Kennisinstituut Duurzaam Verpakken Zuid

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Contactpersoon
S. Akop
Beleidsmedewerker
T 070-4561615
M +31(0)6-52740195
[email protected]
Ons kenmerk
IENM/BSK-2014/229588
Datum
Betreft
16 oktober 2014
opdrachtverlening ter begeleiding van de
milieueffectenanalyse Raamovereenkomst Verpakkingen
Geacht bestuur,
Staatssecretaris Mansveld heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om een
milieueffectenanalyse van de Raamovereenkomst uit te voeren.
In deze analyse wordt het milieueffect van het totaalpakket van afspraken van de
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, inclusief het mogelijk afschaffen
van het statiegeld, vergeleken met de situatie vóór deze Raamovereenkomst,
namelijk de situatie in 2012, inclusief het statiegeldsysteem.
Hierbij verzoek ik het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) om deze
analyse, conform de door IenM geformuleerde onderzoeksopdracht en de daarop
gebaseerde onderzoeksvragen, te begeleiden. Het door het KIDV, op basis
hiervan, opgestelde projectplan dient bij deze analyse als uitgangspunt.
Omdat IenM draagvlak voor het proces wil waarborgen en wil reflecteren op het
proces, verzoek ik u om een klankbordgroep op te richten voor deze analyse,
waarin naast de raamovereenkomstpartijen ook relevante NGO’s deelnemen.
De kosten van deze analyse zullen zoals bij alle opdrachten van het KIDV uit het
reguliere budget van het KIDV worden betaald. Indien blijkt dat het reguliere
budget hiervoor niet toereikend is, verzoek ik u om mij een kostenopgave toe te
sturen, met een maximum bedrag van €115.000,-. Mocht u een overschrijding van
dit bedrag verwachten, verzoek ik u om die direct aan mij voor te leggen. Op basis
daarvan zullen we in overleg treden over het vervolgproces.
Hoogachtend,
DE DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL,
drs. C.B.F. Kuijpers
Pagina 1 van 1