onderstaande brief

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
> Retouradres
Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
NPVA
T.a.v. de heer W. van Schaik, voorzitter
Rijsbes 45
2498 AN Den Haag
Directoraat Generaal
Curatieve Zorg
Directie Curatieve Zorg
Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
339140-118264-CZ
Datum
Betreft
7
/.:.1.
'\11 2014
Verzoek tot overleg
Correspondentie
uits/uitend
rich ten aan het retouradres
met verme/ding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
Geachte heer Van Schaik,
Ik heb uw brief gedateerd 11 februari 2013 ontvangen. U vraagt daarin om een
overleg om vast te stellen op welke wijze uw organisatie eraan kan bijdragen de
randvoorwaarden in te vullen die nodig zijn om de zorg middels acupunctuur te
reguleren. U verwacht daaraan een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.
Mijn reactie is als voigt. Ik heb goede notie genomen van uw aanbod. Ik kan u
echter berichten dat er geen regelgeving in voorbereiding is die tot doel heeft om
specifiek de acupunctuur te reguleren. Alles overwegende zal ik u daarom niet
uitnodigen voor een gesprek.
Met vriendelijke groet,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend
drs. FJ. Krapels
Paglna 1 van 1