1
HKI.OOP
voor 1915.
I
TOEGESTAAN
voor 1914.
Meer.
69. een amanuensis bij de mineralogie . . t
70.
1915.
'2.
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor r.M3.
Minder.
7 500,—
71. een conservator bij de scheikunde . . .
72. twee amanuenses bij de scheikunde . .
2 000,—
2 600,—
12a. peraoneele toelage voor elk dezer . . .
78. vijf bedienden bij do scheikunde, een van
f 800, twee van f 700, twee van 1 600 (39)
74. drie assistenten bij de pharmacie . . .
75." een amanuensis bij de pharmacie . . .
76. twee bedienden bij de pliarniario. f 600
voor ieder
400,—
(50) Verhooging van de wedde der schoon*
maaksters wordt billijk geacht op grond hater
werktijden.
•
(51) Verhooging van de wedde van den
teekenaar na twee 5-jaarlijksche termijnen
.
telkens met f' 400 tot maximum van f 2000
wordt voorgesteld.
8 400,—
8 (500,—
1 000,—
(52) Zie Memorie van Toelichting.
1 200,—
(58) Zie bijlage (':*.
3 700,—
(54) Zie Memorie van Toelichting.
77. vijf assistenten bij de psychiatrie, een van
filOO. een van f800, drie van f600 (48).
78. directeur-geneesheer bij de clinieken
. .
8 500,—
79. personeel bij de clinieken (49i
67 770.—
80. tweepedellen,éénvanfl200enéénvanfl000
2 200,—
81. een bediende bij het universiteitsgebouw .
800.—
82. twee .schoonmaaksters bij het univorsiteitsgebouw (50)
800,—
83. een teekenaar bij de aardrijkskunde (51).
1 600,—
84. een conciërge bij de aardrijkskunde. . .
700,—
85. personeel psychiatrische cliniek (58) . . 80 051,—
86. een bediende bij de sociale geneeskunde . .
500,—
87. een conciërge bij het kunsthistorisch instituut . . . '.
600.—
88. een assistent bij het kunsthistorisch instituut . . •
1000,— (54)
f 276 071 —
94
Kosten voor aanbouw, onderhoud en verbetering, voor huur en lasten van
gebouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van grond of gebouwen, voor onderhoud en aankoop van meubilair, voor aanvullingen
uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, voor
buitengewoon toezicht, voor reis- en verblijfkosten, voor personeele hulp
en schrijfloonen. administratieve, huishoudelijke en andere uitgaven:
kosten voor aanvulling en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen
voor het onderwijs, voor reis- en verblijfkosten, voor personeele hulp
en schrijfloonen, administratieve, huishoudelijke en andere uitgaven (65)
f 407 709.—
kosten voor aanbouw, onderhoud en verbetering der gebouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van
grond of gebouwen, voor huur en lasten der gebouwen,
voor buitengewoon toezicht en voor onderhoud en aankoop van meubilair (56)
90 020.—
III.
95
a.
b.
c.
d.
.
( ; J ; J)
,.
r.
r
r
(56) Hiervan is bestemd voor:
(i. onderhoud, heistellingen en
vernieuwingen
f 26 000.—
1). huur en lasten van gebouwen 27 000.—
c. onderbond clinieken, pathologisch instituut en machinege-
•
(/. diverse verf'werken
e. aankoop en onderhoud
meubilair
f 232 687.—
f 578 716,-
f
f 560.976,50
17 789,50
2 620.—
van
19 400,—
f 90 020.—
f 509 752.—
Zie verder Memorie van Toelichting.
(67) 1 van f 6000. 1 van f 5000. 2 van
f 4000.
f 383 829,—
226 174.—
497 729,—
f
558 509,—
55 780,—
610 003,—
RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN.
Reis- en verblijfkosten der leden en van den secretaris van het college
van curatoren, onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk, schrijf*
en bureelbehoeften ten behoeve van het college van curatoren en jaarwedde, benevens abonnement voor bureelkosten van den secretaris:
reis- en verblijfkosten
f
500.—
onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk. schrijfen bureelbehoeften
200.—
jaarwedde van den secretaris
2 000.—
abonnement voor bureelkosten van den secretaris . .. .
550.—
f
525.—
198.—
2 000.—
550.—
3 250,—
m
TO E 1. I(' IIT 1 NM! BN.
(49) Zie bijlage C'.
800,—•
Z6I assistenten hij de scheikunde, oen v;ui
f 1600 6D vijl' van f 1200
Tweede Kamer.
V", 3.)
Vermoedelijk
tussche i de ramiAg voor 1915 en bet bedrag
toegestaan voor 1914.
o
98
(Stuatsbegrootiug voor liet dienstjaar
3 273.—
3 250,—
Jaarwedden, verloftraktementen. personeele toelagen en verdere belooningen der hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten, der buitengewone hoogleeraren. der lectoren en der overige ambtenaren en be*
dienden:
jaarwedden, verloftraktementen, personeele toelagen en verdere belooningen der hoogleeraren van de onderscheidene faculteiten, der buiten*
gewone lioogleeraren en der lectoren:
1. jaarwedden van vier hoogleeraren in de faculteit der godgeleerdheid (57)
f 19 000.—
Handelingen
der
Staten-Generaal. Bijlagen.
1914—1915.
II
42
Nummers
der artikelen.
HOOFDSTUK V.
Afd. IV.
Art. 96.
d
D
Vermoedelijk
(iKKAA.MIl
1
BENAMINO DEH ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
t
BKL00P
voor 1915.
beloop van de uitgaven,
TOEGESTAAN
voer 1913.
(68) 3 van f 8000, 2 van f 3000, I van
I 1000.
2. A. jaarwedden van /.es boogleeraren in de faculteit
96
B. jaarwedde van een buitengewoon hoogleeraar in die faculteit
1 500,—
i'
88 500,—
8, A. jaarwedden van negen hoogleeraren in de faculteit
der geneeskunde (69)
f 49000,—
B. jaarwedden van twee buitengewone
hoogleeraren in die faculteit . . . .
3000,—
O', jaarwedde van een lector in die faculteit
(50) (i van
f 4(XX).
f ÜOOO, I van
f 5000, 2 van
(60) 5 van
f 4000.
f <i(J(X), 4 van f 5000, I van
(61) 4 van I' 6000, 3 van f 5000, 3 van
f 40<)O.
2 000,—
54 000,—
•
4. A. jaarwedden van tien boogleeraren in de faculteit
dei \\is- en n a t u u r k u n d e (60) . . . f 5 4 0 0 0 , —
H. jaarwedde van een lector in die faculteit
2 000,—
(88)
Zie Memorie van Toelichting.
(68) Verhooging van wedde wordt voor
dezen prosector op grond zijner werkzaamlieden voorgesteld.
56 000,—
i
T O KI. I ('II T l N O MN.
gedaan of nog te doen
voor 1914.
5. A. jaarwedden van tien boogleeraren in de faculteit
der letteren en wijsbegeerte (61) . . f 5 1 000,—
B. jaarwedden van drie lectoren in die
faculteit
6 000,—
C. personeele toelagen aan deze lectoren(62)
3 000,—
•
164)
Idem.
(65)
Verhooging volgens salarisregejing.
(66)
Zie .Memorie van Toelichting.
60 000,—
6. toelage aan den rector-magnifiens en den secretaris
600,—
b.
f 210 897 —
f 219 850,—
f 223 100,—
jaarwedden en verdere belooningen der overige ambtenaren
en bedienden:
1. een directeur (bibliothecaris)
f 3 500,—
2. een conservator bij de bibliotheek .
.
.
8. een amanuensis bij de bibliotheek . . .
1 270,—
4. een bediende bij de bibliotheek . . . .
5. een tweede-bediende bij de bibliotheek .
2 000,—
1 050,—
.
810,—
0. een assistent bij de anatomie
1 200,—
7. een prosector bij de anatomie ( 6 3 ) . . .
2 000,—
8. een a m a n u e n s i s bij de anatomie.
.
.
.
9. een bediende bij de a n a t o m i e
i*O0,— 700,—
9a. een schoonmaakster bij het anatomisch
10. een assistent-prosector bij de pathologische
anatomie (64) . .
11. een assistent bij de pathologische anafomie. . . . . ' . . . '
12. een a m a n u e n s i s bij de pathologische
anatomie (65)
2 000,—
1 200,—
1 100,—
13. een custos bij depathologis< ;he a n a t o m i e (66)
900,—
14. een bediende
tomie
700,—
•
bij de pathologische ana-
15. vier assistenten bij de geneeskunde, één
van f1500, een van f 1200, één van f 1100
en een van f 1000
4 800.—
16.. een a m a n u e n s i s bij het pathologisch labo17. twee bedienden bij dat laboratorium, een
van f 800 en een' van f 600
18. vijf assistenten bij de heelkunde, eén van
f1600, een van f 1200, een van f 1100en.
1 400,—
'
19. twee bedienden bij liet chirurgisch laboratorium in het ziekenhuis, één van f900
i
30. drie assistenten bij de verloskunde, één
van f1600 en twee van f 1000 (66) . .
21. een bediende bij het obstetriscb-gynaecologisch laboratorium in het ziekenhuis (65)
3 500,—
800,—
Bijlage A.
era
elen.
II
IKiol'lis'l'l'K
V.
AH. IV.
E
e| ü
5
E
0
v
Tweede Kamer. *r>
- M
AU. 96.
VERSCHIL
tussciion <ie raming voor 1916 en bei bedrag
toegestaan voor 1911.
E
SS
(Staatsbegrootiug voor het dienstjaar 1915. 2.
OKKAAM0
BENAMING |)R1 ONDE RWERPEN
VAN
UITQAAP.
BELOOF
voor 1916.
5
TOEGESTAAN
voor 1914.
Meer.
Minder.
Vermoedelijk
beloop van de u i t g a v e n .
rO KI. [CHTING EN.
gedaan of nog te doen
vuur 1913.
ii)7i /ie de Memorie van Toelichting.
96
22. drie assistenten by de psychiatrie, één van
t 1800 en twee van f iobo «*vT> . . . . f
22d. "'en amanuensis iiij bet psychiatrisch
laboratorium (68)
. . .
23. twee bedienden bij hei psychiatrisch laboratorlum in hei ziekenhuis (60) . . . .
24. ooii assistent* bij de neus-, lceel- en oorheelkunde . .
25. een assistent t»ij de kinderziekten . . .
96. twee assistenten i >i ï bet pbysiologiscfa labo*
ratorium, f1200 voor ieder
2<><». personeele toelage aan een hunner . .
27. een conservator by bei physiologisch laboratorium . .
28. een amanuensis l>ij dai laboratorium . .
29. oen tweede
toiïiiin
amanuensis
(68)
3 800,—
..
(69)' .,
I ooo,—
(|0)
1 4(Xj,—
,,
..
•>
•!
1 500.—
l 500.—
2400,—
800.—
2(XKJ.—
l 100,—
bij dal labora900,—
30. oen electricien-instrumentznaker bij dat
laboratorium
I 000.—
81. oen bediende l>ij dat lalioiatoriuin . . .
82. een assistent i>ij de natuurkunde . . .
88. oen Instrumentmaker bij de natuurkunde
88a.eene personeele toelage aan dezen instrir
mentmaker
34. een
85.
86.
37.
38.
89.
oio» t r i i i e i i - i n s t r i i i n e n t i n a k o r
300.—
hij de
natuurkunde
een conservator-assistent bij de botanie .
oen assistent bij de botanie . . . . .
een lioitiilanus
een amanuensis bij de botanie (66) . .
twee bedienden bij de botanie,één van n>00
l 100.2 000.—
1 200.—•
1 800,—
1 200.—
en één van t' 700
1 <>00.-
40. oon schoonmaakster bij het botanisch
laboratorium
41. viervaste-knechts in denkruidtuin,éénvan
f875 en drie van f' 700 (66)
42. oon assistent bij de zoölogie
43. oon amanuensis bij do zoölogie . . . .
44. oen bediende i>ij de zoölogie
45. eon assistent bij de organische chemie. .
46. oon bediende bij de organische rhomio .
47. drie assistenten by de anorganische chemie,
één van r 1500 en twee van i'1200 . .
48. oon amanuensis bij do anorganische
chemie
49. twee bedienden bij de anorganische chemie
van f 700 voor ieder
50. oon schoonmaakster bij de anorganische
chemie
51.
700.—
1 200.—
1 200.—
een assistent bij de geologie enz.
. . .
3f>4.—
2 975.—
1 200.—
1 200.—
900.—
1200.—
7O0.3 900.—
l 000.—
1 400.—
884,—
1 200.—
52. oen a m a n u e n s i s bij de geologie enz. .
.
1 200.—
53. oen bediende bij de geologie »'ii/..
.
800.—
54. een assistent
.
.
bij de a r t s e i i i j b e r e i t l k i i n d e
en toxicologie
55.
een
bediende
1 200.—
bij de artsenijbe re idkimdc
en toxicologie
800.—
56. een assistent bij de sterrenkunde . . .
56a. t;»'iie personeele toelage voor dezen a.ssistent. met verleen ing van den titel van
conservator (70)
57. een amanuensis by de sterrenkunde . .
58. een bediende bij de sterrenkunde . . .
1 200.—
1000.—
1 ooo.—
700.—
5!». een assistent bij bet hygiënisch
toriuin . . . ' . . . ' .
1 200.—
|abora-
Handelingen
der Statcn-Generaal. Bij'agen. 1914—1915.
12
4<i
•
/• ik
ir -
11
c n
e**
3
H O O F D S T U K IV.
AM. IV.
17
Art. 00—101.
.
e
E
1
fB
"O
(.KHAAMK
TOEGESTAAN
voor 1014.
BBLO0F
vuur 1015.
e
o
v ER8CHIL
r u n e n e n de raming voor 1916 en hel bedrag
toegestaan VOOT 191 1.
Vermoedeujk
beloop van de uitgaven,
gedaan ut' nog te doen
voor i o i 3 .
.Minder.
Meer.
«Mi
(71) liet is billijk, dal de Wedden deZej'
vrouwen, die b a a r geheelen tijd aan het schoon*
| houden van het academiegebouw wijden en
aldus haar levensonderhoud moeten vinden,
niet lager blijven dan die der bedienden mei
bet laagste salaris.
HO. een a m a n u e n s i s bij dal laboratorium(66) f l 100,—
ui. ren bedlende bij dal laboratorium . . .
700,—
82. cru assistent bij de oogheelkunde . . .
l ooo,—
<;3. een a m a n u e n s i s bij de oogheelkunde (65)
l loo,—
ui. twee pedellen
2400,—
:
84a. toelage aan een der pedellen
><x).—
65. een conciërge Mj het academiegebouw. .
7<to,—
66. twee schoonmaaksters bij het academie*
gebouw (Tij
'
1 ooo,—
<;7. een pleegzuater bij de polikliniek voor
dermatologie
700,—
68. een assistent Mi de psychologie <72i . .
1 200,—
I72I Deze »ssistenl werd tot dusver uit hel
subsidie van den hoogleeraar betaald. Over*
brenging van zijne wedde naar het „personeel"*
artikel is wenschelijk.
(78)
f 104 407.—
97
f
f
96 876,-
f 827 597,**
1' 818 726,—
f
88 6Ö7.f 200 554.
10 872.—
Kosten voor aanbouw, onderhoud en verbetering, voor h u u r en lasten
van gebouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van grond of
gebouwen, voor onderhoud en aankoop van meubilair, voor aanvulling
en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor h e t onderwijs,
voor buitengewoon toezicht, voor reis* en verblijfkosten, voor perso*
neele hulp en schrtyfloonen, administratieve, huishoudelijke eu andere
uitgaven :
(i.
b.
kosten voor aanvulling en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, voor reis* en verblijfkosten, voor personeele hulp en schrtyfloonen, administratieve, huishoudelijke en andere
uitgaven (78)
't' 274149,—
kosten voer aanbouw, onderhoud en verbetering der gebouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van
grond of gebouwen, voor huur en lasten der gebouwen,
voor buitengewoon toezicht en voor onderhoud en aan*
koop van meubilair t74i
f 280H02,—
f 267656,
f 175 443,
234 500.-
52568,—
«Kl
100
b.
c.
(I.
uitgaven voor den dienst der' Rijksuniversiteiten, niet begrepen in de
aitt. 88 tot en met 0 7 . van zoodanigen aard. als volgens beslissing
van den Minister van Binneiilandsche Zaken tot en m e t het jaar 1878
gekweten /.ijn uit de opgeheven fondsen, bedoeld in art. 212 der Hooger*
onderwijswet
500.-
5O0.-
Beurzen voor studeerenden aan de Rijksuniversiteiten, bedoeld in a r t 85
•Ier Hooger-onderwfjswet
14 400,-
14 400.-
Technische
Reis- en verblijfkosten der leden en van den secretaris van het college
van curatoren, onkosten op de vergaderingen, hoeken, bindwerk, schrijfen bureelbehoeften ten behoeve van het college van curatoren, en jaarwedde, henevens a b o n n e m e n t voor bureelkosten van den secretaris:
reis* en verblijfkosten
<
f
450,—
onkosten op de vergaderingen, boeken, bindwerk, schrjjf*
en bureelbehoeften
'. .
100,—
Jaarwedde van den secretaris
2 000,—
abonnement vuur bureelkosten van den secretaris
450,—
ii.
15 000,—
Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen der hoogleeraren
van de onderscheidene afdeelingen, der buitengewone hoogleeraren, der
lectoren en der overige ambtenaren en bedienden:
Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen der boog*
leeraren van de onderscheidene afdeelingen, der buitengewone boog*
leeraren en der lectoren :
l. A. Jaarwedden van tien hoogleeraren in de afdeeling
der algemeene wetenschappen (76). . f 51 500,—
B. Jaarwedde van een buitengewoon boog*
leeraar in die a f d e e l i n g
<". Jaarwedden van vier lectoren In die
afdeeling (76)
8 000.—
5800,—
f
m 800 —
700
15 000
1 175
52 668
I' 5250. 3 van
(701 2 van f 2000. 1 van f 1000,1 van f 800.
14 000.—
65,-
2 000.—
450.—
3 000,
32 488
82'Xi
478 403,
Hoogeschool.
::tKK),
101
(75) 8 van 1' 8000, 2 van
t' 500O 2 van f 4<Hto.
Verdere uitgaven betrekkelijk de Rijksuniversiteiten:
B.
(74) Hiervan Is bestemd voor:
onderhoud, herstellingen en v e r
nieuwingen
t'
b. onderhoud plantsoen . . . .
r. h u u r pharmacentisch labora*
torium
(I. aankoop en onderhoud van
meubilair
e. aankoop perceel hortus . . .
n.
(*) Bijdragen in de kosten van de plechtige herdenking van het 800-jarig bestaan der
Groningsche Universiteit.
198401,
502 155,(*) 15 000.-
08
/ i e Memorie van Toelichting.
f
826 712.
IV.
T O E L I c II T l N t i K N .
2 515.—
18
HOOFDSTUK V.
Aid. IV.
Art. 101.
Bijlage A.
ai
u
t
?
BENAMING
DEB ONDERWERPEN
BERAAMD
BELOOP
VAX UITGAAF.
E
-3
voor 1916.
TOEGESTAAN
voor im.
I Staatabegrooting voor het ilienntjmii
VERSCHIL
tusachen dr raming voor 1915 ,.|i lui bedrag
toegestaan voor 1911.
Vermoedelijk
(77) I van t 8000, 1 van f 5250. 1 van
f 5000, een aftredend bOOgleeraar I'3347 en
zijn plaatevervanger f 1888.
41 430.
(78| 2 van
f 5000.
:;. A. Jaarwedden van vyf hoogleeraren In de afdeeling
der bouwkunde (78)
f 27 500.—
15. jaarwedden van drie lectoren in die
afdeeling
T<t KI. H ' U T 1 N G EN.
VOOr 1913.
2. A. Jaarwedden van zeven b< logleeraren in de afdeeling
der weg- en waterbouwkunde t77i .f88980,—
li. Jaarwedde van een buitengewoon hoog.
leeraar in die afdeeling
2500,—
f
Tweede Kumer. w
3.1
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog ie doen
Minder.
Miei.
101
ItlIft.
f 6000,
van f 5250. 1 van
(79) 5 van f uooo. 1 van f 5600, 2 van
f 5250. I van f 5000, 8 van I' I0OO, bOOg-
8000,—
leeraai op non-acttvlteii f8000 en zijn plaats,
33 500,—
vervanger f 4000.
4. A. Jaarwedden van zestien boogleeraren in de afdeeling der werktuigbouwkunde, scheepsbouw*
kunde en electro-technlek (79) . . .f86000,—
B. jaarwedden
(80) 1 van 1' 8000, 1 van f 5450. 1 van
f 5250. 3 van 6000, 2 van f 4000.
van drie lectoren in die
afdeeling
180 2 van
f 4000.
6 000.91 000. -
5.
jaarwedden van acht boogleeraren in de afdeeIi11?_T der scheikundige technologie (80)
.
.
.
(82) Voor twee assistenten, wier arbeid
het zeer gewenscht m a a k t hen door hoogere
bezoldiging aan de Technische Hoogeschool
te verbinden, wordt resp. f200 en f 300 meer
uitgetrokken.
39 7(X).
(>. A. jaarwedden van zes boogleeraren in
de afdeeling der mijnbouwkunde (81) f 80000,—
B. jaarwedde van een lector in die a f
'doelinz
i83i Twee assistentswedden zijn met f800
verhoogd, ten einde meer geroutineerde assi>
tentie te verzekeren. Voor nieuwen assistent
zie Memorie van Toelichting.
2 500.—
32 500,—
toelagen aan den reetor magnificus en den secretaris
van den senaat
I 6000, 2 van f 5000, 2 van
000,—
299 030,—
f 295 000,—
jaarwedden, toelagen en belooningen der overige ambtenaren
f 284 976,—
(84i Voor een assistent is verhooging met
f 250 zeer gewenscht.
Voor twee nieuwe assistenten zie Memorie
Toelichting.
en bedienden:
1.
vijl'assistenten in de afdeeling der algemeene wetenschappen (8 van f 1500, 2 van f'1200i . f 6 900.—
2.
zeven assistenten in de afdeeling der wegen waterbouwkunde (1 van f 1900,1 van
f 1500,,4 van f 1200 en 1 van f 900) (82).
9 100,—
acht assistenten in de afdeeling der
bouwkunde (7 van f 1200 en 1 van f 600)
9000,—
4.
twee en twintig assistenten In de afdeeling
der werktuigbouwkunde. scheepsbouwkunde en electro-techniek (1 van f 1800.
5 van f 1500, 15 van f 1200 en 1 van
f900 (88)
28 200,—
5.
vijf en twintig assistenten in de afdeeling
der scheikundige technologie il van f2500.
1 van f2000. 7 van f 1500 en 15 van f 1200
(84)
35 000,—
0.
twaalf assistenten in de afdeeling der
mijnbouwkunde van f 1200
3.
(85i
Verhooging .volgens de salarisregeling.
(8(>i
Zie Memorie van Toelichting.
14 400,—
Afdeeling der algemeene wetenschappen:
7.
een conciërge van f 900 en drie bedien.
den van f 800 (85)
2 700,—
Afdeeling der weg- en waterbouwkunde:
8.
een a m a n u e n s i s bij de geodesie.
.
.
.
1000,—
9.
een conciërge van f 800 en vier bedienden
(2 van f 800, 1 van f 600 en 1 van
f 500) (8(ii
3 500,—
Afdeeling der b o u w k u n d e :
10.
twee bedienden (1 van f 8 0 0 en
f 700i
1 van
1 500,—
Handelingen
der
Sta t e n - G e n e r a a l .
Bijlagen.
1914—1915.
|:«
51
IKM)|'|)ST( K V. Atd. IV. Artt. 101
il i
liKKAAMI)
BENAMING DER ONDERWERPEN VAX UITGAAF.
IS KI.OOP
voor 1916,
fc
KH
12.
18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
28.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
een bedrijfslngenieur-conservator 1 *j| do
natuurkunde
. . f
ren bedrlJfBingenieur-conservator bij de
werktuigbouwkunde
een conciërge in bet gebouw dor natuurkunde
een conciërge gebouw worktuigbouwkunde
" . . .
een cbef-lnstrumentmaker i >f j de natuurkunde
'
chef-machinist gebouw werktuigbouwkunde
een éérste-machinist bU de natuurkunde(87)
een tweede-machinist bij de natuurkunde .
.'
machinist gebouw werktulgbouwkunde(88)
Iwee amanuenses bij de werktuigbouwkunde, een van f 1200 on een van f 900. .
een amanuensis bij de natuurkunde . .
twee amanuenses bij de mechanische technologie, een van f 1000 en een van f 800
een amanuensis-modelmaker bij de meehanische technologie (89)
scheepstimmerman m o d e l m a k e r . . . .
een stoker bij de natuurkunde (85) . .
twee stokers gebouw werktuigbouwkunde,
ieder van f 600
acht bedienden-instrumentmakers, 1 van
f 800, 1 van f 775 en 6 van f' 700 (85) .
vijf bedienden-bankwerker, 4 van f 700
en 1 van f 600 190)
negen bedienden, een van f800, een van
f 784, een van f 734, een van f 700, 4 van
f 600 on 1 van ('500(85)
2500.-2 750,—
1 100,—
800,—
I.SK) Vaste
voorgesteld.
KI, I C II 'l'l N (i MN'.
benoeming op f looo wordt
(89) Verbooging van klasse op grond van
bekwaamheid en langen diensttijd wordt voorgesteld.
(90) Zie Memorie van Toelichting.
''•Hl
1500,—
1 500,—
900,—
1000,—
2 100,—
900,—
1 800,—
1 100,—
800,—
700,—
1 200 —
5 775,—
3 400,—
5 918,—
30.
31.
32.
33.
34.
een conservator voor de scheikunde (91). 2 000,—
een conservator voorde metallographie. . 2 500,—
een opzichter bij de bacteriologie . . .
1 450,—
een leerling-amanuensis bij de bacteriologie
500,—
twee amanuenses bij de scheikunde, een
van f 900 en een van f871 (85). . . . 1 771,—
86. oen amanuensis bij de microchemie en
metallographie
800,—
36. een bediende-glasblazer (92)
1 500,—
37. oen bediende-instrumentmaker van f 700,
21 bedienden, 1 van f900, 2 van f800,4
van f700, een van f650, 9 van f 600 en
4 van f 500. en een schrijver voor de
microscopische anatomie (93)
14 750.—
Afdeeling der mijnbouwkunde:
conservator geologie
.
conciërge gebouw mijnbouwkunde . . .
teekenaar geologie
machinist gebouw mijnbouwkunde. . .
twee amanuenses bij de mijnbouwkunde,
een van f 1000 en een van' f800 . . .
43. negen bedienden. 1 van f 800, 2 van f 700,
(i van f600 (85)
Kinder.
TH
,
1400,—
Afdeeling der scheikundige technologie :
38.
39.
40.
41.
42.
Meer.
Vermoedelijk
belóóp van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
(«7) Voor dozen machinist ware do bezo'
digmg op f 1500 to stellen.
Afdeellng der werktuigbouwkunde,
pcheepsbouwkunde en electro-technlek:
n.
TOEUKSTAAN
voor li»14.
VERSCHIL
tuischen do raming voor L91fi en hei bedrag
toegestaan voor 19)4.
2 500,—
800.—
1 600.—
1000,—
1800,—
5 800,—
(92) Verbooging met bevordering tot chefinstrumentmaker wprdt voorgesteld.
(98) Verhoogingen volgens salarisregeling.
Voor nieuw personeel zie .Memorie van Toelichting.
.I-J.
HOOFDSTUK v.
Bijlage A.
AM. [V. Am. lol 108.
t~
5 *
3
S
'S
(IKK A A Ml)
BENAMING DEH 0NP1 '(WEBPEN VAN UITGAAF
BBLOOP
E
voor 1916.
101
TOEGESTAAN
voor 1914.
(Staatebegrooting voor het dienstjaar 1915.
V K b ' s e il 1 L
tusscben de raming voor 1915 en liet bedrag
toegestaan voor 1914.
Minder.
Meer.
2.
v.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
<*<-i! bibliothecaris
t' 8600,—
16. een conservator bij <!<• bibliotheek . . .
töö (•en assistent hij de bibliotheek (94) . .
40. een ambtenaar van administratie . . .
47. een boekhouder
48. een pedel
49. oen tweede pedel (96)
51 >. een conciërge in het hoofdgebouw(86)
2 000,—
1 900,—
arbeid.
2 000,—
(96) Zie Mei
1 löO,—
1 200,—
.
een stoker In het hoofdgebouw . . . .
een amanuensis bij de bibliotheek . .
54. tien bedlenden btj de bibliotheek, een van
f' 850, een van f 750, een van f' 700,
drie van f' (i50. een van f 000 en drie
van f 500 (98)
een stoker bij de bibliotheek (86) . . .
1 lOo.—
i 450,—
800,—
875,—
8860,—
(500,—
f 210 639,f 509 669,—
102
kosten voor aanbouw, onderhoud en verbetering der ge- bouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van
grond of gebouwen, voor huur en lasten der gebouwen,
voor buitengewoon toezicht en voor onderhoud en aankoop van meubilair (98i
104
106
f
f 488 812,50
f 460114,-
20 856,50
(98) Hiervan is bestemd voor:
(/. onderhoud, herstellingen en
vernieuwingen
f 26 000,—
b. electrlsche installatie bacteriologisch laboratorium. .
2 000,—
e. gebouwtje voor proefdieren
bij laboratorium voor technische hygiëne
1 200,—
d. inlichting collegezaal gebouw
toegepaste
natuurkunde
3 000,—
e. huur en lasten van gebouwen
6 550,—
f. aankoop en onderhoud van
meubilair
6 590,—•
f 45 340,—
(99) in verband met de uitgaven in vorige
jaren is deze post met f 1000 verhoogd.
f
f 284 750,—
45 340,—
523 288,—
Beurzen voor studeerenden aan de Technische Hoogeschool en verstrek
kingen voor het ondernemen van buitenlandsche studiereizen bedoeld
in art. 38 der Hooger-ondorwijswet
7 500,-
7 500.—
Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van de leden der commissie tot
het afnemen van het toelatingsexamen tot de Technische Hoogeschool,
bedoeld in art. 123, en van de deskundigen bij de examens aan die
inrichting, bedoeld in art. 119 der Hooger-onderwijswet, benevens
verdere kosten van die examens (99)
.
11000,—
10 000,—
42 428,—
43 792,—
(100) De jaarwedde van een hoogleeraar
van f 6000. 2 van f 5755, een van f 4755,
een van f 4536.25. een van f 4140,40, een van
f 948,20; pensioen van een hoogleeraar f 3000.
een van f2968, een van f2287, een van
f 828,20; pensioen van twee weduwen van
hoogleeraren f 735 ieder.
321 446.
22 650,-
193 198,—
238 538,—
307 440,-
C. V e r d e r e u i t g a v e n b e t r e k k e l i j k
o n d e r w ij s.
105
f 175 138,—
f 193 212,50
Kosten voor aanbouw, onderhoud en verbetering, voor huur en lasten van
gebouwen en terreinen, voor aankoop en overdracht van grond of gebouwen, voor onderhoud en aankoop van meubilair, voor aanvulling
en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs,
voor buitengewoon toezicht, voor reis- en verblijfkosten, voor personeele hulp en schrjjfloonen, voor kleeding der bedienden, administratieve,
huishoudelijke en andere uitgaven:
kosten voor aanvulling en uitbreiding der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, voor reis- en verblijfkosten, voor personeele
hulp en schrijfloonen. voor kleeding der bedienden, administratieve,
huishoudelijke en andere uitgaven (97i
f 262 100,—
103
Ifl van Toelichting.
(97) Zie Memorie van Toelichting.
1 200,—
warming i85i
58.
TOE L I C H T I N G EN.
(96) Verhooging van de wedde van den
schrijver en benoeming tot pedel wordt in
overeenstemming geacht met den te verrichten
5 1 . een opzichter voor de verlichting en ver-
52.,
Twoedt; Kamer.
(94) /.i'- Memorie van Toelichting.
Algemeene dienst:
il.
8.)
252 463,573 909.-
f 215 848.—
(101) De jaarwedde van een hoogleeraar
t'2952. en een van f 2880, bureelkosten curatoren•seminarium f 150; reiskosten f 250; drie
beurzen voor studenten f 300 elk, samen f900.
In mindering komt een bedrag van f 49,50
verleden jaar te veel genoten.
7 200.—
10 759.—
1000 —
het hooger
Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd kerkgenootschap
vanwege dat genootschap (100)
43 418.-
1 304.-
Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch-Lutherschen en
Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding van studenten bij
de Hersteld Evangelisch-Lutherschen:
Evangelisch-Lutherschen: r 101)
ondersteuning van het Evangelisch-Luthersch seminarium f
Hersteld Evangelisch-Lutherschen:
toelagen voor de kosten van opleiding van theologische
studenten
7 083,—
6 757,—
300.—
300,—
Handelingen
der Staten-Geneiaal. Bijlagen.
1914—1915.
14
64
II
5S ^
100FD8TUK \'.
Afd. IV.
66
Aut. 106- 117.
(JEUAAMI)
I
BENAMING DEB ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
B1L00P
voor L915,
'S
'S
TOEGESTAAN
VER8CHlL
busacben de raming voor 1916 en bei bedrag
toegestaan voor i m i .
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven.
gedaan o!' nog te doen
voor 1918.
voor 1911.
Minder.
Meel.
TO KL IC UT I N (i KN.
B
100
c
Demonstranten:
»
(102)
traktement van <i«-u hoogleeraar.
f
2 400.-
f
9 783,-
f
9 772—
2 400,—
f
H -
9 457,
Semlnarlön vuur nel Roomsch-Katholiek kerkgenootschap:
jaarwedden van bet onderwijzend personeel aan bet seminarie van het
aartsbisdom van Utrecht:
te Driebergen, 6 professoren a f 400 . . . . f 2000,—
bisdom van Haarlem:
te Warmond, 6 professoren a f400 . . . .
2000,—
bisdom van 'sHertogenbosch:
107
te Haaien, 7 professoren ;ï f 400 . . . . .
bisdom van Breda:
te Hoeven. 4 professoren iï f 400
bisdom van Roermond:
te Roermond:
1 directeur en professor
f 800,—
4 professoren a f «00
2 400,-
chem f9862; Gouda f 9887; Lelden f 10811;
Schiedam ('8032; Alkmaar f 9830; Middelburg f 9 8 4 8 ; Leeuwarden f9622: Sneek
f8792; Deventer f10811; Zwolle f 1 0 1 5 3 ;
Hengelo (< 1.1 f 9507 ; Groningen f' 12819 ; WinSChoten f 9665; Assen f 8930; Maastricht
t'11 570; Apeldoorn f 9583. Met Breda, Delft,
Haarlem, Amersfoort, Utrecht en Hilversum
is de correspondentie omtrent de subsidieberekening nog niet ten einde gebracht. Bij
den géstadigen groei der gymnasia schijnt het
intusschen voorzichtig het artikel f 15000
hooger te ramen.
2 800,—
1 600,—
f
11600,—
11 600,—
voor studeerenden verbonden aan:
seminarie te Roermond:
beurzen ft f 200
f 1 000,beurzen ft f 100
' 800.f 1 S00,-
het bisdom te 's Hertogenbosch:
eene beurs
180,1 980.-
18 580,-
1980,-
13 580,-
Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlietische kerkgenootschappen:
seminarium:
toelage voor het seminarium
f 7 000,—
toelage voor studenten
650,—
7 650,—
toelagen en verdere uitgaven voor godsdienstonderwijs.
11950 —
f
13 580 —
7 650,—
11950,—
19 600,—
19 600,-
19 600 —
Tegemoetkoming in de kosten van de voorziening in onderwijslokalen
aan besturen van instellingen, stichtingen of vereenigingen voor bijzondere universiteiten, bedoeld in art. 197 der Hooger-onderwijswet. . .
4 000,—
4 000 —
Subsidie aan de vereniging tot oprichting eener Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam (102)
30 000,—
20000 —
Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde prijsvragen, uitgeschreven
door de Rijksuniversiteiten en de Technische Hoogeschool. bedoeld in
de artt. 37 en 84 der Hooger-onderwijswet
1000,—
1000,—
82B.-
3 500,—
3 500,—
3 140,—
500 —
500 —
390,—
390 —
390,—
4 000,—
4 000,—
4 000,—
Beurzen voor studeerenden aan bijzondere universiteiten, bedoeld in
art. 198 der Hooger-onderwijswet
Reis-, verblijf" en bureelkosten der leden van de commissie van toezicht
op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere universiteiten, bedoeld in
art. 201 der Hooger-onderwijswet
Beurs ter begeving van den heer van Warmond en uitkecring aan dezen
voor de armen dier gemeente, ten gevolge van destijds aan de hoogeschool
te Leiden gekomen goederen, die later zijn te gelde gemaakt. . . .
Jaarwedde van een inspecteur der gymnasia
4 000.10 000,
224,—
Reis-, verblijf" en bureelkosten van den inspecteur der gymnasia:
O.
reis- 1 n verblijfkosten
h.
bureelkosten
f
1100.—
827,400.-
500.—
1600,—
111
Subsidien aan gemeenten ten behoeve van hare gymnasia bedoeld in
art. 8 der Hooger-onderwijswet:
Breda, 's Hertogenbosch, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Tiel. Zutphen,
Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda. Leiden. 8chledam, Alkmaar.
Haarlem. Middelburg, Amersfoort. Utrecht. Leeuwarden, .Sneek,
Deventer. Zwolle, Hengelo (O.), Groningen, Winschoten! Assen,
Maastricht, Hilversum en Apeldoorn voor hare gymnasia r 108) . .
(108) Over 1914 werden u i t ' s Rijks kas de
navolgende subsidien verleend: 's Hertogen*
boscfa f9670; Arnhem t i i i o c : Doetinchem
f 8783; Nijmegen f 12 105: Tiel f 8608;
Zutphen f10866; Dordrecht f12808; fJorüv
8 200,beurzen
het
5 heele
8 halve
Zie Memorie van Toelichting.
290 000,—
1 227.—
1600,—
275 000.-
15 000.—
264 471.—
HOOFDSTUK V. Afd. IW
d
po M
5" V
£- ^
—
. —*
= '
•o
Byiage A.
Art. 11H- 122.
d
eele
66
UKKAAMI»
BENAMING DBB ONDERWERPEN VA.N [JITOAAP.
-o
E
4>
T3
TOEGEBTAAH
BILOOF
voor 1915.
V ERSCHIL
tusaeben du raming voor 1915 en bet bedrag
toegestaan voor 1914.
C
Meer.
Subsldiön aan besturen van bijzondere gymnasia, bedoeld in art i<>8der
118
lliiiptrer-oiidcrwijswet (104)
Eteis- en verblijfkosten, vacatiegelden on verdere uitgaven der geoo'mmltteerden, bedoeld In artt n en 167, en der commissie, bedoeld In art. IS
der Hooger-onderwlJswet
I I 'J
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan ut' oog te doen
Voor 1918.
voor 1914.
O
f 155 000,—
f L66000,-
f
Minder,
f 151 860,
Middelbaar onderwty».
A. Schooltoezicht
Jaarwedden van vijf inspecteurs van het middelbaar onderwijs en van
een ambtenaar toegevoegd aan een hunner:
120
u.
h.
.Jaarwedde van vier inspecteurs van het middelbaar onder*
wijs a f4000 en 1 a t 9000
f 18 000,—
Jaarwedde van een ambtenaar, toegevoegd aan een hunner. 1300,—
f
18 000,"
1300,-
19 300,-
19 300,-
Reis-, vorblijf- en bureelkosten van de inspecteurs van het middelbaar
onderwijs' en n'is- en verblijfkosten van een ambtenaar toegevoegd
aan een hunner:
121
a.
h.
reis- en verblijfkosten
f
maakt verinniging van het artikel noodig.
8 000,—
f
3 200,—
bureelkosten
TO K IJ C I I T I N 0 EN.
(104) Over L9] I weiden uil 'aRyks kas
de volgende mibsidi^n verleend: 1. hel Oereformoerd gymnaslujn te Amsterdam f 10720;'
2. het christelijk gymnasium te Utrechl
f liTTo; :{. hei ciiiisteiijk gymnasium te
16 269.— 'sOravenhage f 10720; i. de afdeeling gym*
nasinni van het Bisschoppelijk College te
Roermond t' llti-jo: 5. de afdeeling gymna
slum van het Collegie st. Wlllebrord ie Kat •
wijk a/d Hijn f 10409; r>. de afdeeling i-'.vin
naslunn van hel Collegie St. Ignatlus te
Amsterdam f I(J7L*(»: 7. de afdeelinggynuuv
slum van het Canlslus-collegle te Nijmegen
f15188; 8. het gymnasium teRolduc f 9100;
9. bel Qerefoimeerd gymnasium te Arnhem
f 1041<;,55; io. het Marnix-gymnasitim te Rot
terdam t' 10720; 11. hel Gereformeerd gymnasiuin te Kampen f9100; ]2. bet Christelijk
gymnasium
te Groningen f 9498; 18. hei
17 861
Christelijk gymnasium te Zitten f8786; 14.
het Nederlandse!: Lyceum te 's Oravenhage
f 18616; 15. het H.K. gymnasium te Tilburg
f 4528. Het totaal der toegekende bedragen
10 000,"
18 000,"
18 000,
8 000,"
8 200,-
f
11 200,"
11 200,—
(J 295 —
2 995 —
(105) Zie Memorie van Toelichting.
9 290.
(106) Zie Memorie van Toelichting.
B. Hoogere burgerscholen.
122
Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen der leeraren,
beambten en bedienden bij de Rijks- hoogere burgerscholen: (106)
I. Scholen met vijfjarigen cursus.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar. f 8 600.—
jaarwedden van zeventien leeraren (107) . 39 080.—
jaarwedde van een amanuensis . . . .
850.—
jaarwedde van een conciërge
800,—
belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen,
voor zoover die niet in de jaarwedden
610.—
begrepen zijn
44 940,—
f
45 030,—
f
90,-
f
2. jaarwedden van vijftien leeraren (108) .' 32 450,8. jaarwedde van een amanuensis. . . .
900.4. jaarwedde van een conciërge
750,Tilburg:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 800.2. jaarwedden van elf leeraren (109) . . .
22 005.8. jaarwedde van een amanuensis . . . .
750,4. jaarwedde van een conciërge
750,5. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen,
MM ir zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
2 520.-
39 345,—
29 825 —
29 780,—
f 3060, 1 van f 2940,
f 2720, 2 van f 2610,
f 2325. 1 van f 2235,
f 2020, 1 van f 1840,
f 700, 1 van f 000.
1
1
1
1
van
van
van
van
(108)
2760,
2340,
2040.
1650,
f
f
f
f
f
37 100,—
van
van
van
van
f
f
f
f
46 342,-
's Hertogenbosch:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 8000,-
2
1
1
1
(107) 8 van f 8080,
2830, 1 van f 2760,
2550, 1 van f 2450,
1800, 1 van f 1550,
800, 1 van f 780.
1
1
1
1
1
van
van
van
van
van
(109) 1 van
f 2400, 1 van
f 1860, 1 van
f 1550, 1 van
f
2880.
2600,
2020,
1450,
f
f
f
f
Bergen op Zoom:
1.
2.
8.
4.
6.
Tweede Kamer, M
(Staatabsgrooting voor bal dienstjaar 1916, '2, V. 8.)
f
f
f
f
1
2
1
1
van
van
van
van
f
f'
f
f
2860, 1 van f' 2760. 1 van
2040. 1 van f 1980, 2 van
1755, 1 van f 1750, 1 van
1190.
(110) 1 van f 2940. 1 van f 2640. 1
2550, 1 van f 2500, 1 van f 2350, 1
2340. l/van f 2300. 1 van f 2190. I
1980, 1 van f 1810, 1 van f 1800, 1
1740, 1 van f 1280. 1 van f 500, 1
220.
van
van
van
van
van
38 887,—
2 245,—
46,
28 814,—
Wageningen:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 800.2. jaarwedden van vijftien leeraren (110) . 29 140,Handelingen
der Sta ten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
15
68
HOOFDSTUK V.
Afd. [V.
69
Art. 122.
v BRSCHlL
i
r.KNAMIM,
|
B
DER ONDERWERPEN
VA ,
HITdAAh'.
BBXOOP
vuur 1916.
rs
ce
122
toegestaan voor MH4.
TOEGESTAAN
voor 1914,
il l i l 1 van f 28(K), 1 van f 2880, 1 van
l' 2260, I van f 225(i, 1 van f 2160, 2 van
I 1900, 1 van f 1600, 1 van f 600.
f
87916,—
f ,'.36 835,—
f
f
1 080, -
3»i 77:;.
Winterswijk:
1.
2.
;!.
1.
6.
jaarwedde van een directeur, tevens leeraar l 8400,—
jaarwedden van negen leeraren ( l i l ) . . 17 650,—
jaarwedde van een amanuensis . . . .
700,—
jaarwedde van een conciërge
800,—
belooningen voor extra lesuren wegens
2700,
2600,
2500,
2145,
f 1860,
f 1370,
1 van
1 van
1 van
1 van
1 van
1 van
f 2(i(i5,
f 2660,
f 2235,
f 1980,
f 1700,
f 1200,
1
1
1
1
2
1
van
van
van
van
van
van
ongunstige regeling, welke
bonden zijn, bij de bovenstaande raming door
3 360,—
25 910,—
f
26 880,—
970,—
20958,f
f
f
f
(113)
2940,
2700,
2100,
1280,
2 van
1 van
1 van
1 van
1 van f
f 3060,
f 2820,
f 2500,
f 1950.
780.
1
1
1
1
van
van
van
van
f
f
f
f
3040.
2720,
2400,
1450,
(114) 1 van f 2 7 6 0 , 1 van f 2 4 5 0 ,
f 2430, 1 van f 2400, 1 van f 2350,
f 2300, 1 van f 2280, 1 van f 1940,
f 1860, 1 van f1740, 2 van f 1000.1 van
3 095,—
47 415,-
Alkmaar:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 800,—
2 jaarwedden van vijftien leeraren (113) . 35 500,—
850,—
8. jaarwedde van een a m a n u e n s i s . . . .
jaarwedde
van
een
conciërge
.
.
.
.
800,—
4.
5. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallol-afdeelingeii. voor zoover die niet in de jaarwedden begrepen zijn
3 145,
44 835,—
16261,—
2 580,—
(115) 1 van f 3000, 1
f 2610, 1 van f 2600, 1
f 2280, 1 van f 2160, 1
f 2060, van f 1475, 1 van
f
f
f
f
f
44 096,—
42 986,—
81 715,
31 885,-
35 365,—
34 635,-
11 ' i 5 0 , -
42 670,-
41 588,—
1 160,—
Helder:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 000,—
2. jaarwedden van dertien leeraren il 14). . 25110,—
8. jaarwedde van een a m a n u e n s i s . . .
800,—
4. jaarwedde van een conciërge
. . . .
650,—
5. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden begrepen zijn
2 155,
120,
30 260,—
I looi i i :
1. jaarwedde van den directeur, tevensleeraar f 3 800,27 8(>0,800,7O0,-
2 205,-
Middelburg:
1. jaarwedde van den directeur, tevensleeraar f 3200,2. jaarwedden van zestien leeraren (116)
.
8. jaarwedde van een a m a n u e n s i s . . . .
4. jaarwedde van een conciërge, tevens amanuensis
5. belooningen voer extra lesuren, voor zoover die niet in de jaarwedden begrepen zijn
f
f
f
f
tot dusver gold voor enkele leeraren dezer
school, die tevens aan het g y m n a s i u m ver-
5. belooningen voor extra-lesuren wegens
jaarwedden van dertien leeraren (115). .
jaarwedde van een a m a n u e n s i s
. . . .
jaarwedde van een conciërge
belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afd
liegen, voor zoover die niet in de jaarwedden begrepen zijn
1 van
1 van
1 van
1 van
1 van
1 van
Opgemerkt zij, dat de speciale voor de be-
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 4 000 —
2. jaarwedden van negentien leeraren (112). 37 945 —
8. jaarwedden van twee ainaniienses (een
1 550—
van f 800 en een van f' TöOi. . . .
1. jaarwedde van een conciërge
826,—
2.
8.
4.
ö.
(112)
2610,
2520,
2160,
1950,
1500,
200.
de algemeene regeling is vervangen.
Qouda:
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
f
f
f
f
f
f
langnebbenden
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor /onver die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
K I ! T I N d BN.
T<>
gedaan of nog te doen
voor 1918.
Minder.
Meer.
;i. jaarwedde van een amanuensis . . . . f 860,
i. jaarwedde van een amanuensis, tevens
conciërge
800,.">. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet In de jaarwedden
/ijii begrepen
8826,.
e.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
tUMCben d6 r a m i n g VOOI 1916 en bel bedrag
(iKKAAMI)
82966,-
730 —
35 240,900,975,735,-
1 1120 —
41 999,—
(116)
2820,
2550,
2340,
1700,
600.
1
1
2
1
1
van
van
van
van
van
f 3060,
f 2700,
f 2460
f 2280,
f 1350,
1
1
1
1
1
1
2
1
1
van
van
van
van
1 van
1 van
1 van
f600.
van f 2665, 1
van f 2450, 2
van f 2100, 1
f 1400, 1 van f
van
van
van
780.
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
f 2830,
f 2600,
f 2430,
f 1860,
f 1200,
1
1
1
1
1
80
Bijlage A.
HOOFDSTUK V. AM. IV. Art. 122.
TOEGESTAAN
voor 1914.
(StnaUbegrooting voor liet dienstjaar 1911
VERSCHIL
tusscnen de raming voor 1916 en bel bedrag
toegestaan voor HM I.
i.
2.
8,
•1.
5,
Vermoedelijk
IK loop van de uitgaven,
gedaan of oog te doen
voor 1913.
Minder.
Meer.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 8660,—
Jaarwedden van twaalf leeraren (117). . 21 166,—
jaarwedde van een amanuensis . . . .
876,—
jaarwedde van «*« -1 > conciërge
780,
belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaar4 270,wedden begrepen zijn
(118) 1 van f 2295. 1 van f 2100, I van
f 1800, 1 van f' I7.SO, I van f 1680, 1 van
f 1020. 1 van f 1600, 1 van f 1550, 1 van
I 1490, 1 van f 950, 1 van f 300.
30 010,-
f
28 000,-
f
2 010,
25 879,
Zlerikxee:
jaarwedde van don directeur, tevens ïceraar f 3 450.jaarwedden van elf leeraren (118) . . . 17 225,jaarwedde van een amanuensis . . . .
800.jaarwedde van een conciërge
700. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
. 5195,27 370.—
m.
TOBLICHTl Sc. EN.
il 17) 1 van 8060, 1 van f 2775, 1 van
f 2100, 1 van 2010, 2 van f 1980, 1 van
f 1860, 1 van f 1710. 1 van f 1680, 1 van
f 800, 1 van f 700, 1 van f 890.
f
1.
2.
8.
4.
6.
Tweede Kamer, ei
V. 8.)
f
28 520,—
25 082,-
1 150,—
Utrecbt:
1.
2.
3.
4.
jaarwedde vanden directeur, tevens leeraar f 3 000.jaarwedden van zestien leeraren (119). . 35 950,jaarwedde van een amanuensis . . . .
850, jaarwedde van een conciërge, tevens
amanuensis
875,5. belooningen voor extra lesuren, voor zoover die niet in de jaarwedde begrepen zijn
835,42 110,—
43 840,—
1 730,—
43 432 —
47 830,-
50 730,-
2 900—
47 743,—
36 305,—
38 445,—
2 140 —
86 504.—
57 808,—
54 090,—
f
f
f
f
(119)
2.S30,
2450,
2010,
1000,
2 van f 2940,
1 van f 2820,
1 van f 2420,
1 van f 1880,
1 van f 1130,
1 van f 2920,
2 van f 2720,
1 van f 2350,
1 van f 1020,
1 van f 000.
1
1
1
1
van
van
san
van
f
f
f
f
f
(120)
2910,
2450,
2100.
1800,
1030.
1 van f 3000, 1 van f 2940,
2 van f 2830, 1 van f 2505,
1 van f 2325. 1 van f 2235.
1 van f 2020, 1 van f 1900,
2 van f 1800, 1 van f 1060,
1
1
1
2
1
van
van
van
van
van
f
f
f
f
(121)
2500,
2250.
1080.
1150.
1
1
1
1
van f 3000. 1 van f 2830, 2 van
van t' 2450, 1 van f 2400, 1 van
van f 1800, 2 van f 1700, 1 van
van f 1070, 1 van f 1500, 1 van
(122) 3 van f 3000, 2 van f 3000, 1 van
f 2830, 1 van f 2820, 1 van f 2800, 1 van
f 2000, 1 van f 2450, 1 van f 2430, 1 van
f 2300, 1 van f 2280, 1 van f 2235, 1 van
f 1950, 1 van f 1755, 1 van f 1700, 1 van
f 1000, 1 van f 1325, 1 van f 1200, 1 van
f 800, 1 van f 750, 1 van f 050, 1 van f 000.
1. van f 380, 1 van f 330.
Leeuwarden:
1.
2.
3.
4.
5.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 4 000,jaarwedden van achttien leeraren (120) . 40 715,~
jaarwedde van een amanuensis . . . . .
900,jaarwedde van een conciërge
825,belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
1 390,-
Zwolle
1.
2.
3.
4.
5.
P-
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 400,jaarwedden van veertien leeraren (121) . 29 190,jaanvedde van een amanuensis . . . .
750,jaarwedde van een conciërge
775,belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn. .
2190,-
Groningen:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 4 000.2. jaarwedden van zes en twintig leeraren
(122)
50 965,3. jaarwedde van een amanuensis . . . .
950,4. jaarwedde van een conciërge
900.5. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen tjjn
1 053,-
54 512,—
3 178,—
l
Handelingen
dei Sta ten-Generaal,
bijlagen.
1914—1915.
16
69
HOOFDSTUK V. Afd. IV. Artt. 122.
E
I!
B
liKHAAMI)
BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
B
"O
V B R S C H I I,
tUSSCben 'Ie raming voor 1916 en hel bedrag
toegestaan voor 1914.
TOEGESTAAN
voor 1011.
HKI>)OI'
Voor 1916.
Meer.
122
'/•
\'e! nioeilelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te dOSO
voor 1918,
Minder.
(128) 1 van f 3040,
f 2150. 1 van f 2870,
f 2280, 1 van f 1980,
f 1250, 1 van f 780, 1
Veendam:
1.
2.
8.
4.
5.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar t' 8400,—
jaarwedden van dertien leeraren (128). . 96490,—
jaarwedde van ren amanuensis . . . .
800,—
jaarwedde van een conciërge
750,—
belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
5695,—
(124)
f 2600,
t' 1960,
f 1980,
f
86 066.
f
31 185,-
f
f
I 880,—
81 028,—
Assen
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 8 800,—
jaarwedden van twaalf leeraren (124). . 22 425,—
jaarwedde van een amanuensis . . . .
750.—
jaarwedde van een conciërge
050,—
ü. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
2075,—
u.
29 700,—
27 475,—
2 225,—
30 090,-
29 885,—
205,—
28 850,—
29 350,—
88 640,—
30 000,—
8 640,-
26 082.—
23 775,—
1 150,—
28012,-
27 260,-
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 400,—
jaarwedden van twaalf leeraren (125). . 25 240,—
jaarwedde van een amanuensis . . . .
750,—
jaarwedde van een conciërge
700,—
26 172,—
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 400,jaarwedden van elf leeraren (120) . . . 22 590,—
jaarwedde van een amanuensis
. . . .
950,—,
jaarwedde van een conciërge
700,—
belooningen voor extra lesuren, voorzoover
die niet in de jaarwedden begrepen zijn.
l 210,—
500,-
30 175,—
Venlo:
1.
2.
3.
4.
5.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 000,—
jaarwedden van twaalf leeraren i!27) . . 25 295,—
jaarwedde van een conciërge
800,—
jaarwedde van een amanuensis . . . .
700,—
belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen in parallel-afdeelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
begrepen zijn
8 845,
Heerenveen:
1.
2.
3.
4.
5.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f
jaarwedden van negen leeraren (198) . .
jaarwedde van een amanuensis
. . . .
jaarwedde van een conciërge
belooningen voor extra lesuren, voorzoover
die niet in de jaarwedden begrepen zijn.
6. vorming eener vierde klasse enz., in verband met de conversie der school, gedurende het tijdvak van 1 September tot en
met 31 December 1914
2 van f 2700, 1 van I' 2610, I van
1 van f 2250, 1 van f 21 16, 1 van
1 van I' 1750. 1 van f 1670, I van
1 van f 860, I van f 220.
(198) 1 van f 2880,
1 2450, 1 van f 28J0,
f 22X0. 1 van f 2286,
f 2140. van f 9080,
t' 840
(127)
f 2550,
f 2890,
t' 2140,
Roermond:
1.
2.
3.
4.
5.
I van f 2720, 2 van
I van 1' 2:100. I van
2 van t' 1800, I var.
van f 800.
1 van f 9480,
1 van f 2840,
1 van f 2146,
1 van f 1250,
I
I
I
1
van
van
van
van
(126) 1 van I' 8060, 1 van f 8000, I van
f 272d. 1 van I' 2600, 2 van f 2400, 8 van
f 1860, 1 van 1' 1480, I van f960,1 vanf840.
Meppel:
1.
2.
3.
4.
TO E L I C H T I N G EN.
2 800,—
16 (55,—
750,—
500,—
3 640,—
2 080,—
25 225,-
1
1
1
1
van 1' 2920, 1 van f 2700, 1 van
van I' 2510, 1 van f 2500, 1 van
van I' 2825, 1 van I' 2290, I van
van f 140O, 1 van f1800, 1 van f970.
(198) 1 van i' 2360. 1 van f 2180, 1 van
f 1840. 1 van f 1750. 1 van 1' 1700, 1 van
f L690, 1 van f 1800, 2 van f'1200. I van f 1095.
oi
HOOFDSTUK V.
AM. IV.
BENAMING
Bijlage A.
Aïn. 122.
DER ONDERWERPEN
GERAAMD
BILOOF
VAN UITGAAF.
het d i e n s t j a a r
v B R 8 C il i itusHchen de raming voor 1015 en het beding
toegestaan voor 19t4.
TOEGESTAAN
voor 1014.
voor 1915.
( S t a a t s b e g r o o t i n g voor
(130) 1 van f 2005, 1 van f 2610, 1 van
f 2520, 1 van f 2820, 1 van f 2180, 1 van
j f 1980. I van f 1950, 1 van f 1770, 1 van
f 960, 1 van f OM), 1 van f 240.
(131) 1 van f 2700, 1 van f 2050, 1 van
f 2550, 1 van f 2500, 1 van f 2140, 1 van
f 2040, 1 van f 1800, 1 van f 1660, 2 van
f 1020, 1 van f 1070, 1 van f 880, 1 van f 400.
i 800,19 392,—
f
14 222,
f
f
5 170,-
12 940,—
Zaltbommel:
1. jaarwedde van den directeur,tevensleeraar i' 8800,—
.
.
l. jaarwedde van een conciërge .
.
.
T O E I. IC II Tl NG EN.
(129) I van f 199(i, 1 van f 1770, 2 van
f 17(X), 1 van f 1450, 1 van f 1350, 1 van
f 1270. 1 van f820, 1 van f 212,1 van f 100.
f
2. jaarwedden van elf' leeraren (180) .
8. jaarwedde van een amanuensis .
Tweede Kamer. 86
voor 1913.
band met de conversie der .school, ge-
x.
V". :;.
Vermoedelijk
<loevordon:
1. Jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 000,—
2. jaarwedden van tien leeraren (129). . . 12:i02,—
:i. jaarwedde van een amanuensis, tevens
conciërge
750,—
l. belooningen voor extra lesuren wegens
splitsing van klassen tn parallel-afaeellngen,
vuur zoovci' die niet In de jaarwedden begrepen zijn
] 080,—
5. mvorming eener vierde klasse enz., in verdurende het tijdvak van 1 September tot
en mei 81 December 1914
2.
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
Minder.
Meer.
1915.
(133) 1 van f 2055, 1 van f 1800, 1 van
f 1510, 1 van f 1330, 1 van f 1290, 1 van
f 1200, 1 van f 875.
19 785,—
850,—
650,-
(134) 1 van f 2700, f 1 van f 2450, 1 van
f 2250, 1 van f 2080, 1 van f 1970, 1 van
f 1920. 1 van f 1850, 2 van f 1750, 1 van
f 950, 1 van f 280, 1 van f 200.
f 25 085,—
d. i. over het tijdvak van 1 September tot en m e t
81 December 1915
(132) 1 van f 2650, 1 van f 2370, 2 van
f 2210, 1 van f 1850, 1 van f 1780, 1 van
f 880, 1 van f 800.
8 370,—
8 370,-
9 525 —
9 525,—
Biielle:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 8 400,—
2. jaarwedden van dertien leeraren (131) .
3. jaarwedde van een a m a n u e n s i s
. . .
4. jaarwedde van een conciërge . . . .
23 080,—
800,—
700,—
f 28 580,—
(1. f. over het tijdvak van 1 September tot en m e t
31 December 1916
'
Stichting van Rtyks- hoogere burgerscholen m e t vijfjarigen
cursus te Middelharnis, Oud-Beijerland,Oostdongeradcel
en Appingedam
II. Scholen met driejarigen
aa.
cursus.
Helmond:
1.
2.
3.
4.
5.
bb.
Memorie.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 050,—
jaarwedden van acht leeraren (132). . . 14 810,jaarwedde van een a m a n u e n s i s . . . .
750,jaarwedde van een conciërge
650,belooningen voor extra-lesuren,voor zoover
die niet in de jaarwedden begrepen zijn.
676,19 950 —
19 785,-
13 700,—
13 7 7 0 —
10,-
13 774 —
20 495,—
27 410,—
915,—
25 233.—
19 585.—
171,—
Steenwijk:
1. jaarwedde van den directeur, tevens leeraar f 3 000,2. jaarwedden van zeven leeraren (133) . . 10 000,3. jaarwedde van een a m a n u e n s i s , tevens
conciërge
700,-
cc.
Sappemeer:
1.
2.
3.
4.
5.
jaarwedde van den directeur, tevens leeraar t' 3 400.-
jaarwedden van twaalf leeraren (184). . 20 150,jaarwedde van een a m a n u e n s i s . . . .
jaarwedde van een conciërge
beloonipgen voor extra-lesuren wegens
Bplitsing van klassen in parallel-af'deelingen, voor zoover die niet in de jaarwedden
zijn begrepen
800,600,-
l 545.Handelingen
der Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
n
66
HOOFDSTUK V.
Afd. IV.
f,7
Art. 122—186.
c
-.
il
11
122
E
|
UEKAAMO
BENAMING
DEK ONDERWEKI'EN
VAN UITGAAF.
voor 1915.
e
o
dd.
(135) 1 van
1' 1350, I van
1' 1005, 1 van
van den directeur, tevens
2450,
1800,
280.
van f 1 .0,
1200,
van
van
van
f 3200,—
.
.
(188)
11085,—
8. jaarwedde van een a m a n u e n s i s . . . .
725,—
4. jaarwedde van een conciërge
050.—
vorhoogingen m e t ingang van 1 September 1915
.
.
15 600,-
.
4 500,-
jaarwedden, toelagen en belooningen bij vervanging ingeval
van ziekte of onvoorziene omstandigheden
5 000.-
f
16880V-
30,—
4 000,-
500,—
5 000,-
600,—
f 924 251,—
f
f
f 890 492,(136)9 600,-
48149,—
(137)
15 389,—
f 849 305,f 14 390,(136) 9 600,-
f 880 892,—
aankoop en onderhoud van gebouwen en terreinen
.
b.
hulpmiddelen voor h e t onderwijs enz. ten behoeve van
scholen m e t vijfjarigen cursus en van scholen m e t driejarigen cursus (138)
f
52 730,—
f
87 630,—
81085,—
f
83 630,—
f
f
4 790,—
55 170,-
74 086,-
4 000,—
164 715,—
24 355,-
129 256,—
1 100,-
261 333 —
Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare hoogere burgerscholen (139)
289 400,—
290 500,—
125
Subsidiën aan besturen van bijzondere hoogere burgerscholen (140) .
130 000 —
114 000,—
.
f
28 355 —
140 360 —
124
16 000,—
Zie de Memorie van Toelichting.
(138) Dit onderdeel is verhoogd met f 4000,
nl. f 800 voor elke der scholen te Heerenveen en Coevorden en ty, X f 3 6 0 0 — f L200
voor ieder der scholen te Brielle en Zaltboinmel over het tijdvak van 1 September
t/m. 31 December 1918.
Aankoop van grond en gebouwen, h u u r en lasten van gebouwen, aanbouw
en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmiddelen
voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele hulp,
schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijks- hoogere burgerscholen: (187)
ii.
Aanvankelijk was f 8 8 0 4 0 2 g e r a a m d ,
doch dit bedrag werd bij de Memorie van
Antwoord met t 9800 verminderd.
f
128
T O E L I C H T ! NG E N .
gedaan of nog te doen
vroor 1918.
Warffum:
2. Jaarwedden van acht leeraren (186).
ff.
Vermoedelijk'
beloop van de ultga> i.
Minder.
Meer,
i. jaarwedde
wenuu:
ee.
TOEGESTAAN
voor 1914.
BELOOP
O)
V E K H C II I L
tusschen de r a m i n g voor 1915 en Int bedrag
toegestaan voor 1914.
101 559,—
(139) Breda f 1 4 000, Eindhoven f 9000,
A r n h e m f 2 2 000, ( f 1 6 000 voor den vijf- en
f 6000 voor den driejarigen cursus), Apeldoorn
f 10 000, Nijmegen f 11 000, Tiel f 10 000,
Zutphen f 10 (XX), Delft f 8 0 0 0 , Dordrecht
f 1 3 000, florinchem f 8500, Leiden f 12 500,
Schiedam f 12 200. Rotterdam f 7000, Haarlem f 24 000 (f 14 000 voor den vijf- en f 10 000
voor den driejarigen cursus), Enkhuizen
f7000, Zaandam f 1 2 700. Neuzen f 12 000,
Vlissingen f7500, Amersfoort f 11 000, Harlingen f8000, Sneek f 9000, Almelo f9000,
Deventer f9000, Enschede f 10 000. Winschoten f 1 5 000, Maastricht f 10 000.
Zie verder de Memorie van Toelichting.
(140) Voor 1914 w a s f 100628,23 noodig,
verdeeld als volgt:
voor de afdeeling hoogere burgerschool van het Canisius-collegie
te Nijmegen
f 16 472,22
de afdeeling hoogere burgerschool
met vijfjarigen c u r s u s van de St.
Willebrordusstichting te Katwijk
a/d Rijn
5 573,27
de afdeeling hoogere burgerschool
m e t vijfjarigen c u r s u s van h e t S t .
Ignatiuscollege te Amsterdam . . 12 050,—
de Christelijke hoogere burgerschool m e t vijfjarigen cursus te
A m s t e r d a m . '.
9 112,86
de Christelijke hoogere burgerschool m e t vijfjarigen cursus te
Rotterdam . '. '
13 000,—
de Christelijke hoogere burgerschool m e t vijfjarigen c u r s u s te
's Gravenhage
4 633,—
de bijzondere hoogere burgerschool m e t vijfjarigen c u r s u s te
Bussum . . . "
11(X)2,78
de bijzondere hoogere burgerschool met vijfjarigen c u r s u s te
Utrecht . . .' '
8 435,—
de Christelijke hoogere burgerschool m e t vijfjarigen c u r s u s te
Leeuwarden
6 178,33
de Koomsch Katholieke hoogere
burgerschool m e t driejarigen curs u s te Heerlen
570,77
de hoogere burgerschool met
vijfjarigen c u r s u s , verbonden aan
de 2de afdeeling van het Seminarie
te Roermond, gevestigd teRolduc,
g e m e e n t e Kerkrade
13 000,—
In verband m e t de te verwachten vermeer-
68
i
Bijlage A.
IKioKIisTUK V. Aid. IV. Arlt. 1256fe—186.
OBHAAMD
•8
1
BENAMING DER ONDERWERPEN VAN DTTGAAF.
TOEGESTAAN
voor 1914.
BELOOP
voor 1915.
SubsldiPn ;i,in besturen van cursussen ter opleiding voor akten van he
Icwaamheld tol het geven van middelbaar onderwee (141)
ft
Scholen
voor v a k o p l e i d i n g en
f
f
10 000,—
39 000,—
Subsidie ten behoeve van eene middelbare technische school voor scheepshouw. werktuigbouw en Buikertechniek te Dordrecht, (143)
82 000,—
f
1 000,—
28 000,-
4 000,—
29 000,"
Subsidie ten behoeve van de Academie van Beeldende Kunsten, met
middelbare technische school te 'sGravenhage
39 000,—
39 000,-
Subsidie ten behoeve
Groningen (144)
10000,—
school
te
f
38 000.25 000.-
deling van klassen aan verschillende scholen,
den voorgenomen bouw van gymnastieklokalen
voor de Christelijke hoogere burgerschool te
Leeuwarden en de thans te Katwijk aan den
Rijn gevestigde, doch eerlang naar 's(iravenbage over te brengen hoogere burgerschool
van de St. Willebrordusstichting. Boomede
de voorgenomen stichting van eene Christelijke
hoogere burgerschool te Dordrecht, zal over
1915 op f 13O000 zijn te rekenen.
19 000,—
I
22 250,—
Subsidie aan de gemeente's Hertogenbosch, ten behoeve van het technisch
en kunstonderwijs aldaar
. • •
36 000,—
Subsidie ten behoeve van de middelbare technische school te Leeuwarden
25 000,—
Subsidie ten behoeve van de Academie van beeldende kunsten en technische
wetenschappen te Rotterdam
40000,—
15 000,—
Subsidie ten behoeve van een cursus voor middelbaar technisch onderwijs
voor de bouwvakken te Sneek
3 000,—
8 000,—
Subsidie ten behoeve van de middelbare technische school voorde bouwkunde te Utrecht
27 500,—
17 500.—
Subsidie ten behoeve van eene middelbare technische school te Zwolle (145)
10 000,—
12 250,-
750,—
5 650.—
7 000.—
12 000.—
500,—
6 100,—
5 250,—
4 600,—
2 000.—
10 800,—
300,—
500,—
390.—
1800.—
925,—
500,—
350,—
2 000,—
490.—
700.—
260,—
8 100,—
. '
1143)
,
,
.
,
n
(145)
,
(146)
.
_
_
_
10 000-
f
6 000,—
7 800,—
7 700,—
(142)
(144)
10 000,-
Subsidie ten behoeve van eene middelbare technische school voor de
bouwvakken te Haarlem
Bubsidiên aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs: (146)
f
1. Amsterdam.
Zeevaartschool
2. Delfzijl.
„
3. Groningen.
„
4.
Idem.
Winterschool voor schippers en voorbereidende cursus voor zeevaartscholen . .
6. Harlingen.
Zeevaartschool .
6. Helder.
,
7. Rotterdam.
„
8.
Idem.
Rijnsehippersschool
9. Schiermonnikoog. Zeevaartschool
10. Terschelling.
,
11. Texel.
„
12. Vlieland.
„
• • •
13. Vlissüigen.
Visscherij school
14. Enkhuizen.
15. Harderwijk
16. Hindeloopen
17. Katwijk aan Zee.
18. Maassluis.
19. Marken.
20. Xoordwijk aan Zee.
91. Scheveningen gem.
22. Spakenburg.
23. Vlaardingeii.
24. Voleiidain.
25. I.lniimleii.
TO K l. i e II T I N il EN.
gedaan of nog te doen
voor 1918.
1141) Zie Memorie van Toelichting.
29 000 —
technische
69
Vermoedelijk
beloop van de u i t g a v e n .
10 000,—
38 000,-
Subsidie ten behoeve van de Nederlandsche school voor nijverheid en
handel en van de textielschool te Enschedé
middelbare
Minder.
Tweede Kamer.
V. B.)
tciiki'iisc.liolen.
.Subsidie ten behoeve .au de middelbare technische school „Amsterdam'
(tevens kweekschool voor machinisten) (142)
van eene
V KRSC H l L
tusschcn de raming voor 1915 en hei bedrag
toegestaan voor 1914.
Meer.
O
(Stantstaffroot!' g voor het dienstjaar 1915. 2.
6 000,7 800,7 70O,-
5 100,7 000,12 000,5 950,5 2503 000,1 750,10 000,300,500,1800,625,415,350,2 000,400,700,260,2 000.87 365,—
80 900,—
6 465,—
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.
68 955,—
1914—1915.
IS
71
HOOFDSTUK V. A'd. I V . ' A r t . 186—187.
70
VERSCHIL
i
at
s-~
ÏZ h
E
IB
BENAMING
DER^ONDERWERPEN
VAN ÜITdAAF.
TOEGESTAAN
voor 1014.
liKl.OOl'
voor L916,
c
tusschen de raming voor 1915 en het bedrag
toegestaan voor 1914.
Meer.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
T 0 E U OH TJ N (i BN.
Minder.
9
ISQbia
Jaarwedde van een Ettjkawandelleeraar voor het visscherij-onderwijs(i47)
Reis* en verblijfkosten
f
B000>
2 000,—
van een EUjkswandelleeraar voor het visschertj
1:W,/M
onderwijs dt8)
137
f
'.
1000,—
1 000,-
Subsidien aan Inrichtingen voor handelsonderwps:
Handelscursussen en scholen:
1. Alkmaar. Handelscursus verbonden UU de avondschool voor handwerkslieden
f
2.
Idem
Handelsschool m e t driejarigen cursus . .
8. Almelo. Handelscursus dor vereeniging t o t stichting
en instandhouding van een cursus voor het
handelsonderwijs
• 4. Amersfoort.Handelsdagschool
5. Amsterdam. Avondscholen der vereeniging „Handelsonderwijs"
8.
Idem.
Vereeniging voor voortgezet handels*
onderwijs
7.
Idem.
K.-K. Middenstandsvereeniging . . . .
8.
Idem.
Handelsdagschool der Algemeene'\Vinkellersvereeniging
9.
Idem.
Vakschool v. d. Boekhandel
. . . .
10. Apeldoorn. Handelscuraus van de Handelsvereeniglng
11. Appingedam. Handelscursus der Handelsvereeniglng
12. Arnhem. Gem. Handelscursus met 8-jarige H. B. S.
tot onderbouw
18. Assen. Handelscursus der burgeravondschool. . .
14. Bergen op Zoom. Handelscursus van de Ver. ,de Hanze"
15. Bolsward
,
» » »
»
16. Boxmeer.
„
.
. .
.
17. Breda, Gem. Handelscursus
18. Bussum. Gem. Handelscursus
19. Castricum. Handelscursus van „de Hanze" . . . .
20. Coevorden. Handelscursus van de Obevorder Handels*
vereeniging
21. Culemborg. Gem. Handelscursus
, .
22. Cuyck. Handelscursus van „de H a n z e "
28. Delden. Handelscursus van de Vereen, tot stichting
en instandhouding eener school voor avondhandelsonderwiis
24. Delft. Gemeentelijke 4-jarige handelscursus. . . .
25. Idem Handelscursus van de vereeniging „de H a n z e "
26. Deventor; Gemeentelijke handelsavondschool . . .
27.
Idem
Handelsdagschool
28. Doesburg. Handelscursus der vereeniging „Doesburg's
Belang"
29. Doetinchem. Gem. Handelscursus
;
80. Dokkum. Handelscursus der vereeniging „Dokkumer
Middenstand" . . . . . . . . . . .
81. Dongen. Handelscursus der vereeniging „de H a n z e "
82. Drunen. Handelscursus van de Vereen, „de Hanze"
88. Echt
,
,
,
,
34. Eindhoven.
„ „
„
,
85. KIst.
„
ter bev. van handelsonderwijs
86. Enschedé. Handelscursus der hoogere burgerschool
87. Knkhuizen. Handelscursus van den Neutralen Middenstandsbond
88. Oeertruidenberg. Handelscursus van de Verfde Hanze"
39. Gennep.
„
„ „ „
„
40. Gilze.
„
. . ,
.
41. (Joes. Handelscursus der vereen, voor Handelsonderwijs
42. Goirle. Handelscursus van „de H a n z e "
1 625,—
6 000,—
f
1 625 —
6000,—
1 500,—
7000,—
1 056,—
5(O0,-
11 745,—
10 500,—
4 000,—
810,—
4 000,—
810,—
12 5t50,—
2700,—
800,—
(>oo,—
12 000,—
2 700,—
450 —
600,—
8 600,—
1600,—
500,—
800,—
200.—
1 100,—
1 250,—
8 600,—
1600,—
400 —
200 —
1 100,—
1250,—
250,—
480,—
1 1(0,—
1 KO.—
840,—
1 100 —
1 100 —
840,—
560,—
1 500,—
1 000,—
2 100,—
6 500,—
1500,—
1000,—
2 100 —
5 000,—
800,—
1 500,—
800,—
1 500,—
210,—
825.—
125.—
350.—
350,—
68<>,—
2 876,—
210.325,125.350,—
350,—
680,—
2 376,—
l 185,—
350.—
860,—
330,—
1 400,—
188,—
945,—
850,—
350,—
330,—
1400,—
188 —
(147) /.ie Memorie van Toelichting.
(148)
,
,
,
72
HOOFDSTUK V. Afd. IV. Art. 137.
BijlagO
liKKAAMH
BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITOAAF.
BELOOP
voor 1915.
1
137
43.
44.
16.
16.
47.
48.
49.
50.
51.
. 52.
53.
54.
55.
Gorincnem. Handelsschool
f
Gouda. Handelscursus
Groningen. Handelsschool
idem
Gemeentelijke Winteravondeursus, . .
Haarlem. Hein. 8-jarige Handelsschool niet 3-jarig6
II. H. 8. tot' onderbouw
Haarlem. GemeenteUJke Handelsavondcursus . . .
Harllngen. Gemeentelijke Handelsdagschool mettwee'
jarigen cursus
klom
Gemeentelijke Handelsavondcursus. . .
Heerenveen. Handelscursus dor Vereeniging van
Handelaren van Heerenveen e. o
Heerlen. Handelscursus van de R.K. Middenstands^
vereeniging
Holder. Handelscursus der Winkeliersvoreeniging .
Helmond. Handelscursus van de Vereen, „de Hanze"
's Hertogenbosch. GemeenteUJke tweejarige handelscursus
'
5(5. Hilversum. Handelscursus van de R.K. Middenstandsvereeniging
57. Hoogeveen. Handelsdag" en avondschool der Hoogeveensche Handelsvereeniging
58. Hoorn. Handelscursus der vereen. Volksonderwijs. .
59. Huizen. Avondschool voor Handelsondorwijs. . . .
60. Joure. Handelscursus der Ver. „Plaatselijk Belang'*
61. Kaatsheuvel. Handelscursus van „de Hanze" . . .
62. Kampen. Handelscursus der burgeravondschool . . .
68. Krommenie
„
van de Vereen, „de Hanze"
64. Leerdam. Handelscursus van de Ver. „deMiddenstand"
65. Leiden. Handelsschool „Kennis is Macht"
66. Loon op Zand. Handelscursus van „de Hanze" . .
(57. Losser. Handelscursus van de vereeniging voor
Handelsonderwijs . •
68. Maastricht. Handelssch. „Maastrichtsche Middenstand"
69.
Idem
Handelsdagschool
1 ooo,—
2000,—
5000,—
1500,—
(StaatsbegTOOting voor het dienstjaar
v BR8CH1l
tuaichen de raming voor 1916 en bei bedrag
toegestaan voor. 1914,
Meer..
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog ie doen
voor 1913.
Minder.
1 000,—
2 000,—
1 'M) —
1 500,—
1915. 2. V. B;J
Tweede Kamer.
7:,
T O E L I C H 'l'i N o EN.
•
5 600.—
3 ooo,—
3 500,—
780,—
3 500,—
780,—
600,— ;
600,—
864.—
800,—
500.—
800,—
500.—
3 000,—
3 000,—
280,—
-
400,— !
5 760,— !
980,—
800,—
350,—
450,—
1 000,—
195.—
850,—
1250.—
'312.—
280.—
1 500,—
6 500,—
j
70. Medemblik. Handelscursus van de Ver. „de Hanze"
71. Meppel. Handelscursus der burgeravondschool . . .
72. Middelburg. 'Handelscursus van de Vereeniging
„Handolsonderwijs"
73. Nieuwe-Pekola. Handelscursus der Handelsvereeniging
„Niouwe-Pokola |
74. Nijmegen. Oemeonte handelsavondcursus . . . .
75.
Idem
Handelsschool van het Canisius-college .
76.
Idem
Nieuwe Handelscursus der Nijineegsche
Handelsvereeniging
77. Oistorwijk. Handelscursus van de Vereen, „de Hanze"
78. Oosterhout
„
„ „
„
„
79. Oss. Handelscursus van de Vereeniging „deHanze"
80. Oudenbosch. Handelscursus van „de Hanze" . . .
81. Punnerend
„
„ „
„
82. Haanisdonk. Handelscursus van de Ver. „onderling
Belang"
83. koelofsarendsveen. Handelscursus van „de Hanze"
84. Roermond. GemeenteUJke driejarige handelscursus . .
85. Kolduc 3-jarige HandelsdagSCbool verbonden aan
het Seminarie van het Bisdom van Roermond. . .
86. Rotterdam. Handelsschool „Mercurius"
87.
Idem
Handelscursus van „de Hanze" . . . .
88.
Idem
Handt Isda«school der vereeniging „Winkeliers- en Handelsbelangen'' en der ,Handel8vereeniging Rotterdam''
89. Rijen. Handelscursus der Rijensche I.ooiersveroeniging
TOEGESTAAN
voor 1914.
A.
390,—
(550.—
1 5f>0.—
600,—
1 778.—
2 000,—
277,— j
140,—
360,—
900,—
500.—
600.—
?
400,-
5 760,—
980,—
800,—
350,— ;
450 —
1000,—
195,850,—
1250,—
312,—
•
1 500.—
6 500,—
200 —
390,—
650 —
t
1 560 —
500.—
1 778.—
2 000.—
i
•
277,—
140,— !
300 —
900,—
500.—
500.—
500.—
500.—
580.—
1 300,—
1 300.-
2 800,—
2 900,—
1040.—
1800,—
784,—
r
.
1
n 200.—
210.—
210,—
'1; ndelingen de r Staten-Gen<
n. 1914^-1915.
iiaal.
Bijlage
19
71
||
il
HOOFDSTUK V. Aid. [V,
1
ï
Ant. 187
76
188.
(JKHAAMI)
BENAMING DEP. ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
voor L915.
o
187
TOEGESTAAN
voor 1911,
liKI.OOl'
90. Sappemeer, Handelscursus van de vereeniging tot
plaatselijk nut
. . f
91. Schagen. Handelscursus van de Mlddenstandsver*
eeniging
92. Schiedam. Handelscursus van de Vereen, „de Hanze"
98. sim Oedenrode. .,
„ „
„
94. Sittard.
..
, ..
.>
..
96. Idem, 8-jarige Handelsdagschool der vereeniging
«College si. Jozef'
96. Snoek. Handelscursus van de Vereen. «Middenstand"
97. stadskanaal. Handelscursus van de „AlgemeeneHandelsvereeniging
98. Steenbergen. Handelscursus van de Vereen, „de Hanze"
99. Steenwyk. Handelscursus
100. Tiel. Gemeentelijke vierjarige hanflelscursus. . . .
101. Tilburg. Handelscursus der burgeravondschool . . .
102. Uithoorn. Handelscursus van de Vereehiging «Uithoorn
en Omstreken"
103. Utrecht. Handelsavondcursus der Utrechtsche Handels*
vereeniging
104. Veendam. Handelscursus
105. Veghel. Handelscursus van de Vereeniging „de Hanze"
108; Venlo. Gemeentelijke driejarige handelscursus . . .
107. Idem Handelsdagschool van het R. K. Par. Kerkbestuur
108. Vlaardingen. Handelscursus van de Vereen. ..Kennis
is Macht"
109. yiissingen. Gemeentelijke handelsschool
110. Vught Handelscursus van de Vereeniging „de Hanze"
111. Waalwijk. 3-jarige Handelsdagschool van de vereen.
voor Handi lsniidei wijs „Langstraat"
112.
Idem
Handelscursus van de Vereen, „de Hanze"
118. Wageningen. Gemeentelijke handelsschool met voor*
bereidenden cursus
114. Weert Handelscursus der Vereeniging van den Hand.en Ind. Middenstand
115. Weeap. Handelsavondschool der vereeniging „Handel*
drijvende Middenstand"
116. Winschoten. Gemeentelijke handelsschool
117.
idem
Handelsavondschool
118. Umuiden. Handelscursus van de Handelsvereeniging
„l.hnuiden en Omstreken"
119. Zaandam. Gemeentelijke Handelsdagschool . . . .
120.
Idem
Gemeentelijke handelsavondcürsus met
voorbereidenden cursus
121. Zaltbommel. Handelscursus der Vereen, v. d. Hand.
en Ind. Middenstand
-. . . . .
122. Zeist. Handelscursus der Handelsvereeniging . . .
123. Zevenbergen. Handelscursus van de Vereeniging „de
Meer.
gedaan ol DOg te doen
260, --860,
L60,
800,—
300,—
615 —
150 —
800.-
5000,—
1500,—
1 500,—
880,
170,—
800,—
850,—
2000,—
550,—
170.—
800.—
850,—
2 000 —
150,—
550,—
550,—
1080,—
950,—
185,—
1840.—
1 680.—
950,—
210,—
1 840,—
2 480,—
2 480 —
2 100,—
3 600,—
150.—
2100,—
8 600,—
150.—
' or 1913.
6 000,—
540,—
676,—
675,—
850.—
850,—
750,—
5000,—
1000.—
70<>,—
5720,—
350 —
5 720—
3 500.—
3 500—
912,—
800,—
912.800,—
700.—
175,—
1 2<H).1 000.—
5000.—
1 200.—
1000.—
6000.—
f 224 757.—
I>. Cursussen ter opleiding van leerkrachten voor het
handels-onderwijs
15 300.—
15 300.—
f 240 057.
13»
Subsidien aan Industriescholen voor meisjes: < 149»
1. Alkmaar. lluislioud- en industrieschool . .' . . . f
2. Amersfoort industrie* en huishoudschool
8. Amsterdam. Industrieschool voor vrouwelijke Jeugd .
TO K LIC II T l N Q EN.
(149) Zie Memorie van Toelichting.
750,—
5000.—
1000.—
Hanze"
Minder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
960,—
6000,—
540.—
124. Zierikzee. Handelscursus v. d. Neutrale Middenstands*
vereeniging
125. Zutphen. Handelscursus van „Mercurius"
126. Zwolle. Genieentelljke handelsdag' en avondschool .
VE R S C H I L
tuBSchen de ratriing voor 1915 en het bedrag
toegestaan voor 1914.
6 500.—
8000.—
9 265.—
f 195 373,f
6 000.—
6 500.—
9 265,—
f f44684,-
f 145 197.—
Hiilage A.
76
HooFDNTI K V.
AM. IV.
(iEKAAMI)
BENAMING
Tweede Kamer. T
AH. L88- 189.
po 3 ;
il
(Stootsbefrooting voor bel disastjaar 1915. 2. V. 8.)
DER ONDERWERPEN
VAN
TOEGESTAAN
roor 1914.
BlXOOF
voor 1915.
UITGAAF.
V K b S C II I I.
tusschen de raming voor 1916 en bei bedraa
toegestaan voor 1914.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nóg te doen
T O K M C II 'I' I M l K N.
VOOr 191:'..
Meer.
Minder.
!
188
(160)
4.
5.
B.
7.
H.
!».
10.
n.
12.
18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2h
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Si.
32.
33.
34.
35.
36.
37:
38.
Arnhem, kakschool voor meisjes
Breda. Kook* en huishoudschool
Culemborg. Huishoud* en Industrieschool
Deyenter. VrouwenarbeldschooL . . .•
Dordrecht Industrie* en huishoudschool
Enkhulzen. Vrouwenarbeldschool.
. . . . . . .
' s G r a v e n h a g e . [ndustrleschool voor i n c i s i e s . . . ,
Idem
kakschool voor meisjes
idem
Kunstweefschool
Iilein
Cursus voor Industrie-onderwijs voor
meisjes
Groningen, [ndustrleschool voor meisjes
klem
Kook- en huishoudschool
Haarlem. Huishoud"'en industrieschool
Harderwijk. Vrouwenarbeidschool
Heerlen. Volkshuishoudschool
's Hertogenboseh. Kt. Martha vereeniging
Idem
Meisjesschool van het Patronaat
t
s t . ('athariiia
's HertogeUbosch. Huishoudschool ,;St. Jacob" .
Hilversum. Volkshuishoudschool
Hoorn. Vakschool voor meisjes
. . . / . .
Leerdam. Volkshuishoud- en Industrieschool
.
Leeuwarden. Industrie* en huishoudschool . .
Maastricht. Volkshuishoudschool
Naaldwijk. Vakschool voor meisjes voor Naaldwijk
en het Westland
Nijmegen. Kookschool
Rotterdam. Industrieschool voor meisjes
Idem
Vrouwenarbeidschool
Schiedam. Huishoudschool
Kliedrecht. Huishoudschool
Tilburg. Volkshuishoudschool der ..Ursula's Zusters"
Utrecht. Huishoudschool
Winschoten. Industrieschool voor meisjes
. . . .
Zutpben. Industrieschool
Zeist. Volkshuishoudschool . . •
.
Zwolle. Industrie- en huishoudschool
11 185,—
1 750,—
1 250,—
11 185,—
:;<H)0.—
1 ii()0,—
12 000.—
fl :><X).—
2 900,—
I(>5(X),21 000,—
666,—
7
3
9
2
HHKX),—
B -">(X),—
1 (XX),—
10 500,—
21 000,—
li.-)5.-
300,—
000,—
(XXJ.000,—
000.—
400.— •
800,—
6
3
7
2
000,—
000,—
500,—
000.—
300,300,300,-
800,—
300.—
560,—
3 500.—
1 900 —
6 000,—
800.—
1 600,6 000.800.-
2000.—
1000,—
8 625.—
11000.—
7 000.—
800,—
ffoO,—
8 000.—
5 000.—
6 000 —
1400.—
6 800.—
1000,—
8 625.—
10 000.—
7 000,—
800 —
300.—
8 000.—
3 000,—
4 500.—
6 800,—
f 185 9 9 0 —
f 141 445.—
f . 23 560.—
f 162 430,—
-
Subsldien aan scholen voor ambachtsonderwijs: (150)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Alkmaar
f
Almelo, ambachts- en textielschool
Amersfoort
Amsterdam. Maatschappij voorden werkenden stand I
Idem
„
„
„
„ III
r
Amsterdam Kt. Josephs-Gezellenvereeniging
. . . .
Idem
Electrotechnische school
Apeldoorn
Appingedam
Arnhem
Assen
Bergen op Zoom
Breda
Brielle
Deventer
Delft
Doesburg
.
%.
Doetinchem
27 200.—
12 660,—
17 400.—
15 000,—
40 000.—
3 000.—
3 000,—
15 900.—
7 500.—
21 300,—
6 500.—
7 750.—
5 500.—
5 !)00.18 000,—
10 000.—
7100,—
7 300.—
f
22 200 —
16
15
39
3
3
15
7
21
6
7
5
5
18
10
6
6
600,—
000,—
000,—
000,—
000,—
900.—
51X >.—
300,—
500,—
000,—
500,—
500,—
000,—
000,—
500,—
600.—
Handelingen
<ler
8tat«n-(i«neraal.
Bijlagen.
1911—1915.
Zie Memorie van Toelichting.
llooFDN'lTK V. Al.l. IV.
§|
1c
= "
wt
E
eel
/ m
Arlt. 139—140.
CKKAAMü
BENAMING DEB oNDUKWKM'K.N VAN UITGAAF.
1
|
TOEGESTAAN
BEI.OOl'
voor 1914.
voor 1915.
s
C
1!». Dokkuni
• .
.
.
.
90. Dordrecht
SI, Dragten
22. Eindhoven
23. Kunnen
24. Hoes
25.
20.
27.
28.
29.
30.
81,
Qorinchem
Gouda
's Gravenhage
Groningen
Haarlem
Harlingen
Heerenveen
32.
33.
34.
35.
Heerlen, ambacht*, en mijnschool
Helder
Helmond
Hilversum
36. Hoogeveen
37.
38.
89.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Hoorn
Hulst
Leeuwarden.
Leiden
Maastricht
Middelburg
Middelharnis
Nieuwkoop ivaksineedschool -met instructiewerkplaats
en avondteekensehooli
Nijmegen
Oostburg
Oud-Beijerland
Roermond
Rotterdam
Schiedam
Sneek.
Steenwijk
Tiel
Tilburg
Utrecht
•
Veendam
V'enlo
Wageningen
Winschoten
Winterswijk
Zaandam
Zierikzee
'.
Zutphen
Zwolle
r
30000 —
7 500,—
10 250,—
7 450,—
6 460,—
9 000,—
13 000,—
35 500,—
20336,—
30 000,—
11500,—
8 750,—
11 050,—
14 000,—
9 250.—
12 500,— !
7 375 —
8 400,—
6 000,—
22 000,—
12 750,— '
13 000,—
19 500,—
6 500,—
2 400,—
16 000,—
6 600,—
6 180.—
8 750,—
37 900,—
19 200,—
9 500,—
7 775,—
9 100.—
20 900,—
37 500,—
13 000,—
13 300,—
5 250,—
12 500,—
9 000,—
9 500,—
4 000,—
11500,—
14 420,—
2 400,15 000,—
6 600.—
6 180,—
-8 500,—
37 900,—
19 200,—
7 500,—
7 775,—
9 100,—
21 650,—
22 500,—
12 500 —
12 300,—
5 250,—
12 500,—
9000,—
9 500,—
4 000 —
11 500,—
14 420,—
f
f 842 940,—
Subsidién aan teekenscholen:
Akkrum.
Teekenschool
Alblasserdam.
,
Alkmaar.
Avondschool voor handwerkslieden.
Alphen aan den Rijn. Ambachtstoekenschool . .
Amersfoort.
Avondteekencursus voor werklieden
Amstelveen. Teekenschool
50,1 150,—
1 750,—
500,—
500.—
800,—
50,1 150.1 750.500,500.800,-
vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1913.
TOEL IC H'l'1 NG E N.
051) Zie Memorie van Toelichting.
,
f 786 071
Subsidién aan teekenscholen. benevens medailles voor leerlingen dier
scholen: (151)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Minder.
Meer.
5 (UK),—
30 000 —
5 300,—
10 250,—
5 500,—
6 460,—
9 000,—
13 000,—
35 500,—
20 330,—
30 000,—
10 500 —
8 150,—
11 650,—
12 000,—
7 750,—
12 500.—
6 500,—
5 200,—
6 000,—
22 000,—
12 100,—
11000,—
19 500,—
6 500,—
5 ooo,—
V E R S C I I I I.
tiisschen de raming vuur 1915 en lui bedrag
toegestaan voor 1914,
f
66 875,—
f 071 794,-
80
•/ 0>
§3
B 7t
a
1 10
IKMiFlJSTCK V. Aid. IV.
Bijlage
Art. I 10.
E
IIKUAAMI)
i
"3
BENAMING DKi: o.NDKKWKKI'KN VAN U1TUAAF
TOEGESTAAN
\ • HUI.
iiKi.oor
"O
voor Hun.
o
A.
(Staatabegrootiug voor liet dienstjaar
V B R 8 C 11 II.
tusschen de raming voor 1916 en het bedrag
toegestaan voor 19! <.
Minder.
Meel.
7. Amsterdam,
29.
[ndustrleschool van de Maatschappij
voor den Werkenden siiiinl. . . . I'
..
Dagteeken* en kunstambacbtascboo]
VOOr meisjes
„
Avondambachtsschool voor ümmerlieden „Concordla Inter nos" . . . .
„
Lste avondteekenschool voor hand
werkslieden van de Maatschappij voor
den Werkenden Stand
.
2de avondteekenscbool voor band'
werkslieden van de Maatschappij voor
den Werkenden Stand
„
8de avondteekenschool voor handwerks*
lieden van de Maatschappij voor den
Werkenden Stand . . . ' . . . .
..
Nederlandsche Hnoinscli Katholieke
Volksbond
„
Patrimonium
..
Vereenlging „de Eenheid"
_
Teekenschool voor kunstambachten. .
„
Parochiale Patronaatscommissie. . .
Andijk.
Teekenschool
Applngedam.
„
Axel.
Avondteekenscbool
Baarn.
Teekenschool
Barneveld.
„
.
Bedum.
„
Beek hij Nijmegen. „
Beek (Limburg)
,
•
Beemstor.
„
Beilen.
„
Bergen o)i Zoom. Teekenschool verbonden aan de bnrger-avondschool. . .
Bergum.
.,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Bocholtz
Bodegraven.
ten Boer.
Bonn li».
Borger.
Boxmeer.
Boxtel.
Breda.
Breukelen-Nijenrode.
Brielle.
8.
v*.
L0.
11.
12.
18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
40. Bninerveen.
41.
42.
43.
44.
46.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
62.
53.
54.
66.
56.
„
,
„
„
der gemeente
r
.
..
.
Buitenpost. Nutsteekenschool
Bussum.
Teekenschool
Capelle a/d [Jssel. Vakreokenschool
Charlols. Nutsteekenschool
Coevorden.
Teekenschool
.
Ciüemborg.
„
Dalen.
„
Dantuniawoude.
,
Dedemsvaart
,
Delft. School voor voortgezet theoretisch vakonderwijs
Delfzijl. Teeken-en rekensch. vanhetNutadepartement
Deurne. Teekenschool der gemeente
Didam.
Teekenschool
, . .
Dieren, av.
.
voor a.s. ambachtslieden.
Diever-Dwingelo.
r
Dinxperlo.
„
:! 700,—
f
11 500,—
<; 210.—
6 216.—
8 100 —
8 100 —
8 572,—
3 572 —
15 400 —
15 400,—
3 275 —
5 250,—
1900,—
5 200,—
550,—
350 —
700,—
450.—
1500,—
1000 —
400 —
200.—
700,—
250,—
242 —
2 425,
5 250,
1900,
4 000,
"550,
350,
700,
450,
1 500,
1000,
400,
200,
580,
250,
242,
1500,—
450,—
1500,
450,
225,
410,
300,
200,
650,
275,
330,
350.
3 000,
875.
1000,
250,
425,
1000,
485,
3 500,
320,
700,
125,
100,
515,
2 500,
686,
200,
400,
1000,
138,
600,
860,—
425,—
1 000.—
485,—
8 500.—
320,—
700,—
125,—
100,—
515.—
2 500,—
">25.—
200,—
400,—
1000.—
138.—
500.—
2.
V. 3.)
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1913.
Tweede Kamer.
T O E L I C H T ! NQ BN.
3 525 —
I 1 500,—
335,—
800,—
250 —
650,—
275.—
200.—
350 —
3 000 —
875,—
1000,—
1915.
Handelingen
der
Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
21
82
oers
kelen
eelen
li'Mil'lJSTUK V.
~
T
w
1"
B
1 lo
AKI. IV.
AH. 110.
V E H S r i l I I.
t.issche.i <le raming voor 1915 en het bedrag
liEHAAMI)
HKNA.MIMi DKR ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
BELOOP
E
13
e
voor 1916.
57.
58.
69.
80.
81,
02.
88.
84.
05.
m.
•'.7.
68.
89.
70.
71.
72.
Dodewaard.
Teekenschool
t'
Doesburg.
.
Doetlnchem (8tad-). ,
Dongen.
„
%
Dordrecht,
„
Dragten. Avondteekenschool
Druten. Teekenschool van hot R.-K. Kerkbestuur . .
Echt.
Teekenschool
Edam,
„
Ede
„
Eelde.
„
. . . ,
Eibergen,
„
Eindhoven,
,
Blburg.
Emmen.
„
•.
Ernrner-Compascuura. Teekencursus
73.
Enkhuizen.
Teekenschool
180,1400,
1 «75,350,1265,900.300,600,2 500.600,175.300,3 000.18B0,886,200,1400,-
74. Enschedé, Gem. Arnbachtsavóndschoo]
5 000,-
75. Ermelo.
1400, -
Teekenschool
70. Bxloermond
77. Eysden.
78. Gasselter-Nljeveen.
_
.
.
200.160,200,-
79. Gastel. Teekenschool „de Hanze"
80. Qeertruidenberg. Teekenschool
200,250.-
81. Geldermalsen.
500,-
.
82.
83.
84.
85.
"86.
87.
88.
8».
90.
91.
1501 400,—
1000,—
860,—
1 265,—
900,—
300 —
600,—
2 500,—
700,—
175300,— *
3 000,—
1250,—
385,—
200,—
1 400,—
5 000,—
1 165,—
250,—
160,—
200,—
200,—
250,—
500 —
430,200,280,2 000,2 250,500,0 000,-
900.-
900,-
1 000.-
03.
„
Teekenschool St. P a n c r a t i u s . . . .
04.
„
St. Josephs-Gezellenveroeniging . . .
05. 's Gravenzande. Teekenschool
96. Groenlo.
Teekenschool
07. Groningen. Avondschool voor voorbereidend middelbaar technisch o n d e r w a s .
9N. Grootebroek Teekenschool
300.1000.215.117.—
1000,500.300,-
.
100. Gulpen.
.
101. Haaksbergen. Teekencursus
450,.
. '
475,300.-
102. Haarlem. Avondvakteekenschool
2 000.-
103.
104.
105.
100.
107.
10S.
109.^
110.'
111.
112.
2 200.220,525,1 200.550,450,275,350,575.1 000.-
„
Teekenschool St. Jozefs-Gezellenvorooniging
Haastrecht. Teekenschool
Halfweg.
,
Harderwijk.
,
Hasselt. Avondvakteekenschool
Hattum.
Teekenschool
llavelte.
,
Heei ibij Maastricht) _
lieerde
„
Heerenveen. Avondteekenschool voor ambachtslieden
voor 1913.
Meer.
150,475,430,275,280.2 000.2 250.500, 0 000.-
oo. Grfjpskerk.
gedaan of nog te doen
voor 1914.
Gemert.
„
Gennep.
„
van de vereen. Gennep
Gennep. Patronaatsteekenschool
Giessendani.
„
.Eendracht" . . . .
Gieten.
Teekenschool
Ö068. Avondschool voor ambachtslieden
Gouda. Ambachtsavondschool
Grave. Teekenschool
• . . .
„ Gein. Avondteekenschool met vervolgklassen .
's Gravenhage. Teekenschool van den Nederlandschen
Roomsch-Katholieken Volksbond
.
02.
.
Teekenschool van de Vereeniging van
den Heiligen Vincentius a Paulo .
4800,270.-
toegestaan voor 1914.
TOEGESTAAN
1 000,117,-
270,450.475,300,1 800,2 200,220,525,1 200,550,450,275,100,215,1 000.-
Vermoedelijk
beloop van <!<• uitgaven
Minder.
Hl
IIOOKIJSTI'K V.
il
55
s 110
Aid. IV.
Bijlage A.
Artt. I in.
UKI(AAMI>
BENAMING
I
DL'K ONDERWERPEN
VA.N t'ITdAAF.
HEI.OOP
voor 1915.
TOEGESTAAN
(Staatsbegroting voor hei dienstjaar 1916.
VBRS0H1L
tusschen de raming voor L91B en bal bedrag
toegestaan voor 1914.
voor 1914.
118, Heerlen. Avondschool roor bandwerlulieden, verbonden
aan. de burgeravondschool
f
114. iieino.
Teekenachool . . .
115. Helden (L.)
„
U6.
Helmond.
„
117.
118.
HO.
120.
121.
122.
123.
Hengelo (O.)
„
Hengelo (<f.) Nutfceekenscfaool
Henibroek
*
Heusden. Cursus voor vakonderwijs
Hoensbroek. Teekenschool
Hoogeveen. Cursus voor vakonderwijs
Hoogezand-Sappemeer. Teeken* en handelsschool . .
124.
125.
196.
127.
Hoogwoud. Teekenschool
Horst.
„
.
Huissen.
„
v. d. H. K. Volksbond
Huizen.
„
.
.
128. Hulst. Avondvakteekenschool
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
168.
164.
165.
166.
Joure. Nutsteekenschool
Kampen. Avondschool voor handwerkslieden . . .
Kapel in 't Zand, Teekenschool
Katwijk aan Zee.
,
Keppel.
„
Kerk rade.
,
Kortgene. Ambachtsteekenschool
Krimpen aan den IJssel. Cursus voor bouwkundig en
scheepsbouwkundig teekenonderwijs
. . . . . .
Krommenie. Teekenschool
Laren.
„
Leek. Vak,
Leens.
,
Leerdam. Teekenschool Vereeniging de Middenstand
Leiden.
Teekenschool van den
Nederlandschen
Roomsen-Katholieken Volksbond
. . . .
,.,
School van het Genootschap „Mathesis Scientiarum Genitrix", afdeeling A, theoretisch
vakonderwijs
„
Avondteekenschool voor volwassenen . . .
Leidschendam. Vakteekenschool
Lemmer. Teekenschool
Lichtenvoorde. Teekencursus
Lobith. Vakteekenschool der gemeente
Maarssen. Teekenschool
Maastricht. Teekenschool van het Patronaat voor
jeugdige werklieden
Made. Teekencursus
Medemhlik. Teekenschool
Meerssen.
„
Metslawier.
,
Middelburg.
„
Middelstum.
„
Mill.
,
Millingen
,
Monster
.
Montfoort.
,
Mook.
„
Muiden (ïem.
,
Mijdrecht, Ambachtsteekenschool
Naarden.
,
Nederweert. Teekenschool
Neede.
.
r
Tweede Kamer. «>
T i . KI, I ('II T l N (! EN.
voor 1918.
ieo,850,—
2 000,—
300,—
250 —
550,—
385,— ,
800,—
280,—
300,-
900,—
280,—
300 —
430,—
400,—
300 —
1 250,—
1000,—
2 000,—
1250,—
1 125,—
2 000,—
725,—
800,—
385,—
600,—
800,—
385,—
600,—
100,—
100,—
330,—
330 —
400— l
800,— j
550— [
300— '
1200,—
800,—
550,—
300,—
950,—
800,— j
800,—
1 500,—
200 —
400,—
450,—
350,—
2 000,—
260.—
625,—
475,—
260,—
600,—
435,—
550 —
175,—
365,—
200 —
340,—
V. 3.)
2 000,—
2 000,—
160,—
490,—
1 500,—
2000,—
300,—
250,—
550,—
850,—
385,—
3 950,—
1900,—
400,—
700,—
480—
250,—
625—
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
Minder.
lieer.
2.
|
i
I
I
!
8fcO,-
3 950,—
1900,—
450,—
700,—
480,—
250,—
625,—
1 500,—
200400,—
450 —
350,—
2 000,—
280,- !
625,— !
475,— I
260,—
600,—
435,— !
550,— '
175,— j
365,—
200,—
340,—
Handelingen
der
Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
22
llii<)|''DNTlM\ V.
8(1
ij 1|f
AM. IV.
Arlt. MO.
\AMIl
BENAMING DEB oNDKHWKhTKN VAN UJTGAAK.
i
KIT. Neerbosch.
L68. Neuzen.
Teekenschool der weeslnrlchtlng. . . f
„
Vereen. Vereenigde Hand>
wcrksliiidcn
189*
„
„
Chr. WerkUedenvereen.
Kom. 18 : 1 . . . *. .
170. Nieuw-Amsterdam. „
171. Nieuw-Buinen.
„
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
180.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
2( i2.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
Nieuwolda.
Avondschool roor ambachtslieden. . .
Nieuw-Weerdlnge. Teekenschool
Noordwolde (Pr.). Avondteekenschool
Noordwvjk, Teekenschool
Norg.
„
Nijkork.
„
tier gemeente
Odoorn
„
„
„
Oisterwrjk.
„
,
„
Oldenzaal.
„
,
,
Olst.
,
,
,
Ommen. Teeken- en
rakcursus
Oostburg. Avondteekenschool verbonden aan de ambachtsschool
Oostendam. (Gemeente Ilendrik-Ido-Ambacht) Teekenschool
Oosterbeek. Teekenschool
Oosterhout
,
Oosterwolde.
„
Oostwoud Midwoud..,
Oss. Teeken- en
rakcUTSUS
Oudenbosch. Teeken- en Schilderschool
Ouderkerk. Teekenschool
Oudewater.
„
Poeldijk. Ambachtsteekenscbool
Purmerend. Teekenschool
Putten.
„
' .
Ravenstein.
„
Reuver
„
Ridderkerk.
,
Roden
„
'
Roosendaal.
„
Rotterdam.
„
van de St.Josephs-GezellenVereeniging
„
„
van de vereen. „Samenwerking"
„
Teekenschool R.-K. Volksbond . . . .
„
Drie teekensch. verbonden aan de Academie
van B. K. en T. W. . .
Ruinenvold. Teekenschool
Ruurlo.
,
Schagen. Vakteekencursus voor smeden
Scheveningen. Teekenschool
„
Patronaatscommissie
Schiedam.
Teekenschool
Schijndel.
- ,
Simpelveld
„
st. Annaland
,
St. Anna Parochie „
Sittard.
„
• . . .
Sleen.
,
Sliedrecht. Vakteekenschool
Slochteren. Avondschool voor ambachtslieden . . .
800,-
Meer.
f
800,—
55d,-
550,—
150,800,900,
150,—
150.200,826,400,200,<i00,200,325,700,385,600,-
V E R S OH l 1.
tusseben de raming voor 1916 en bei bedrag
toegestaan voor 1914.
TOEGESTAAN
som' 1914.
BBLOOP
voor L916.
s
O
UU
87
f
aoo,—
.
200,—
250 —
150,—
200,—
325,—
100,—
200,—
600,—
250,—
325,—
700 —
300,—
400,—
800,-
600,—
500,1 300, 750,185230,2 500.335,240,340,500,800,900400,350,550,150,600,-
500,—
1 300,—
750,—
185,—
230,—
1800,—
385,—
240 —
340,—
500,—
800,—
900 —
400,—
400,—
550,—
150 —
600,—
2 200,-
2 200,—
3 400,1000,-
3 400 —
1000,—
15 000,225,400,500,400.660,700,200355,250,380,1 800,150500.550.-
15 000,—
225,—
400,—
500,—
400 —
650,—
500,—
200,—
305 —
250,—
455 —
1500,—
150,—
500,—
500,—
/
Minder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
TO E L I C ' I T I NG EN.
88
Bijlage A.
HOOFDSTUK V. Aid. IV. Artl. 110.
d
B
ir* o
E
jf
I»
( S t a a t a b s g r o o t i n g voor liet d i e n s t j a a r
V BR8CH1 I.
tusseben do raming wx>r L916 en bei bedrag
QERAAKD
BENAMING
DER ONDERWERPEN
VAN UITOAAF.
HEI.iMil'
Vuur 1915.
e
O
219. Sloten. (Pr.) Teekenschoól . . . . :
890. Smilde.
„
221. Soest.
„
t
222.'
22a
224.
226.
226.
227.
228.
229.
280.
281.
232.
238.
Bpekbolzerbelde
,
Bpierdyic
,
Stad-Hardenberg. „
'
Steenbergen.
»
Steenderen.
„
Bteenwflk.
„
Swalmen.
,
Tegelea
,
Terborg.
,
TerhétJden
„
Terwolde. (Gemeente Voorst). Teekenschoól . . . .
Tholen. Teekenschoól
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
Tiel. Voortgezette cursus der burgeravondschool
.
Tilburg.
Teekenschoól
Twello. (Gemeente Voorst.) Teekenschoól
Ulft.
Teekenschoól
Vaals. Patronaatsteckenschool
Valkenburg (L.|.
„
V; ii w e veld.
,
Veenendaal. Avondteekenscliool
Venlo.
„
Venray. Vakteekenschool
Vianen. Avondvakteekenschool
Vlaardingen. Voorgezette cursus der burgeravondschool
Vlissingen. Avondschool voor h a n d w e r k s l i e d e n . . .
Voerendaal (L.) Teekenschoól
Voorburg.
,
000,—
125,—
700,—
525 —
270,—
816,—
l
-*®,880,—
800,—
860,—
270,—
860,—
876,—
200,—
100,—
930,—
2 500,—
270,—
315,—
826,—
400 —
1 100,—
1 100,—
2 500,—
400,—
395,—
1 650,—
1 500,—
220,—
360,—
„
250 —
Voorst,
Vorden.
Vries.
Vught.
Waalwijk.
,
„
„
„
„
380,—
230,—
215,—
800,—
650 —
255. Warffum.
„
400,—
256. Weert
„
800,—
Teekenschoól
van
den
Nederlandschen
Roomsen-Katholieken Volksbond . . . .
258.
„
Teekenschoól van de Vereeniging r Patrimonium"
259. W e h l . Avondteekenscliool
260. Wervers'hoof. Teekenschoól
300,—
300,—
275,—
400,—
240,—
261.
262.
263.
264.
West-Tecrschelling. Teekenschoól
Weetwoud-Hoogkarspel. Teekenschoól
Wlerlagen. Teekenschoól
WlnkwL
,
130,—
286,—
250,—
260,—
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
Woeröen.
Wogiaum.
Wolvega.
.
Wijehen.
Wijdenes.
Wijhe.
de Wijk.
Wijk bij Diun-sted.'.
IJsselstein.
275,—
400 —
240,—
130,—
235,—
250,—
250,—
600,—
300,—
300,—
500,-^
250 —
800,—
226,—
400 —
1200,—
• •
der gemeente
•
600,—
300 —
3
00,500,—
250,—
800,—
286, 350,—
1200,—
Tweede Kamer.•r
T ( ) K L I C H T I N G MN.
270 —
400 —
930,—
2 500 —
270,—
315,—
325,—
400,—
1 100,—
1 100 —
2 500 —
400,—
395,—
1 650 —
1500,—
250.
251.
252.
253.
254.
„
„
,
,
„
„
„
_
„
3.)
270 —
315,—
700 —
880,—
800,—
300,—
270,—
850 —
249. Voorschoten.
'.
V.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of' nog te doen
voor 1913.
Minder.
Meer.
2.
. 465 —
125,—
700,—
240,—
360 —
250 —
380 —
230 —
215,—
800,—
650,—
400,—
80,—
800,—
257. Weesp.
toegestaan snor 1911.
TOEGESTAAN
vroor 1914.
1915.
Handelingen
der
Sta t e n - G e n e r a a l .
Bijlagen.
1914—1915.
23
8g
90
HOOFDSTUK V. AM. IV.
a
% Hu
u
p
I Ki
91
(iKUAAMI)
BENAMING DEB oNDKKWUhTKN VAN UITGAAF.
\
TOEGESTAAN
voor 1914.
HKI.OOI'
E
s
O
voor 1916.
V EBSOHIL
iiissciien de raming voor L916 en bel bedrag
toegestaan voor MUI.
Meer.
271.
27.">.
•J7c>.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
Zaltbommel, Teekenscbool
f
Zeist. Ambachtaavondschool
Zelhem. Teekenschool
Zevenaar.
»
Zevenbergen. Vakteekenschool „si.. Joseph". . . .
„
Vakteekenschool
Zlerlkzee.
Teekenschool
Ziiidbrock. Avondteekenschool voor ambachtslieden
Zuidhom.
Teekenschool
* . .
Zuidlaren.
„
Zutphen.
„
Zwaagwesteinde. „
i
Zweelo.
,
Zwolle.
„
. . . '.
Zwijndrecht. .
„
medailles
141
Arl. 110 l i l .
660
18oo,
B60,
300,
800,
200,
2 300
260,
600,
280
1500
85
200,
80
850
f 278 980,
300,
Subsidiën aan scholen voor speciale vakke.n: (152)
1. Alkmaar, cursus voor de typographie
f
2. Amsterdam, vakschool voor kleermakers
3.
„
, vakschool voor verbetering van vrouwenen kinderkleeding
' 4. Amsterdam, snijcursus voor kleermakers
5.
„
, vakschool voor schoenmakers . . . .
6.
„
, vakschool voor behangers
7.
„
, vakschool v. kappers (Kapperspatroonsver.)
8.
,
„
„
„
(Nederl. Barbiers- en
Kappersbond)
9. Arnhem, vakschool voor kleermakers
10. Best, cursus voor klompenmakers
11. Drunen, vakschool voor schoenmakers
12. Eindhoven,
textielschool
•
13. Geertruidenberg, patroonscursussen voor de bouwbedrijven
14. 's Gravenhage, vakschool voor kleermakers . . . .
15.
„
, vakschool voor schoenmakers. . . .
16.
„
, vakschool voor kappers
17.
„
, cursus voor de• typographie . . . .
18. 's Gravenmoer, kantwerkschool
19. Groningen, vakschool voor kleermakers
20.
,
*
i
behangers,
21. Haarlem, vakschool voor kleermakers
22. Houtigehage (bij Dragten), cursus in het klompen
maken
23. Kerkdriel, vakschool voor mandenmakers
24. Leiden, cursus tot opleiding van instrumentmakers .
25. Leiden, cursus tot opleiding van electro-technische
werklieden
26. Oisterwijk, vakschool voor schoenmakers. . . . .
27. Opeinde (gem. Grootegast), vakschool voor meubeh
en rietvlechtindustrie
28. Rotterdam, vakschool voor kleermakers
29.
„
, vakcursus voor bierbrouwers
30.
„
, vakcursus voor de typographie . . . .
31.
j,
, snijcursus voor kleermakers
32.
„
, vakschool v. kappers (Ned. Barbiers- en
Kappersbond)
33. Schijndel, vakschool voor klompenmakers
100,
4 800,
f
f 279 230,-
650,—
1 800,—
860,—
800,—
800,—
9 O,—
2 800,—
280,—
600,—
280,—
1 600,—
88,—
200,—
80,—
350,—
f 264 445,—
300 —
f
Minder.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of oog te doen
voor 1918.
100 —
3 500,—
6 300,
225,
1575,
1600,
290,
5 700,—
225 —
1100 —
1 200,—
290,—
480,
3 500,
1 140,
1 500,
3 700,
480,—
3 000,—
770 —
1500,—
3 700 —
600,
5 400,
4 000,
750,
2000,
500,
1400,
275,-
600,—
4 600 —
4 000,—
750,—
800,—
1 150,1 650,6 400,-
1 150 —
1 650—
5 500,—
2 400,2 700,-
2 400,—
1 600 —
4 550.1 600,1000,
100,200,-
4 550 —
1 600 —
1000,—
100,—
200,—
500.-
500 —
770 —
1400 —
275,—
2 500 —
T o KM ( U T I NG EN
(162) Zie Memorie san Toelichting.
f 264 745,—
f
14 485,—
f 237 679,—
227 —
f 237 90C,
i Jij lage A.
llooFUSTUK V. Aid. IV. Artt. UI—146.
men
tikele
d
au
B
141
142
. d
deele
92
UKKAAMO
BSL00F
vour 1915.
BENAMING OKU ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
"O
TOEGESTAAN
voor 1914.
(Staat* begroot ing voor hei dienstjaar 1916.
VERSCHIL
ti • schen de raming voor 1916 en hel bedrat
toegestaan voor 1914.
Meer.
2.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedai •• of nog te doen
v
1918.
Minder,
Tweede Kamer.
V. 8.)
98
T o K I . I ('II T l S 0 i: V
o
84
86.
86.
:M.
88.
:'.'.(.
l().
41.
sluis, kantwerkseboo]
f
Urk, vakschool voor manden* en stoelenvlechtery. .
utrecht, vakschool voor kleermaken
„ . vakschool voorde typographie. . ' . . . •
„ , vakschool voor kappen
, ,
, de boekbinder^
Patroonsleergangen voor Bcbtlden
Vakcunussen voor bet brouwenbedrUf
1300,—
8000,—
:5 2oo,—
21200,—
225,—
4 200—#
2 100,—
300,—
f
97910,
Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen van directeur,
Leeraren en beambten der RUksrietvlechtschool te Koordwolde: (153)
l directeur
f
8 260,—
5 leeraren
'. . . .
7 950,—
I conciërge
•
660,—
11 850,—
Aankoop van grond en gebouwen, buur en bisten van gebouwen, aanbouw
on onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht, hulpmiddelen
voor hot onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten, personeele
hul]), schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve van de Rijksrietvlecbtscboo] te Noordwolde
3 755,-
Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en belooningen van directeur,
leeraren en beambten der Rijksschool voor .schoenmakers en leerlooiers
enz. te Waalwijk: il54)
1 directeur
f
3 400,—
4 leeraren
7 200,—
1 conciërge
600,—
1 machinist
750,—
11950,—
Aankon]) van grond en gebouwen, huur en lasten van gebouwen,
aanbouw en onderhoud van gebouwen en terreinen, vuur en licht,
hulpmiddelen voor het onderwijs, boeken en leermiddelen ten behoeve
van onvermogende leerlingen, lokaalbehoeften, reis- en verblijfkosten,
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven ten behoeve van de
Rijksschool voor schoonmaken en leerlooiers enz. te Waalwijk (165)
ü.
(168) Zie Memorie van Toelichting
1 100,—
3 000,—
3 200 —
13 200,—
226,—
4 200,—
2 100,—
f
f
84 035 r
18875.-
f
1 050,—
10 800,-
(164)
..
(166)
„
(166)
„
(157)
„
„
.
„
„
66 505,
10841
2 ,v.i3.-
3 755,—
2 S00.-
9 150,-
:! 000.—
o. f 781,
I). 8 0O0.13 000,-
600,
5 400,-
8 731,—
Subsldlen voor speciale inrichtingen en vereenigingen voor
middelbaar onderwijs.
Subsldlen voor speciale inlichtingen en vereenigingen voor middelbaar
onderwijs: (156)
Subsldlen aan instituten voor doofstommen en gebrekkigen, blinden*
instituten. enz.:
1. subsidie aan het instituut voor doofstom
men te Groningen
f 8000,—
2. subsidie aan het instituut voor doofstommen te St. Michiels-Gestel
6 000,—
3. subsidie aan de Vereeniging voor doofstommenonderwijs te Rotterdam
6 000.—
4. subsidie aan de Vereeniging voor doofstommenonderwijs te Amsterdam . . .
6 000,—
6. Bubsidie aan eens school voor slecht'
hoorenden te 's Oiavenhage
2 600,—
<>. subsidie aan eine school voor slechthoorenden te Amsterdam
3 000,—
7. subsidie aan eene school voor gebrekkigen
te Arnhem
. 2 000,—
8. subsidie aan de blindeninstituten te Grave
3 000,—
f 36 600,—
Subsidie aan den Hond van leeraressen bij het huishoud"
onderwijs, ter gemoetkomlng In de kosten van de vanwcge dien bond afgenomen examens (157)
Subsidie aan de Vereeniging van hoofden van industriescholen, ter tegemoetkoming in de kosten van de vanwege
dien bond afgenomen examens
f
22500.
51 M i.-
1000,—
500.-
500,—
Handelingen
der Stateu-Generaal.
Bijlagen.
1914—191.3.
24
!ll
HOOFDSTUK V. Afd. IV
V.' Artt 147 157.
95
S 5
BENAMIXG DER ONDERWERPEN VAN l 1TGAAF
TOEGESTAAN
voor 191 I.
BIL '
voor 1915.
V. '-
V K R S C H I I.
tusschen de raming voor nor, en hel bedrag
toegestaan voor 191 i.
Moei-.
/'•
14'
Subsidie aan de Maatschappij tol bevordering der bouwkunst
te Amsterdam ter tegemoetkoming In de kosten van
de vanwege die maatschappij afgenomen examens (158) . t'
MHKI.
Subsfdlën voor onderwijs in de kennis van motoren .
1 («Hl.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
i
1918,
Minder.
(I">S) zie Memorie van Toelichting.
(159)
"i ( M K I.
2845,
t'
19945,—
f
88 750,
f
16 1 !».j.— |
.
n
n
(160) in verband mei de stijging, welke
de kusten dezer examens over de laatstverloopen jaren aanwezen, [s dii artikel i' 15000
hooger geraamd.
I 000,
Subsidien t«-1• beboeve van cursussen t"i opleiding voor
de akten van bekwaamheid tol hel geven van middelbaar
onderwijs In teekenen (Ha tol en met HA) (159) . . .
TO i; L I C H T I N G EN.
f
960.
30450,
Subsidifin aan vereeuigingen ter bevordering van het leeriiugwezen:
Subsidie aan de Vereeniging ter bevordering van hel ambachtsonderwlls in Drenthe
f
1 500.-
Subsidie aan de Vereeniging eer bevordering van het vakonderwljs in Westfrlesland
2000,-
Subsidie aan de Sederlandsche Banketbakkersvereeniging .
I 045.-
t'
4000,—
2000,
70
545,—
7 545,
6 072,—
E. Kosten van exam<
148
140
Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de commissien tot
het afnemen der eindexamens voor de hoogere burgerscholen, benevens
verdere kosten van die examens
98000,-
Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de commissien tot
het examineeren van hen <li'' wenschen te ontvangen eene akte van
bekwaamheid voor h<'t middelbaar onderwijs, eene der akten van bekwaamheid vermeld in a r t 86 der wei tol regeling van bet lager
onderwijs, benevens verdere kosten van die examens dooi
110 000,—
08 000. -
9 8 56U.
95 (HXJ.-
1 ö CH M i.
107 855,-
Verdere uitgaven betrekkelijk het hboger en middelbaar onderwijs
in bel algemeen:
Reis-en verblijfkostenen vacatiegelden der leden van de commissie tot hel
examineeren van hen dl
n diploma van geëxamineerd <'ii beêedigd
landmeter wenschen te ontvangen, benevens verdere kosten van die
examens
150
Totaal der fVde afdeeling.
. .
800.-
:500.-
f8262762,-
f 8 (>07 (>49,—
f 408 198,
f 748896,Minder
Vde
t' , 819 958.
t 844897,-
AFDEELING.
/.'"/'/' ondencys.
151
Jaarwedden van drie inspecteurs van bet lager onderwijs, a f 4«KMi . .
152
Reis-, verbijt en büreelkosten der inspecteurs van het lager onderwijs:
a.
/,.
reis- en verblijfkosten
büreelkosten
f
Jaarwedden en belooningen van de districts-scboolopzieners, 96Hf 8000.
164
Reis-', \> ri>iijt'- en büreelkosten van d«' districts-scboolopzieners:
155
166
157
rcis- en verblijfkosten
h.
büreelkosten
t'
12000.-
2 80o.—
1 200,—
1~>::
,(.
f
f
f
4 000.—
78 000.—
f
162 000,—
152 000.—
2 828,
1 200,
199,—
f
22 700.—
I2CKJO.-
:'.:,)
14 000.8 700.-
22 700.—
150.—
r
2 800
1 200
SOOO —
8700,—
Kosten der vergaderingen van de ambtenaren aan wie het toezicht op hel
lager onderwijs is opgedragen i>ij a r t 90 derwei rut regeling van het ;
lager onderwijs
12(100.—
4 000.—
14(HMI.—
H<is-. verblijf •'" büreelkosten van en toelagen aan de arrondissement8schoolopzieners
f
12961,—
8 WO,—
21 881,
149779,
150,—
Jaarwedden, toelagen en belooningen der onderwijzen en bedienden i>ij
de Rijkskweekscholen tot opleiding van onderwijzers en van ondsrwlJzeressen en bfl de daaraan verbonden leerscholen, benevens tegemoet
koming in de huishuur van onderwijzers i>ij de leerscholen ili:
4
ili Zie Memorie van Toelichting.
||(M)KI)STI'K
96
d. 1
si
il
V.
Aid. V.
Bijlage A.
A r t . 1">7.
d
BENAMING
DLK ONDERWERPEN
VAN
TOEGESTAAN
vi mr 1914.
BUiOOF
voor 1915.
UITGAAF.
ii.
Minder.
il. Apeldoorn. Leerschool.
jaarwedden van de onderwijzers en van dé onder»
wljzeressen
18 8(>0,—
/,_
40 800,—
1
10 Ö00.-
f
300,—
f
38 083,—
I. Nijmegen. Kweekschool.
1. jaarwedde van den directeur, mei Inbegrip
van schadeloosstelling voor gemis van vrije
woning, vrij vuur en licht
f 8 200,—
2. jaarwedden van vflf onderwijzers . . . .
12600,—
8. jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
in het teekenen. de toonkunst, den tuinbouw,
de natuurlijke historie, de anatomie en de
physiologie, de gymnastiek, van den cursus
voor g y m n a s t i e k en van den conciërge . .
II.
Nijmegen.
I.
Haarlem:
7 100,—
Leerschool.
jaarwedden van de onderwijzers en van eene
onderwijzeres
18 100,—
36 0 0 0 r
85 700.-
300.—
35 374,—
40 400.-
40 100.—
300,
89 034,—
38 400,—
38 100.—
300 —
37 6Ö8.-
Kweekschool.
1. jaarwedde van den directeur, niet Inbegrip
van .schadeloosstelling voor gemis van vrije
f 3 200,—
woning, vrij vuur en licht
. . . .
12 800 —
8. jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
in het teekenen. de toonkunst, het spreken,
den handenarbeid (slöjdi, de plant en dierkunde, de anatomie en physiologie, de gymnastiek. van den cursus voor gymnastiek
en van den conciërge
10 000.—
2. jaarwedden van vijf' onderwijzers
II.
Haarlem.
Leerschool.
jaarwedden van de onderwijzers en van de o n d e r
wljzeressen
I.
Middelburg.
14 400.-
Kweekschool.
1. jaarwedde van den directeur, met inbegrip
van schadeloosstelling voor gemis van vrije
f 8 200,—
woning, vrij vuur en licht
2. jaarwedden van vier onderwijzers . . . .
9600.—
3. jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
in het teekenen, de toonkunst, bet spreken,den
handenarbeid (slojd), de kennis der natuur,
de gymnastiek en van den conciërge. . .
II.
Middelburg.
I.
Deventer.'
'.) 000,-
Leerschool.
jaarwedden van de onderwijzers
KSÜ00,
Kweekschool.
jaarwedde van den directeur, met inbegrip
van schadeloosstelling voor gemis van vrije
f 8 200,—
woning, vrij vuur en licht .
Handelingen
.
der
Staten-Geneiaal.
Bijlagen.
2.
beloop van do uitgaven,
gedaan ot nog te doen
voor 1918.
toegestaan voor 1914.
I. Apeldoorn, Kweekschool.
1. jaarwedde \;iii de ilhectrice, mei inbegrip
van schadeloosstelling voor gemlsjvan vrije
woning, vrij vuur en llchl
f 8200,—
2. jaarwedden van v(jf onderwijzeressen. • - 18.200,—
8. jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
en onderwijzeressen In hel teekenen, de
toonkunst, de handwerken voor meisjes, de
anatomie en pbysiologie, de gymnastiek en
van den conciërge
B 100,—
f
1915.
V.
8.)
Tweede Kamer. 97
Vermoedelijk
tuMoben de raming voor 1916 en het bedrag
Moer.
167
voor het d i e n s t j a a r
V L U S (Ml 1 L
l.LKAA.MI)
ï
(Staatsbegrooting
1914—1915.
T O E L I C il T l N G EN.
!)H
HOOFDSTUK V. Afd. V. Artt, 157—168.
Nummers
der artikelen.
Onderdeden.
L57
99
V K K S C I I I I.
OKHAAMI)
BENAMING DEB ONDEBWEBPES VAN UITGAAF.
TOEGESTAAN
ISEI.ooe
7 200,—
15 500,—
f
I. Groningen.
Hinder.
Leerschool.
Jaarwedden van de onderwijzers
/'•
Meel'.
. . .f 11400,—
8. Jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
in het teekenen, de toonkunst, bel .spieken,
de anatomie en physlologie, de gymnastiek,
van den cursus voor gymnastiek en van
den conciërge
1T. Deventer.
beloop van de i i i l ^ a v e n .
gedaan o f n o g te doen
voor 1013. •
toegestaan voor 1014.
voor HM4.
voor 1915.
2. jaarwedden van vijf onderwazen.
Vermoedelijk
tusseben de raming voor 1916 en int bedrag
37 300,—
f
87000,—
f
f
300,—
86 753.
Kweekschool.
•
1. jaarwedde van den directeur, niet Inbegrip
van schadeloosstelling voor gemis vwa vrije
2. jaarwedden van vijf onderwijzers. . . . 12 200,—
8. jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
in het teekenen, de toonkunst, liet spreken,
den handenarbeid (slöjd), de kennis der natuur, de anatomie en physiologie, degyinnastiek, van den cursus voor gymnastiek en
van den conciërge
8 100,—
II.
Groningen.
Leerschool.
jaarwedden van de onderwijzers en van eene
38 600.—
I. Maastricht
.'/•
38 300 —
300.-
37 133.-
45 300,—
200.—
44 307.—
Kweekschool.
3. jaarwedden en toelagen van de onderwijzers
in het teekenen, de toonkunst, het spreken,
den handenarbeid (slöjd), den tuinbouw,
de gymnastiek, van den cursus voor gymnastiek en van den conciërge . . . .
9 600,—
I
II.
Maastricht.
Leerschool.
jaarwedden van de onderwijzers en van de
•
45 500.—
li.
vuur verhooging van jaarwedden in verband met eene
te brengen wijziging in de regelingen van de bezoldiging der onderwijzers bij de Rijkskweek-en leerscholen
24 000,—
24 000,-
f 301000,—
f 275 000,—
f
f 268 032,—
26 000,—
Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweekelingen, opgeleid bij
de Rijkskweekscholen:
158
a.
h.
c.
il.
e.
f<Jh.
Apeldoorn:
toelagen van f 300 aan acht en tachtig kweekelingen f
Nijmegen:
toelagen van f 300 aan acht en tachtig kweekelingen
Haarlem:
toelagen van f300 aan acht en tachtig kweekelingen .
Middelburg:
toelagen van f300 aan acht en tachtig kweekelingen
Deventer:
toelagen van f300 aan acht en tachtig kweekelingen
Groningen:
toelagen van f300 aan acht en tachtig kweekelingen
Maastricht:
toelagen van f300 aan acht en tachtig kweekelingen
toelagen van f 75 aan zijl en veertig kweekelingen. .
•
.
26 400,—
f
f
26 400,—
24 792 —
26*400,—
26 400,—
24 625,—
26 400,—
26 400,—
27 050.—
26 400,—
27 547,—
i
.
26 400 —
.
26 400,—
26 400 —
24 150,—
.
26 400 —
26 400,—
25 275.—
.
.
26 400,—
3 450,—
26 400,—
3 450 —
27 841,—
188 250,—
188 250,—
1S2 189,—
TO EL l <'II Tl N e BN,
KM)
ir, 4;
I
HOOFDSTUK V.
Afil. V.
Artt. 1 6 9 - 166.
•'•,
Bij]age A.
a
E
(.KliAAMl)
BXLOOF
ffi
m
y<
'S
BKNAMI.NO
9
8
D K I ; ONDERWERPEN
VAN UITGAAF.
toegestaan voor 1914,
viiiir 1014.
c
f
77 660,-
wijzeiessen (8)
f
f
o.
Noordbrabant
b.
Gelderland
e.
cl.
e.
/'.
(j.
It.
Zuidholland
Noordholland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
/.
j.
k.
f
f
72 000.61000,100000,58 000,47O0O,34 000,50 000. 44 C00.45O0O,29 000,50 000,(4) 103 000,-
72 000,—
117 000,—
67 000,—
50 000,—
40000,—
59 000,—
52 000,—
Groningen
Drenthe
Limburg
84 000,—
53 000,—
•.
.
34 000,—
59 000,—
f
104
166
lot;
f 167981,—
074 855,"
17 000,—
12 000,11000,"
17 000,9 000,9 000,6 000,9 000,8O0O,8 000,"
5 000,"
9 000,-
Bedrage aan normaallessen en aan hoofden van scholen voor door hen
opgeleide personen, die de akte bedoeld in art. 77, onder a, der wet op
het lager onderwijs hebben verkregen (5)
Subsidien
en
leermiddelen
voor de
kweekscholen en de daaraan verbonden leerscholen, schoonhouden,
verlichting en verwarming der iokalen enz
57 WK)
Het artikel is verminderd met f 101 ooo,
voor 1914 toegestaan als laatste termijn voor
stichting van het nieuwe gebouw der Rijks*
kweek- en leerschool te Haarlem.
In verband met de Ingebruikneming van
dat gebouw, vermoedelijk met Mei 1916, kan
de post voor huur f 1105 lager worden geraamd.
103 000 —
103 000,"
505 050,
Voor onderhoud enz. der kweek- en leerscholen
is f2500 meer noodig. De post voor hulp-en
leermiddelen is niet f6000 verhoogd, ook
wegens de voor eenmaal noodige som tot
aanvulling van de te Haarlem aanwezige
leermiddelen en verdere hulpmiddelen voor
het ondersvijs.
* Het artikel heeft dus in totaal eene vermindering van f 9 3 005 ondergaan.
445 000,—
237 769,—
39 000,—
(3) Uit de van de leden van het Rijksschool'
toezicht ontvangen opgaven is gebleken, dat
voor subsidien voor kweekscholen tot opleiding
van onderwijzers en onderwijzeressen vermoedelijk f 1 7 000 meer noodig zal zijn.
voor cursussen tot opleiding voor de akte van bekwaamheid
als hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres (6)
(2) De/.e poal is verdeeld als volgl:
onderhoud, herstellingen en vernleuwingen
f 16600
huur van gebouwen ie Haarlem
en Groningen
i 180
f 77 050
f 103 000 —
608 000,—
168
93 605,—
Rijksnnnnaallcsscn tot opleiding van onderwijzen en onderwijzeressen.
101
101
T O E L I C H T l N o KN.
hulp-
'
Tweede Kamer.
8.)
VOOr 1913.
Subsidien voor kweekscholen tot opleiding van onderwazen en onder
100
102
V.
lfflö.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
Minder.
Meer.
Aankoop on stichting van gebouwen; buur en onderhoud van gebouwen
en terreinen; vuur en licht) hulpmiddelen voor hel onderwas, lokaalbeboeften, pereoneele bulp en Bchryfloonen; buitengewoon toezicht; het
j<iïi>riiik maken van bad- <'n zwemlnrichtlngen en verdere uitgaven ten
behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan eerbonden leerscholen. (2)
L60
voor het d i e n s t j a a r
VER80HIL
tussciien de raming voor 1916 en liet bedrag
TOEGESTAAN
voor 1916.
(Stuutsbegrooliug
40 000,—
Subsidien en toelagen aan d e arrondissements-schoolopzieners, t e n gevolge
van art. 23 van het Koninklijk besluit van 7 J u n i 1906 [Staatsblad
n°. 126)
15000,—
Jaarwedden, belooningen én tegemoetkoming in de h u i s h u u r van onder*
wijzers bij de Rijks- lagere scholen te Weststellingworf. te Steen wij keTwold en te Vledder, benevens belooning dier onderwijzers voor het
geven van herhalingsonderwijs i7)
19 850,—
Onderhoud van gebouwen e n terreinen, vuur en licht, hulpmiddelen voor
het onderwijs, lokaalbehoeften, buitengewoon opzicht, personeele hulp,
schrijlloonen en verdere' uitgaven voor de Kijks- lagere .scholen te
Weststellingwerf, te Steen wij kerwold en te Vledder (8)
5 980,—
30 000,"
13 021,—
18 32
050,—
28 500.-
(4) Deze som is voor 1914 toegestaan voor
verhooging van de toelagen van onderwijzers.
(5) Uit de van de leden van het Kijksschooltoezicht ontvangen opgaven is gebleken,
dat voor bijdrage aan normaallessen en aan
hoofden van scholen voor de opleiding van
onderwijzers en onderwijzeressen vermoedelijk
f 39000 meer noodig zal zijn.
I618,(6) Voor subsidien voor cursussen tot opleiding van hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen wordt t h a n s f 4 0 000 geraamd,
dat is f 3 0 000 meer dan voor 1914 voor dit
doel is uitgetrokken onder art. 176 n. In verband met het aantal cursussen dat zich voor»
loopig heeft aangemeld om voor subsidie in
aanmerking te komen en met het vermoedelijk
gemiddeld bedrag dei' Rijksbijdrage moet op de
thans uitgetrokken som worden gerekend.
•
I7I Zie de Memorie van Toelichting.
(8) Deze post is verdeeld als volgt:
onderhoud, herstellingen en vernieuwingen
f 3 000
vuur, licht en hulpmiddelen voor
het onderwijs, lokaalbehoeften en
andere uitgaven ten behoeve van de
school te Weststellingwerf, f
510
school te Steenwijkerwold
030
drie scholen te Vledder .
1 840
2 080
f
6980
Het artikel is verminderd met het bedrag
Handelingen
der
Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
26
HooFliSTIK
, s
Aid. V.
Artt. 1(17—177.
108
d
II
fc
«
>ö
c
h
E
V.
srdeel
102
OEKAAMD
BENAMING
DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
TOEGESTAAN
11KLÜOP
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of DOg tfl doen
voor 1918.
voor 1914.
vóór 1915.
a
VERSCHIL
tutachsn ie raming voor 1915 en h . t bedrag
toegestaan voor 1911.
Meer.
Minder.
van t'285(X), vuur p.ti i toegestaan voor vetnleuwing of verbouwing der scholen en ver-
Subuldlen aan gemeenten tot beatrydlng van Jaarwedden van onderwjjaeri
en onderwijzeressen bij de lagere scholen: (9)
187
(i.
b.
c.
d.
i'.
f.
g.
h.
i.
f
in Noordbrabant,
., Gelderland. .
r Zuldbolland .
„ Noordholland*
., Zeeland.
„ Utrecht.
„
„
„
„
.
.
Friesland .
Overijssel .
Qronlngen.
Drenthe. .
.
.
UieuWing van eene der onderwijzerswoningen.
87971,50
8 481,80
2 680,40
1 498,—
8 852,—
(9) Wegens het vervallen, geheel of gedeeltehjk, van bet subsidie voor een twaalftal
716.-
(10) Voor de toepassing van art. 48 deiwet op het lager onderwijs, mede in verband
met de wet van 15 Mei 1914 (Staatsblad n". 200),
zal vermoedelijk f 9 0 000 meer noodigzijn.
gemeenten ondergaat dit artikel eene vermin*
dering van f 1277.
664,—
7 212,80
8 198,10
446,90
.
.
.
.
f
f
71 0 1 8 —
72 295,—
f
f
1 277—
72 295,—
gevolge van art. 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs,
zoomede tegemoetkoming aan gemeenten wegens verlies van die bjjdrage (10)
IC!»
170
171
90 000,—
Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit te keeren belooning wegens het geven van herhalingsonderwij.s . ,
178 560,-
178 560,—
154998,—
Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uitgaven tot eene behoorlijke
inrichting van haar lager onderwijs vereischt. onbillijk bezwaard, overeenkomstig art. 53 der wet tot regeling van het lager onderwijs . .
800 000.-
800 000,—
699991,—
verblijfkosten
bij het lager onderwijs ingevolge
n°. 239) (13) . .
80 510,—
25 500,—
8 868 000,—
8 510 000,—
358 000,—
8070577,—
550 000,—
520 000,—
30 000 —
268110.—
176 000, -
172 000,—
4 000,—
140 000,—
140 000,-
en vacatiegelden der leden van de commissiën
tm het ezamineèren van hen die wenseben te ontvangen eene der
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 77 onder a en ft, of eene akte
van bekwaamheid voor de handwerken, voor de vrije en orde-oefeningen
der gymnastiek of voor het handteekenon, vermeld in art. 87 der wet
tot regeling van het lager onderwijs, benevens verdere ko.sten van die
• examens i l 4 ) .
•
175 695.
Verdere uitgaven betrekkelijk het onderwijs in het algemeen:
Subsidiën ten behoeve van scholen voor zwakzinnigen
175
Reis-, verblijf" en bureelkosten der leden van het algemeen college van
advies voor de lichamelijke opvoeding ( 1 5 ) . . . .
. . . . . .
1756(8
118517.—
1 (XX),—'
1000,—
Kosten, voortvloeiende uit het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling
van jongelieden, die den militieplichtigen leeftijd naderen : (16)
176
jaarwedden van drie inspecteurs 'van de lichamelijke
opvoeding
IJ.
C.
1).
f
reis- en verblijf kusten van die inspecteurs
4 500,—
bureelkosten van die inspecteurs
1 500,—
-
f
Verdere uitgaven tengevolge van de lichamelijke oefening
van jongelieden, die den militieplichtigen leeftijd naderen
Kusten, voortvloeiende
177
12000,—
uit de bevordering
20 000,—
12 000,
7000,-
4 500,
1 506,
1 500,
1 496,
f
30 000.48 000,—
38 000,—
10 000,—
240.
10 000.—
10212,
van het invoeren van be-
wegingsspelen:
a.
subsidie aan den Nederlaudsehen Bond voor Lichamelijke
Opvoeding
f 18 000,—
b.
subsidie aan de Vereeniging van Gymnastiekonderwljzers
in Nederland
. . . . ' . . •
Bubsidié aan ln-t Nederlandsen Onderwijzere-Genootschap.
f
18 000,-
f
1000,1000,-
1000,—
1 000,—
20 000,—
16098,—
1 000,—
1 000,—
20 000,-
Zie Memorie van Toelichting.
12473 312,—
125 500,—
Rei» en
171
t
100 000,-
Tegemoetkomingen aan onderwijzers
de wet van 8 Juni 1913 (Staatsblad
178
(12)
12340 000,—
12430000,-
B ij dra ge aan de gemeenten voor de kosten van haar lager onderwijs te
weinig genoten over 1918, ten gevolge van art. 48 der wet tot regeling
van het lager onderwijs (11)
Bedrage aan bijzondere scholen, ten gevolge van art. 59 der wet tot
regeling van liet lager onderwijs, voorschot op die bijdrage, zoomede
tegemoetkoming aan besturen van zoodanige scholen wegens verlies
van die bijdrage (12)
172
(11) De uitkomsten over de vorige dienstjaren laten eene vermindering toe van het
laatstelijk geraamd bedrag met f25 500.
Bijdrage aan de gemeenten In de kosten van haar lager onderwijs, ten
168
T o K U C H T I NQ E N .
18098,—
(18) Met het oog op de ten laste van dit
artikel te verwachten meerdere uitgaven is
de post f 30 000 hooger geraamd.
(14i Ten gevolge van het toenemend aantal candidaten bij de e x a m e n s moet dit artikel
met f 4000 worden verhoogd.
(15)
Zie Memorie van Toelichting.
♦
(16) De tot dusver opgedane ervaring heeft
geleerd, dat voorshands met een lager bedrag
dan voor 1914 is toegestaan volstaan kan
worden om de kosten te bestrijden, voortvloeiende uit de lichamelijke' oefening van
jongelieden, die den militieplichtigen leeftijd
naderen, ü m die reden is het artikel met
f 10 000 verminderd.
KM
a
5 ft
11
s
te b
|0
Bijlage A.
HOOFDSTIJK V. Afd. V. Artt. 178-180e/.s-.
B
E
1
'S
HENA.MINo DEK ONDERWERPEN VAX UITGAAF.
voor 1916.
f
178
Subsidie aan het Nederlandsen Gymnastlek-Verbond (17)
17!»
Verschillende uitgaven voor apedale Inrichtingen en handelingen In het
belang van onderwijs en opvoeding: (18)
subsidie aan de Vereeniging »-He1 Nederlandscli School*
museum" te Amsterdam
f
subsidie aan vercenigingen tot bevordering van het geregeld schoolbezoek van Bchlppersklnderen
c.
TOEGESTAAN
voor 19H.
BEI.OOI'
c
O
Meel'.
5 (XX),—
6 000,—
f
f
20000,—
d.
Bubsidle aan de vereenlglng „Schoolfonds Biesbosch" . .
000,—
800,—
e.
BUbsidie aan de Vereenlglng tot opleiding van bewaarBchoolhouderessen ten behoeve van hare kweekschool
voor hewaarschoolhouderessen te Leiden
8 500 —
3 500—
subsidie aan de Vereenlglng van ('Inïsrolijke Bewaarschoolonderwijzeressen in Nederland
900,—
900,—
150,
150 —
Subsidie aan den Nederlandschen
Schoolraad
der.
t'
5 000,—
:'
v.
Tweede Kamer. 10,
3.)
T O E L I C H T ING E X.
o 000,—
.
f
6000,—
15 000,—
ii7i lu overeenstemming mei hetgeen dien*
aangaande la medegedeeld op bladz. 9 der
Memorie van Antwoord op het Voorlooplg
Verslag van de Tweede Kamer hei rellende
hei ontwerp van hoofdstuk V der Staatsbe*
grooting \oor 1914 is het Bubsidle voor het
Nederlandscli (',ymnastiek* Verbond thans naar.
de artikelen betreffende bei onderwijs over*
gebracht.
llK) Zie Memoiie van Toelichting.
900 —
subsidie aan de vereenlglng „Vormschool ter opleiding tot
onderwijzeressen aan Christelijke Bewaarscholen . . .
Itfll
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of DOg te doen
voor 1918.
20 000,—
6 480,—
g.
Mil
6 000,—
subsidie aan de Vereenlglng tot stichting en lnstandhouding van eene school met den Bijbel voor schippers*
kinderen te Vreeswijk
/.
v EB8CHIL
de raming voor 1916 en he t bedrag
toegestaan voor DM I.
tlis.sche n
OKKAAMD
iStaatsb^tffiMtiiog \out ln*l iliennijmn
Roomsen-Katholieken
f
5 580,—
(19) Dit bedrag Is f 10000 lager dan de
som, bij de begrooting voor DIM uitgetrokken,
omdat de subsidiepost voor cursussen tot
opleiding van hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen thans onder een afzonder*
lijk artikel is gebracht.
800,—
8 500,—
•
(20) Het is gebleken, dat de Internationale
Conferentie over opvoeding in 1914 niet kan
worden gehouden, maar moet worden uitgesteld.
MO,—
150,—
1000.—
1000,—
subsidie aan de Vereenlglng tot bevordering van het
onderwijs in handenarbeid in Nederland:
1. voor het houden van een cursus in handenarbeid voor
onderwijzers . .
f'
8 000.—
2. ter tegemoetkoming in de kosten van het
examineeren van hen die een diploma
voor handenarbeid verlangen
3. tot ondersteuning in de kosten van
eerste inrichting van plaatselijke curSUSSen in handenarbeid . . . . . .
1 500,—
•
1
400,—
f
5 900,—
4 900,—
4 111,—
1000,—
1
subsidie aan de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in de provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel:
•
1. voor het houden van een cursus in handenarbeid voor
onderwijzers
f
2 000,—
2. tot ondersteuning in de kosten van
eerste inrichting van plaatselijke cursussen in handenarbeid
k.
/.
m.
•
200,—
2 200 —
2 200 —
subsidie aan het Geneeskundig Gesticht voor Minderjarige
Idioten te 's Gravenhage
3 000,—
3 000,—
subsidie aan de Vereeniging voor meer uitgebreid lager
onderwijs ter tegemoetkoming in de kosten van de
examens, afgenomen vanwege vereenigingen die de
belangen van het meer uitgebreid lager onderwijs
voorstaan
1 500,—
1200,—
toelagen aan onderwijzers voor het bijwonen in het
buitenland van vacantiecursussen in vreemde talen. .
8 750—
3 750,—
subsidie aan de Vereeniging van onderwijzers en artsen,
werkzaam aan inrichtingen voor onderwijs aan achter*
lijke en zenuwzwakke kinderen, voor het houden van
een cursus voor onderwijzers, verbonden aan scholen
voor zwakzinnigen
2 440,—
3 000,—
;
.
:
300.—
1000,—
3 000.— !
•
1000,—
958,—
1000,—
f
54 980,—
Kosten van eene in 1915 te 's Gravenhage te houden Internationale
Conferentie over Opvoeding (20)
• . . .
f
6 880,—
40 259,—
1000.—
1
Mcmorip.
•
Kosten van de Staatscommissie voor het onderwijs, ingesteld bij Kon.
besluit van 31 Dec. 1913 n°. 10
'
6 000,—
Handelingen
fier Stnten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
27
106
m
i s
5 '5
1~
D
HOOFDSTUK V.
Afd. V
VI.
Artt. l s i
188.
v E BSCH 1 l.
tusseben de raming voor 1916 en bei bedrag
toegestaan voor 1914.
5
OKKAAMU
1£
BENAMING
DER ONDERWERPEN
VAN' UITGAAF.
HKI.OOI*
voor 1916.
'S
Kosten van vervaardiging, npakking en verzending van pleistorafgieteela
ten behoeve van inrichtingen van onderwas
f
Totaal der Vde afdeellng .
50Ó,-
f26 250 638,—
TOEGESTAAN
\roor L9U.
f
500,—
f 706680,—
f2681690O,-
f 2(12 882,—
(21)
Meer
T D BLIC II T l \<; EN.
gedaan ol' nog te doen
voor L918.
Minder.
Meer.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
,..,—,.
f24668776,—
i2h Deze som la f5000 meer dan bij de
begrooflng voor 1914 is uitgetrokken, omdat
int subsidie voor, bel Nederlandsen Gymnas*
'iek Verbond thansonder dedhderwljsartike|t . n v o o r k o m t
f 442 648,—
Vide A FDEEL I Sr,.
Kunsten PU Wetenschappen.
Jaarwedden, toelagen en verdere belooningen «Ier ambtenaren en bedienden
bij's Rijks archieven te 's Gravenhage (1):
Rijksarchivaris
f 6000,—
archivarissen
18 450,—
hoofdcommiezen
il) Zie de Memorie van Toelichting.
(O,
12 400,—
commiezen
adjunct-commiezen
6276,—
6 365.—
klerk
conciërges en verdere bedienden
toelagen voor gemis van genot van kopieloonen.
450.—
ft 810,—
500,—
.
.
.
(8) Het is mogelijk gebleken dit artikel
f 1000 lager te ramen.
(4)
54 750,Kosten van onderbond, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp. schrijf*
loonen. reis- en verblijfkosten, inrichting en onderhoud van gebouwen,
terreinen en van lokalen en aankoopen voor de Rijksarchieven
. . . .
f
51 175,—
11 700,-
11 700,—
79 900,-
75 215,—
f
3 575,—
f
.. Groningen
.. Drenthe
,
_ Limburg
hoofdcommiezen, commiezen, adjunct-commiezen, klerken,
conciërges en verdere beambten •
toelagen vuur gemis van genot van kopieloonen. . . .
15 156,—
.8 600,—
2 850,—
3 600,—
46000,—
1 000.—
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp. schrijfloonen. reis- en verblijfkosten, aankoopen, meubilair, aankoop, huur.
stichting en inrichting van lokalen en terreinen en verdere uitgaven voor
de archieven in de provinciën (8)
•
.
(3) 39 000.—
68 776,—
4 685,
40 000,-
f
1000.-
40 804.—
Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en bedienden bij het
o.
b.
c.
bureau der commissie voor 'sRijks geschiedkundige publicatien: (4)
directeur
f
5 000.—
onderdirecteur
8 160,—
klerk
800.—
8 950.-
8 800,—
150,-
12 000,-
10 000,—
2 00O,-
8 734,—
K o s t e n v a n huishoudelijke uitgaven, personeele h u l p , schrijfloonen, reisen verlilijfkosten en verdere uitgaven der commissie voor 's Rijks s:e-
schiedkundige publicatien IÖI
Kusten van lokalen, meubilair, vuur en licht en bewaring, uitbreking en
vervoer van en toezicht opgedenkteekenen van vaderlandsche geschiedenis
en k u n s t ; jaarwedden en toelagen; bureel', reis- en verblijfkosten, kosten
voor het doen vervaardigen van afgietsels en van de Rijkscommissie!!
voor de m o n u m e n t e n en voor de vervaardiging en ruiling van repro*
ductiên van kunstvoorwerpen en verdere uitgaven: (6)
kosten van het bureel der opzichter-teekenaars, meubilair,
vuur en licht
f
150.-
I'*'
n
(6)
.
n
45 738,—
Jaarwedden, toelagen en verdere belooningen der ambtenaren en bedienden
bij de Rijksarchieven in de provinciën: (2)
archivaris in Noordbrabant
. . f
2 800,—*
„
„ Gelderland
8 600,—
„
., Noordholland
8 200,—
, Zeeland
8 150,—
B
„
„ Utrecht
3 600,—
„
„ Friesland
8100,—
., Overijssel . . . .,
3 400,—
„"
Zie de Memorie van Toelichting.
10 000,-
%
i
i
106
HOOFDSTUK V.
Afd. VI.
Ai'tt. Ixs
Bijlade A.
190.
2
L88
9
'S
e
C
BENAMING
BEK oNDKRW'EKPKN
VAN [JITGAAP.
i'ci.s- on verblijfkosten
c.
Rtjksarchitecl voor de monumenten, arcbitect-teekenaar
en opalchter-teekenaar (8)
bureelbehoeften, boekenkosten, porto's en verdere uitgaven
kosten vóór bel doen vervaardigen van afgietsels . . .
kosten eener commissie tot Inventariseering der Neder*
landscbe monumenten
d.
e,
TOBOË8TAAM
BKLOOF
voor 1916.
toegestaan voor 1914.
,
voor 1914.
f
1915. 2 .
V. 8.)
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918
tusscben de raming vooi' 1916 en 'u-i bedrag
Meer.
6.
voor liet d i e n s t j a a r
VERSCHIL
(.KKAAMI)
HC
(Stuatabegrooting
Minder.
T O E L I C H T I N O EN.
(XX).-
(<i) Zie de Memorie san Toelichting.
7 280,—
900,—
.") 600,—
(7)
dn Waaggebouw te Hoorn.
ir, 200,—
80 000,-
f
ie)
29 400,—
f
f
600,—
27 924,— ;
Bubsidien voor bel onderhoud en de Instandboudlng van historische gedenkteekenen en van gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde
hebben: (7)
0. L v. Toren te Amersfoort.
Groote kerk te Arnhem
e.
Lebuluuskerk te Deventer
Toren te Doesburg
N.H. kerk te Doesburg
Kasteel Doorwerth
Groote kerk te Dordrecht
Gewelfschilderingen Zuiderkerk te Enkhuizen
Drommedaristoren te Enkhulzen, . . . . . . . . .
N.H. kerk te Goes
Kerk te Gouda
Groote of St, Jacobskerk te 'sGravenhage
Kloosterkerk te 'sGravenhage
Groote of St. Bavokerk te Haarlem . . . . " . . . .
R. K. kerk te Harderwijk
Toren te Haren
Raadhuis te 's Heerenberg
St. Janskerk te 's Hertogenbosch
f.
yii.
i.
jk.
i.
m.
n.
o.
PQ-
r.
8.
t.
N.-H. kerk te Breda
Groote kerk te Briellè
f
(«)
2000,—
6000,—
f
4 000—
5 000,—
10 750,—
3 000 —
(a) 3 500,—
5 000,—
10 750,—
3 000.—
5 000.—
8 750,—
5 000,—
7 000,—
7 000,—
600,—
2000,—
3 000,—
10 000.—
7 000,—
10000,—
5000,—
4 000,—
2 100,—
8 000,—
10000,—
Domkerk te- Utrecht.
V.
W.
X.
Uaa.
bb.
cc.
R. K. kerk te Horssen
N.H. kerk te Langerak
St. Pieterskerk te Leiden
St. Janskerk te Maastricht . . •
O. L. Vrouwekerk te Maastricht
Dominikanerkerk te Maastricht . '
Stadhuis te Middelburg
Raadhuis te De Rijp
Toren der Groote kerk te Steenwijk
(e)
dd.
et.
ff..
AA.
ii.
N.H. kerk te Vlissingen
N.H. kerk te Oud-Vossemeer
N.-H. kerk te IJsselstein
Toren te Zalt-Bommel
N.-H. kerk te Zuidbroek
Groote kerk te Zutphen
9 000,—
1000,—
5 000,^
4 500,—
1000,—
5 500,—
5 000.—
4 000,—
2100,—
3 000.—
8 000 —
5 450 —
5 000.—
»)
000.—
500.—
000 —
000,—
500.—
8 000,
5 000,
4 000,
2 500,
4 000,
4 000.
2 500.
3 000,
(C)
(d) 2 500.-
2 500,—
4 000.—
9 000 —
5 000 —
5 000.—
'
6 000.6 850.-
2 500 —
5 500,—
f 158 200.—
a.
b.
c.
d.
4 000,
10 000.7 000,-
7000,—
4
2
4
4
2
4 000,
5 000,
10 750,
3 000,
7 000,
7 000,
600,
3 000 —
10 000 —
2 000,—
3 500,—
4 000,—
2 500,—
4 000,—
4 000,—
2 500.—
2 000,—
2 500.—
Zie de Memorie van Toelichting.
5 000,
5 600.
600,—
(b)
H.
f
R . K . kerk te Noorbeek.
(d) Toren te Ohschot.
(8)
u.
b.
c.
d.
Zie de Memorie van Toelichting.
(«) R. K. kerk en toren te penekamp.
f
189
Tweede Kamer.
4 000.-
f 143 900 —
f
14 300,—
f 125 300,"
Onderhoud, instandhouding, inrichting en meubileering van aan het
Rijk behoorende of in gebruik gegeven historische gedenkteekenen en
gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde hebben, en aankoop van
grond en gebouwen, kosten van bewaking en kleeding en reis- en verblijfkosten van den beheerder van het Prinsenhof te Delft: (8)
Voormalige Abdijkerk te Aduard
Kasteel Assumburg
Span.jaardsgat te Breda
Slot Brederode
f
6 466,72
5486,68
202,92
Handelingen
der
Staten-Geneiaal.
Hi.jlagen.
1914—1915.
28
10!»
110
HOOFDSTUK V.
d
ai JÜ
*>%
£%
3
's. h
T3
AAI. VI.
Arit. 190—192.
111
d
1
'S
S
(iKHAAMI)
MENAMINfi
DKK ONDEKWMU'KN
VAN U1TUAAF.
HEI.OOI'
voor 1915.
rs
TOEGESTAAN
voor 1914.
f.
<J-
h.
L
jk.
I.
m.
n.
o.
P<?•
r.
8.
t.
U.
V.
w.
X.
ijz.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ir.
99hit.
ii.
Jh
kk.
II.
mm.
Vermoedelijk
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1918.
toegestaan voor 1914.
Meer.
a
O
190
VERSCHIL
tusacben de raming voor 1915 en het bedrag
Minder.
f
Prinsenhof te Deift
Hunnebedden
1 ISQJ0&
(9)
55,87''
1 010,29
99,47
(itvangenpoort U: ' s O r a v e n h a g e
Dinghuis te Groningen
(/')
22,90
400,—
400 —
Slot Loeveetein
Voormalig postkantoor te Maassluis
W a l m u u r te Maastricht
Heipoort te Maastricht
'
Voormalige kruisheerenkerk te Maastricht
Kasteel van Radboud te Medemblik
Voormalige Schuttersdoelen te Middelburg
Muiderslot
Kronenburgertoren te Nijmegen
Fort R a m m e k e n s
Monument te Rijswijk
Monument te Soestdijk
Kasteel Strijen
Slot Teylingen
Domtoren te Utrecht
Kloostergang van St. Marie te Utrecht
Schotsche Courthuis („Het Lammetje") te Veere
Voormalige kerk te Veere
Voormalig raadhuis te Woerden
Kasteel te Wijk bij Duurstede
Toren van het slot te IJsselstein
Huis van Maarten van Rossum te Zaltbommel
Toren te Zierikzee
Huis Helmich te Zwolle
Oude Librije van het Predikheerenklooster te Zwolle
Praalgraven
Aankoop van steenen
49,50
79,44
9 886,96
224,79
77,47
99.92
1000,—
146,79
1 882.42
f
55 000,—
45 000,—
f
44 185,-
Subsidiën voor het onderhoud en instandhouding van tot dusverre nog
niet ondersteunde historische gedenkteekenen en gebouwen die oudheidkundige of k u n s t w a a r d e hebben: (9)
a.
Nieuwe kerkstoren te Delft
f
b.
Muntentorentje te Deventer
2 000,—
c.
d.
N.-H. kerk te Dongen
R.-K. kerk t e ' D u i v e n
4 000,—
2 500,—
4 000,—
(f) f 8 500.—
(g) f 5 000 —
(/t) 2 000,(i) 10 000,"
(m) 2 000,(n) 2 000,-
e.
/•
4 00O,1 500.-
Rerénter te Zwolle .
Onvoorziene uitgaven
Jaarwedden en verdere belooningen der a m b t e n a r e n en bedienden bij de
Koninklijke Bibliotheek: (10)
a.
b.
bibliothecaris
onderbibliothecarissen en conservatoren
1500,—
f
f
5 000,—
14 712,50
18 000,—
O')
(k)
(l)
4 000.2 100.3 0O0.-
(o)
(p)
{q)
(r)
2 500,—
9 000.—
5 000,—
2 500.—
1 500 —
f
22 500,—
f
4 500,—
Kloosterkerk te 's firavenhage.
U)
R. K. kerk te Harderwijk.
ik)
Toren te Haren.
(/)
Raadhuis te 's Hoerenberg.
(n)
Raadhuis te de Rijp.
(o)
Toren der Groote kerk te Steenwijk.
(p)
N.-H. kerk te Vlissingen.
(q)
N.-H. kerk te Oud-Vossemeer.
jr)
N.-H. kerk te Zuidbroek.
(10) Voor periodieke traktementsverhoo-
99,80
f
(0
gingen ingevolge de bij Koninklijk besluit van
26 Maart 1918 n". 64, vastgestelde regeling
is f 1 6 6 5 meer noodig.
100,—
1 500.—
10000,—
EL K. kerk en toren te Denekamp.
(m) R. K. kerk te Horssen.
8 009,28
99,88
172.78
49,95
99,94
84,805
199,84
9 999,715
f
Zie de Memorie vim Toelichting..
(</) N. H. kerk te Doesburg.
(h) Drommedaristoren te Enkhuizen,
St. Quiriniukerk te Halsteren
Monument te Heemstede
Monument te Heiligerlee
(icliouw kantongerecht te Hoorn
T O L 1,1 C l ! T I N O E N .
88 100.—
HOOFDSTUK V.
LJ9
c
Bp
!E
-
Af.1. VI.
Bijluge A.
Art. 198—204.
E
1
•9
E
(i Kil AA Ml)
BENAMING
DKH OXDKKWKKl'KX
VAN UITLAAI'.
IIKI.ool'
voor 1915.
E
administrateur .
f
'wetenschappelijke assistenten
amanuensis
adjunct-amanuensis
assistente]
machinist-stoker, conciërges, portiers en bedienden . . .
toelagen voor avonddienst
2 850,—
7 225,—
2 ïuo,—
i 400,—
6 875,—
5 127,50
1875,—
TOKHKSTAAN .
voor 1914.
v BRSCH]L
tusschen de raming voor 1916 en bei bedrag
toegestaan voor 1914.
»
vermoedelijk
beloop san de uitgaven,
illi Zie de Memorie san Toelichting.
(12)
Kabinet,
f
f 46 665,—
f
1 665,—
10 545,.
49 850.-
3 000,—
1800,—
600,—
a.
b.
10 000 —
10000,-
Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en bedienden bij het
Koninklijk Kabinet van schilderijen te 's Gravenhage: (13)
directeur
f
3 250,—
conciërge en assistenten
4 225,—
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijfloonen. buitengewoon toezicht, reis- en verblijfkosten e n verdere
uitgaven voor het Kabinet (14)
12 140,—
Aankoopen voor het Kabinet (16)
10 000,—
b.
2 00.-
Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en bedienden bij het
m u s e u m ..Huis Lambert van Meerten" te Delft:
directeur
f
2 500,—
conciërge
500,—
Aankoopen voor het m u s e u m (18).
2 000,—
(16)
Zie de Memorie van Toelichting.
(17)
,
(18)
Zie de opmerking bij art. 196.
(19)
Zie de Memorie van Toelichting.
,,
9 075,—
2 900 —
3 000 —
3 000,—
(15) De mogelijkheid bestaat, dat ingevolge
de nieuwe regeling betreffende overschrijving
2 050.—
600 —
5 400,-
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, sclirijfloonen, reis- en verblijfkosten, en verdere uitgaven voorde verzameling,
liet gebouw en terrein van het m u s e u m
(18) Zie de Memorie van Toelichting.
14 160,—
8 150,-
IL
f 6 6 0 bedraagt, op
5 650.—
Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en bedienden bij het
Museum Hendrik Willem Mesdag te 's Gravenhage: (16)
onderdirecteur
f
1800,—
assistent (16)
600,—
conciërge
750,—
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven voor de verzameling, het gebouw en terrein
van bet m u s e u m (17)
DU toe
6 750,—
725,-
7 475,—
a.
b.
c.
tot
4 950.
50.-
5 000.Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijfloonen, reis- en verblijfkosten, aankoopen en verdere uitgaven voor
het Kabinet
dal
van voor aankoop overgeschoten gelden naar
een volgend dienstjaar, dit artikel bij de
Memorie van Antwoord zal dienen te worden
verhoogd.
en oppassing I>i| bet Koninklijk Penningkabinet te 's Gravenhage: (12)
directeur
f
2 600,—
kosten van bediening en oppassing (12)
ten
f 60(1 te kunnen brengen.
58 860.—
onderdirecteur
Dit artikel is met f 6 0 verhoogd,
einde het salaris van den bediende bij bel
Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en kosten van bediening
a.
b.
c.
T ' ) K U C H T I N i ; EN.
gedaan of DOg te doen
vuur 1918.
Minder.
Mcr.
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeels hulp, schrijf
loonen, rels- en verblijfkosten en aankoop van weiken, tijdschriften en
verdere uitgaven voor de bibliotheek (11)
Tweede Kamer. "
(Staatebsgrooting voor bei dienstjaar L916, S< \- 8.)
5 007.—
Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en bedienden bij 's Rijks
a.
b.
c.
d.
e.
Museum te A m s t e r d a m : (19)
hoofddirecteur, tevens directeur vanhetschildeiïjenmiisoum
directeur der prontenvorzaincling
directeur van het Nederlandsen Museum
f
5 000,—
3 000,—
4 000,—
f-
onderdirecteur der schilderijenverzameling
onderdirecteur der prentenyerzameling
onderdirecteur van bet Nederlandscb .Museum
2 717,—
1800,—
2300,—
<Jh.
bibliothecaris en assistenten
10 925,—
conciërge, bedienden en verder personeel
54 830,—
7 269,-
8 4 572,Handelingen
der
Staten-Geueraal.
75 380,—
bijlagen.
1914—1915.
29
II
d
'- := c
HOOFDSTUK
V.
AM. VI.
Art.
306
219.
VERSCHIL
tusschen de raming voor 1816 en bel bedrag
toegestaan voor i'.n i.
e
I
i.KKAAMIi
E
IE
BENAMING
DEK ONDEKWEHPEN
VAN
UITGAAF
BILOOF
voor 1815.
TOEGESTAAN
voor i'-Mi.
e
c
Kusten \. au buitengewoon opzicht, onderhoud, ook van gebouwen en park,
verwarming, verlichting, waterverbruik, huishoudelijke uitgaven, personeele bulp, schrijfloonen, schoonhouden, verzekering van in bruikleen
gegeven kunstvoorwerpen, reia- en verblijfkosten, en verdere uitgaven
voor hei museum en uitkeering ter zake van bel museum van der
Hoop (20)
«
205
Aanknopen voor hel schilderyenmuseum (21) . . . .
, de prentenverzameling (22)
.,
, hot Nederlandsch museum (23)
206
207
208
i2U| /.ie iie Memorie ^.m Toelichtint
(21) Zie de opmerking Mi art. 186.
55 180,
12 500.-
;
f
66016,—
10 800,—
16000,-
122)
825,
12 500 —
15 000,—
f 88 579,
8 H00,—
oiiileriiotid van het gebouw en lint
2595
8 000,—
211
Subsidie aan het Koninklijk Instituut van ingenieurs
212
Uitgaven en subsidien voor ondernemingen
hare aanmoediging (25i
213
57 400,—
56 485,-
800,—
800,-
f
915,-
52 937.
98 880,-
Jaarwedde van den directeur van het Nederlandsch Instituut voor ge- j
schiedkundig en kunsthistorisch onderzoek te Rome
\
4 000 —
4 000.-
4 000,—
43 587,-
102 486,—
Subsidie aan de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing
.
12 000 —
12 000,-
12000 —
215
Aankoop van boekwerken en andere voorwerpen van kunst of wetenschap
20 000 —
20 000,-
417 946,—
216
Eeremedailles
500 —
500.-
582,-
217
Jaarwedden en verdere belooningen der hoogleeraren, ambtenaren en bedienden bij 's Rijks Academie van Beeldende Kunsten: I2ÜJ
218
219
f
vijf hoogleeraren
ambtenaar voor administratie
beambte, conciërge en assistent
;
6000,—
17 000.—
1200,—
2 450,—
.
'.
Kosten van huur, onderhoud, herstelling, huishoudelijke uitgaven, personeele !
hulp, schrijfliiiinen. bureel», reis*en verblijfkosten, hulpmiddelen, ameublement, aankoopen en verdere uitgaven voor de Academie (27). .
Subsidiên
aan
teekenscholen
25 t i 5 0 . -
25 550 —
100 —
25 842.
19 900,—
19 400.-
500 —
19 722.—
47 100.-
43 800.
8800.—
51 990.—
en academiën, benevens medailles voor de
leerlingen dier scholen en verdere kosten tot het houden van toezicht
op en verbetering van het teekenonderwijs: (28)
1. Amsterdam. Avondcursus bouwkunstonderricht „Architectura et Amicitia"
f
3 300.—
2. Amsterdam. Kunstnijverheidsteekenschool „Quellinus"
9250,—
3. Arnhem. Teekenschool van bet Genootschap „Kunst*
oefening" (28)
2 160,—
4. Groningen. Academie „Minerva" (afdeeling Beeldende
Kunsten) (28)
8 000.—
5. Haarlem. School voor kunstnijverheid
«. Maastricht. Staijsteekeiiinstituut •.
11 500.—
3 000,—
7. Roermond. Teekenschool voor nuttige en beeldende
1 500.—
kunsten
8. Schoonhoven. Teekenschool der Ntyverheidsvereeniging
2 000 —
voor goud- en zilversmeden
u. Utrecht. School der vereeniging ffHetUtrechtscbmuseum
van kunstnijverheid" 12.s>
2 500.—
r
medailles en kosten van toezicht
..
.,
185.
Zie de Memorie van Toelichting.
.,
„
„
beambte,
die
daarop door zijn
aantal
I27I Hit artikel is met f600 verhoogd in
verband met de stijgende uitgaven wegens
kosten van modellen.
(28)
142397 —
boogleeraar-directeur
186.
800,—
214
a.
b.
c.
d.
„
„
dienstjaren en de vermeerdering van zijne
werkzaamheden aanspraak kan. maken, eene
verhooging van jaarwedde tot dat bedrag te
kunnen verleenen.
van wetenschap en k u n s t en i
|
.
..
„
(26) Dit artikel is met flOO verhoogd om
den
2 200,—
terrein
„
(24)
Subsidie aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen, jaarwedden
van de beambten en onderhoud van her gebouw en bet terrein: (24i
f 51 750,—
subsidie
jaarwedden van drie beambten
3450.-
210
(28)
l-*>>
3 000.-
Haarlem
f
7 000.-
Kusten van opzicht, onderhoud, verbetering en herstelling en verdere
uitgaven voor hel ameublement en de gebouwen van hei Paviljoen te
209
T O i: I. I ('II T I N 0 EN.
gedaan of nog te doen
voor 1818,
Minder.
Meel.
•p
Vermoedelijk
beloop van de uil
40 200,—
900.—
Zie de Memorie van Toelichting.
116
ti
HOOFDSTUK V. Aid. VI
Am. 220—226.
Bijlage A.
d
II 1
I
as b
GERAAMD
B1L00P
BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF
voor 1915.
e
TOEGESTAAN
voor 1914.
(Staatsbegroting voor het dienstjaar 1916. • 2.
VERSCHIL
tusschen de raming VOOr 1915 en hel bedrag
toegestaan voor 1914.
Minder.
Meel.
220
leeraar
leeraar
leeraar
leeraar
teeraar
leeraar
leeraar
van
van . . . '
van . •
'.
van
van
van
. .
van . . . : . . . . . .
(80)
'••1)
»
n
n
n
n
1 700,—
1 500,—
1 800,—
2 000,—
een leeraar van f 950 en ecu van f 500
een amanuensis
'. .
belooningen
1 450,—'
1 150,—
1 860,—
22 500,—
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, sehrijfloiMicn. bureel-, reis- en verblijfkosten, buitengewone bedlenden, hulpmiddelen, ameublement, aankoopen en verdere uitgaven voor de normaal*
f
23 300,
f
800,—
f
20 700,—
ê
7 300,—
7 300,
6 695.—
Jaarwedden en verdere belooningen van het onderwijzend en bedienend
personeel hij de school voor kunstnijverheid:
f
8 500,—
een leeraar van
2 500.—
een leeraar van
2 300.—
een leeraar van
1 800,—
een leeraar van
1 200.—
twee leeraren van f ïooo . . .
2 000.—
een leeraar van
.S50.-
een leerares van
2 SO0.-
een amanuensis en een bediende
1 600,—
belooningen en tijdelijk personeel
1 590,—
20 140,—
20 140,
19 235,—
Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijf.
loonen, bureel*, reis- en verblijfkosten, buitengewone bedienden, hulp-
middelen, ameublement, aankoopen en verdere uitgaven voor de school
voor kunstnijverheid
6 730 —
6 730,-
224
Subsidiën aan muziekscholen
27 000,—
27 000,-
225
Kosten voor het stichten en inrichten van nieuwe lokalen en van het terrein
, e n verdere uitgaven tot voltooiing van het nieuwe Rijksmuseumgebouw
te Amsterdam en voor de plaatsing van aan den Staat behoorende of aan
zijne zorgen toevertrouwde voorwerpen van beeldende kunst (30) . .
19 800,—
66 040,-
226
/ i e de .Memorie van Toelichting.
2000,—
twee leeraren van t' lOOO
een leeraar van
223
T O E L M'II T l NO EN.
(29) Het is gebleken dat dit artikel f800
5000,—
8000,—
2060,—
school voor teekenonderwftzers, alsmede premiën aan leerlingen die het
eindexamen behoorlijk hebben afgelegd
222
\'eill'"(|oelijk
lager kan worden geraamd.
f
221
Tweedt' Kamer. 117
beloop van 06 uitgaven,
gedaan of DOg Ie doen
voor 1913.
Jaarwedden en verdere belooningen van hel onderwijzend en bedienend
personeel hij de normaalschool voor teekenonderwijzers: (29)
ecu
een
een
een
een
een
een
V. 3.)
6 625,—
27 000.
46 240,—
61 824,—
Jaarwedden en verdere belooningen van de bouwkundigen belast niet het
toezicht op de gebouwen voor onderwijs enz. en het personeel bij het
bureel van den bouw-kundige: (311
1. een Hijksbouvvkundige
. f
5 000,
2. twee adjunct-Rijksbouwkiindiiren
•"> 600,
3. vier districtsbouwkundigen (f 2000—f 2600). .
0 200,—
4. vier hoofdopzichters if 2000— f 2600)
. . . .
'.• ( ) 5 0 , 5. vijf en twintig opzichters lste klasse (f 1600— f 2200i,
48 050,—
6. vijftien opzichters 2de klasse (f 1000—f 1500). .
20100,—
7. drie technische beambten (f 1200—f 1500) . .
3 600 —
8. drie administratieve ambtenaren (f 1000— f 2500)
5 450,—
'.•. een conciërge
900,—
101 950.—
88 265.—
f
Handelingen
80 602 —
13 685.—
der Staten-Generaal.
Bijlagen.
1914—1915.
3:>
lis
H00FD8TUK V.
a
II
Afd. VI—VII.
119
Artt. 227—234.
v BRSCBIL
a
E
UERAAMI)
HKNA.MINii OKK ONDERWERPEN VAN UITOAAF.
E
BKI.O0P
T3
S
voor 1915.
TOKGKSTAAN
voor 1014.
beloop van de uitgaven,
gedaan of nog te doen
voor 1913.
Minder.
Meer.
C
Beis- ca verblijfkosten van de in het vorig artikel bedoelde ambtenaren,
huishoudelijke en verdere uitgaven betreffende het aan hen opgedragen
toezicht I32I
227
f
a.
reis- en verblijfkosten
b,
huishoudelijke on verdere uitgaven.
11 500,6 500,-
Totaal der Vide afdeeling
. . .
18 000,—
12 000,-
f
() 000,—
f 1 293 938,-
f
122 336 —
f
65171,—
f
f 1 359 109,—
Vilde A F D E K L I N G .
Meer
Nederkaidtehe Staatttcourunt, Handelingen der Staten-Generaal
en Staidsblad.
Aanvaiig.straktementen van de ambtenaren en bedienden: (1)
Aandeel in de wedde van den directeur dei' Algemeene
228
Landsdrukkerij
twee hoofdcommiezen
twee commiezen a f 1800,
drie
vier
een
een
220
IL
b.
230
r'
adjunct-commiezen a f 1 200
klerken a f 600
schrijfster op jaarloon .'
chef-expediteur
3 600,—
2 400,—
600,—
1 100,—
Traktementsverhoogingen in den thans bekleeden rang in vorige jaren
toegekend en krachtens periodieke regeling of anderszins in den loop
van het begrootingsjaar nog toe te kennen aan het in het vorig artikel
bedoelde personeel:
in vorige jaren toegekend
f
3 700,—
krachtens periodieke regeling of anderszins in den loop
van het begrootingsjaar nog toe te kennen
750,—
Bureel- en lokaalbehoeften, waterverbruik, expeditiekosten, kosten van
het geneeskundig onderzoek van adspirant-leerlingen en van werklieden:
bureel- en lokaalbehoeften
f
325,—
licht- en brandstoffen
900,—
onderhoud van lokalen en schoorimaakbehoeften . . .
700,—
onderhoud en aankoop van meubelen
200,—
waterverbruik
100,—
kosten van geneeskundig onderzoek van adspirant-leerlingen en van werklieden
•'
25,—
vrachten, briefporten en andere uitgaven
400,—
232
a.
b.
e.
233
IL
(1) Er is op gerekend om een commies,
in verband met het aantal zijnei dienstjaren
en den arbeid die door hem wordt verricht,
te bevorderen tot hoofdcommies.
'i(^'—
4 800,—
3 600,—
Toelage voor gemis van het genot der leges (art. 3 der wet van 9 Mei
189Ó, Staatsblad n". 80)
231
TOELICHT! N<; EN.
(82) /'ie de Memorie van Toelichting.
f
234
Vermoedelijk
tusschen de raming voor 1915 en het bedrag
toegestaan voor 1914.
Arbeidsloonen:
expediteurs
7 850,—
beambten
3 340,—
tijdelijk personeel
1 540.—
f
4 525,-
99,-
99,-
600,—
f
75,—
325,—
900,—
700,—
200,—
100,—
2 650,-
25,400,—
2 650,—
465,—
13 195,(2)
150.-
150,—
en van de
72 00O,—
43 000,—
Drukken en uitgeven van het Staatsblad en het register
Totaal der Vilde afdeeling
16 000,—
4 450,-
12 730,—
Drukken en uitgeven van de Xederlandsche Staatscourant
Handelingen van de Staten-Generaal:
van de Xederlandsche Staatscourant met het register . .
van de Handelingen van de Staten-Generaal
f
1(5 600,—
(2) „Premien ingevolge de Ongevallenwet
1901."
Deze post kan hier vervallen, omdat daarvoor eene som onder een artikel van de
VlIIste afdeeling dezer begrooting is uitgetrokken.
. . . .
115 000,—
115 0ü0,-
12 000,—
12 000,-
' 163 529,—
f 163 619.-
600,—
690,Minder
f
90,—
120
d
§1
HOOFDSTUK V. Aid. VIII —IX.
Bijlage A.
Artt. 285—248.
JJ
1
E
(iKUAAMO
BENAMING DEB ONDERWEHPEN VAN ; 1TUAAF.
VKltscil l L
tusschen de raming voor L016 en hel bedrag
toegestaan voor 1914.
TOEGESTAAN
voor 1914.
UbOO?
voor 1915.
(Staatsbegrooting voor hei dienstjaar 1915.
V. 8.)
Vermoedelijk
beloop \iin de uitgaven,
gedaan of nog te doen
Tweede Kamer. iai
T O E L I C H Tl NG E N.
voor 1913.
Mini
Meer.
'-.
ili
(». Burgerlijke pensioenen.
Vlllstc AFDEELING.
Aantal lngeecbreven 676 tot u i t Mal 1918, bedrag f BMIOBAO
m . ,. . UU,
••
71017,
Pensioenen, toelagen, gratifleatiên, wachtgelden, ent.
lm
doorhalingen 60
Pensioenen) daaronder begrepen uitkeerlngen aan veroordeelde gepcnsioiv
neerden bij ontslag uit de gevangenis of Rijkswerkinrichting, en toelagen
Ingevolge het 2de lid van art. 62 der wet tot regeling van het lagei
onderwijs, over 1916 en afgesloten dienstjaren.
i tomofia
l'.U4.
Hit 592.—
I 684637,60
888
l). Pens. v il gymnasia.
Pensioenen, waarop krachtens de wet betreffende de burgerlijke pensioenen
van 9 Mei 1846 (Stautsbtad n°. 24), laatstelijk gewijzigd bij die van
21" Mei 1878 (Staatsblad n°. 64), na 1 Juli 1846 rechten zijn verkregen, j
en krachtens de Burgerlijke Pensioenwet
f 554 528,—
Pensioenen verleend krachtens de wet van 28 April 1876
(Staatsblad n". 102i en de wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n". 154»
c.
d.
e.
f.
Aantal ingeechreven 7o tot u i t Mal 1918, bedrag f
f
f 522 102,50
73 897,—
f
76 277,—
c. Pens. v/d burgeravondscholen.
2 380,-
1 136,—
16 486
DB
doorhalingen
(1)
f 2 236 745 —
1 194 475,— '
61 224,—
196 86b>
120000,-
18 634,—
:s
1914,
sa
d.
f 113 419,50
f 2125 705,50
f
200,—
2 380 —
f 2 010 830,-
200.—
40.-
I.
Teruggave van bijdragen voor pensioen aan hen die, vóórdat zij tien
jaren gediend hebben, uit hoofde van ziekten of gebreken voor de |
verdere waarneming van hun ambt ongeschikt en daaruit ontslagen |
zijn. (Artikel 82 der Burgerlijke Pensioenwet)
f
iseaa,
r
i7 022.
1004.
Pens. v/h openbaar lager onderwijs.
Aantal lngeachrerenl948 tot uit Mal 1918, bedrag f' 1194 47"..—
17S . . . 1914. ,
144899,
212»
doorhallngsn 111
1914,
I i:tt8 774.
83075.—
f 1886899,
8009
Aantal Ingeachreven 8 » tot u i t Mal 1918, bedrag f 198866,
46 , . . .1914.
„
:12724,-
Memorie.
Memorie.
I
:)41
2 028,—
35 963,—
2 028,35 963,-
doorhalingen 18
34 881,—
4 000,—
4 000.-
4 000 —
Wachtgelden ten behoeve van gewezen burgerlijke ambtenaren (8) . .
10000,—
30 000 ,-
Wachtgelden ten gevolge van art. 41 der wet tot regeling van het lager
onderwijs (4)
155 000,—
130 000,-
8000,—
6 000.-
Pensioen aan de dochter van wijlen mr. J. R. THORBECKE
Premiën ingevolge de Ongevallenwet 1901
20 000 —
25 000.-
125 375,—
5 971,—
Bijdrage tot het Bouwfonds voor het Departement van Binnenlandsche j
a k e n (5)
; 1260000,—"'
f 8 709 736,—
42 998,—
1 260 000.—
f 1398 419,50
f2333 896,50
f
22 580,
f 2 223 575.-
I
Meer
f 1375 839,50
IXde A F D E E L I N G .
Onvoorziene behoeften.
f
40 000.-
f
ill f6847,-
40 000,—
22» 081».
14090,
1!U4.
f
37 991,-
Totaal der VIHste afdeeling
18488,
1140.
e. Pens. v/h bijzonder lager onderwijs.
37 991,—
Onvoorziene uitgaven
«0 704.
«HOT.
1914,
Aantal inps.iii.viM 60 tot uit Mei 1918, bedrag r
5 . . . 1914. „
(2)
a.
b.
doorhalingen
78 897,
Pensioenen verleend krachtens de wet van 2 Mei 1H6S (Staatsblad n". 50) en de wet van 5 Juni 190» (Staattsblad n°. 154).
17 622,—
Pensioenen verleend krachtens art. 40 der wet tot regeling
van het lager onderwijs
1255 699.—
Pensioenen verleend krachtens art. 60 der wet tot regeling
van het lager onderwijs
214 999,—
Xieuw te verleenen pensioenen
120 000,—
Toelagen en gratifleatiên :
toelagen
gratifleatiên
f
32 425,50
7ü27
4 42
1914,
214 099,
Onder de letters A t/m I worden lijsten
overgelegd van de pensioenen ingeschreven
na het opmaken van de begrooting voor het
dienstjaar 1914 en van die welke sedert dat
tijdstip zijn vervallen.
(2) De kosten voortvloeiende uit geneeskundig onderzoek bedoeld bij de artt 6 en 6
der Burgerlijke Pensioenwet, komen voortaan
ten laste van de begrooting voor Financien.
I3I Bijlage n". 1 bevat de wachtgelden van
gewezen burgerlijke ambtenaren. Volgens dien
staat is het bedrag f 7840,50, voor nieuw te
verleenen wachtgelden wordt f 2659,50. al zoo
in het geheel f 10 000 geraamd.
(4i Bijlage n". 2 vermeldt de wachtgelden
verleend Ingevolge de wet tot regeling van
het lager onderwijs. Volgens dien staat is bet
bedrag f 182 679, voor nieuw te verleenen
wachtgelden wordt f 22 321. alzoo in het
geheel t' I-JÖIKK» Beraamd.
(6) De bedrage volgens art. 4 der wet van
18 Juli 1914 (Staatsblad n". 325).
(1) Behalve dit rechtstreeks op het artikel
aangewezen bedrag is nog f84158 bestemd
of te bestemmen voor af- en overschrijving. De reeds toegestane overschrijvingen
volgen hierachter.
tandelingen
«Ier Staten-Generaal. Bijlagen.
1914—1915.
31
122
IIooFDsTl'K V.
T O K u c i r r i NC i<: N.
De som voor onvoorziene behoeften beeft, volgens de Begrootingswet \<>or 1912, eene tweeledige bestemming: vooreerst tol
aanvulling van de brj de wel opgenoemde artikelen vuur welke de toegestane sommen ontoereikend' zijn bevonden; ton andere
worden daaruit gekweten 'i<' In den loop van net dienstjaar opkomende behoeften iȟ bel Departement van Blhnenlandsche
/aken. welke bare omschrijving niel vinden In de overige artikelen san hoofdstuk v.
Volgens aangenomen gewoonte wordt In <i<* kolom van uitgaven niet aangeteekend wat uit het artikel door afschrijving naar
andere artikelen la overgebracht, maar alleen wat op bet artikel zelf ter betaling la aangewezen.
Van de som van f 40000 op liet artikel uitgetrokken, werd tot aanvulling van andere artikelen reeds gebruikt f16 594,245
en ter betaling uil hel artikel zelf aangewezen f D848,66B.
Artikelen
der begrooting
voor 1918
die
zijn aangevuld.
Bedrag
der
aanvulling.
11de A F D E E L I N G .
BINNENLANDSCH BESTUUR.
C.
Verdere uitgaven betrekkelijk het bittnenlaitdêcfi bestuur.
23
Medailles voor menschlievende daden
26
Kosten voortvloeiende uit de bepalingen der Kieswet
lilde A F D E E L I X G.
VOLKSGEZONDHEID EX ARMWEZEN.
a.
41
Volksgezondheid en volkshuisvesting.
Kosten van de examens enz. volgens de wet van 25 December 1878 (Staatsblad n°. 222) en van
het examen van toelating tot de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, enz
b.
(il
Krankzinnigenwezen.
Voeding en verpleging enz. in het Rijksgestieht voor krankzinnigen te Medemblik
c. Armi.cezen..
Kosten dienstzegels voor uitvoering art. 12 der Armenwet
d.
Verdere uitgaven betreffende volksgezondheid en armwezen.
74
Bureelkosten secretarissen van de commissiën bedoeld bij art. 49 Drank w e t .
81
Beis- en verblijfkosten van den Nederlandschei) gedelegeerde in het Internationales Koiniteefür
das aerztliche Fortbildungswesen, enz
IVde
AFDEELING.
HOOG ER EX MIDDELBAAR ONDERWIIS.
HOOGER OXDERWIIS.
a.
III.
,,o
Reis- en verblijfkosten der leden en van den secretaris van het college van curatoren enz. . .
b.
101
Rijksuniversiteiten.
Rijksuniversiteit te Groningen.
Technische Koogeschool.
Reis- en verblijfkosten enz. der commissie tot het afnemen van bet toelatingsexamen tot de
Technische Hoogeschool enz
Vde
AFDEELING.
LAGER OXDEHWIJS.
166
!!eis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de commissien tot het examinceren van
hen die wenschen te ontvangen eene der akten van bekwaamheid vermeld in art. 77 onder
« en // enz. der wel tot regeling van bet lager onderwijs, enz
Verdere uitgaven betrekkelijk het qnderwgê in hei algemeen.
169
Kosten voortvloeiende uit het*bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling van jongelieden enz.
(</. verdere uitgaven»
-2\0,-
128
T O K L K M I T I
N Cl U TV.
Artikelen
der begrooting
voor HUH
die
lijn aangevuld.
Bedrag
der
aanvulling.
o M s c II R l.l V I N Q I) E R A K T I K E L E N.
Vide
A F I) E K L I N Q.
K D NHTEN EN
WETENS!' I i A l'l'EN.
Kosten van onderhoud enz. Rijksarchieven
f
Kosten van onderhoud enz. museum MESDAU
191
Kosten van onderhoud enz. museum „Huis
201
Eeremedaillea
•
8456,84<
724,96
8,69»
LAMHEKT VAN MEEHTEN"
81,82»
Kosten van huur enz. Rijksacademie van beeldende kunsten
781,80
Reis- en verblijfkosten bouwkundigen enz. gebouwen van onderwijs enz
139,24
f
16 694,24»
De in den loop van het dienstjaar opgekomen behoeften bij het Departement van Binnenlands! lic
Zaken, welke hare omschrijving niet vinden in de artikelen van hoofdstuk V en derhalve ten
laste van de onvoorziene behoeften zijn gedaan of nog te doen, zijn de volgende:
Reis- en verblijfkosten van de vertegenwoordigers der Regeering op het XlVde Internationale
Congres tegen het alcoholisme te Milaan
'
624,00
Reis- en verblijfkosten in zake het bijwonen van eene conferentie van eene commissie van het
lnstitut International de Statistique te Rome
285,75
Reis- en verblijfkosten van den vertegenwoordiger der Regeering op het Internationaal Geneeskundig Congres te Londen
143,55
Reis en verblijfkosten van den vertegenwoordiger der Regeering voor de XlVde vergadering van
het rnstitut International de Statistique te Weenen . .
259,28
Voldoening van de helft der kosten van de verplegingscommissie, bedoeld in Koninklijk besluit
van 23 October 1912 n°. 32
. . . . . .
571,66
Reis- en verblijfkosten van de Commissie in zake de opleiding van geologen
506,935
.
1 019,88
Vordering wegens wachtgeld aan J. C. STAM, gewezen onderwijzer aan de openbare lagere school
te Puttershoek, en kosten in verband met de te dezer zake gevoerde procedure
790,955
Kosten van herstelling van Rijksmeubilair in de ambtswoning van den Commissaris der Koningin
in Overijssel
38,25
Kosten van de commissie tot afnemen van het examen voor klerk bij een der Departementen
van Algemeen Bestuur
1 080 —
De helft van de reis- en verblijfkosten voor bijwoning van de eerste algemeene vergadering van
de Internationale vereeniging ter bestrijding van de werkloosheid te Gent
29,20
Reiskosten van voorzitters en secretarissen van armenraden voor bijeenkomst te Utrecht met
de Algemeene Armencommissie
200,28»
Kosten eerste geneeskundig onderzoek bedoeld bij art. 5 der Burgerlijke Pensioenwet
165.80
Reis- en verblijfkosten van de Commissie van advies in zake het kunst- en teekenonderwijs
. . . .
Kosten van de Staatscommissie voor Evenredige Vertegenwoordiging
181,60
f
22 44(),'•>()
17 669,10
Dus is nog beschikbaar
f
40 000.-
124
RECAPITULATIE van don nltgewerktea <MI toelichtenden staat.
B
(.KKAAMI)
TOEQMTAAM
DKK
beloop vuur
Mini
A F DKK LI N (i EN.
L915.
1911.
22-2 «44,— f
218 «76,50, f
a
1
f
Kosten van het Departement .
II.
JU.
Volksgezondheid en Armwezen
IX.
94 628,—
1047 618,
428 760.-
2 360 891,—
8 262 752.—
8 607 649 —
844 897,— '
7 819 953,-
1 293 938,—
Nederl. Staatscourant. Handelingen der StatenGeneraal en Staatsblad
163 529,—
163 619,—
Pensioenen, toelagen, gratiflcatiën. wachtgelden.
enz.
8 70!) 73b\—
2 333 896,50
40 000,—
40 000 —
Onvoorziene behoeften
f
2 548 880,-
1 359 109,—
VI. Kunsten en wetenschappen.
f 207 600,—
2 120070,—
26 259 688,— <*|25 816 990,—
V. Lager onderwijs
VIII.
4 067,50
982 175,—, (*) 1 076 798 —
Hinnenlandscli bestuur
IV. Hooger en middelbaar onderwijs.
VII.
VBBSOHU
Vermoedelijk
tusschen 'I'' raming voor L915 beloop van de
en hei bedrag toegestaan
uitgaven
gedaan of
voor i'.tN.
nog te doen
- voor 1918.
Minder.
Meer.
BEHAM ING
442 648 —
24 563 776,—
65 171,—
1 649 093,—
90,—
1 375 839,50
I**I
2 223 575,
5 847 —
Totaal . . . f 43 119 653,— f 42 100 297,— f 1 887 726,— f 868 370,—
f 39 878 353
Meer f 1019856.-
(*)
Het toegestaan bedrag van de Ilde afdeeling dienst 1914 is f5000 lager gesteld, daarentegen het toegestaan bedrag van
de Vde afdeeling f 5000 hooger, omdat het subsidie tot dat bedrag voor het Nederlandse!) Gymnastiekverbond van eerst
genoemde naar laatstgenoemde afdeeling is overgebracht.
(**) De Vilde afdeeling, Nederl. Staatscourant enz., was in 1918 nog begrepen in de Begrooting van uitgaven der Algemeene
Landsdrukkerij.