19 maart

RVB 2014_17
DIRECTIECOMITE
Vergadering van 19 maart 2014 – notulen nr 3
Aanwezig: De dames Frieda Brepoels, Karin Brouwers, Katja Gabriëls, Katrien Schryvers. De
heren Rudy Coddens, Filip Gijssels, Geert Hillaert, Luc Martens (voorzitter), Jan Peeters, Bart
Somers.
Mark Suykens, algemeen directeur (verslag) en Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling
OCMW’s.
VVSG-stafmedewerkers Tom De Schepper (voor punt 3) en Kris Versaen (voor punt 5a).
Directeur bestuur Jan Leroy (voor punten 2 en 6.1)
Verontschuldigd: De heren Wim Dries en Kris Van Dijck (ISB-studiedag).
---
1 Verslag DC van 19 februari 2014 – notulen nr 2
Goedgekeurd.
2 Bespreking aangepaste tekst memorandum na bespreking in de
RVB van woensdag jl.
Op basis van de bespreking van het ontwerpmemorandum werd de tekst aangepast. Mark
Suykens geeft een overzicht van de aanpassingen. Het DC gaat akkoord en doet nog enkele
tekstsuggesties. Hiermee is de tekst definitief.
3 Werking politieraden
Tom De Schepper, stafmedewerker politie en veiligheid, geeft toelichting.
Op een voorgaande vergadering van het Directiecomité werd gevraagd een nota samen te
stellen over de werking van de politieraad in meergemeentepolitiezones. In de voorliggende
nota worden argumenten pro en contra de werking van de politieraad beschreven. De
politieraad wordt vaak als een log orgaan beschouwd waarin weinig discussie plaatsvindt,
maar beschikt wel over een residuaire bevoegdheid en kan gemeenteraadsleden meer voeling
geven met de werking van de politiezone.
In het Directiecomité vindt een uitgebreide discussie plaats over de argumentatie in de nota.
De meerwaarde van een afzonderlijk orgaan dat zich een aantal keren per jaar uitspreekt over
30 april 2014 - 1/5
de werking van de politiezone (de zonale reflex) wordt niet door alle leden erkend, maar wel
de meerwaarde van een sterke democratische controle op de werking van de politiezone.
Dergelijke controle kan ook gezamenlijk voor brandweer en politie plaatsvinden in een
veiligheidsraad, hoewel de grenzen van brandweerzones en politiezones niet overlappen. Een
belangrijk argument is de bevoegdheid van het college en de raad over de goedkeuring van de
begroting en rekening van de politiezone, die gebaseerd is op een wettelijke verdeelsleutel
tussen de gemeenten uit de zone. De raad kan daarover een andere positie innemen dan het
college. Een afzonderlijk overleg tussen de korpschef en de raadsleden in iedere
gemeenteraad, teneinde hun voeling met de werking van de politiezone te vergroten, wordt als
een mogelijk alternatief aanzien voor de politieraad. Het kan ook duidelijkheid scheppen
inzake het interpellatierecht van de raadsleden over veiligheidsmateries en meer inspelen op
de integrale veiligheidsgedachte, waarbij alle veiligheidspartners samen rond tafel zitten,
inclusief de leden van de Zonale Veiligheidsraad. Voor belangrijke beslissingen kan er een
onderlinge verdeelsleutel afgesproken worden. Het Directiecomité haalt ook het punt van de
actieve betrokkenheid van raadsleden, in de gemeenteraad en intercommunales aan.
Voorgesteld wordt dat de voorliggende nota teruggekoppeld wordt naar de Commissie
Burgemeesters en Veiligheid, met inbreng van de korpschefs. Een standpunt kan later
voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur en in de Regeerverklaring opgenomen worden.
4 Gemeenschappelijk standpunt VVSG-OVSG m.b.t. de
onderwijsorganisatie (DC 2014_22)
Onderwijsminister Pascal Smet heeft een “commissie van wijzen” opgericht om hem te
adviseren over de toekomstige onderwijsorganisatie. De vier leden zijn Luc Martens, Matthias
Storme, Gilbert Van Baelen en Robert Voorhamme. Een eerste gesprek met OVSG heeft
plaats gevonden. Vooral ook het gesprek met OESO-deskundige Dirk Van Damme heeft heel
interessante inzichten bijgebracht. Het is de bedoeling dat OVSG nog een tweede maal
ontvangen wordt (zoals ook de twee andere onderwijskoepels). Hiervoor werd een
gemeenschappelijke nota OVSG/VVSG voorbereid die met de uitnodiging werd bezorgd:
‘Haalbaarheid van één publiek net (binnen de context van een bestuurlijke schaalvergroting)’.
Gemeenschappelijk standpunt van VVSG-OVSG.
Het DC gaat akkoord met deze tekst die kort wordt toegelicht door Katrien Schryvers, OVSGvoorzitter.
Volgende elementen komen nog aan bod:
- relatie met de CLB’s moet uitgeklaard worden;
- duidelijkheid over de leerplannen;
- de schaalvergroting kan niet opgehangen worden aan een absoluut cijfer en kan enkel zinvol
zijn voor ondersteuning van het pedagogisch verhaal (ondersteunende diensten, beheer,
logistiek, …). De regio-omschrijvingen moeten aansluiten bij de leefwereld van kinderen en
leerkrachten (sociologische streek) en bij andere sectorale regio-indelingen;
30 april 2014 - 2/5
- OVSG meldt dat bij de start van de nieuwe gemeentelijke legislatuur door de precaire
financiële situatie 18 gemeenten overwogen hebben om hun eigen gemeentelijk onderwijs
over te hevelen naar het Gemeenschapsonderwijs. Na grondige studie en overleg met OVSG
is er slechts één stad die dat effectief ook heeft gedaan.
5 Stand van zaken brandweerhervorming
Minister Milquet heeft na de ministerraad van 14 maart een perscommuniqué verspreid ‘De
laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid is gezet: een positief en geharmoniseerd
statuut voor de brandweer en een verdrievoudigde en gegarandeerde financiering van de 34
hulpverleningszones’ (DC 2014_31).
Het DC neemt hiervan akte.
Stafmedewerker Kris Versaen geeft verdere toelichting.
Op vrijdag 14 maart vond een zeer belangrijke ministerraad plaats voor de verdere uitvoering
van de brandweerhervorming. Volgende punten stonden op de agenda: de verdeelsleutels
voor de gemeentelijke en de aanvullende federale dotatie, de pensioenregeling voor de zones,
en het statuut voor het ambulancepersoneel dat geen brandweerpersoneel is. Na deze
ministerraad heeft minister Milquet een persbericht verstuurd waarin ze niet alleen de grote
lijnen van het nieuwe statuut voor het brandweer- en ambulancepersoneel toelicht, maar ook
de financiële meerjarenplanning. De meest recente teksten over het statuut zijn terug te
vinden op de webstek van Civiele Veiligheid. Voor de gemeentelijke verdeelsleutel heeft de
ministerraad beslist om geen federaal voorstel uit te werken. De gouverneurs zullen de
bevoegdheid krijgen om, indien de zone geen akkoord vindt, zelf een verdeelsleutel op te
maken voor de zone. Zij moeten hierbij rekening houden met 7 criteria nl. bevolking (70%!),
kadastraal inkomen, opbrengst personenbelasting, oppervlakte, risico’s op het grondgebied,
interventietijden, financiële draagkracht van de gemeenten. In feite is er nog een achtste
criterium: rekening houden met de achterstallen van de gemeenten in het kader van de
provinciale herverdeling van de brandweerkosten. Het gaat om een regeling per zone als men
er intern niet uitgeraakt. Tegen de beslissing van de gouverneur is beroep mogelijk bij de
regering en de raad van state. De verdeelsleutel voor de aanvullende federale dotatie werd in
eerste lezing goedgekeurd en doorgestuurd voor advies naar de Raad van State. De datum
voor de inwerkingtreding van de hulpverleningszones zal vermoedelijk vastgelegd worden op 1
januari 2015. De prezoneraad kan echter beslissen om later van start te gaan, met uiterste
inwerkingtreding op 1 januari 2016 (wie later start, krijgt in het eerste jaar 2015 geen
bijkomende federale dotatie). Wanneer de prezone beslist om haar hulpverleningszone te
laten starten op 1 januari 2015 dan moet zij ten laatste tegen 1 november 2014 een akkoord
bereiken voor de verdeling van de gemeentelijke dotaties. Wanneer er uitstel gevraagd wordt,
dan is de nieuwe deadline 1 november 2015.
30 april 2014 - 3/5
Tijdens de bespreking komen nog volgende elementen aan bod:
- pensioenregeling geldt enkel voor de echte brandweerlui (niet voor ambulanciers; niet voor
administratieve functies);
- het administratief en geldelijk statuut voor het ambulancepersoneel is goedgekeurd voor
deze regering (VVSG/BVV hebben een nota uitgewerkt);
- de situatie van de ambulancediensten is per zone te regelen. Het structurele debat over de
ambulancediensten (brandweer; ziekenhuizen; privé) is uitgesteld;
- bij de federale verdeelsleutels voor de aanvullende federale dotatie blijft het probleem de
toekenning van het percentage voor het Gewest Brussel en vanuit welke middelen deze
gefinancierd worden. Wordt behandeld op een begrotingsconclaaf;
- de huidige pre-zones kunnen nu geen administratieve mensen in dienst nemen (verbod door
de administratie Binnenlandse Zaken). Dit moet aangekaart worden bij het kabinet;
- in heel wat zones zijn oefeningen bezig om een werkwijze voor het ondersteunend personeel
uit te werken (b.v. Kortrijk levert aan de zone; …).
Het DC denkt dat de oplossing via de gouverneurs beter kan werken dan een federaal
vastgelegde intrazonale verdeelsleutel (die moeilijk voor 34 sterk onderling verschillende
zones kan vastgelegd worden). Dergelijke centraal vastgelegde verdeelsleutel zal ook de
onderhandelingsmarge ter plekke erg bemoeilijken. De gouverneurs krijgen natuurlijk niet
zoveel marge (70 % voor bevolking is al erg sturend).
Het DC legt erg veel nadruk op de afspraak dat er na één jaar werking een grondige evaluatie
van de hervorming moet gebeuren (in de evaluatiecommissies) waarna mogelijke knelpunten
verder kunnen aangepakt worden
6 Mededelingen
6.1 Verslag stuurgroep Auditcomité lokale besturen audit Vlaanderen (DC
2014_23)
Waarvan akte.
Jan Leroy, directeur bestuur geeft toelichting. Er is op dinsdag 18 maart reeds een tweede
bijeenkomst van de stuurgroep geweest. Dit verslag zal ook bezorgd worden.
6.2 Brief aan minister Bourgeois over uitvoeringsbesluit onroerend erfgoed
(DC 2014_24)
Waarvan akte.
6.3 Perstekst 12 maart 2014 ‘Na 25 mei een sterk sociaal beleid aub’ (DC
2014_26) + ‘Een menswaardig bestaan voor iedereen’, federaal
memorandum 2014 van de OCMW’s (DC 2014_27)
Waarvan akte.
Is zeer goed in de pers gekomen.
30 april 2014 - 4/5
6.4 Fietsberaad Vlaanderen (DC 2014_28)
Waarvan akte.
6.5 Complexe projecten. Aangepaste nota tav ontwerpdecreet (DC 2014_29)
Waarvan akte.
7 Varia
/
8 Interne zaken
8.1 Eerstvolgende en volgende DC-vergaderingen:
23 april; 21 mei; 18 juni; 17 september; 15 oktober; 19 november en 17 december 2014
30 april 2014 - 5/5