Aanbiedingsbrief met reactie op niet vergoeden

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
Ons kenmerk
664114-126020-GMT
Uw kenmerk
2014Z14927
Datum
Betreft
24 september 2014
Commissiebrief inzake Afschrift brief aan minister van
VWS n.a.v. antwoord VGZ m.b.t. niet vergoeden van
medicijnen
Bijlage
2
a
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u mijn reactie op de brief van de heer A.J.J. van G.
van 25 juni 2014 met betrekking tot het niet vergoeden van medicijnen.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
mw. drs. E.I. Schippers
Pagina 1 van 1