Prioriteiten begroting 2015 - Bestuurscommissie Nieuw-West

Prioriteiten begroting 2015
PROGRAMMA
1. Dienstverlening
2. Openbare orde en veiligheid
3. Verkeer en infrastructuur
4. Werk, inkomen en economie
5. Onderwijs en jeugd
6. Welzijn en zorg
7. Sport en recreatie
8. Cultuur en monumenten
9. Openbare ruimte en groen
10. Milieu en water
11. Stedelijke ontwikkeling
12. Buurtregie en bestuur
Totaal prioriteiten
Prioriteiten
in mln.
Investeringen
in mln.
Incidenteel
Structureel
in mln.
0
0,9
1,4
1,4
1,1
2,2
0,95
0,5
3,5
0,95
0
0,5
13,4
0
0
1,0
0
0
0
0,475
0
0,275
0,45
0
0
2,2
0
0
0
0
0
0
0,475
0
1,645
0,5
0
0
2,62
0
0,9
0,4
1,4
1,1
2,2
0
0,5
1,58
0
0
0,5
8,58
Legenda
Gebieden
GSM
Geuzenveld-Slotermeer
OSD
Osdorp
SLV
Slotervaart
AKER
Nieuw-Sloten/De Aker
ALLE
Alle vier gebieden
Programma 1 Dienstverlening
Vanuit de bewoners zijn geen signalen gekomen voor een extra
impuls voor het programma Dienstverlening.
De ontwikkeling van dienstverlening wordt grotendeels opgepakt
vanuit de RvE Dienstverlening. Zo is de oprichting van het nieuwe
stadsconcept in volle gang. Pas op termijn zal duidelijk worden waar
de dienstverlening een nieuwe impuls behoeft. Daarom zijn voor dit
programma geen prioriteiten opgenomen.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Hoewel de feitelijke gegevens (criminaliteitscijfers) over de veiligheid
op straat een ander beeld laten zien, voelt een grote groep inwoners
en ondernemers van Nieuw-West zich niet veilig. Waar mogelijk
wordt getracht om door gerichte ingrepen in de openbare ruimte dit
gevoel van onveiligheid weg te nemen. De aandacht voor
woninginbraakpreventie met het keurmerk veilig wonen als
speerpunt en het keurmerk veilig ondernemen gaat onverminderd
door. Waar cijfers daar aanleiding toe geven worden ook de komende
jaren Buurtveiligheidsteams actief ingezet in de meest passende
vorm, al dan niet ondersteund door flexibel cameratoezicht. Deze
integrale en vraag-gestuurde manier van handhaven vraagt om een
grote mate van organisatorische flexibiliteit en op onderdelen meer
inzet in de uitvoering. De veel actievere handhaving in de wijken zal
naast toenemende handhavingsverzoeken tot meer inzet van
juridische expertise leiden.
Omdat de opgaven per buurt of wijk kunnen verschillen worden in
samenspraak met alle betrokkenen en belanghebbenden op maat
toegesneden gebiedsgerichte preventieprogramma’s opgesteld. Juist
deze vorm zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van bewoners
en ondernemers bij hun buurt en daarmee bijdragen aan een
verlaging van het gevoel van onveiligheid.
Met de uitbreiding van de ‘Top 600’ naar ‘Top 1000’ wordt de opgave
voor Nieuw-West om ex-criminele jongeren weer een plek te geven in
de samenleving van Nieuw-West aanzienlijk groter. De succesvolle
manier waarop resocialisatie in Nieuw-West wordt aangepakt in de
vorm van het programma ‘Pak je kans’ wordt daarom gecontinueerd
en uitgebreid. Daarmee levert Nieuw-West een belangrijke stedelijke
bijdrage in de maatschappelijke borging van de ‘Top 1000’.
1. Voortzetten en uitbreiden werkwijze Buurtveiligheidsteams
ALLE
2. Gebiedsgerichte Preventieprogramma’s
ALLE
3. Flexibel camera toezicht
ALLE
Totaal Openbare orde en veiligheid
9 ton
Programma 3. Verkeer en infrastructuur
Nieuw-West heeft een uitgebreid netwerk van vrij liggende
fietspaden wat door bewoners wordt gewaardeerd. De
bereikbaarheid van voorzieningen is te verbeteren en het veilig
gebruik van fiets- en wandelroutes is te vergroten waardoor de
gezondheid van de bewoners verbetert, jongeren en scholieren meer
in de buitenlucht kunnen sporten en recreëren en de verbindingen
tussen parken, sportparken en de omliggende wijken wordt
nadrukkelijk versterkt.
Twee ontbrekende schakels zijn:
- Een brug, inclusief ontsluiting met de historische dijk voor fietsers en
voetgangers om van Sloterdijk en Teleport naar sportpark
Spieringhorn en het groene gebied van De Bretten en de woonwijken
en verder richting Halfweg en Haarlem te verbinden.
- Een brug voor fietsers en voetgangers om tussen de wijk
Geuzenveld, sportpark de Eendracht en Tuinen van West met elkaar
te verbinden. Ook voor de verdere ontwikkeling van stadslandbouw,
recreatieve mogelijkheden en evenementen bij de Tuinen van West is
een verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
belang.
Om de diverse gebieden te kunnen vinden is ook een goed wegwijs-systeem
essentieel.
4. Recreatieve verbindingen
GSM
5. Fiets/wandelroutes en bebording
ALLE
6. Verlichting
ALLE
Als gevolg van gewijzigd beleid van dIVV zijn de kosten van uitbreiding
en verplaatsing van lichtmasten nu voor rekening van het stadsdeel
bij herinrichtingen. Dit is tot op heden niet in de beschikbaar gestelde
budgetten opgenomen.
7. Bushaltes
ALLE
Door wijzigingen van busroutes en door het laten vervallen van
buslijnen door dIVV/GVB worden jaarlijks enkele haltes overbodig.
Deze worden dan niet direct heringericht maar vaak gebruikt als
parkeerplek op plekken waar dat niet gewenst is vanwege
verkeersveiligheid of maken een vervallen indruk doordat ze niet
meer gebruikt worden. Beide zijn niet gewenst voor een veilige en
prettige woonomgeving
Totaal Verkeer en infrastructuur
1,4 miljoen
Programma 4. Werk, inkomen en economie
De door Nieuw-West ingeslagen weg van ‘minder regels, meer banen,
minder armoede’ wordt de komende jaren onverminderd voortgezet.
In de bestrijding van de (jeugd)werkloosheid. Verheugend is te
constateren dat dit in het nieuwe collegeprogramma volledig
ondersteund wordt. Met het programma ‘Nieuw-West Werkt’ heeft
het stadsdeel in aanvulling op het op te richten gemeentelijk
werkbedrijf een inmiddels beproefd en succesvol instrument. Door de
voortzetting van ‘Nieuw-West Werkt’ bouwt het stadsdeel verder aan
een voorportaal van lokaal maatwerk voor mensen met grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Gebrekkige kennis van de Nederlandse taal blijkt
een aanzienlijke drempel bij de opstap naar werk. Waar een gebrek
aan taalvaardigheid aan de orde is zal daar meer gericht op worden
geïnvesteerd.
Ruimte geven aan lokale initiatieven en deze nadrukkelijk te
verbinden aan een zinvolle dagbesteding en maatschappelijke
bijdrage van inwoners van Nieuw-West vraagt creativiteit en
flexibiliteit in de uitvoering. In dit licht wil het stadsdeel nadrukkelijk
experimenteren met vrijwilligersvergoedingen.
In het stimuleren van de buurteconomie trekt het stadsdeel in de
concrete uitvoering samen op met het lokale MKB. Het lokale
aanspreekpunt dat Nieuw-West al jaren is, moet gezien de opgaven
worden versterkt. Vermindering van regels en het voortzetten van
kansenzones is voor een pioniersgebied als Nieuw-West van groot
belang. Niet alleen voor bestaande ondernemingen, maar juist voor
startende bedrijfjes en uiteenlopende vormen van sociaal
ondernemerschap. Een dergelijke benadering met oog voor kansrijke
perspectieven geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden voor locaties zoals ‘café Noordoever’ aan de
Sloterplas. Waar het stadsdeel faciliteert en ondersteunt dragen de
lokale ondernemers als coproducent in ruil bij aan werkgelegenheid
en stages.
8. Werkpunt NW werkt, incl. jeugdwerkeloosheid
9. Stimuleren buurteconomie
ALLE
OSD,GSM,SLV
10. Stimuleren van sociale wijk ondernemingen
regels weg uit stedelijke kaders en regelvrije zones
ALLE
11. Mensen met een uitkering inzetten voor
sociaal wenselijke werkzaamheden
ALLE
12. Intensivering taalprogramma’s
ALLE
Totaal Werk, inkomen en economie
1,4 miljoen
Programma 5 Onderwijs en jeugd
Nieuw-West wil extra aandacht geven aan de ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Vanuit de driehoek Gezin, School en Straat
prioriteit geven aan kwaliteit van onderwijs, talentontwikkeling
binnen en buiten school en betrokkenheid van ouders. Dit betekent
investeren in cultuur-en sportprogramma’s, versterken van het
pedagogisch klimaat in de buurt, een veilige omgeving in en om de
school en het goed toerusten van ouders door ondermeer extra
taalaanbod.
Nieuw-West ziet een deel van de jeugd tijdens het opgroeien
worstelen met de culturele identiteit. Zij krijgen te maken met
verwachtingen en dilemma’s bij hun rol in het gezin, op school en op
straat. We zien als gevolg daarvan uitval, isolement en criminaliteit.
13. Stimulering talentontwikkeling
OSD,GSM,SLV
14. Stimulering Ouderbetrokkenheid
OSD,GSM,SLV
Totaal Onderwijs en jeugd
1,1 miljoen
Programma 6 Welzijn en zorg
Armoede is de oorzaak dat grote groepen inwoners in delen van
Nieuw-West het gevoel hebben in volstrekt isolement te leven. Geen
deel meer uitmaken van de lokale samenleving. Juist daarom is de
bestrijding van armoede één van de grootste maatschappelijke
opgaven in Nieuw-West. Intensieve en vroegtijdige aandacht voor
schuldpreventie krijgt naast de aanpak van opgelopen schulden volop
prioriteit. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar jongeren. Voor
groep blijken bestaande instrumenten niet meer toereikend. Nieuwe
en bij deze groep beter aansluitende vormen van preventiemaatregelen moeten oplossingen geven aan dit hardnekkige
maatschappelijke probleem.
Nieuw-West wil in het bijzonder aandacht voor de opvang en
begeleiding van meiden. Vooral begeleiding bieden bij het omgaan
met verwachtingen en dilemma’s bij hun rol in het gezin, op school en
op straat.
Maar de aanpak van armoede en isolement gaat verder. Extra
aandacht voor taalonderwijs voor volwassenen is belangrijk om ook
inwoners met taalachterstand deel te kunnen laten nemen aan de
samenleving van Nieuw-West.
De kwetsbare positie van ouderen en inwoners met een lichamelijke
of geestelijke beperking neemt als gevolg van opeenvolgende
bezuinigingen allengs toe. Gebrekkige mobiliteit en het niet meer uit
huis komen van vooral ouderen vraagt om passende maatregelen.
Het scheiden van wonen en zorg leidt tot een groeiend isolement van
deze groepen. In een poging hier antwoord op te geven wordt in
steeds grotere mate een beroep op vrijwilligers en mantelzorgers.
Deze ontwikkeling vraagt om aanpassing van de programma’s van de
Huizen van de Wijk en andere maatschappelijke partners. Daarnaast
wil Nieuw-West ruimte geven aan sociaal ondernemerschap binnen
kleine organisaties, het stimuleren van bewonersinitiatieven,
ondersteuning van het vrijwilligerswerk om zo de lokale infrastructuur
te versterken.
Bestrijding van armoede heeft voor Nieuw-West prioriteit. In de volle
breedte moet worden ingezet om bewoners bij te staan om uit de
armoedepositie te komen. Instrumenten zoals extra taal, het
stimuleren van participatie op uiteenlopende manieren, ruimte geven
en ondersteunen van beginnend ondernemerschap zijn voorbeelden
van lokaal maatwerk waar Nieuw-West de komende jaren intensief
aandacht aan wil geven.
15. Meiden opvang
OSD,GSM,SLV
16. Bestrijding (kinder) armoede
OSD,GSM,SLV
17. Buurtgerichte aanpak gezondheid
overgewicht
OSD,GSM,SLV
18. Huizen van de Wijk toerusten t.b.v.
ALLE
dagbesteding kwetsbare groepen (m.n. ouderenisolement)
Totaal Welzijn en zorg
2,2 miljoen
Programma 7 Sport en recreatie
Nieuw-West ziet bij veel van haar inwoners dat zij kampen met
gezondheidsproblemen en als gevolg daarvan niet of nauwelijks
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Overgewicht als gevolg
van een ongezonde leefstijl komt in grote mate voor. Het belang van
sporten en bewegen is daarbij niet te onderschatten.
De sportparken in Nieuw-West bieden voor de Amsterdammers 120
hectare om te sporten en te recreëren. De parken hebben door hun
maat en schaal betekenis voor de hele stad. En ook nationaal en
internationaal spelen ze een rol.
Door de ingeslagen weg met compacte en ondernemende
sportparken, waardoor er grote financiële heroverweging wordt
bewerkstelligd, wordt gestreefd naar een meer kostendekkende
exploitatie, hogere bezetting, vitale verenigingen en
afstoten/ombuigen van het areaal.
Echter, om deze modernisering te realiseren, zijn investeringen in de
huidige sportparken noodzakelijk zoals toegankelijke entrees,
vernieuwing van (ondergrondse)infrastructuur en realisatie van sloopen nieuwbouw en verbetering van clubgebouwen. Door deze
investeringen en het simuleren van vitale vereniging kunnen we
(weer) ruimte scheppen voor de diversiteit van gebonden en
ongebonden sporters en nieuwe initiatieven een kans bieden.
Hierdoor ontstaan verbindingen met en tussen sportondernemers,
risicojongeren, sportclubs, gebonden en ongebonden sporters,
onderwijs, zorg, bedrijfsleven en sportbonden.
19. Revitaliseren sportparken
Totaal Sport en recreatie
ALLE
9,5 ton
Programma 8 Cultuur en monumenten
Nieuw-West wil meer aandacht besteden aan buurtgericht aanbod
van cultuur. Vóór bewoners en dóór bewoners. Diversiteit zit vooral
in het inzetten op het stimuleren van een zo breed mogelijk palet van
kunstvormen, van dans tot beeldende kunst, van kunstenaars uit
Nieuw-West.
Er zijn veel manieren om dit een plek te geven in de lokale
infrastructuur. De aanwezigheid en verdere uitbreiding van de diverse
culturele broedplaatsen werkt daarbij stimulerend. Maar evenzeer
geeft het stadsdeel nadrukkelijk prioriteit aan het vergroten van de
betrokkenheid van het (primair) onderwijs bij nieuwe initiatieven op
het gebied van talent- en cultuurontwikkeling in Nieuw-West.
20. Uitvoeren buurtgericht cultureel programma ALLE
Totaal Cultuur en monumenten
5 ton
Programma 9 Openbare ruimte en groen
Rembrandtpark en Sloterpark bieden kansen voor het realiseren van meer
voorzieningen en een diversiteit aan activiteiten. Bij deze kwaliteitsimpuls is het
belangrijk om de draagkracht van de parken te waarborgen, b.v. het oplossen van de
wateroverlast en de waterkwaliteit (Sloterplas) en bomenproblematiek. Aan de Zuidwestoever van de Sloterplas zal de komende jaren Centrum Nieuw-West worden
gerealiseerd. Onderdeel van dit plan is de revitalisering van de oever.
In de Tuinen van West is een goede vermarketing van het gebied en hoogwaardig
beheer onmisbaar. Marketing van het gebied zal de economische kracht van de
Tuinen van West voor heel Amsterdam doen toenemen.
Ook binnen de wijken is de opgave de komende jaren om de kwaliteit van de
openbare ruimte op peil te brengen zodat bewoners zich prettiger voelen op straat.
Het beschermd stadsgezicht van Van Eesteren heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Een
goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan het veiligheidsgevoel en het
woonplezier van bewoners in de wijk.
De afgelopen jaren is een aanzienlijk aantal speelplekken aangepast, opgeheven of
omgevormd. Stadsdeel Nieuw-West heeft een hoger percentage kinderen dan andere
stadsdelen. Om voor deze kinderen uitdagende sport- en speelplekken te bieden is de
wens verder te investeren. Ook nemen we daarbij de wensen van ouderen ten
aanzien van bankjes rondom speelplekken mee.
21. Parken
Tuinen van West
Rembrandtpark en Sloterpark
GSM
SLV
22. Duurzaam beheer
ALLE
23. Speelplekken revitaliseren
ALLE
Totaal Openbare ruimte en groen
3,5 miljoen
Programma 10 Milieu en water
De Sloterplas, de grachten en andere wateren van Nieuw-West zijn belangrijke
recreatieve verbindingen voor de bewoners en recreanten van Amsterdam en de
omliggende regio. Om de recreatieve mogelijkheden te optimaliseren wordt samen
met Waternet (Waterplan van Waternet en stadsdeel Nieuw-West) de Heemstede
sluis opengesteld. Dit maakt een betere waterverbinding mogelijk voor onder meer
pleziervaarten en kano’s. Het stadsdeel zal hier een financiële bijdrage aan leveren.
De Groene AS is de grootste ecologische verbinding tussen Amstelland en
Spaarnwoude. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het realiseren van de Groene AS
en dit is voor een groot deel voltooid. Toch bestaan er nog enkele hardnekkige
ecologische knelpunten in Nieuw-West. Extra financiering is nodig om de laatste
schakels van de Groene AS te realiseren.
De prioriteiten ondergrondse afvalcontainers komen in een separate
lijst niet- gebiedsgerichte-prioriteiten voor de Centrale Stad.
24. Heemstede sluis openstellen
SLV
25. De Groene AS
AKER
Totaal Milieu en water
9,5 ton
Programma 11 Stedelijke ontwikkeling
De stedelijke vernieuwing is nu bijna halverwege en de waardering voor de
ruimtelijke structuur, kwaliteiten en potentie van Nieuw-West zijn fors toegenomen
ten opzichte van 2001. Dit uit zich in een grotere betrokkenheid van de bewoners bij
de aanpak van de vernieuwing en een toenemende belangstelling van investeerders
in o.a. de ontwikkeling van locaties.
Op dit moment telt Nieuw-West echter nog steeds ruim 10.000 woningen die niet
voldoen aan de eisen van deze tijd waarbij ook de opgave is om huishoudens passend
te huisvesten. Er zit een stijgende lijn in de woningproductie. In de crisisjaren 20102013 zijn zo’n 400 woningen per jaar gebouwd, in de eerste helft van 2014 is de
bouw van al meer dan 350 woningen van start gegaan. Met een opgave van ruim
10.000 woningen moet de productie meer worden gestimuleerd, onder meer door
ruimte te bieden voor experimenten.
De investeringen zijn gedekt uit de GREX’en. De overige onderdelen
van het programma betreffen vooral proceskosten en vastgoed. De
prioriteit proceskosten ruimtelijke ontwikkeling en de prioriteit
vastgoed komen in een separate lijst niet- gebiedsgerichteprioriteiten voor de Centrale Stad.
Programma 12 Buurtregie en bestuur
De recente wijkgesprekken bevestigden eerdere signalen van een in
omvang toenemende groep inwoners die in volstrekte anonimiteit en
isolement leeft. Voor een belangrijk deel veroorzaakt door de
armoede waarin deze inwoners leven. Door culturele achtergrond
ingegeven oorzaken (schaamtecultuur) spelen hier eveneens een
belangrijke rol om geen hulp van overheid of anderen buiten de eigen
familie te accepteren. Een verschijnsel in een omvang waarmee
Nieuw-West zich lijkt te onderscheiden ten opzichte van andere
stadsdelen.
De amper aanwezige onderlinge binding, daarmee samenhangende
anonimiteit en isolement werkt gevoelens van afkeer van de
samenleving en onveiligheid in de hand. Mensen durven elkaar niet
aan te spreken, hebben geen vertrouwen in de overheid en de
samenleving.
Opgave is om het vertrouwen terug te winnen. Vertrouwen winnen
door vertrouwen te geven. Podia te creëren waarop inwoners zelf
regie kunnen nemen bij het vinden van oplossingen voor door hen
aangedragen knelpunten in de buurt. Maar ook kleinschalig door in
de vorm van portiekgesprekken anonimiteit en onderlinge
betrokkenheid van buren vlot te trekken. Vraag is of het stadsdeel zelf
voortdurend aan zet is, of dat het de ruimte geeft aan ‘buurtexperts’
om gesprekken aan te gaan met bewoners en samen met hen
initiatieven van de grond te trekken. Het stadsdeel wil hier
nadrukkelijk mee experimenteren.
26. Ondersteuning bewonersparticipatie
ALLE
Totaal Buurtregie en bestuur
5 ton