Bepaling van BNP bij acute dyspneu op de Spoedeisende Hulp is

In het kort
K L I NI SCH E PR AK TI JK
Bepaling van BNP bij acute dyspneu op de
Spoedeisende Hulp is niet zinvol
Gerard C.M. Linssen en Adriaan A. Voors
Waarom dit onderzoek?
De rol van B-type-natriuretische peptiden (BNP of NTproBNP) in het bloed bij het stellen van de diagnose
‘hartfalen’ bij acuut kortademige patiënten op de Spoedeisende Eerste Hulp is onzeker.
Onderzoeksvraag
Wat is de invloed van het al dan niet meten van BNP op
het medicamenteuze beleid en de ziekenhuisopname van
de acuut kortademige patiënt op de Spoedeisende Eerste
(Hart)hulp?1
Hoe werd dit onderzocht?
In een gerandomiseerd, enkelblind onderzoek in twee
grote Australische ziekenhuizen werd bij 612 patiënten
die acute kortademigheid als hoofdklacht hadden op de
afdeling Spoedeisende Eerste Hulp onderzocht of bepaling van BNP de medische besluitvorming beïnvloedt.
Randomisatie vond plaats bij presentatie: bij de ene helft
van de patiënten werd het BNP in het bloed gemeten
(BNP-groep), bij de andere helft werd geen BNP bepaald
(controlegroep).
Belangrijkste resultaten
Literatuur
1
Schneider HG, Lam L, Lokuge A, Krum H, Naughton MT, de Villiers
Smit P, et al. B-type natriuretic peptide testing, clinical outcomes, and
health services use in emergency department patients with dyspnea.
Ann Intern Med. 2009;150:365-71.
2
Mueller C, Scholer A, Laule-Kilian K, Martina B, Schindler C, Buser P,
et al. Use of B-type natriuretic peptide in the evaluation and management
of acute dyspnea. N Engl J Med. 2004;350:647-54.
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A706
>Meer op www.ntvg.nl/klinischepraktijk
●
Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in ziekenhuisopnames (85,6% in de BNP-groep versus
86,6% in de controlegroep) en de mediane duur van de
ziekenhuisopname (4,4 versus 5,0 dagen). Dit gold ook
voor het gebruik van medicatie (inclusief diuretica) op de
Eerste Hulp en tevens voor de heropname na 30 dagen
(16,5%) en de sterfte (6,9%). Bij 44,8% van alle patiënten
werd de diagnose ‘hartfalen’ gesteld: 48,4% in de BNPgroep en 41,2% in de controlegroep.
Consequenties voor de praktijk
De resultaten van dit onderzoek zijn anders dan die van
een eerdere, soortgelijke studie, waarbij het meten van
het BNP op de Eerste Hulp wel leidde tot minder ziekenhuisopnames.2 Het huidige onderzoek stelt het routinematig meten van het BNP op de Eerste Hulp bij patiënten
met acute, ernstige kortademigheid ter discussie. Toekomstig onderzoek moet aantonen bij welke patiënten
het gebruik van BNP wel en niet zinvol is.
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:A706
1