Kavelregels Jan Tooropstraat 5 (PDF, 2.4 MB) - Stadsdeel Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West
Jan Tooropstraat 5
JT05
Kavelinformatie
Type ontwikkeling: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Kaveltype: Appartementen: wonen - werken in stedelijk leefmilieu
Kavelgrootte: 697 m2 (BxL : ca. 28 x 25 meter)
Maximaal bouwvlak: 440 m2 (BxL : 20 x 22 meter)
Bruto vloeroppervlak: Minimaal 1250 m2 BVO, maximaal 2000 m2 BVO.
Niet-woonfuncties: Maximaal 440 m2 van het totaal bruto vloeroppervlak (uitsluitend in de plint);
mogelijk zijn; dienstverlening, maatschappelijke functies; kleinschalige bedrijven en buurtgerichte horeca (maximaal 1 horecavestiging van maximaal 150 m2 BVO).
Prijs van de kavel: €400.000,- (exclusief BTW).
Levering grond: 12 maanden na uiterste datum acceptatie erfpachtaanbieding.
Wat wordt geleverd: bouwrijpe grond; vooraansluiting kabels en leidingen tot aan de kavelgrens;
inrichting openbare ruimte.
Informatie: Heeft u interesse, neem dan contact op Anja Boon, projectmanager Nieuw-West, telefoonnummer 06 836 349 98, e-mail [email protected]
voorbeelduitwerkingen
variant 1
variant 2
Stadsdeel Nieuw-West
Jan Tooropstraat 5
JT05
Bouwregels
Bouwvlak: Bebouwing dient binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd, waarbij 100%
van de bouwvlak mag worden bebouwd
Bouwhoogte: Maximaal 14 meter
Rooilijn: De bebouwing dient aan de Jan Tooropstraat en Willem van Konijnenburgstraat in de verplichte gevellijn geplaatst te worden. De west en zuidzijden zijn uiterste gevellijnen. De uiterste rooilijn mag vanaf de tweede bouwlaag maximaal 1 meter worden overschreden voor balkons of loggia’s
Begane grondlaag: De begane grondlaag zorgt door programmering en uitstraling voor een levendig straatbeeld en sociale veiligheid van de openbare ruimte. Er ontstaat interactie
tussen de bebouwing en de openbare ruimte, bijvoorbeeld door werkunits en entrees aan straat. Aandacht voor de begane grond is nadrukkelijk belangrijk voor de gevels aan de zijde van de Jan Tooropstraat en Willem van Konijnenburgstraat.
Parkeren: Dient op eigen terrein en inpandig te worden gerealiseerd, De toegang tot de parkeer- voorziening ligt aan de Willem van Konijnenburgstraat.
Woningen waarvoor geen parkeervoorziening op eigen terrein worden gerealiseed of
waarvoor de gerealiseerde parkeervoorziening niet voldoet aan de minimale parkeernorm
hiervoor, zoals vastgelegd in het parkeerbeleid van Nieuw-West, komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning op straat.
Welstand: Voor Overtoomse Veld zijn welstandscriteria opgesteld, waaraan het bouwplan moet gaan voldoen. voor de volledige omschrijving van de welstandscriteria voor dit kavel wordt verwezen naar de Welstandsnota, zie www.amsterdam.welstandinbeeld.nl en voor de openbare ruimte naar het Raamwerk Openbare Ruimte Overtoomse Veld (POR, 2005)
Bouwregels kavel