KVS, Opbrengstgericht Werken en Kwaliteitszorg, beginners

KVS, Opbrengstgericht Werken en
Kwaliteitszorg
22 april 2014, beginners
Robert Jacobs (CED-Groep)
Lonneke van Dijk (CED-Groep)
Opbrengstgericht werken: moeilijk maar
waardevol
- Het belang van OGW
- Wat kun je doen als gemeente?
- Welke keuzes maak je?
- Aan de slag
-
Goed kindvolgsysteem en/of toetsen
Training in gebruik kindvolgsysteem,
leren kijken naar kinderen
Gemeentelijke monitor
Doorgaande lijn
Stand van zaken instellingen OGW
-
- Gezamenlijke ambities voor/vroegschool, gebaseerd op
SLO-doelen
- Doelen op gemeenteniveau
over kindvolgsysteem,
cyclisch werken, etc.
• Goed personeel
(aannamebeleid hbo'ers)
• Coaching/training
• Uitwisselingsbijeenkomsten
• Gemeentelijke
coach/expert
-
vve-programma
Sluiten activiteiten aan bij SLOdoelen?
Welke leemtes in programma?
Wat nu?
Training in maken van groepsplannen
Gegevens verzamelen, analyseren en
interpreteren
- Goed kindvolgsysteem en/of toetsen
- Training in gebruik kindvolgsysteem,
leren kijken naar kinderen
- Gemeentelijke monitor
- Doorgaande lijn
- Stand van zaken instellingen OGW
Gegevens verzamelen, analyseren en
interpreteren
Kindvolgsysteem:
Een systeem waarmee de ontwikkeling
van een kind in kaart gebracht wordt
en gevolgd kan worden.
Hiermee:
- kan het pedagogisch-didactisch handelen ondersteund
worden
- kunnen speciale behoeften van kinderen vastgesteld
worden
- kunnen bepaalde (beleids)beslissingen genomen worden
Gegevens verzamelen, analyseren en
interpreteren
Voorbeelden van kindvolgsystemen:
- CITO volgsysteem jonge kind
- KIJK!
- OVM
- BOSOS
Kenmerken van kindvolgsysteem:
- Voor welke doelgroep/ leeftijd?
- Welke ontwikkelingsgebieden worden gevolgd?
- Is er aansluiting met de SLO doelen?
- Doorgaande lijn naar het basisonderwijs?
- Digitaal/ schriftelijk
- Kosten
- Training
Passende doelen formuleren
- Gezamenlijke ambities voor/vroegschool, gebaseerd op SLOdoelen
- Doelen op gemeenteniveau over
kindvolgsysteem, cyclisch werken, etc.
Passende doelen formuleren
SLO doelen
Uitwerking van de kerndoelen in
tussendoelen en leerlijnen.
Een leerlijn is een beredeneerde
opbouw van tussendoelen en inhouden,
leidend naar een einddoel.
Aanbod en aanpak bepalen,
uitvoeringsplan uitvoeren
- VVE-programma
- Sluiten activiteiten aan bij SLOdoelen?
- Welke leemtes in programma?
- Wat nu?
- Training in maken van
groepsplannen
Aanbod en aanpak bepalen,
uitvoeringsplan uitvoeren
Groepsplan
- Ontwikkelaanbod
- Tijd
- Interactievaardigheden
- Groepsmanagement
Plan uitvoeren, evalueren, bijstellen
- Goed personeel (aannamebeleid
hbo'ers)
- Coaching/training
- Uitwisselingsbijeenkomsten
- Gemeentelijke coach/expert
Thema’s ondersteuningstraject
•
•
•
•
•
VVE resultaten
Bereik en aanbod
Ouderbetrokkenheid
Doorgaande leerlijn
Interne kwaliteitszorg
Interne Kwaliteitszorg
•
•
•
•
VVE- coördinatie binnen voor- en vroegschool
Toegankelijkheid
Kwaliteit van VVE evalueren
VVE- resultaten evalueren, m.n. van de
doelgroepkleuters
• Verbetermaatregelen
• Borging
• VVE in de kwaliteitszorg van de basisschool
Indicatoren OGW en interne
kwaliteitszorg
C1.4 Aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad, er
wordt gedifferentieerd
C3.7 Leidsters en leerkrachten stemmen de
activiteiten af op verschillen in de ontwikkeling
van individuele kinderen
D1.1 Volgen van de brede ontwikkeling van
kinderen
D1.2 De begeleiding van de groep is planmatig voor
de hele groep, de kleine groep en het individuele
kind
Indicatoren OGW en interne
kwaliteitszorg
D1.3 De evaluatie en begeleiding van de
aangeboden begeleiding en zorg
E2 De voorschool evalueert de kwaliteit
regelmatig
E3 De voorschool evalueert de resultaten van
VVE
Aan de slag!
• Checklist
• Groepjes
• Plenair
Vragen???