Vakkrachtenmelding Particuliere Beveiliging(van kracht per

De beloningscommissie van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 heeft een vakkrachtenmelding
geaccepteerd van de partijen betrokken bij de CAO Particuliere Beveiliging. De vakkrachtenmelding
gaat in per 19 december 2014.
Uitzendkrachten worden in de CAO Particuliere Beveiliging als vakkracht aangemerkt wanneer zij in
het bezit zijn van het diploma beveiliger of wanneer zij een praktijkovereenkomst zijn aangegaan en in
het kader daarvan reeds 10 dagen onderwijs genoten hebben in het kader van de BBL of in het kader
van de BOL het SVPB/ECABO theoriecertificaat behaald hebben.
Voor vakkrachten die worden uitgezonden naar ondernemingen die vallen onder de CAO Particuliere
Beveiliging geldt per 19 december 2014 de inlenersbeloning zonder wachttermijn vanaf de eerste dag
van de verblijfsduur bij de inlener. Het gaat daarbij om de volgende beloningselementen uit de
CAO Particuliere Beveiliging:
Artikel 9 lid 1 CAO Beveiliging komen voor de vakkrachtenmelding in aanmerking:
1a. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
1b. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag)
en ploegentoeslag;
1d. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald;
1g. Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming/payrollonderneming deze vrij van
loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten
noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
1h. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald.
De tekst van de CAO Particuliere Beveiliging kunt u downloaden via in http://cao.szw.nl/index.cfm,
onder officiële publicaties. De informatie over vakkrachtenbepalingen kunt u te allen tijde inzien op
www.sncu.nl. Artikel 20 van de CAO voor Uitzendkrachten en derhalve ook de vakkrachtenmelding
expireert per 30 maart 2015. Aangezien de CAO voor Uitzendkrachten vanaf dat moment als
uitgangspunt inlenersbeloning vanaf de eerste dag van uitzending kent en het artikel
vakkrachtenmelding vanaf genoemde datum geen onderdeel meer uitmaakt van de cao, is geen
nawerking van toepassing.