Nieuwsbrief 1 - oktober 2014

Vlindernieuws
Nieuwsbrief van SBO de Vlinderboom Bemmel /Elst
Vanuit de redactie:
- oktober 2014 -
Nieuws vanuit ICT:
Beste ouders- verzorgers,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het schooljaar
2014 / 2015. Deze Nieuwsbrief kunt u ook terug vinden
op onze site. Het adres staat onderaan deze pagina.
Hier kunt u ook foto´s bekijken, de inlognaam = foto en
het wachtwoord = vlinderboom.
De samenstelling van de mensen die deze Nieuwsbrief
verzorgen is gewijzigd. Vanuit het team: Alexandra
Tamminga & Yvonne van der Velden. Vanuit de
ouderraad: Cia Dulos.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze brief,
en een heel fijne Herfstvakantie!
M e t
D e
g r o e t ,
Vanuit de commissie HGW & Ouders:
Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we
als commissie de balans opgemaakt. We hebben
afgelopen schooljaar de visie gemaakt, de
Kennismakingsavond een andere invulling gegeven en
een pilot “omgekeerde oudergesprekken” gedraaid.
Hieruit kwam naar voren dat de informatie die door
ouders wordt
Dit schooljaar zijn we gestart met een “gewone”
Kennismakingsavond waarin veel tijd was voor het
bespreken van leerstof in de groep en kennismaking
tussen ouders/ verzorgers.
Vorige en afgelopen week hebben de meesten van u
een omgekeerd oudergesprek gevoerd met de
leerkracht van uw zoon of dochter. De eerste reacties
van collega’s en ouders zijn overwegend positief.
Ook dit schooljaar zullen we als commissie uw
betrokkenheid als ouders/ verzorgers blijven volgen en
waar mogelijk vergroten want:
“Het team van SBO De Vlinderboom ziet het
onderwijs aan en de opvoeding van de leerlingen
als een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid
van school en ouders/opvoeders.”
Vanaf nu is het mogelijk om ook thuis te oefenen met
AmbraSoft. AmbraSoft, de meest uitgebreide taal- en
rekensoftware, heeft groot nieuws: ze gaat voortaan
gratis mee naar huis! Uw kind kan vanaf nu ook na
school met AmbraSoft aan de slag.
Als u hier gebruik van wilt maken heeft u een
activeringscode nodig, deze kunt u opvragen bij de ICTcoördinator door een mail te sturen aan:
[email protected] Vermeldt u hierin de
naam en groep van uw kind. U ontvangt hierop een
email met instructie en benodigde codes.
Ook willen we u graag wijzen op de mogelijkheden van
Surfspot, deze biedt ook een gratis licentie voor
basisschoolleerlingen omtrent Office 365 Proplus (om
gebruik te maken van de gratis jaarlicentie brengt
SURFspot.nl € 2,99 transactiekosten in rekening).
Office 365 ProPlus is je vertrouwde Office, het is Word,
Excel, PowerPoint en OneNote zoals je gewend bent.
Maar wat extra is, is dat je Office 365 ProPlus op 5
pc’s/Macs en 5 tablets mag gebruiken. Vanaf je pc,
tablet en smartphone heb je zo heel eenvoudig
toegang tot Office 365.
Waarom gratis jaarlicentie? Omdat we een
schoolovereenkomst hebben met Microsoft. Hierdoor
kunnen leerlingen (en ouders) van dit aanbod gebruik
maken. Microsoft vindt het belangrijk dat onze
toekomstige generatie spelenderwijs leert werken met
technologie die ze later ook nodig zullen hebben.
Veel plezier met oefenen!
Groet, Tamara Bulters
ICT coördinator SBO de Vlinderboom
Dennis, Dorethea, Maud en Alexandra
www.sbodevlinderboom.nl
Vanuit het MT:
Beste ouders- verzorgers,
1. In de brief m.b.t tot het opstarten van een logopediepraktijk op de Vlinderboom heb ik u geïnformeerd over
gevolgen die het dalen van het aantal leerlingen heeft voor de Vlinderboom “Het aantal
basisschoolleerlingen in Nederland daalt gestaag, zo óók in de gemeenten Over Betuwe en
Lingewaard. Als gevolg van deze krimp nemen de budgetten voor bestuur, onderwijs en
leerlingenzorg, die immers gebaseerd zijn op het aantal leerlingen dat op teldatum 1 oktober een
school zit, steeds verder af. Het gevolg is dat er minder groepen zijn waardoor leraren afscheid
moeten nemen van hun school, dat er taken en (ondersteunende) functies verdwijnen en er wordt
bezuinigd op de leerlingenzorg (bijv. remedial teaching, interne begeleiding, logopedie).”
In deze brief is niet precies aangegeven welke maatregelen we hebben genomen om de gevolgen van de
leerlingendaling op te vangen. Toch is het goed om hier als ouders/ verzorgers wat meer inzicht in te
verkrijgen. Enerzijds heeft u als ouder/ verzorger bepaalde verwachtingen t.a.v. de ondersteuning binnen de
school; anderzijds heeft de school dit schooljaar minder tijd en personeel om deze verwachtingen waar te
kunnen maken.
De intern begeleider heeft dit schooljaar nog 3 dagen (vorig schooljaar 8 dagen; daling met 62%), de
psycholoog nog 1½ dag (vorig schooljaar 3 dagen; daling met 50%); de remedial teacher 8 lesuren per week
(vorig schooljaar 12 lesuren; daling met 33%). Concreet zal dat bijv. betekenen dat er minder tijd is voor het
uitvoeren van psychologische onderzoeken, dat het lastiger zal worden om afspraken te maken met de intern
begeleider en dat er minder leerlingen remedial teaching kunnen krijgen.
Niemand is blij met de gevolgen van de krimp maar deze gevolgen zijn er nu eenmaal, ook op de Vlinderboom,
en we zullen moeten proberen om daar een zo goed mogelijk antwoord op te vinden. En daar zijn we dan ook
druk mee bezig.
2. Helaas werd onze remedial teacher mevr. Leny Zegers aan het eind van het vorig schooljaar ziek. Na de
herfstvakantiegaan we de RT weer opstarten. Gezien de beperking van de RT-tijd zullen we deze tijd zo
zorgvuldig mogelijk moeten gaan inzetten. We hebben inmiddels een analyse gemaakt van alle leerlingen die
vóór de zomervakantie RT hebben ontvangen of op de wachtlijst stonden. Uit de groep leerlingen in
aanmerking komen voor RT hebben de leerlingen die schoolverlater zijn en waarbij een vermoeden van
dyslexie bestaat voorrang. We gaan waar mogelijk met groepjes leerlingen werken zodat we zoveel mogelijk
leerlingen binnen de beschikbare tijd kunnen helpen.
3. Onze gymleerkracht mevr. Iris Bouman heeft t.g.v. een zware enkelblessure haar werkzaamheden moeten
neerleggen. Het herstel verloopt langzaam en de verwachting is dat het herstel enkele maanden gaat duren.
Gelukkig zijn we er tot nog toe in geslaagd om haar te laten vervangen door gekwalificeerde vakdocenten gym.
4. Het onderwerp heeft vaker in de nieuwsbrief gestaan maar aan het begin van het schooljaar is het toch goed u
er nog een keer op te wijzen dat het meenemen van speelgoed, bijv. een bestuurbare auto of een game boy,
op eigen risico gebeurt. Op het schoolplein kan het nu eenmaal gebeuren dat er een bal tegen de nieuwe auto
komt of dat een spelende medeleerling je aanstoot waardoor de game boy op de grond kapot valt. Wil je die
risico’s niet lopen dan kun je dit speelgoed beter thuis laten.
5. De opbrengst van Jantje Beton in 2014 bedraagt €2586,-. Dat betekent dat de school €1.293,- heeft verdiend.
Dit geld zal evenals voorgaande jaren worden besteed aan speelmaterialen voor het onder- en
bovenbouwplein. De kinderen hebben al allerlei suggesties aangedragen. De speelplaatscommissie zal
bekijken hoe deze opbrengst het best kan worden besteed.
Vanuit de Ouderraad:
Leden van de Ouderraad:
Beste ouder(s)/ verzorgers,
Natascha Jacobs (Kastanje)
Sonja Hollander (lariks)
Jonita Neijenhuis (Kastanje)
Ilse Coenen (Iep en Spar)
Rosalien Ederveen (Esdoorn)
Monique Wijers (Esdoorn)
Mali Heinen (Lariks)
Jacqueline Verwaayen (Els)
Ursula van Baal (Els)
Mariët Franken (Iep)
Jacqueline Knuiman (Kastanje)
Cia Dulos (Wilg en Plataan)
Elly Merkus (Team)
We zijn op zoek naar iemand die de versiercommissie
van de school wil komen versterken. Deze commissie
zorgt ervoor dat de school er mooi uit ziet bij alle
speciale gelegenheden, zoals Sinterklaas, Kerst, etc.
Hiervoor zoeken we ouders/ verzorgers die creatief zijn
en/of het leuk vinden om te versieren.
U kunt zich aanmelden bij Mali Heinen (OR) via mail
[email protected] of bij de leerkracht van
uw kind.
www.sbodevlinderboom.nl
Vanuit de MR:
Elk jaar maakt de MR een Jaarverslag met daarin een
terugblik over het afgelopen jaar, een financiële
verantwoording en een vooruitblik. Hieronder een
samenvatting van het Jaarverslag 2013-2014. Voor
het volledige verslag verwijzen wij u graag naar de
website:http://www.sbodevlinderboom.nl/School/Me
dezeggenschapsraad(MR).aspx
Een terugblik over de werkzaamheden van de MR in
het afgelopen schooljaar 2013-2014; afgelopen jaar
kreeg de MR een nieuw ouderlid erbij, Eline Roffel
(moeder van Frederique van Raaij).
We hebben diverse beleidstukken behandeld zoals de
begroting, het meerjarenformatieplan, vakantierooster,
schoolondersteuningsprofiel (SOP), MRreglement en
MRstatuut. Al deze stukken hebben onze positieve
instemming dan wel advies ontvangen.
Daarnaast hebben we het inspectierapport bekeken en
aanbevelingen besproken met het bevoegd gezag. We
hebben het veiligheidsplan en pestprotocol bekeken en
gaan dit schooljaar hierover in gesprek met de
preventiemedewerker.
Als MR hebben wij kritisch gekeken naar hoe de zorg
op SBO De Vlinderboom wordt ingevuld en wat
eventuele mogelijkheden zijn in de toekomst.
Een aantal van ons hebben geparticipeerd in
werkgroepen MR, onderwijs en personeel ten aanzien
van de mogelijke bestuurlijke overdracht. Met de komst
van Passend Onderwijs is ons huidige
samenwerkingsverband ontbonden en is het nieuwe
samenwerkingsverband Passend Wijs op 1 augustus
2014 van start gegaan.
In de ondersteuningsplanraad (OPR) van het nieuwe
samenwerkingsverband zijn wij goed
vertegenwoordigd, onze voorzitster Tamara Bulters is
tevens de voorzitter van de OPR.
Vooruitblik; MR is nog op zoek naar een ouderlid
binnen de MR, dit om de raad weer voltallig te krijgen
met in totaal drie ouders en drie personeelsleden. De
eerst volgende MR bijeenkomst komt een
geïnteresseerde ouder meekijken. Ook komend
schooljaar zal de MR zich bezig houden met de
mogelijk toekomstige fusie, de komst van Passend
Onderwijs en de rol van het SBO hierin. Maar ook de
zorg binnen onze school alsmede het veiligheidsplan
zullen onderwerp van gesprek zijn.
Graag willen we benadrukken dat de MR altijd
beschikbaar is voor vragen of informatie, voor zowel
ouders als personeel. Het mailadres waarop u ons kunt
bereiken is: [email protected]
Groeten,
Vanuit de Kinderboekenweekcommissie:
De afgelopen weken is er in de klas gewerkt aan een
gezamenlijk prentenboek. In Bemmel konden de
kinderen op het podium verschillende boeken lezen.
Gistermiddag stond de boekenwinkel
uit de Dorpsstraat in Bemmel met
een kraam in de aula. Hier konden
boeken worden gekocht tijdens de
kijkmiddag.
We hopen alle kinderen weer
geïnspireerd om boeken te lezen
en u thuis ook.
Vanuit de Zorg:
Beste ouder(s)/ verzorgers,
In dit schooljaar 2014-2015 zal er géén
inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk meer zijn.
Bij vragen of zorgen kunt u gerust contact met mij
opnemen. Ik ben op maandag en donderdag aanwezig.
Graag tot ziens!
Mirjam van Poorten
Schoolmaatschappelijk werker
Belangrijke data:
20 t/m 24 oktober
Donderdag 6 november
Dinsdag 11 november
Donderdag 13 november
Dinsdag 18 november
Woensdag 19 november
Vrijdag 5 december
Dinsdag 16 december
Vrijdag 19 december
22 december t/m 2 januari
Herfstvakantie
Schoolontbijt
Themaouderavond Lentekriebels 20.00-21.30 uur door Ouderraad
Studiedag (de kinderen zijn vrij)
Ouderavond Info voortgezet onderwijs (eindgroepen)
Techniekochtend
Sinterklaasviering
Kijkmiddag
Kerstviering (onder voorbehoud), de kinderen zijn om 12 uur vrij!
Kerstvakantie
www.sbodevlinderboom.nl