info/contact - vergadering van gelovigen | info

ALS WIJ NIET VERSLAPPEN, ZULLEN WIJ OOGSTEN (Galaten 6:9)
info/contact
nieuwsbrief
2014-3
Evangelieboodschap...?
Vorige week gaf ik een moslima een boekje met een evangelieboodschap. Ze nam het aan en kwam een tijdje later terug met een boekje van de moslims.
Zo kon ik ook kijken wat hun ‘evangelie’ was. De inhoud was kort samengevat als volgt: Onze profeet is
Mohammed, die een waarheidslievend man was. Wij geloven in de ene unieke god, de koran is het exacte document
van god en de bron van handelen voor iedere moslim. De hele wereld en wetenschap is de afgelopen jaren ten positieve beinvloed
door de islam. In de islam is het sociale leven heel belangrijk en de mensenrechten staan hoog in het vaandel; oorlog mag alleen
als laatste toevluchtsmiddel en de vrouw heeft een hoge status in de islam. Verder werd nog uitgelegd hoe de islam zich verhoudt
tot het Christendom en het Jodendom. Tot zover de inhoud van het boekje.
Nadat ik het gelezen had, dacht ik: ‘Ja maar, hoe krijg ik nu vrede met God? Hoe worden mijn zonden vergeven? Wat is mijn toekomst...?’ Wat een verschil in ‘evangelieboodschap’ tussen wat wij mogen brengen enerzijds, en wat andere religies anderzijds
bieden! Wat zijn wij rijk als wij de Heere Jezus mogen kennen als onze Verlosser! Laten we dit nooit vergeten en ons inspannen
om Hem te prediken aan deze arme mensen. ‘Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.’
Bertus
Jehovah’s getuigen
Een goed gesprek met een Jehova´s getuige, kan dat? Ik heb het me in het verleden vaak afgevraagd, maar de laatste maanden had ik er toch een heel aantal. Het probleem is vaak dat de Jehova´s getuigen volledig voorgeprogrammeerd praten en
daarnaast helemaal niet luisteren. Twee Jehova´s getuige komen bij de kraam en al gauw is het duidelijk wat de heren geloven.
Ik stel altijd vragen, dan moeten ze zelf nadenken en dan hoop ik het voorgeprogrammeerde verhaaltje te doorbreken. Waren
de Nieuwtestamentische schrijvers geïnspireerd door God? Het duurt even maar het antwoord is ‘ja’. Welke taal schreven ze?
Ook dit duurt even maar we komen tot de conclusie dat dit Grieks is geweest. Is Jehova een Grieks woord? Het kost ook tijd
om dit duidelijk te krijgen, maar het antwoord is ‘nee’. Kwam het dan oorspronkelijk voor in de geschriften van de geïnspireerde
schrijvers van het Nieuwe Testament? In eerste instantie denken de heren nog van wel, maar dan moeten ze toch concluderen
dat dat niet het geval is. “Als dat waar is, houd ik er mee op!” roept de een. Dat is natuurlijk mooi, maar geholpen door de nieuwe
techniek weet de andere het antwoord van het wachttorengenootschap snel van een niet aan te bevelen website te halen. ‘Oorspronkelijk stond het er wel in, maar in de loop der tijd is het eruit gehaald en gelukkig dankzij het wachttorengenootschap staat
het weer op zijn rechtmatige plaats’ luidt het antwoord. Opgelucht haalt de jonge man weer adem. Vind je dat een aannemelijk
antwoord? vraag ik hem. “Ja”. Dit is nu pure misleiding, leg ik hem uit. Als het werkelijk mogelijk zou zijn dat er woorden in de
Schrift zijn veranderd, wat kun je dan nog vertrouwen? We nemen afscheid en tegen de regels van het wachttorengenootschap
in nemen ze een traktaat mee. Een Jehova´s getuige vertrouwt alleen het wachttorengenootschap, dit gaat voor hem boven de
Schrift. Oorspronkelijk staat het woord Jehova niet in het Nieuwe Testament. In de niet aan te bevelen nieuwe wereld vertaling komt het bijna 300 keer voor. Hiervoor heeft men het woord Kurios, wat ‘Heer’ betekent en wat voor zowel
de Vader als de Zoon gebruikt wordt, als het betrekking heeft op de Vader met Jehova vertaalt.
Bid voor hun redding! Handelingen 4:12.
Johan
De waarheid
Gebedspunten
Het is fijn om te weten dat je nooit alleen bent als
je getuigt van de Heer Jezus. De Heer heeft Zelf
tegen zijn discipelen gezegd dat Hij de Geest van
de waarheid zou sturen: “Die zal van Mij getuigen, en u zult ook getuigen”. De discipelen konden optreden als ooggetuigen van alles wat ze
hadden gezien. Wij zijn geen ooggetuigen, maar
we kunnen wel getuigen van de Waarheid, omdat
we Jezus kennen, die de Waarheid is.
•
Jezus bad voor ons: “Heilig hen door de waarheid; Uw woord is de waarheid”. De Geest van
de waarheid gebruikt het Woord van de waarheid
om het evangelie van de waarheid te brengen
aan mensen die gevangen zitten in een wereld
vol leugen en misleiding. Alleen de waarheid
maakt vrij.
Wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar
wél vóór de waarheid. Bid je mee dat nog veel
mensen de waarheid leren kennen?
Marselis
•
•
•
•
Bid voor Jehovahs getuigen, die we regelmatig spreken. Speciaal voor Varun, met wie
Bertus contact heeft en die echt open staat
voor het evangelie. Hij wil graag langskomen
om daar over door te praten.
Blijft u ook bidden voor Milenko, die in Servië bezig is met evangelisatiewerk?
Wilt u bidden voor Nazir? Deze Marokkaanse man heeft lange tijd op de markt met ons
gesproken, en is echt geinteresseerd in het
evangelie.
Wilt u bidden voor onze bescherming op de
markten? We merken een toenemend extremisme onder moslims. De vijandigheid
heeft zich nog niet vaak rechtstreeks tot ons
gekeerd, maar misschien duurt dit niet lang
meer.
Bid ook voor het werk van Bertus met betrekking tot de bijbelcursussen via
www.bijbelcursussen.nl.
email
Bertus:
[email protected]
email Johan:
[email protected]
Website ic: www.info-contact.nl
Info-contact is een ANBI instelling
Info/Contact
Bijbelverspreiding
en evangelieverkondiging
in alle hier voorkomende talen
Samenstelling Bestuur:
S. Evenblij - Rotterdam, voorzitter
W.A. Greven - Zoetermeer, penningmeester
Mw. Van der Meer - Apeldoorn, secretaris
M.G. Hellendoorn - Barendrecht, bestuurslid
Secretariaat:
Anklaarseweg 446
7323 AG Apeldoorn
tel. 055 - 301 4564
Penningmeester:
Stadhoudersring 336
2713 GM Zoetermeer
tel. 079 - 316 04 69
Informatie over lectuur:
Bertus Span
Lekkade 13
2961 AD Kinderdijk
tel. 078 2000196 / 06 533 47 458
Financiële ondersteuning - Werk:
IBAN: NL24INGB 0002797844
BIC: INGBNL2A
t.n.v. St. Info/Contact
Zoetermeer - Nederland
Levensonderhoud - Werkers:
IBAN: NL31DEUT0486380335
BIC: DEUTNL2N
t.n.v. Stichting N.G.W. te Apeldoorn
vermeld steeds de naam van de werker:
Johan van Zwol en/of Bertus Span
Onkostenvergoeding Servië:
IBAN: NL31DEUT0486380335
BIC: DEUTNL2N
t.n.v. Stichting N.G.W. te Apeldoorn,
onder vermelding van Milenko Circovic Servië