Functiebeschrijving Diensthoofd Jeugddienst

Functiebeschrijving
1. FUNCTIETITEL
Diensthoofd Jeugddienst
2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE
Coördineren van het gemeentelijk jeugdbeleid in al zijn facetten en in het bijzonder het
concretiseren van de doelstellingen i.v.m. jeugd in het gemeentelijk meerjarenplan.
3. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan het afdelingshoofd Algemene Diensten.
4. NIVEAU
Bv
5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING
Ontwikkelen van initiatieven en mogelijkheden voor kinderen en jongeren
- Introduceren of zelf organiseren van initiatieven (ontspannend, informatief, preventief,
vormend,
maatschappelijk, …) waar mogelijk in overleg en in samenwerking met de jeugdraad,
particuliere organisaties, geïnteresseerde vrijwilligers …
Organiseren, begeleiden en activeren van de inspraak van de jeugd in het gemeentelijk beleid
- Opvolgen, ondersteunen of zelf opzetten van inspraakorganen (bvb. de jeugdraad)
- Uitwerken van ad-hoc-inspraakprojecten gekoppeld aan een bepaalde opdracht of
problematiek
Ondersteuning van het jeugdwerk
- toepassen reglementering i.v.m. jeugdwerk (subsidies, projecten, …) > onder ‘diversen’ kan
dit dan geschrapt worden
- opvolging huisvestingsdossiers jeugdwerk
- pleitbezorger zijn van de belangen van het jeugdwerk t.a.v. het beleid
- behandelen allerlei aanvragen in het kader van de gemeentelijke dienstverlening naar de
jeugd en jeugdwerk
Interne communicatie
- Bijdragen aan het teamwerk binnen de eigen dienst
- Deelnemen aan dienstoverleg
- Pleitbezorger zijn van de belangen van de jeugd in andere beleidssectoren op het niveau van
de
Diensten: sport, cultuur, ruimtelijke ordening, …
- Opzetten van samenwerkingsverbanden met andere gemeentelijke diensten in het kader van
een
integraal jeugdbeleid (cultuur, sport, welzijn, …)
Externe communicatie
- Pleitbezorger zijn van de belangen van de jeugd in andere beleidssectoren: sport, cultuur,
ruimtelijke ordening, …
- Netwerken of samenwerken met bovenlokale voorzieningen voor jeugd in het kader van
bepaalde
initiatieven
- Zelf uitwerken en opvolgen van informatiemedia voor jeugd
- Opvolgen van bovenlokale overlegplatformen en samenwerkingsverbanden
Verantwoording t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
- Verrichten van beleidsvoorbereidend onderzoek
- opmaken beleidsdocumenten in het kader van het gemeentelijk meerjarenplan
- Adviseren over het te voeren beleid m.b.t. jeugdzaken, ofwel i.v.m.
beslissingen/doelstellingen die
rechtstreeks de doelgroep jeugd aanbelangen, ofwel i.v.m. beslissingen/doelstellingen die
onrechtstreeks
invloed hebben op de doelgroep jeugd
- Uitvoeren van de doelstellingen en de concrete actiepunten van het gemeentelijk
jeugdbeleid, en dit
evalueren en erover rapporteren
Diversen
- Opvolgen van infrastructurele voorzieningen voor jeugd (jeugdlokalen, speelterreinen, …)
- Verstrekken van informatie of doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten of organisaties
- Volgen van vorming indien het opvolgen van bepaalde dossiers of initiatieven dit vereist
De verantwoordelijkheden en het takenpakket kunnen worden aangepast in functie van de
behoeften van de dienst en/of de evoluties in de sector binnen het geldende reglementaire
kader.
6. COMPETENTIEPROFIEL
Kennis
- Kennis structuur en werkingscultuur van de gemeentelijke overheid
- Grondige kennis jeugdbeleid en de wetgeving ter zake
- Kennis organisaties uit het jeugdwerk en deze in het kader van een breder jeugdbeleid
- Kennis recente literatuur inzake jeugd, jeugdcultuur, jeugdwerk, jeugdwelzijnsbeleid
- Kennis van recente ontwikkelingen inzake jeugdwerk en inzake breder jeugdbeleid voor
zover
relevant voor de dienst
- Basiskennis wetgeving uit gerelateerde domeinen voor zover relevant voor de dienst (sport,
cultuur, welzijn, …)
- Kennis van de belangrijkste moderne administratie- en ICT-mogelijkheden
- Basiskennis desktoppublishingsoftware
Vaardigheden
- Leidinggevende vaardigheden
- Sturend en coachend vermogen ten aanzien van vrijwilligers
- Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
- Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken
- Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen
- Verzorgd, snel en correct kunnen werken
- Vlot kunnen omgaan met mensen uit verschillende sociologische categorieën
- Voertuig kunnen besturen (rijbewijs B)
Attitudes
- Klantvriendelijkheid
- Verantwoordelijkheidszin
- Dynamisme
- Flexibiliteit
- Creativiteit
- Doorzettingsvermogen
- Zin voor initiatief
- Affiniteit met de doelgroep
- Bereidheid tot continue opvolging van de wetgeving ter zake
- Zich efficiënt nieuwe vakliteratuur eigen kunnen maken en dit vertalen naar minder
gespecialiseerde groepen
- Bereidheid om ook te werken buiten de 'normale' kantooruren