Raadsbrief 52 Bijlage 1 Memo pfh Mauer inz homo emancipatie

Memo
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Deelraad Nieuw-West
Ronald Mauer, portefeuillehouder Emancipatiezaken
18 februari 2014
Stand van zaken motie RMO322 (homo emancipatie)
Geachte leden van de raad,
De motie van 18 december 2013 over homo-emancipatie (RMO322) is de aanleiding om u
een overzicht te geven van de acties die gepland zijn op het gebied van homoemancipatie voor het jaar 2014.
Het voorbehoud daarbij is dat vanwege de gevoeligheid van het onderwerp in een
stadsdeel als Nieuw-West, het continu zoeken blijft naar een modus waarin activiteiten
worden aangeboden, of acties worden uitgevoerd. Kortom de grote lijnen en voornemens
zijn uitgestippeld, de precieze uitvoering er van ligt nog niet vast. Deze flexibiliteit is ook
nodig om aansluiting te blijven houden en te zoeken met de ontwikkelingen in het veld en
daarbij te voldoen aan de behoeften van de burger. Zowel de “roze” burger , als die
1
groepen waarvan we het belangrijk vinden de acceptatie van LHBT’ers te bevorderen.
Als eerste zal ik ingaan op de 3 punten die in de motie aan het DB zijn opgedragen:
Organiseren van een Tears of Pride Walk in Nieuw- West
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een Tears of Pride Walk in Nieuw-West
loopt. Belangrijk is daarbij te constateren dat :
•
•
•
•
•
Tears of Pride walk in West is 2 jaar geleden begonnen op initiatief van bewoners
zelf
De tocht wordt in West voornamelijk gelopen door het autochtone deel van het
stadsdeel. Er is weinig sprake van diversiteit.
De loop vindt plaats in de Pride week
De organisatie van Tears of Pride Walk kostte de afgelopen jaren 10.000
De organisatie ervan is in handen van Stichting Amsterdam Gay Pride (Irene
Hemelaar)
Het organiseren van en Tears of Pride Walk heeft alleen meerwaarde als dit door
bewoners zelf geïnitieerd wordt. Het stadsdeel kan daarbij faciliteren. Daarom is de vraag
1
Lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
18 februari 2014
Pagina 2 van 4
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Nieuw-West
neergelegd bij Pink Nieuw West. Deze bespreekt de mogelijkheid van organisatie met zijn
achterban. Het gaat dan om een loop met startpunt in Nieuw-West door bewoners zelf
georganiseerd, waarbij vervolgens aansluiting gezocht wordt bij de Tears of Pride Walk
die start op het Mercatorplein. De Tears of Pride Walk vindt elk jaar gedurende de Gay
Pride plaats. Dit is de eerste week van augustus. In voorgaande jaren is gebleken dat het
in dit stadsdeel op dat moment bijzonder moeilijk is mensen te mobiliseren omdat een
groot deel van de bewoners dan op vakantie is. Daarom zal er worden onderzocht en
nagevraagd in hoeverre mensen in die periode bereid en aanwezig zijn om mee te lopen.
Gay Straight alliances
Het COC heeft in 2013 subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam om in de wijken
Gay Straight Alliances op te richten. Daartoe zijn in Nieuw-West inmiddels twee
buurtcoördinatoren aangesteld. COC is bij uitstek de organisatie binnen Amsterdam die
kennis van zaken heeft bij het oprichten van Gay Straight Alliances en de benadering van
scholen daarin..Het stadsdeel faciliteert hen daarbij zoveel mogelijk. Dit doet zij onder
andere door eens in de twee maanden een stakeholders overleg te organiseren. Alle
belangrijke partijen die in Nieuw-West actief zijn op homo-emancipatie houden elkaar zo
op de hoogte houden van wat er speelt. Tevens biedt dit overleg de mogelijkheid tot het
ter plekke smeden van allianties ten behoeve van de bevordering van homo-emancipatie
en meer in het bijzonder ter ondersteuning in de oprichting van GSA’s.
Sociale kaart en communicatie
Er is reeds toegezegd een sociale kaart te ontwikkelen van alle actieve organisaties en
individuen op het gebied van LHBT in Nieuw-West en hun partners, om op deze manier
zorg te kunnen dragen voor effectieve communicatie naar- en door de doelgroep en hun
partners. Zo kunnen zij samen de zichtbaarheid van LHBT’ers vergroten. Het
stakeholdersnetwerk vervult hierin een cruciale rol.
-----------------------------Hieronder vindt u de overige activiteiten die in Nieuw -West zullen plaats vinden op het
gebied van homo-emancipatie in 2014:
De beslissing
Dialoog in de wijk ( op 5 locaties) naar aanleiding van de vertoning van de film “De
beslissing” van de Marokkaanse regisseur en acteur Wahid Sanouji. Produktie van film en
dialoog is in handen van Chris Belloni. Hij is inmiddels bekend van de documentaire “I am
gay and Muslim” die in 2012 reeds op verschillende plekken in Nieuw-West te zien is
geweest en inmiddels in binnen en buitenland is vertoond.
“De Beslissing” vertelt het verhaal van een Amsterdammer van Marokkaanse komaf die
zijn geaardheid niet langer kan verzwijgen ten opzichte van zijn vader. De film laat het
beslissende gesprek zien tussen vader en zoon, wat hun relatie voor de toekomst zal
bepalen.
18 februari 2014
Pagina 3 van 4
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Nieuw-West
Voorlichting aan moeders uit Nieuw-West
De sleutel tot verandering van inzicht ligt bij de moeders van de nieuwe generatie
jongeren die nu opgroeit. Zij zijn degenen die thuis voorzichtig aan onderwerpen
bespreekbaar kunnen maken wanneer zij zelf tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Dat is de
reden dat voorlichting over homo- emancipatie zich in eerste instantie tot hen richt.
Rahma El Hannoufi heeft jarenlange ervaring in het geven van voorlichting van trainingen
en voorlichting aan groepen van niet-westerse afkomst en meer specifiek aan vrouwen.
Zij zal 2 á 3 keer een voorlichting verzorgen bij vrouwen organisaties in Nieuw-West.
Sport
Binnen de sportwereld heerst over het algemeen grote onwetendheid over hoe met
homoseksualiteit om te gaan. Deze onwetendheid laat zich vaak zien in ontkenning van
het probleem. De sportverenigingen Xenios, Dolfijn en DCG hebben onlangs ‘ja’ gezegd
tegen het aanbod voorlichting te starten over hoe om te gaan met homoseksualiteit
binnen de sportclub. Deze voorlichting zal worden verzorgd door de Nederlandse
Sportalliantie in samenwerking met de Blankenstein Foundation en GUTS (Gay Union
Through Sports).
Pride Kunstroute
De stichting Platform Buiten Kaders verzorgt een Pride Kunstroute. Deze heeft in 2013
eveneens plaats gevonden in Nieuw-West.
Tijdens de Gay Pride 2014 worden etalages in verschillende stadsdelen ingericht voor
diverse fotografen en kunstenaars die ieder op hun eigen manier het thema Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender in hun werk hebben gefotografeerd. Het platform coördineert het
contact tussen winkeliers en kunstenaars (stelt een portfolio samen van foto’s van diverse
fotografen waarna winkeliers in overleg een keuze kunnen maken welke foto’s zij willen
exposeren in hun etalage). Op die manier gunnen de etalages het publiek op een
toegankelijke manier een kijkje in de homogemeenschap en vergroot het daarmee de
zichtbaarheid van LHBT’ers.
Werkbijeenkomst “Jezelf Kunnen Zijn in Nieuw-West’
De jaarlijkse werkbijeenkomst ‘Jezelf kunnen zijn In Nieuw-West’ in november, is het
moment om bewoners en organisaties uit Nieuw-West te vragen wat er goed ging en wat
er beter kan in het vervolg, zodat het homobeleid elk jaar hierop aangepast kan worden,
daar waar nodig. Aan de hand van een actueel thema gaan deelnemers met elkaar in
gesprek, laten zich inspireren en leggen contacten voor de toekomst. Op deze manier
stelt het stadsdeel bewoners en organisaties in staat de eigen verantwoordelijkheid te
nemen in het homo emancipatie proces van Nieuw-West.
18 februari 2014
Pagina 4 van 4
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Nieuw-West