een brief aan de Tweede Kamer

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Directoraat-Generaal
Vreemdelingenzaken
Directie Migratiebeleid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj
Ons kenmerk
567402
Datum
26 september 2014
Onderwerp Afghaanse tolk
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.
Gelet op de Kamervragen1 die eerder zijn gesteld over een Afghaanse tolk,
informeer ik hierbij uw Kamer over het feit dat ik heb besloten de betreffende
persoon niet aan Noorwegen over te dragen op basis van de Dublinverordening.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal zijn zaak zelf in behandeling nemen. Dit
besluit heb ik genomen naar aanleiding van een telefoongesprek met mijn Noorse
ambtsgenoot.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
1
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 2014Z14012.
Pagina 1 van 1